[WIDEO] „Revita Metropolis”, czyli w kierunku nowych funkcji społecznych i gospodarczych

Wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk i potencjalne źródła finansowania – to główne obszary dyskusji w ramach konferencji „Revita Metropolis”, którą w ramach Drzwi Otwartych zorganizowała (5 grudnia) Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia (GZM). W konferencji wziął udział m.in. Gil Penalosa, światowej klasy ekspert od budowania miast tętniących życiem oraz Michael Schwarze-Rodrian z Metropolii Ruhry, z którą GZM podpisała w sierpniu 2018 roku list intencyjny o współpracy.

Spotkanie adresowane do członków GZM oraz partnerów zaangażowanych w projekty rewitalizacyjne ( m.in. instytuty badawczo-naukowe, uczelnie wyższe) ) wpisywało się w globalną debatę o środowisku, która od kilku dni toczy się w Katowicach w ramach COP24. W miejscu, gdzie bije serce Metropolii, dyskutowano o rewitalizacji obszarów zielonych i terenów poprzemysłowych, zastanawiano się jak nadać im „drugie”życie.

W konferencji wziął udział m.in.Michael Schwarze-Rodrian z referatu ds. Europejskich i Regionalnych Sieci Współpracy Związku Metropolitalnego Ruhry (RVR). Przypomnijmy, że w sierpniu2018 roku GZM oraz Metropolia Ruhry podpisały list intencyjny o współpracy.Podczas swojego wystąpienia Schwarze-Rodrian mówił o dziedzictwie przemysłowym obu współpracujących ze sobą obszarów metropolitalnych oraz o przykładach projektów rewitalizacyjnych, które zostały zrealizowane w Metropolii Ruhry.Jednym z nich jest sztuczne jezioro, które powstało na terenie, gdzie niegdyś znajdowała się huta. Na jednym brzegu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa,a na drugim – strefa biznesowo-usługowa.

Zobacz wideo z konferencji „Revita Metropolis”


Z koli Gil Penalosa, światowej klasy ekspert w dziedzinie tworzenia tętniących życiem miast i zdrowych społeczności, zachęcał do bliższej współpracy, pokazywał jej efekty. Jako ciekawy przykład wskazał m.in. obszar rekreacyjny Staw Amelung w Chorzowie.

O wspólnych przedsięwzięciach podejmowanych przez miasta GZM mówiła dr Anna Starzewska- Sikorska z Zakładu Badań i Rozwoju Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Instytut jest koordynatorem projektu LUMAT – Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich, który otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.

W kwietniu 2018 roku w ramach tego projektu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rudą Śląską, Chorzowem,Świętochłowicami i Parkiem Śląskim, które chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych.Podpisany dokument to kontynuacja współpracy trzech miast, która przebiegała w ramach projektu„Miasto3”, realizowanego w latach 2013-2015.