Prace Społecznie Użyteczne szansą dla bezrobotnych

Ponad 350 tys. zł przeznaczy w tym roku Bytom na Prace Społecznie Użyteczne. Program realizowany jest w od 2008 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno pracodawców,  jak i osób poszukujących pracy.

Daje on szanse zarówno
ludziom, którzy są od wielu lat bezrobotni, jak i pracodawcom, którzy
przed podpisaniem umowy często woleliby sprawdzić kandydata, nawet na
stanowiskach niewymagających dużych kwalifikacji.

Z programu mogą
korzystać osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem
społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Uczestnicy
programu kierowani są do pracy w jednostkach budżetowych i organizacjach
pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną. Są to bardzo zróżnicowane oferty: od
pomocy kuchennej przez malarza pokojowego, konserwatora, portiera po
pomoc biurową. Chodzi o to, by pracownik sprawdził się w danej firmie.

To ważne, bo osoby
długotrwale bezrobotne mają często problemy z pokonaniem bariery
psychicznej, są pełne obaw o własne możliwości. Dzięki
Pracom Społecznie Użytecznym mają szansę wyjść z domu, pokazać się z
jak najlepszej strony. Trzeba też podkreślić, że otrzymują za swoją
pracę wynagrodzenie.

Uczestnicy projektu mogą
pracować nie więcej niż 10 godzin w tygodniu i 40 godzin w miesiącu, a
za pracę otrzymują wynagrodzenie – 8,50 zł za godzinę. Środki na ten cel
pochodzą w 40% z budżetu gminy Bytom, a w 60 % z Powiatowego Urzędu
Pracy ze środków Funduszu Pracy. Rekrutacją uczestników do programu
zajmują się działający w terenie pracownicy socjalni MOPR.

W ubiegłym roku do programu przystąpiły 162 osób, z czego 19 zostało zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

Z programu Prac Społecznie Użytecznych korzystają też pracodawcy. W 2019
roku program realizowany był w 49 jednostkach, między innymi w:
Przedszkolu Miejskim nr 4, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej
nr 38, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla
Dziecka”, Bytomskim Centrum Wsparcia, Środowiskowej Świetlicy
Profilaktyczno-Wychowawczej „Promyk św. Brata Alberta” i Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom.