1

Ważne informacje dla producentów rolnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddział w Pszczynie informuje, że na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl) ukazały się ważne informacje dla producentów rolnych min.:

Kontrole w stanie epidemii

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy Głównego Inspektora Ochrony Rosin i Nasiennictwa z redaktor portalu farmer.pl  na temat  przebiegu kontroli prowadzonych przez Inspekcję w czasach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/jak-wyglada-kontrola-wiorin-w-czasie-pandemii,94752.html.

Link do strony: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/kontrole-w-stanie-epidemii,370.html.

Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne!

Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwotnym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.

Link do strony: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,369.html.

Obrót roślinami w czasie epidemii – wywiad z panią Agnieszką Sahajdak

Pani Agnieszka Sahajdak, dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, w wywiadzie udzielonym portalowi ogrodinfo.pl, omówiła aktualną sytuację w zakresie obrotu roślinami oraz zaopatrywania ich w wymagane dokumenty fitosanitarne. Przepisy wprowadzonej tzw. Tarczy Antykryzysowej, wprowadzają szereg ułatwień w tym zakresie, mających na celu  przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym trwającej pandemii. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tej rozmowy na stronie portalu: https://www.ogrodinfo.pl/szkolkarstwo/paszporty-roslinne-w-czasie-epidemii.

Link do strony: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/obrot-roslinami-w-czasie-  epidemii-wywiad-z-pania-agnieszka-sahajdak,368.html.

Tarcza antykryzysowa – zmiany w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wymagań dla podmiotów profesjonalnych

18 kwietnia 2020 r., weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zwana tarczą antykryzysową 2,0.

Ustawa ta wprowadza szereg rozwiązań niezbędnych dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej przez różne grupy podmiotów, zagrożonej wprowadzonymi ograniczeniami i zakazami w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

W zakresie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin tarcza antykryzysowa wprowadza m.in.:  

1) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w  związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:

  a) zawieszenie wymagań  dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:

      – wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu,
      – prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin,
      – stosujące środki ochrony roślin,
      – prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin,

  b) zawieszenie obowiązku poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

  c) zawieszenie wymagań dot. dołączenia do planów zabiegu oświadczenia o  posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą zabieg środkiem ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;

2) dla roślin ze zbioru w 2020 r. – Certyfikat Integrowanej Produkcji może zostać wydany mimo, że podmiot nie będzie posiadł ważnego zaświadczenia o  ukończeniu szkolenia z zakresu integrowanej produkcji.

W zakresie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o  ochronie przed agrofagami, tarcza antykryzysowa wprowadza m. in :

1) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów zamiast zaświadczenia o posiadaniu przez podmiot wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen zdrowotności materiału roślinnego do celów wydawania paszportów roślin, które to zaświadczenie uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed wojewódzkim inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa dopuszcza się dołączenie oświadczenia o posiadaniu wymaganej wiedzy przez osoby, które będą dokonywały ocen.

Podmioty profesjonalne, które uzyskają uprawnienia do samodzielnego wydawania paszportów roślin w tym trybie czyli złożą zamiast zaświadczenia o  zdanym egzaminie oświadczenie o posiadanej wiedzy, będą zobowiązane do uzupełnienia tego obowiązku w ciągu 30 dni po  odwołaniu powyższych stanów, pod groźbą cofnięcia upoważnienia do wydawania paszportów;

2) w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 PIORiN podejmuje czynności na podstawie wniosków i informacji przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną.

Można składać tą drogą, między innymi:

     – wnioski o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
     – wnioski o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
     – wnioski o wydanie paszportów roślin,
     – wnioski o dokonanie wpisu do rejestru eksporterów;

3) przesunięcie terminów zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów  do dnia 30 czerwca br.;

4) przesunięcie terminu na przekazanie informacji lub jej aktualizacji  wojewódzkiemu inspektorowi przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych oznakowaniem zgodnym z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 15 do  180 dni od dnia wejścia w życie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

W przypadku pytań i niejasności zapraszamy Państwa do kontaktu z Wojewódzkim Inspektoratem!

Realizujemy na bieżąco wszystkie działania które mają wpływ na skuteczną działalność podmiotów objętych nadzorem Inspekcji z należytym zachowaniem zasad bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników.

Link do strony: http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html.

Źródło: UG Wyry