1

Kolej Plus w Metropolii: nowe tory i przystanki za 1,5 mld zł. Dokumenty złożone do PKP PLK

13 projektów kolejowych ubiega się o dofinansowanie w ramach rządowego programu Kolej Plus. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz z miastami, w których realizowane mogą być te inwestycje – właśnie złożyła wymagane dokumenty do drugiego etapu naboru. Przyznanie tej dotacji będzie krokiem przybliżającym do powstania Kolei Metropolitalnej w GZM, a odbudowa znaczenia transportu szynowego usprawni codzienne podróże mieszkańców.

Do drugiego etapu naboru w ramach programu Kolej Plus, zakwalifikowane zostały wszystkie projekty zgłoszone przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Jest ich 13 i dotyczą one zarówno budowy nowych torów lub ich modernizację, jak również budowę nowych przystanków kolejowych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 1,5 mld zł.

Wszystkie zgłoszone projekty wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. Dlatego też GZM sfinansuje wymagany wkład własny dla wszystkich projektów, które otrzymają dotację na realizację. Szacowany wkład własny dla wszystkich projektów to ponad 220 mln zł.

– Budżet całego programu to 6,5 mld zł, podczas gdy z całego kraju deklarowanych jest łącznie ponad 40 wniosków o sumarycznej wartości ok. 16,5 mld zł. Oznacza to, że z terenu Metropolii oraz pozostałej części województwa śląskiego, zgłaszanych jest ok. 1/3 wszystkich wniosków w Polsce – zauważa Wojciech Dinges, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu.

– Wyniki oceny i pozycje w ogólnopolskim rankingu poznamy pod koniec I kwartału 2022 r. Musimy pamiętać, że zgłaszane w ramach GZM projekty, będą porównywane z innymi, które np. przewidują budowę zupełnie nowych linii kolejowych (np. Kraków-Olkusz), dlatego też uwzględniając te czynniki, dla części naszych projektów zadeklarowaliśmy wyższy poziom wkładu własnego, aby nasze projekty miały jak najwięcej szans w konkursie – dodaje.

Przypomnijmy, że przygotowania dokumentacji do drugiego etapu naboru trwały pół roku. W tym czasie przeprowadzona została inwentaryzacja wszystkich wnioskowanych linii i obiektów; wykonane zostały analizy: ruchu, przepustowości, wpływu na otoczenie, analizy środowiskowe, wodne, rozkładów jazdy. Opracowania te zostały również skonsultowane z mieszkańcami, a w badaniach tych wypełnionych zostało ponad 1400 ankiet.

ZGŁOSZONE INWESTYCJE

Projekty liniowe:

 1. Prace na linii kolejowej nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska
 2. Odbudowa linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączeń: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto
 3. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę 2. toru i dod. przystanków osobowych w Mikołowie.
 4. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linii kolejowej nr 142
 5. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice linii kolejowej nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald
 6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odc. Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p. odg.) do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową p.o. D.G. Gołonóg

 

Projekty punktowe

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Świętochłowice Mijanka na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice
 2. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice
 3. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice
 4. Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice
 5. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Os. Arki Bożka na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry
 6. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry
 7. Modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kolejowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego relacji Katowice – Tychy LodowiskoSesja Zgromadzenia GZM: Przyjęto wysokość składki na transport publiczny w 2022 roku

Realizacja projektu na rzecz poprawy efektywności energetycznej ELENA, przystąpienie do Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych oraz harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Metropolii – to jedne z głównych punktów, które zostało przyjęte przez Zgromadzenie GZM. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek (9 listopada), uchwalona została również wysokość składki zmiennej na 2022 rok. Wyniesie ona 586 mln zł i będzie o ok. 8 proc. wyższa niż w mijającym roku.

Składka zmienna na organizację transportu publicznego w 2022 roku

Składka zmienna to pieniądze wpłacane przez gminy, z których finansowane jest funkcjonowanie komunikacji miejskiej w następnym roku. W 2022 roku wyniesie ona 586,4 mln zł i będzie o ok. 8 proc. wyższa niż w mijającym roku.

Na ten wzrost mają przede wszystkim wpływ: zakończenie inwestycji przez Tramwaje Śląskie i przywrócenie połączeń tramwajowych (m.in. Chorzów i Świętochłowice); waloryzacja umów z operatorami, którzy obsługują poszczególne linie komunikacji miejskiej na zlecenie ZTM. Na waloryzację umów mają z kolei wpływ czynniki dynamiczne, które powiązane są z wysokością inflacji, cenami paliw oraz energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej. W 2022 roku średni koszt obsługi 1 kilometra, przejeżdżanego przez autobusy, wzrośnie o ok. 11 proc. (w 2021 roku średni koszt 1 kilometra wynosił ok. 6,06 zł, natomiast w 2022 roku wzrośnie do prawie 6,72 zł). Cena 1 km pokonywanego przez trolejbusy wzrośnie z 8,95 zł do 9,85 zł, a tramwajów średnio wzrośnie z 13,4 zł do 14,99 zł.

Z uwagi na fakt, że rozwój transportu szynowego, w tym również tramwajowego, jest jednym z kluczowych działań podejmowanych przez Metropolię, dlatego też podjęta została decyzja o wzroście o 48,5 mln zł zaangażowanie Metropolii w działalność inwestycyjną Tramwajów Śląskich w 2022 roku.

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Zgromadzenia GZM

Zgodnie z niepisaną zasadą, która została ustalona na początku funkcjonowania Metropolii, a która dotyczy tego, że co roku, rotacyjnie, dokonywana jest zmiana Przewodniczącego Zgromadzenia GZM, po roku sprawowania tej funkcji – Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia przekazał ją nowowybranemu na nią – Adamowi Neumannowi, prezydentowi Gliwic.

Nowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej

Metropolia wraz z 18 gminami ma realizować projekt mający na celu przygotowania dokumentacji do przyszłych inwestycji związanych z poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych komunalnych w ramach Programu European Local Energy Assistance (ELENA). Zgodnie z uchwałą podjętą podczas dzisiejszej sesji Zgromadzenia GZM ma stanąć na czele konsorcjum projektowego.

W ramach tego programu, realizowanego przez Komisję Europejską, gminy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa, przygotowania opracowań technicznych oraz pomoc przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła w budynkach o całkowitej powierzchni ok. 125 tys. m2.

Według szacunku koszt realizacji projektu, który obejmuje przygotowanie dokumentacji ma wynieść łącznie ok. 9,7 mln zł.  W tej kwocie gminy mogą pozyskać do 90% dofinansowania z instrumentu Horyzont 2020 poprzez Europejski Bank Inwestycyjny.

Przygotowanie tej dokumentacji ma być podstawą do starań o dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł zewnętrznych.

Podjęcie uchwały o realizacji programu poprzedziły działania Metropolii, mające na celu realizację tej ścieżki postępowania. W lipcu 2021 roku EBI pozytywnie ocenił tzw. wniosek preaplikacyjny Metropolii. Dało to zielone światło do złożenia właściwego wniosku o uzyskanie dofinansowania.

Udział w programie ELENA to nie jedyne działanie Metropolii na rzecz ograniczania niskiej emisji, której źródłem są budynki i domy mieszkalne. Kilka miesięcy temu zainicjowała realizację rządowo- samorządowego programu STOP SMOG. Projektem jest zainteresowanych jest 17 gmin. Dzięki wspólnemu działaniu, wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja może objąć ponad 425prywatnych domów jednorodzinnych, które należą do osób, których nie stać na takie inwestycje. Wartość programu STOP SMOG w GZM, to około 22,5 mln zł.

Metropolia GZM będzie działać w europejskiej sieci METREX

Zgromadzenie wyraziło zgodę na rozpoczęcie współpracy z Siecią Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX. Zmiany klimatyczne, polityka spójności, gospodarka obiegu zamkniętego, system zdrowia oraz opieka społeczna- to przykłady głównych zagadnień, którymi zajmuje się METREX.  Metropolia GZM będzie czwartym, po Szczecinie i Wrocławiu oraz Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, reprezentantem polskich samorządów w tym gremium liczącym ok. 50 członków z całej Europy.

Uczestnictwo Metropolii w tym międzynarodowym gremium daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia. To także szansa na możliwość współtworzenia rozwiązań w takich ważnych obszarach rozwoju obszarów wielkomiejskich jak planowanie przestrzenne, transport, infrastruktura energetyczna, rozwój gospodarczy czy nowoczesna mobilność.

 W stronę Strategii Rozwoju Metropolii

Podczas sesji, Zgromadzenie poruszyło sprawę harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Prace nad dokumentem trwają od lipca tego roku. We wrześniu zakończono I etap prac, którego celem było zebranie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania i rozwoju GZM. W ramach tego etapu udostępniony został formularz ankietowy, w którym mieszkańcy GZM mogli się oni podzielić opiniami nt. warunków życia w Metropolii, wizji rozwoju oraz proponowanych działań.

Do prac nad dokumentem zaproszeni będą mieszkańcy Metropolii, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, środowiska gospodarcze oraz organizacje pozarządowe. Dla nich zostaną zorganizowane m.in. warsztaty i spotkania robocze, będą prowadzone wywiady, konsultacje oraz panele dyskusyjne.

W obecnym kwartale rozpoczęto prace w ramach II etapu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju GZM, który poświęcony jest diagnozie stanu GZM.

W drugiej połowie listopada przeprowadzone zostaną m.in. spotkania z włodarzami gmin w podregionach. Planowane są również zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami gospodarki, świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego (m.in. przedstawiciele organizacji reprezentujących seniorów, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami) oraz wywiady indywidualne (IDI).

Zgodnie z harmonogramem dokument powinien być przyjęty w IV kwartale 2022 roku.

Strategia Rozwoju GZM to dokument wspólny dla całego obszaru metropolitalnego, który określa priorytety rozwojowe i zadania do realizacji na najbliższe lata w celu dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego i wzmacniania jego spójności przestrzennej.

Obecnie obowiązującym dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań funkcjonowania Metropolii jest Program Działań Strategicznych. Określa on ok. 30 zadań do realizacji w latach 2018-2022 w ramach 5 priorytetów rozwojowych.

Link: projekty uchwał
Do 2028 roku co trzeci autobus będzie elektryczny? Trwają konsultacje społeczne

Projekt analizy kosztów i korzyści, związanej z upowszechnieniem autobusów elektrycznych, został opublikowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i oddany pod konsultacje społeczne. Swoje uwagi można zgłaszać do 17 listopada. Można je wysłać mailowo, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

Uwagi można zgłaszać na trzy różne sposoby za pośrednictwem przygotowanego formularza:

 • mailowo na adres konsultacjeakk@metropoliagzm.pl,
 • osobiście w siedzibie GZM (ul. Barbary 21 A, Katowice),
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Metropolitalnego (decyduje data wpływu).

Dokument i wszystkie informacje dot. konsultacji społecznych są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej GZM.

Analiza kosztów i korzyści to dokument, który jest przygotowywany raz na trzy lata, a do jego opracowania zobowiązani są m.in. organizatorzy transportu publicznego na podstawie ustawy o elektromobilności. Celem tej ustawy jest stopniowe upowszechnianie niskoemisyjnych pojazdów w naszym kraju, aby w ten sposób przyczynić się do ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Przygotowywane cykliczne analizy kosztów i korzyści mają za zadnie oszacowanie możliwości upowszechnienia niskoemisyjnych pojazdów na szerszą skalę. Chodzi zatem o wskazanie perspektyw czasowych, kiedy byłoby to możliwe lub też przedstawienie analiz, wskazujących na to, że masowe wdrożenie tej technologii, ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty związane z zakupem samych autobusów czy budowy koniecznej sieci ładowarek, byłoby jeszcze zbyt drogie w porównaniu do korzyści, wynikających z wykorzystania takich pojazdów.

Z przeprowadzonej w tym roku analizy, która jest aktualizacją dokumentu przygotowanego na przełomie 2017 i 2018 roku jeszcze przez KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, przedstawiona została proponowana lista rekomendacji. Wśród nich wskazano m.in., że:

– przy systematycznych inwestycjach realizowanych przez operatorów, realizujących kursy na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego, do 2028 roku flota niskoemisyjnych pojazdów wzrośnie do ok. 400 i tym samym spełnione zostaną wymagane limity, które zostały wprowadzone na mocy ustawy o elektromobilności;

– ze względu na wciąż wysokie koszty, aby móc zwiększać flotę pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym, inwestycje te wymagają wsparcia rządowych i europejskich dofinansowań w wysokości ok. 82 proc.

Dodajmy, że w tej chwili we flocie ZTM kursuje ponad 200 pojazdów zasianych paliwami alternatywnymi. W większości stanowię je autobusy na sprężony gaz ziemny (prawie 150), z napędem hybrydowym (41), zaś z elektrycznym jest w tej chwili 37. Na dostawę 10 zamówionych „elektryków” czeka jeszcze PKM Gliwice, a GZM jest przed podpisaniem umowy na dostawę 32 pojazdów dofinansowanych z unijnego programu Geppard II. Miasta i gminy Metropolii GZM będą również jednymi z pierwszych w naszym kraju, gdzie regularne linie komunikacji miejskiej obsługiwanych będzie przez 20 autobusów wodorowych. Na ich zakup Metropolia otrzymała 81 mln zł dofinansowania.
PKP wybrały firmę, która przebuduje dworzec w centrum Dąbrowy Górniczej

PKP SA za najkorzystniejszą uznały ofertę spółki Berger Bau Polska, która przebudowę zabytkowego dworca wyceniła na prawie 15 mln zł.

Ponieważ jedynym kryterium, którym PKP kierowały się przy wyborze wykonawcy, była cena, wybór wydawał się oczywisty. Propozycja Berger Bau Polska była bowiem najtańsza spośród siedmiu ofert złożonych w prowadzonym przez PKP SA postępowaniu. Firma z siedzibą we Wrocławiu zadeklarowała, że zmodernizuje dąbrowski dworzec za 14 974 782,21 zł brutto. To mniej niż kolejowa spółka planowała wydać na inwestycję (16 383 418,66 zł brutto).

Na przebudowę dworca Berger Bau będzie miał 455 dni od momentu podpisania umowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stanie się to jeszcze w tym roku.

Dworzec w centrum Dąbrowy Górniczej nie będzie pierwszym, który Berger Bau przebuduje na zlecenie PKP SA. Wcześniej firma zmodernizowała obiekty w Strzelinie i Zgorzelcu, a pod koniec 2020 roku podpisała umowę na przebudowę zabytkowego dworca w Węglińcu.

Dąbrowski samorząd od wielu lat zabiegał o przebudowę dworca. Prezydentowi Marcinowi Bazylakowi zależało, aby inwestycja towarzyszyła budowie centrum przesiadkowego.

Jak zmieni się dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej po przebudowie

Projekt przebudowy zakłada m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: w środku przewidziano m.in. windę osobową i pochylnię przy głównym wejściu, w budynku i w bezpośrednim otoczeniu powstaną ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących

Cegły z elewacji zostaną wyczyszczone i uzupełnione, podobnie jak fryzy oraz inne detale architektoniczne. Zabytkowy charakter dworca podkreślą odtworzone na wzór historycznych stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe. Uzyskany efekt podkreśli nowa iluminacja budynku.

W parterowej części, obok kasy, poczekalni, toalet i dwóch punktów komercyjnych znajdą się także powierzchnie biurowe, które od PKP wynajmować będzie miasto. Porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami kolejowej spółki podpisał już Marcin Bazylak. Prezydent chciałby, aby na dworcu działało m.in. biuro paszportowe oraz biuro obsługi cudzoziemców. Władze miasta zabiegają o to w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Na dworcu zamontowane zostaną nowoczesne systemy bezpieczeństwa, dynamicznej informacji podróżnych oraz informacji głosowej.

W sąsiedztwie parkingu powstaną ogrody deszczowe suche o powierzchni 256 m kw. złożone z około 2500 roślin. To m.in.: kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita, mięta wodna, tojeść rozesłana czy skrzyp zimowy. Ich głównym zadaniem będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Powstaje parking przy stacji kolejowej w Podlesiu

Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową parkingu przy stacji kolejowej Katowice – Podlesie. Plan zakłada powstanie 51 darmowych miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Według szacunków będzie można z nich korzystać już w pierwszym kwartale 2022 roku.

– Obok wiaty rowerowej przy stacji kolejowej Katowice–Podlesie, która powstała dzięki głosom mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, niebawem powstanie wyczekiwany przez mieszkańców parking – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Rozwiązanie to wpisuje się w naszą koncepcję zrównoważonego transportu – mówi prezydent Katowic. I dodaje – Pasażerowie komunikacji publicznej oczekują dziś nie tylko nowoczesnych środków transportu, ale także komfortowych miejsc, w których będą się przesiadać i czekać na kolejne połączenia. Takie warunki zapewniają dziś centra przesiadkowe Sądowa, Ligota, Brynów i Zawodzie – dodaje prezydent.

Budowa dotychczasowych czterech centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści dla mieszkańców i osób odwiedzających Katowice. Najważniejsze z nich to m.in. możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta, oszczędności na czasie i paliwie. Węzły przesiadkowe mają na celu zachęcenie do częstego korzystania z komunikacji publicznej. Tym samym przyczyniają się do zmniejszenia liczby pojazdów na drogach, co wpływa na redukcję emisji spalin i hałasu. Pod koniec 2018 roku w Katowicach otwarto pierwszy park and ride w Ligocie. Koszt tej inwestycji wyniósł 10 mln zł.  We wrześniu ubiegłego roku oddano do użytku także Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej. Ta inwestycja kosztowała 66 mln zł. W grudniu 2020 r. dołączyły centra przesiadkowe „Zawodzie” i „Brynów”, budowa których kosztowała odpowiednio 95,2 mln zł i 89,4 mln zł. Ideą centrów przesiadkowych jest możliwość szybkiego przesiadania się z różnych środków komunikacji na inne – np. z samochodu na tramwaj, z roweru miejskiego na autobus czy pociąg.

Prace związane z budową parkingu przy stacji kolejowej w Podlesiu prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach już się rozpoczęły. Pierwszy etap przygotowawczy, polegający na uporządkowaniu terenu inwestycji trwać będzie do 11 października. Następnie stopniowo podejmowane będą kolejne działania, m.in. przełożenie kolidującego uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia projektowanego parkingu czy jego doświetlenie. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, w połowie listopada tego roku MZUiM przystąpi do realizacji zakresu drogowego inwestycji. Szacowany koszt powstania parkingu to 244 tysiące złotych, a zasadnicze prace będą wykonane siłami własnymi MZUiM. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie oddana do użytku już w pierwszym kwartale 2022 roku. Parking będzie bezpłatny.

Parking to rozwiązanie czasowe, z uwagi na planowaną przebudowę linii kolejowej przez PKP PLK S.A. Docelowe rozwiązania infrastrukturalne będą projektowane i realizowane jednocześnie z działami PKP PLK S.A.

Źródło: UM Katowice
Metropolia uruchomiła nową aplikację. Dzięki M2GOinfo możesz dokładnie zaplanować podróż

Lokalizacja wszystkich przystanków z wirtualnymi tablicami informacyjnymi z rzeczywistymi czasami odjazdu pojazdów, możliwość śledzenia ich aktualnego położenia na mapie oraz wyszukiwarka dogodnych połączeń przy planowaniu trasy – to główne cechy nowej aplikacji M2GOinfo. To nie wszystko, można spersonalizować sobie aplikację, by mieć łatwiejszy dostęp do informacji o połączeniach, z których często korzystamy.

Aplikacja uzupełnia komputerową wersję zmodernizowanego w pierwszym kwartale tego roku portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP II). Dostępna jest w Google Play dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android, a wkrótce trafi także do App Store dla IOS.

– Wprowadzamy nowe rozwiązanie, które ma ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji miejskiej – mówi Adam Krakowczyk, dyrektor Departamentu Informatyki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– M2GOinfo to pierwsza aplikacja w kraju, która śledzi na trasie wszystkie autobusy i pozwala na wyszukanie ich aktualnej pozycji na mapie. Daje ona wirtualny dostęp do tablic odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów na ok. 7 tys. przystankach, obsługiwanych dziennie przez ok. 1,5 tys. pojazdów. Zaletą aplikacji jest możliwość personalizacji dostępu do najważniejszych dla niego danych na wirtualnej tablicy przystanku. Pasażer może tak ją skonfigurować, aby wyświetlała mu tylko wskazane linie, może też stworzyć listę ulubionych przystanków – tłumaczy Adam Krakowczyk.

Przy pomocy aplikacji można wyszukać nie tylko przystanki oraz linie. Ważną funkcją jest planowanie podróży. Wystarczy wskazać na mapie punkt jej rozpoczęcia i zakończenia, wpisać adresy lub nazwy przystanków oraz planowaną godzinę rozpoczęcia trasy. Wyszukiwarka wskaże środki transportu oraz minimalny czas przesiadki.

Aplikacja ma rozbudowane funkcje informacyjne. Można się dowiedzieć o kierunku trasy pojazdu, jaki jest jego numer oraz nazwa następnego przystanku. Użytkownik może też sprawdzić aktualne komunikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dotyczą one m.in. informacji o objazdach, remontach oraz zmian w rozkładzie jazdy.

– Dzięki naszej aplikacji użytkownik ze smartfonem w ręce może zaplanować podróż i otrzymać wskazówki, z którego środka transportu najlepiej skorzystać, by jak najszybciej dotrzeć do celu. Nadając nazwę aplikacji, staraliśmy się w jak najkrótszych słowach ująć kwintesencję tego, co można w niej znaleźć, a jednocześnie znaleźć takie słowo, które będzie uniwersalne, zrozumiałe dla jej użytkowników z GZM, jak również dla gości, dla których aplikacja ma być ułatwieniem pobytu na naszym terenie – mówi Daria Kosmala, dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej.

– Zależało nam, żeby w nazwie znalazło się odwołanie do marki, mobilność oraz wskazanie na informacyjny charakter aplikacji. Kluczowa litera „M” to Metropolia. „Go” to przemieszanie się, ruch. Nowoczesna mobilność w kontekście przemieszczania się, to sposób korzystania z różnorodnych środków komunikacji. Bardzo ważną rolę w tym systemie pełni szybki dostęp do informacji stąd oznaczenie „info” – tłumaczy Daria Kosmala.

Aplikację charakteryzuje  nowoczesna szata graficzna oraz czytelny i intuicyjny interfejs. Jest on oparty o najlepsze praktyki UX, które dotyczą funkcjonalności oraz wygody korzystania z aplikacji przez użytkownika. Podczas prac informatycznych, w czerwcu br. do testowania wersji próbnej zaproszono internautów.

Aplikacja M2GOinfo to element szerszego systemu, nad którym od kilku miesięcy trwają prace, a jego celem jest wprowadzenie wielu nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu zbiorowego w GZM. Szczegóły na temat tego rozwiązania zostaną zakomunikowane wkrótce.

Właściwości aplikacji M2GOinfo:

Wirtualna tablica przystanku poinformuje o rzeczywistym czasie odjazdów

Możliwość wywołania wirtualnej tablicy dotyczy wszystkich przystanków komunikacyjnych na sieci, a nie tylko tych, na których tablica SDIP została fizycznie zamontowana w terenie. Po wybraniu przez pasażera przystanku z mapy lub jego wyszukaniu w pasku wyszukiwania pasażer ma możliwość dodatkowej konfiguracji treści prezentowanych na wirtualnej tablicy w zakresie numeru stanowiska oraz rzeczywistych czasów odjazdów prezentowanych linii komunikacyjnych. Dla przykładu, jeżeli z danego stanowiska odjeżdża 10 linii komunikacyjnych, a pasażera interesują tylko wybrane trzy z nich, to poprzez ich zaznaczenie pasażer wywoła niejako spersonalizowaną dla swoich potrzeb wirtualną tablicę z odjazdami tylko trzech wybranych linii.

Wskazania pozycji pojazdów na mapie

W aplikacji prezentowana jest również bieżąca lokalizacja wszystkich pojazdów na podkładzie mapy obejmującej obszar, na którym organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego wyskalowanej i wycentrowanej w oparciu o współrzędne GPS. Pasażer ma możliwość podglądu bieżącej pozycji konkretnego pojazdu lub pojazdów obsługujących wskazaną przez pasażera linię. Możliwy jest również podgląd bieżącej pozycji wszystkich pojazdów na wskazanym obszarze ograniczonym jedynie możliwością czytelnej prezentacji, na ekranie urządzenia, którym posługuje się pasażer. Aplikacja umożliwia śledzenie pozycji wybranego pojazdu wraz z bieżącą informacją na jego temat: nr linii, numer boczny pojazdu, odchyłki od planowanego rozkładu jazdy – prezentowanej w minutach i w odpowiednim kolorze, uzależnionym od tego czy dany pojazd jest przyspieszony, jedzie o czasie, czy też jest opóźniony w stosunku do planowanego rozkładu jazdy. Dodatkowo przy śledzonym pojeździe prezentowana jest informacja o kierunku w jakim się porusza (w postaci strzałki przy symbolu pojazdu lub w formie opisowej, jako ostatni przystanek w realizowanym kursie), najbliższym przystanku na trasie oraz czasie jaki upłynął od ostatniego logowania pojazdu w systemie.

Wyszukiwarka połączeń wskaże jak najszybszy dojazd

Ponadto aplikacja umożliwia wyszukanie najbardziej dogodnego dla pasażera połączenia pomiędzy wskazanym punktem początkowym i końcowym (aplikacja korzysta z opracowanego wcześniej API wyszukiwarki połączeń, które działa na stronie rozkładów jazdy ZTM). Początek i koniec podróży może zostać określony w postaci punktu na mapie, adresu, jak również przystanku komunikacyjnego. Wyszukiwarka połączeń umożliwia ponadto wybór środka transportu jakim pasażer chce odbyć podróż (autobus, tramwaj, trolejbus, pociągi KŚ), minimalny czas przesiadki potrzebny na przemieszczenie się pomiędzy środkami transportu oraz wskazanie konkretnej godziny, o której podróż chcemy rozpocząć lub godziny, o której podróż ma się zakończyć.

Lista ulubionych przystanków i linii ułatwi dostęp do informacji

Jedną z funkcjonalności aplikacji jest również szybkie wyszukiwanie przystanków, linii komunikacyjnych oraz ich dodawanie do ulubionych. Ponadto aplikacja umożliwia prezentację redagowanych przez dyspozytorów ZTM komunikatów dotyczących danego przystanku lub linii komunikacyjnej.

M2GOinfo: najważniejsze informacje

Krótka informacja dotycząca podstawowych funkcjonalności aplikacji M2GOinfo. Aplikacja M2GOinfo umożliwia:

 • sprawdzenie lokalizacji pojazdów (autobus, tramwaj, trolejbus) oraz przystanków komunikacyjnych na mapie,
 • sprawdzenie rzeczywistego rozkładu jazdy dla wybranego przystanku lub stanowiska zlokalizowanego na terenie GZM,
 • wyszukanie i prezentację informacje o wybranej linii komunikacyjnej (autobusowej, tramwajowej, trolejbusowej),
 • prezentację informacji o wybranym pojeździe dotyczące: kierunku, nazwy najbliższego przystanku, planowanej godziny obsługi najbliższego przystanku, numeru pojazdu, na który składa się numer operatora i numer boczny pojazdu), godziny ostatniej aktualizacji pozycji pojazdu,
 • sprawdzenie aktualnych komunikatów dotyczących bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej (informacja o objazdach, remontach lub zmianach rozkładu jazdy),
 • wyszukanie w zakresie najdogodniejszego połączenia pomiędzy dowolnie wskazanymi dwoma punktami (początkiem i końcem podróży może być wskazane miejsce na mapie, aktualna pozycja, przystanek komunikacyjny, adres lub punkt POI),
 • szybkie wyszukiwanie w zakresie linii komunikacyjnej oraz przystanku lub stanowiska
 • dodawanie do ulubionych wybranych: przystanków oraz linii komunikacyjnych.

Pobierz M2GOinfo ze sklepu Google Play 
Ponad 1400 wypełnionych ankiet w ramach konsultacji Programu „Kolej+”

Zakończyły się konsultacje społeczne projektów zgłoszonych do Programu „Kolej+” z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mieszkańcy wypełnili ponad 1400 ankiet, których rezultaty zostaną wykorzystane podczas opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom propozycji działań w ramach Programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei na terenie GZM oraz zebranie opinii mieszkańców w zakresie proponowanego w ramach programu przebiegu linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dot. rozkładu jazdy pociągów itp.

Mieszkańcy wypełnili ponad 1400 ankiet w formie online, w których wyrazili swoje zdanie nt. poszczególnych projektów. Największym zainteresowaniem cieszył się projekt liniowy „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”. W przypadku projektów punktowych najwięcej wypełnionych ankiet dotyczyło budowy nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ oraz modernizacji infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto.

– Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących Programu „Kolej+”. Głos mieszkańców w przypadku projektów strategicznych z punktu widzenia znaczenia kolei
w systemie transportowym jest dla nas szczególnie istotny.  Skala odzewu wskazuje na to, że jest to temat również ważny dla mieszkańców – mówi Lucjan Dec, dyrektor  Departamentu Komunikacji
i Transportu GZM.

Dodatkowo uczestnicy konsultacji społecznych mieli również szansę, by przekazać inne informacje związane z transportem publicznym na obszarze Metropolii.

Wyniki ankiet zostaną teraz opracowane przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (oddzielnie dla każdego z 13 projektów), a następnie ujęte w dokumentacji projektowej. Musi być ona gotowa najpóźniej do 25 listopada, kiedy mija termin złożenia przez liderów kompletów dokumentów w II etapie Programu „Kolej+”. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.
Zajezdnia PKM Tychy przebudowana

Trwające ponad dwa lata prace przy przebudowie zajezdni PKM Tychy dobiegły końca. Dziś nowa zajezdnia została uroczyście otwarta.

W ramach inwestycji wykonano m.in. kompleksową przebudowę budynku hali napraw (utworzono 27 stanowisk obsługi pojazdów, w tym 11 wyposażonych w kanały), a także rozebrano obiekty: zbiornik pożarowy, czerpnie i kanały wentylacyjne, budynek farb i lakierów oraz wiatę przy stacji ON.

To nie wszystko. Przebudowano także plac manewrowo-postojowy z miejscami parkowania autobusów, trolejbusów i mikrobusów, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, betonową oraz chodniki, a także wykonano nową trakcję trolejbusową. – To był trudny czas dla całej naszej załogi. Nie było dostępu do niektórych pomieszczeń. Prace naprawcze odbywały się nawet zimą, pod namiotem. Mieliśmy jednak wszyscy świadomość, że to okres przejściowy. Dziękujemy wszystkim pracownikom naszej spółki za cierpliwość i wyrozumiałość – mówi Łukasz Torbus – Wiceprezes PKM Tychy.

Nowa zajezdnia usprawni proces obsługi autobusów zasilanych gazem CNG oraz trolejbusów i autobusów elektrycznych. Hala napraw została zaprojektowana w taki sposób, aby wszystkie stanowiska były przelotowe, co pozwoli na lepsze wykorzystanie powierzchni. Stanowiska postojowe dla autobusów zostały wyposażone w dodatkowe punkty tankowania gazu, co w związku z planowanymi dostawami autobusów gazowych dziś jest niezbędne.

– W trakcie przebudowy wszystko obywało na czterech stanowiskach. Musieliśmy bardzo pilnować logistyki, by zapewnić wyjazd pojazdów w odpowiednim czasie. Brakowało nam miejsca, nie mogliśmy gromadzić zbyt dużo sprzętu. Zimą, pracując pod namiotem, musieliśmy pilnować opadów śniegu, odśnieżać. Cieszę się, że to już za nami. Zwłaszcza, że nowa hala jest bardziej przestronna i bezpieczniejsza, wyposażona np. w czujniki gazu i kurtyny powietrzne – mówi Krzysztof Tokarz – kierownik warsztatu i infrastruktury w tyskim PKM-ie.

W ramach przebudowy instalacji gazowej CNG wolnego tankowania, wykonano 24 słupki wolnego tankowania zasilające 48 stanowiska. Wykonawcą inwestycji był Mostostal Warszawa S.A. Przebudowa jest częścią wartego ponad 165 mln zł projektu zakładającego rozwój komunikacji miejskiej w Tychach (dofinansowanie z UE wyniosło ponad 113 mln zł). – Przebudowa zajezdni to najważniejsza inwestycja w historii naszej spółki. Weszliśmy w XXI wiek. Teraz spełniamy najwyższe standardy, a komfort pracowników zatrudnionych w PKM Tychy znacznie się poprawił. Dziękuję wszystkim, dzięki którym tę trudną inwestycje udało się zrealizować – mówi Miłosz Stec – prezes PKM Tychy.

W ramach projektu oprócz przebudowy zajezdni, miasto zakupiło 51 autobusów zasilanych CNG, 10 mikrobusów, 3 sztuki niskopodłogowych trolejbusów, 2 elektrobusy, 3 sztuki pojazdów serwisowych i pogotowia technicznego. Po przebudowie tyska zajezdnia stała się jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100% autobusy zasilane gazem ziemnym CNG czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego. Tym samym Tychy umocnią swoją pozycję lidera pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym. To bardzo ważne w kontekście walki samorządów – także Tychów – ze smogiem. Autobus zasilany gazem CNG emituje o 70 proc. mniej zanieczyszczeń niż nowe autobusy z silnikami diesla.

Źródło: UM Tychy
Spore zainteresowanie przebudową dąbrowskiego dworca

Polskie Koleje Państwowe otrzymały siedem ofert przebudowy zabytkowego dworca kolejowego w centrum Dąbrowy Górniczej. Najtańsza opiewa na prawie 15 mln zł, najdroższa na ponad 23,3 mln zł.

Dąbrowski samorząd od wielu lat zabiegał o przebudowę zabytkowego dworca. Prezydentowi Marcinowi Bazylakowi zależało, aby inwestycja towarzyszyła zaplanowanej przez miasto i PKP PLK budowie centrum przesiadkowego oraz przebudowie układów komunikacyjnego i torowego.

Udało się i inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego na terenie całego kraju zostanie wybudowanych lub przebudowanych prawie 200 dworców kolejowych.

Miasto wynajmie powierzchnie biurowe w przebudowanym budynku

Projekt przebudowy – przygotowany za ponad 356 tys. zł przez GPVT Pracownię Architektoniczną z Poznania – przewiduje m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: w projekcie przewidziano m.in. windę osobową. Przy głównym wejściu zostanie wybudowana pochylnia, w budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu powstaną ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących

Znajdująca się elewacji dworca cegła zostanie wyczyszczona i uzupełniona, podobnie jak fryzy oraz inne detale architektoniczne. Zabytkowy charakter dworca podkreślą odtworzone na wzór historycznych stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe. Uzyskany efekt podkreśli nowa iluminacja budynku.

W parterowej części, obok kasy, poczekalni, toalet i dwóch punktów komercyjnych planowane są także powierzchnie biurowe, które od PKP wynajmować będzie miasto. Porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami kolejowej spółki podpisał już prezydent Marcin Bazylak, który chciałby, aby na dworcu działało m.in. biuro paszportowe oraz biuro obsługi cudzoziemców. Władze miasta zabiegają o to w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na dworcu zamontowane zostaną nowoczesne systemy bezpieczeństwa (monitoring, kontrola dostępu, system włamania i napadu oraz system detekcji pożaru), dynamicznej informacji podróżnych (elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów) oraz informacji głosowej.

Jak informowały PKP przy okazji ogłoszenia przetargu na przebudowę, w sąsiedztwie parkingu powstaną ogrody deszczowe suche o powierzchni 256 m kw. złożone z około 2500 roślin, takich jak: kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita, mięta wodna, tojeść rozesłana czy skrzyp zimowy. Ich głównym zadaniem będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.

PKP przeznaczyły na przebudowę dworca ponad 16 mln zł

Na przebudowę dworca w Dąbrowie Górniczej PKP zamierzają przeznaczyć 16 383 418,66 zł brutto. W tym tygodniu otwarto oferty zainteresowanych zleceniem firm. W sumie jest ich siedem, cztery złożyły samodzielnie firmy: Budecon z Sosnowca (16 996 690,27 zł), Berger Bau z Wrocławia (14 974 782,21 zł brutto), Dombud z Katowic (22 143 077,12 zł) oraz Cechini z Krynicy-Zdrój.

Trzy oferty przygotowała konsorcja złożone z firm: Wodpol z Żywca i PBO Śląsk z Sosnowca (19 320 363,28 zł), Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej i Przedsiębiorstwa Budowlanego Mazur z Jankowic (23 308 745 zł) oraz Murkrak z Węgrzc, Zakładu Remontowo-Budowlanego Murdza z Miechowa i Dynamik z Krakowa (16 728 000 zł).

Jak wynika z dokumentów przetargowych, jedynym kryterium, którym kierować będą się PKP przy wyborze wykonawcy, jest cena. Po podpisaniu umowy wybrana firma będzie miała 455 dni (ok. 15 miesięcy) na przebudowę dworca.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Konsultacje w sprawie programu Kolej Plus – zachęcamy do wypełniania ankiet

Trwa opracowywanie dokumentacji wymaganej w II etapie Programu „Kolej+”. Jednym z etapów tych prac jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektów zgłoszonych przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym jednego wspólnie z Województwem Śląskim. Wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty mogą zgłosić swoje uwagi lub przekazać opinię za pośrednictwem ankiety internetowej do 26 września br. włącznie.

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom poszczególnych miejscowości propozycji działań w ramach Programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei oraz zebranie opinii mieszkańców
w zakresie proponowanego w ramach programu przebiegu na ich terenie linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dot. rozkładu jazdy pociągów itp. Możliwe będzie również przekazanie innych informacji i wniosków na tematy związane z transportem publicznym na naszym terenie.

Konsultacje te odbywają się w formie ankiet online opracowanych przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (oddzielnie dla każdego z 13 projektów), do których linki są udostępnione zbiorczo na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a bezpośrednio dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, które uczestniczą w Programie – na stronach internetowych ich urzędów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami opisującymi zamierzenia związane z projektami dotyczącymi obszaru Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tychów i Zabrza, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Linki do prezentacji i ankiet:

Projekty punktowe:

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Świętochłowice Mijanka na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja:
https://drive.google.com/file/d/1jLqewpzehrROtzUZfStMA25tF0-yKdDR/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/7s2hG3BtUddGY95t5

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1T25_iPRBCZd9yDIQs9Tue8KQehtfgDge/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/ziyeg4XvGe3dUQTy9

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1HgxsGVrWwO0BPh8X6uYe8jTqUA5Skw5E/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/8KcqQHjAJCJNzhNV7

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/11yfMuwRfbg2M5I8C5_4v6HAHVhjfqpub/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/U8ncRm6qWiKXqMiq8

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Os. Arki Bożka na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1kD_CY59JuCLuqQJvocHf7Zc_8CfwPbqH/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/4jQgpfUghEKr9PEB8

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1jd_kefKXLkbcbN-elND5jRQSjXu_ueqm/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/SFKc4ZyDWS58G5aR6

 1. Modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kolejowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego relacji Katowice – Tychy Lodowisko.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1-9oP5qaPGqr9gGX4oBQ0YwbRV_sE-R3C/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/vPs8Pnwshp6hjnXA7

Projekty liniowe:

 1. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1l3BGFQ3YVqc48inXzjnaOgXqrPxAgt6v/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/gHvT6wKyVX5aD9xJ7

 1. Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1VLm07C6EXKaI_c8_7qkiPcSmdiDbLOdt/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/vrqFGQPWtDQTJiVn8

 1. Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1c2O9cM8zKRlgwOL5O5O_EyJTlinRJH7a/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/rvq7muNkYzPrrM1G8

 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1462EDsXiqB7il2tk0Em-4J_DNUyzf7JK/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/5DokFkxhRQTwaQN66

 1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 165 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/11n975upp81W63Qy1Q7jCo3tjMRwueblu/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/Yx2wY9SHh6RDoEfo9

 1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1KMKtMU96pEeRJeOIyyyOpmWEEZZRDyFa/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/KbEC5uC7inWh7LTu7

Konsultacje społeczne realizuje firma Databout Sp. z o.o., która na zlecenie GZM opracowuje niezbędną dokumentację, zawierającą również wnioski, uwzględniające otrzymane w ramach konsultacji opinie.

Drugi etap Programu zakończy się 25 listopada br. Do tego czasu komplet wymaganej dokumentacji Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych musi zostać złożony w PKP PLK S.A. przez liderów projektów. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.