1

Budżet 2021. Pyskowice w dobie epidemii dalej inwestują

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Pyskowicach przyjęła plan finansowy miasta na 2021 r. Zaplanowano 97 298 563,26 zł dochodów i o 4 459 722,52 zł większe wydatki. Niedobór zostanie wyrównany nadwyżką budżetową. Przy skromniejszych wpływach niż zwykle, spowodowanych epidemią koronawirusa, znajdą się jednak również środki na rozwój.

Na inwestycje przewidziano kwotę 6 011 654,49 zł Listę otwierają przedsięwzięcia wieloletnie. Największą z nich jest rewitalizacja dawnego dworca kolejowego Pyskowic i stworzenie w odnowionym budynku „Stacji kultury”. W nabliższych 12. miesiącach nastąpi również kontynuacja prac związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej w centrum miasta oraz przebudową odcinka ul.Powstańców Śląskich od skrzyżowania z obwodnicą miejską.

Nie zabraknie zadań zmierzających do unowocześnienia infastruktury ulicznej. Plany zakładają modernizację dalszych odcinków dróg i chodników, budowę nowych oraz rozwijanie sieci oświetlenia ulicznego. Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja skateparku, budowa nawierzchni ul.Czeremchy oraz uruchomienie kolejnej toalety półautomatycznej, tym razem w ogródku jordanowskim. Nie do poznania zmieni się otoczenie siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W rejonie ulic Wyszyńskiego i Nowej powstaną m.in. nowe miejsca parkingowe i skwer muzyczny.

Zaplanowane w budżecie miasta Pyskowice nakłady na inwestycje stanowi blisko 6 proc. ogółu wydatków. Warto zaznaczyć, że ten poziom udało się osiągnąć przy znaczącym spadku wpływów, związanym z konsekwencjacmi gospodarczymi epidemii COVID-19.

Plan finansowy radni przyjęli na sesji 10 grudnia ub.r. bez głosów sprzeciwu. 15. na 14. było „za”.

Źródło: UM Pyskowice