1

Chorzów prymusem w dziedzinie edukacji!

Maksymalną liczbę punktów uzyskało Miasto Chorzów w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Dzięki temu Chorzów zyskał Wyróżnienie Primus, które otrzymało jeszcze tylko jedno miasto w Polsce. 

– Jednostka terytorialna należy, w ocenie Komisji Certyfikacyjnej, do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą – napisano w uzasadnieniu.

Komisja Certyfikacyjna wskazywała chociażby na bardzo dobre działanie chorzowskiej oświaty na rzecz lokalnej społeczności, bezustanne unowocześnianie i rozbudowę infrastuktury oraz bardzo dobre zarządzanie i wprowadzanie procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.

– Szczególnie ostatni rok był dla nas czasem bardzo wytężonej pracy. Musieliśmy zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i przygotować szkoły na działanie w dobie pandemii oraz nauczania zdalnego. Cieszymy się, że nasze starania znalazły uznanie w oczach Zespołu Certyfikacyjnego – tłumaczy Wiesław Ciężkowski, Wiceprezydent Chorzowa odpowiedzialny za edukację.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: UM Chorzów
Kolejny krok na drodze do opracowania Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej – to wyzwania przed którymi stoi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Właśnie wybrano wykonawcę, który wspierać będzie GZM w opracowaniu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy doradczej PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. z którą będzie tworzyć wspólny dokument. Opracowanie Strategii rozpocznie się od prac analityczno-diagnostycznych oraz wykonania delimitacji obszarów funkcjonalnych GZM, czyli określenia granic dla terenów, które mają wpływ na jej obszar. Dokument będzie opracowany przy współudziale możliwie szerokiego grona interesariuszy i zostanie poddany konsultacjom społecznym. Strategia określi wizję GZM w kilkunastoletniej perspektywie czasowej oraz wskaże cele i kierunki jej rozwoju, nawiązując do współczesnych wyzwań i potrzeb. Będzie narzędziem wzmacniającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie dokumentem pionierskim w skali kraju. Przede wszystkim dlatego, że powstanie dla pierwszej w Polsce ustawowo powołanej metropolii, ale też zostanie sporządzony według znowelizowanych w listopadzie 2020 r. przepisów prawa, które zintegrowały planowanie strategiczne z przestrzennym. Jedną z zasadniczych zmian wynikających z nowych przepisów jest opracowanie tzw. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, jako obligatoryjnego elementu strategii rozwoju i tym samym rezygnacja z odrębnego dokumentu, jakim miało być ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Strategia rozwoju zastąpi obecnie obowiązujący Program działań strategicznych GZM do roku 2022, który od 2018 roku wyznacza główne kierunki działań Metropolii. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na IV kwartał 2022 r.
Europejskie metropolie zabrały głos w sprawie Krajowych Planów Odbudowy

W poniedziałek (14 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie online przedstawicieli europejskich obszarów metropolitalnych skupionych w sieci European Metropolitan Authorithies (EMA). Spotkanie to stanowiło znakomitą okazję do wymiany informacji i poglądów na temat planów i wyzwań stojących przed metropoliami w perspektywie uruchomienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, a także omówienia działań stojących przed EMA w celu zwiększenia udziału obszarów metropolitalnych we wdrażaniu tych środków. W tej dyskusji nie mogło zabraknąć głosu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, reprezentowanej przez jej przewodniczącego Kazimierza Karolczaka. 
Podczas spotkania zwrócono uwagę, że potrzeby obszarów metropolitalnych zostały uwzględnione w Krajowych Planach Odbudowy jedynie w niewielkim stopniu. W części krajów propozycje w tym zakresie zostały odrzucone bez żadnego uzasadnienia.
GZM uczestniczyła w procesie konsultacji zgłaszając swoje uwagi do pierwszego projektu KPO. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin, jak czyste powietrze z uwzględnieniem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych, wsparcie gospodarki zeroemisyjnej, w tym zeroemisyjnego transportu oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego. Ponadto GZM zwróciła szczególną uwagę na konieczność wsparcia tzw. Mobilności Bezzałogowej (bezzałogowe statki powietrzne – BSP), przede wszystkim w zakresie ośrodków kompetencji i infrastruktury testowania transportu dronowego oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP, pilotaży, centrów monitorowania z wykorzystaniem BSP oraz zakupu i rozwoju BSP.
W zeszłym miesiącu przedstawiciele GZM uczestniczyli w spotkaniu zespołu roboczego KPO. Rząd reprezentowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na spotkaniu omówiono postulat wykorzystania doświadczeń i funkcjonujących struktur samorządów wojewódzkich oraz zaplanowano wdrożenie 16 instytucji koordynujących realizację KPO na poziomie regionalnym. Zgłoszono również propozycję podziału alokacji i realizacji KPO pomiędzy samorządy województw i rząd. Opowiadano się za minimum 40 proc. realizacji KPO przez samorządy województw. Przedstawiciele samorządu podkreślali potrzebę zapoznania się z polskim Nowym Ładem, w szczególności z reformą służby zdrowia. Omówiono również wzmocnienie kompetencji i skład Komitetu Monitorującego. Sugerowany skład KM: 1/3 przedstawicieli sektora rządowego, 1/3 przedstawicieli sektora samorządowego, 1/3 przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów społecznych i partnerów gospodarczych.
Oprócz GZM w spotkaniu sieci EMA udział wzięli przedstawiciele obszarów metropolitalnych Barcelony, Bratysławy, Budapesztu, Dublina, Krakowa, Lyonu, Florencji, Mediolanu, Rzymu, Turynu, Wenecji, North West City Region (Irlandia), Paryża, Porto i Tuluzy.Metropolia wykorzysta europejskie doświadczenia w zakresie ochrony klimatu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów”. Ma ona na celu realizację na poziomie samorządowym unijnych planów w zakresie klimatu i energii. We wtorek (1 czerwca br.) GZM podpisała Zobowiązanie Koordynatorów Terytorialnych Porozumienia Burmistrzów.

Zarząd Metropolii podpisał zobowiązanie podczas konferencji „Następny krok w walce o czyste powietrze”, którą zorganizowano w siedzibie GZM w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia.

– Metropolię tworzy 41 miast i gmin, które wciąż mają duży problem z jakością powietrza. Poprawa powietrza, którym oddychamy, to jedno z naszych największych wyzwań, dlatego cieszę się, że udało nam się nawiązać współpracę w ramach Porozumienia Burmistrzów. Liczę, że ta współpraca pozwoli nam rozwiązać jeden z naszych największych problemów i szybko przełoży się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców – powiedział podczas konferencji Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Porozumienie Burmistrzów ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do pewnej, zrównoważonej i ekonomicznej energii. Miasta sygnatariusze zobowiązują się do wspierania procesu realizacji unijnego celu, polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do roku 2030 oraz przyjęcia wspólnego podejścia do zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych.

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielił się także Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, również pełniącego rolę koordynatora Porozumienia Burmistrzów. Głos zabrali także wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, jako przedstawiciele miast sygnatariuszy Porozumienia. 

Metropolia GZM dzięki przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów wzmocni swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Udział w inicjatywie przysłuży się promocji GZM, jako instytucji odpowiedzialnej ekologicznie, która chce wspierać gminy w realizacji działań związanych z efektywnością energetyczną i adaptacją do zmian klimatu. Ponadto udział w Porozumieniu może ułatwić sięganie po zewnętrzne źródła finansowania, w tym środki unijne, a także umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z gronem światowych liderów w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Energii i Klimatu powstało w 2008 roku w Europie. Jest to pierwsza tego rodzaju oddolna inicjatywa związana z energią i zmianami klimatu, która okazała się wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim czasie. Obecnie skupia 10 648 sygnatariuszy, 228 koordynatorów oraz 215 instytucji wspierających z 61 krajów.

Konferencję „Następny krok w walce o czyste powietrze” zorganizowały Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”. 
Trwa XIII edycja konkursu Innowator Śląska 2021! Nabór wniosków do 30 czerwca

Myślisz i działasz niestandardowo? Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu i zostań Innowatorem Śląska 2021! Nabór wniosków trwa do 30 czerwca!

Już po raz trzynasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu Enterprise Europe Network ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniamy te firmy i instytucje badawczo – rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

Do kogo skierowany jest konkurs?

 W konkursie mogą wziąć uczestniczyć śląscy przedsiębiorcy i instytucje:

 • oferujące innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
 • wykazujące się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

 • mikro przedsiębiorca;
 • mały przedsiębiorca;
 • średni przedsiębiorca;
 • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Nagrody:

 • 16 000 zł Nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR Sp. z o.o.;
 • 15 000 zł nagroda specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.;
 • 10 000 zł nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 • pakiet nagród rzeczowych;
 • pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

Rejestracja i koszty uczestnictwa:

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa
oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: http://innowatorslaska.pl/

 Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Napisz do nas: konkurs@gapr.pl
Innowator Śląska 2021 – zgłoś się! Nabór wniosków trwa do 30 czerwca

Myślisz i działasz niestandardowo? Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu i zostań Innowatorem Śląska 2021! Wydarzenie organizowane jest po raz trzynasty przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) w ramach projektu Enterprise Europe Network. Do wygrania są trzy pieniężne nagrody specjalne, w tym nagroda Przewodniczącego Zarządu GZM w wysokości 10 000 zł.

Aktualizacja: Termin naboru wniosków przedłużony do 30 czerwca!

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniane są te firmy i instytucje badawczo-rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

Wydarzenie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

Do wygrania są trzy pieniężne nagrody specjalne: nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR Sp. z o.o. w wysokości 16 000 zł, nagroda specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w wysokości 15 000 zł oraz nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 10 000 zł. Na zwycięzców konkursu czeka także pakiet nagród rzeczowych oraz pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: http://innowatorslaska.pl/
„W Metropolii. Biznes” – o gospodarczych atutach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Prezentacja trendów gospodarczych i społecznych – tym zagadnieniom poświęcony jest biuletyn ekonomiczny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pt. „W Metropolii. Biznes”. Partnerem przedsięwzięcia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

– Chcemy pokazywać nasze sukcesy gospodarcze i przybliżać potencjał konurbacji – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – Metropolia to ponad dwa miliony osób, które swoją pomysłowością i codzienną pracą zmieniają ją na lepsze. Dzięki temu odważnie patrzymy w stronę nowoczesnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Liczymy, że zaprezentowane dane ułatwią Państwu podejmowanie decyzji dotyczących lokowania swoich inwestycji czy ich dalszego rozwoju właśnie u nas. Metropolia to bardzo dobry adres – dodaje. 

– Aktywnie uczestniczymy w procesach pozytywnych zmian, które od lat zachodzą w miastach i gminach tworzących Metropolię – mówi dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do współpracy przy tym projekcie. Przed nami kolejne wyzwania, chcemy na bieżąco pokazywać w syntetyczny sposób fakty, dane i liczby potencjalnym partnerom – podkreśla prezes KSSE S.A.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” będzie ukazywał się co kwartał, prezentując informacje o gospodarce, rynku pracy, edukacji i nauce, oraz o jakości życia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Biuletyn jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą, stąd ukazywał się będzie w polskiej i w angielskiej wersji językowej. Część informacji i danych w nim zawartych będzie dodatkowo publikowana w formie wideo.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to projekt Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii realizowany wspólnie z Departamentami: Marki i Komunikacji Marketingowej oraz Komunikacji Społecznej.
Drony w ochronie środowiska. Rozpoczynają się demonstracje zielonych usługRadzionków szuka sposobu na monitorowanie nieużytków poprzemysłowych, w tym płonącej hałdy. Mysłowice chciałyby się dowiedzieć, gdzie zostały przecięte sieci drenarskie przez rozbudowę mieszkaniową oraz drogi, co zaburzyło gospodarkę wodną. Natomiast Rudziniec potrzebuje ustalić, kto wylewa po kryjomu ścieki do jeziora Pławniowice. Oto potrzeby informacyjne niektórych gmin należących do Metropolii GZM, które mogą zaspokoić drony.

Gminy do realizacji swoich zadań w zakresie ochrony środowiska, przyrody i gospodarki komunalnej mogą pozyskiwać informacje z różnych źródeł. Mogą to być zarówno mieszkańcy, którzy uważnie przyglądają się swojemu otoczeniu i reagują na nieoczekiwane zmiany, jak i zdjęcia satelitarne oraz lotnicze. W tym drugim przypadku znakomitym narzędziem są drony. Wyposażone w odpowiedni osprzęt optyczny, specjalistyczne czujniki i oprogramowanie, pomogą efektywniej (najczęściej szybciej i niższym kosztem) realizować wiele zadań publicznych.

Na początku tego roku każda z gmin członkowskich Metropolii GZM została poproszona o ocenę atrakcyjności ponad 50 usług, w ramach których drony mogłyby pomagać w efektywniejszej realizacji jej zadań. Wyniki były jednoznaczne, po pierwsze – wyraźnie wskazano na potrzebę wykorzystania dronów w ochronie środowiska, po drugie – potwierdziła się gotowość miast do wykorzystania tej technologii.

Drony pomogą w ochronie środowiska

W czwartek i piątek (20-21 maja), w pięciu celowo dobranych gminach na zlecenie GZM, Fundacja Instytut Mikromakro przeprowadzi testy szeregu usług dronowych – dobranych pod bardzo konkretne potrzeby. Każde z wybranych miast znajduje się w innym subregionie konurbacji i mierzy się z nieco innymi problemami.

W Radzionkowie pokazany zostanie sposób monitoringu hałd kopalnianych pod kątem bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania zezwoleń rozbiórkowych i eksploatacyjnych, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego (pożary). W Mysłowicach drony dokonają monitoringu wałów przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych, sieci drenarskich i terenów zalewowych. W Sławkowie i Łaziskach Górnych drony pomogą w identyfikacji powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W Rudzińcu natomiast, w nocy, z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, drony sprawdzą, kto wylewa po kryjomu ścieki do jeziora Pławniowice. Każda z demonstracji odbędzie się zgodnie z przepisami Prawa Lotniczego.

Powstanie poradnik dla samorządów

– O powyższych demonstracjach będziemy na bieżąco informować. Przedstawimy lokalny kontekst, uszczegółowimy potrzebę informacyjną, która zgłaszana była przez konkretną gminę w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska, przedstawimy wykorzystaną technologię, poinformujemy o wynikach lotu oraz spytamy tamtejszych samorządowców o pierwsze wrażenia – mówi Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w GZM.

Wymiernym rezultatem podejmowanych przez Metropolię GZM działań będzie nie tylko zebranie doświadczeń po wykonanych testach, lecz także opracowanie poradnika dla miast, w którym wskazane i opisane zostaną najatrakcyjniejsze – z punktu widzenia samorządu – sposoby zastosowania dronów na rzecz ochrony środowiska, a także przekazana zostanie wiedza o tym, jak wprowadzać te rozwiązania w życie.
Fundusz Wspierania Nauki: cykl wykładów prof. Zhendonga Jina z USA

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć prof. Zhendonga Jina z The University of Iowa (USA), który wygłosi wykłady i poprowadzi seminaria online z zakresu syntezy chemicznej. Naukowców zajmujących się dziedziną reprezentowaną przez prof. Zhendonga Jina wyróżniono wieloma Nagrodami Nobla, na przestrzeni XX i XXI wieku otrzymało ją blisko 20 badaczy z całego świata.

Profesor Zhendong Jin jest światowej klasy naukowcem zajmującym się badaniami na styku chemii i biologii, w szczególności syntezą złożonych związków chemicznych pochodzenia naturalnego o zastosowaniach medycznych. Od dziesięciu lat pracuje nad rozwojem leków przeciwnowotworowych nowej generacji – przeciwko nowotworom złośliwym, na które do tej pory nie istnieje skuteczna farmakoterapia. Z powodzeniem, wraz ze swoim zespołem, stworzył innowacyjną technologię opracowywania leków, inspirowaną produktami naturalnymi. Jego zespół opracował dwa bardzo obiecujące farmaceutyki antyrakowe pierwszej klasy. Prof. Zhendog Jin jest pracownikiem UI College of Pharmacy w Iowa City w USA.

W ramach projektu pn. „Development of novel anticancer agents / Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych” zaplanowano wykłady, które będą odbywać się w maju i czerwcu 2021 roku w godz. od 16.00 do 18.00:

Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na platformie Zoom. Link do rejestracji: formularze.us.edu.pl/spotaknia_naukowe.


Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt „Development of novel anticancer agents / Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019–2022. Kwota dofinansowania wyniosła 15 741,00 zł.

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Finaliści „Kopalni Start-upów” wybrani

Znamy już pięciu finalistów konkursu na miejski start-up, którzy zawalczą o główną nagrodę w  wysokości 150 tysięcy zł, w tym ekwiwalent w wysokości 36 000 zł za dwuletni pakiet biura w Rawa.Ink. Laureatów poznamy 10 czerwca.

Za nami kolejny etap konkursu na miejski start-up „Kopalnia Start-upów” podczas którego z 10 wcześniej wyselekcjonowanych projektów jurorzy wyłonili 5 finalistów. Ci w finale powalczą o nagrodę finansową, biuro w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink oraz tytuł Laureata.  Podczas Demo Day, który odbył się 15 kwietnia uczestnicy zaprezentowali swoje pomysły w postaci 5 minutowej prezentacji  pitch speech oraz 3-minutowej rozmowy z jurorami w formie Q&A.

– Wystąpienia potwierdziły dobry poziom zgłoszonych projektów. Przed finalistami teraz ostatnia prosta i ciąg dalszy pracy z mentorami, żeby do finału wyszlifować swoje projekty na błysk. Cieszę się, że w Katowicach znaleźliśmy tak wiele młodych, obiecujących firm z potencjałem. Wierzę, że nagroda finansowa pozwoli laureatom osiągać kolejne kamienie milowe na ścieżce rozwoju – podsumował Prezydent Katowic Marcin Krupa.

Teraz przed finalistami kolejne godziny pogłębionego mentoringu, który pozwoli przygotować finałowe wystąpienia. Z mentorami będą pracować przede wszystkim nad efektywnym zarządzaniem projektem i zespołem, skutecznym wdrożeniem innowacji oraz zbudowaniem odpowiedniego modelu finansowania. Wśród 5 wytypowanych przez jurorów projektów znalazły się:

1. TechnicGroup

2. Theraphy Cave

3. HealthBot AI

4. Maskup

5. Healthly

– Mimo pandemii udało nam się zorganizować studio transmisyjne w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink, podkreślając jego rolę w kreowaniu ekosystemu innowacji w Katowicach. Internetowy charakter wydarzenia nie wpłynął na merytoryczny poziom prezentacji i atrakcyjność wystąpień. Teraz przed uczestnikami jeszcze cięższa praca podczas przygotowań do finału. Cieszymy się, że możemy im w tym wyzwaniu towarzyszyć – mówi Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.

Wydarzenie było transmitowane w mediach społecznościowych, na stronach FB Strefa Innowacji Miasta Katowice oraz Katowice – oficjalny profil miasta.

– Chcieliśmy pokazać szerszej publiczności potencjał drzemiący w start-upach z naszego miasta. Myślę, że ta tematyka staję się coraz bardziej popularna i to głównie wśród młodych ludzi  – dodaje Jankowski.

Finał zaplanowany jest na 10 czerwca, a jego formuła będzie zależała od uwarunkowań związanych z epidemią. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:  www.kopalniastartupow.katowice.eu.

„Kopalnia start-upów” to pierwsza edycja konkursu, którego organizatorem jest Miasto Katowice. To pierwszy tego typu konkurs organizowany na Śląsku. Jego celem jest wybór najlepszych start-upowych projektów rodem z Katowic. Konkurs „Kopalnia Start-upów” stanowi realizację jednego z punktów „Umowy z mieszkańcami Prezydenta Miasta Katowice”.

Źródło: UM Katowice