Dodatkowe fundusze na walkę z niską emisją

W ramach zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 40 milionów złotych zwiększono kwotę Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Zostanie ona przekazana na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. To jedna z uchwał podjętych podczas XV sesji Zgromadzenia Metropolii, która odbyła się we wtorek, 12 marca. Inne podjęte uchwały dotyczyły m.in. pomocy finansowej dla gmin.

Na początku sesji przewodniczący Kazimierz Karolczak w sprawozdaniu z działalności zarządu poinformował, że zarząd odbył w okresie międzysesyjnym sześć posiedzeń, podjęto 27 uchwał. Wśród najważniejszych z nich wymienił m.in. zakończenie procesu wyboru nowego dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego, którym została Małgorzata Gutowska, a także przyjęcie wspólnej identyfikacji pojazdów pod szyldem ZTM. Przewodniczący Kazimierz Karolczak zaznaczył, że dotychczasowe pojazdy nie będą przemalowywane, a nowa identyfikacja dotyczy tych, które zostaną wyprodukowane w 2019 roku lub później. Poinformował również o nowych przystankach na linii lotniskowej AP1, których obsługa jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami. Autobusy zatrzymują się obecnie również na przystankach: Zabrze Goethego i Bytom Dworzec.

W ramach zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 40 milionów złotych zwiększono kwotę Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Zostanie ona przeznaczona na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Dotacje będą mogły dotyczyć nie tylko wymiany systemów ogrzewania, ale również m.in. dofinansowania zakupu pojazdów niskoemisyjnych czy budowy ścieżek rowerowych.

Podczas sesji członkowie Zgromadzenia otrzymali także dokument „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Przy tej okazji ponownie zaapelowano, aby standardy były przyjmowane zarządzeniami przez wójtów, burmistrzów i prezydentów GZM. Dzięki dokumentowi nowe drogi rowerowe w Metropolii będą powstawać według ujednoliconych i wspólnych standardów, podobnie jak towarzysząca im infrastruktura.

Podpisana została także umowa pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i firmą Nextbike o integracji systemów rowerowych (więcej na ten temat >>TUTAJ<<).

Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM przedstawił koncepcję przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię infrastruktury przystankowej. Obecnie na terenie Metropolii jest 6414 przystanków, większość z nich to przystanki autobusowe. 96 proc. z nich to własność gmin lub będące w zarządzie gmin. Natomiast wiat przystankowych jest 3348, z czego ponad 2500 należy do gmin, ok. 600 jest prywatnych, a 60 jest własnością spółki Tramwaje Śląskie. Pozostałe należą do innych podmiotów.

Przejęcie infrastruktury przystankowej przez GZM pozwoliłoby na jej ujednolicenie i uporządkowanie. Wiązałoby się również z oszczędnościami w ich utrzymaniu. Zaproponowano przy tej okazji działania takie jak np. umieszczenie rozkładów jazdy na wiatach, a nie na słupkach.

To czy poszczególne przystanki zostaną przejęte przez GZM będzie uzależnione od decyzji gmin. Proces miałby się rozpocząć 1 stycznia 2020 roku.

Ponadto członkowie Zgromadzenia zagłosowali, aby trzy gminy – Mysłowice, Świętochłowice i Sosnowiec – otrzymały wsparcie finansowe od Metropolii na organizację obchodów 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Łącznie wsparcie wynosi 1 060 000 zł.

Cztery gminy: Bytom, Sośnicowice, Zbrosławice i Ożarowice otrzymały pomoc finansową w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności, w ramach kwoty, która nie została przez te gminy wykorzystana w 2018 roku. Łączna kwota pomocy wynosi 3 275 222,00 zł.

Powołana została także Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w składzie: Tomasz Szczerba (burmistrz Wojkowic Śląskich, przewodniczący), Barbara Prasoł (wójt gminy Wyry, zastępca przewodniczącego), Leszek Żogała (wójt gminy Gierałtowice), Daniel Beger (prezydent Świętochłowic), Marek Cyl (wójt gminy Świerklaniec).

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się >>tutaj<<.

Autopoprawki do projektów uchwał:

  • Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn. zm. (projekt uchwały wg druku zamiast druku nr 118).
  • Projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok (projekt uchwały wg druku zamiast druku nr 119).