1

Rada ekspertów wypracuje rekomendacje dla transportu w Metropolii

Identyfikacja problemów
związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego oraz wypracowanie
optymalnych rozwiązań – to główne zadania Rady Metropolitalnego Transportu
Publicznego, która powstała przy zarządzie GZM. Podczas pierwszego posiedzenia
w środę (11 grudnia) wręczono nominacje.

Rada jest organem
opiniodawczo-doradczym, który będzie udzielał zarządowi GZM merytorycznego
wsparcia w zakresie funkcjonowania transportu publicznego.

– Członkami Rady są osoby
reprezentujące różne środowiska, posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

– Będą nam doradzać
przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacji publicznej, naukowcy, organizacje
pozarządowe, związki zawodowe, a także reprezentanci samorządów lokalnych.
Szczególnie zależy nam na opiniach osób niepełnosprawnych, ich przedstawiciele
również są w Radzie. Dzięki tej różnorodności możemy wszechstronnie spojrzeć,
uwzględniając różne punkty widzenia, na problemy, które chcemy rozwiązać. To
bardzo ważne, gdyż w centrum zmian, w tak wrażliwym systemie jak transport
publiczny, stoi zawsze pasażer – dodaje.

Rada zajmie się analizą głównych
problemów komunikacyjnych na obszarze GZM, a także będzie  rekomendować
sposoby ich rozwiązania.  Ma także monitorować działania Metropolii
związane z komunikacją publiczną i rozpoznawać bariery, które ograniczają jej
efektywność.

Przedmiotem prac Rady mogą być
zagadnienia związane m.in. z integracją komunikacji, węzłami przesiadkowymi,
taryfą biletową, bezpieczeństwem i ekologią w transporcie, czy rozwiązaniami
dla osób z niepełnosprawnościami – w tym słabowidzących i niewidomych.

Podczas spotkań przedstawiciele
Rady będą wypracowywać warianty rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
Ostateczne rekomendacje będą przedkładane zarządowi GZM w formie uchwał. 

Rada ds. transportu może liczyć od 20 do 30 członków, którzy są powoływani i odwoływani przez zarząd GZM. Przewodniczącym nowego organu został prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej.

Skład Rady

Foto: GZM/ Witold Trólka