1

Gmina Bobrowniki pracuje nad strategią rozwoju

Ruszyły prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Bobrowniki. Poprzednia opracowana była do 2020 roku. Teraz nadszedł czas na przygotowanie aktualnej, która obowiązywać będzie do 2030 roku. W pracach uczestniczą radni, pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół, gminnych jednostek: OPS, GCKiS i GZO, spółki „Aquaplus” oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń. Do współpracy wójt gminy zaprosiła również mieszkańców.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 23 września i było swego rodzaju raportem otwarcia, gdzie przedstawiono aktualną sytuację gminy. Dzisiejsze spotkanie przyjęło formę warsztatów. Prace nad dokumentem odbywały się w grupach roboczych z podziałem na następujące kategorie tematyczne:

 • edukacja,
 • przedsiębiorczość, programy wsparcia dla przedsiębiorców, tereny inwestycyjne,
 • ochrona zdrowia i profilaktyka, pomoc społeczna,
 • bezpieczeństwo i organizacje pozarządowe (z obszarów włączenia społecznego, wsparcia seniorów),
 • infrastruktura sieciowa, zarządzanie publiczne i infrastruktura komunalna, transport i układ komunikacyjny, środowisko,
 • sport, kultura, czas wolny, rekreacja.

Prace nad strategią koordynuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Głównym przesłaniem strategii jest trwały i zrównoważony rozwój gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców zarówno obecnego pokolenia, jak i przyszłych oraz rozważne wykorzystywanie i umacnianie jej zasobów (społecznego, przyrodniczego, kulturowego i ekonomicznego). Strategia rozwoju ma „z zasady” charakter ogólny, jest bowiem dokumentem kierunkowym, swoistą mapą stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów lokalnych. Nie jest tym samym „gotową receptą na sukces” czy też „gotowym spisem szczegółowego postępowania”. Jej głównym zadaniem jest natomiast określenie – na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy – strategicznych kierunków (obszarów) i priorytetów działania, które z punktu widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców mają kluczowe znaczenie.

Źródło: UG Bobrowniki
100 tys. zł dla szkoły w Sączowie

Prawie 100 tys. zł trafi w tym roku do szkoły w Sączowie. Od 4 lat szkoły mogą ubiegać się o zwiększenie części subwencji oświatowej na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Po szkołach w Bobrownikach i Dobieszowicach teraz nadszedł czas na szkołę w Sączowie.

W maju Gminny Zespół Oświaty złożył do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w sączowskiej podstawówce. O taką formę dofinansowania ubiegać się mogą publiczne szkoły podstawowych, które mają lub będą mieć od 1 września w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia). Program przewidziany jest dla szkół, które do 31 sierpnia 2019 roku nie miały w strukturze oddziałów gimnazjalnych oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostaną między innymi 2 tablice multimedialne, 4 komputery z oprogramowaniem, multimedialne pomoce dydaktyczne, klocki edukacyjne oraz inne pomoce dydaktyczne.

Źródło: UG Bobrowniki
Nowy sprzęt dla OSP

Nowy sprzęt ratowniczy trafił do strażaków ochotników z terenu gminy Bobrowniki. Wyposażenie trafiło do jednostek z Rogoźnika i Sączowa, a jego pozyskanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja stanowiła 99% wartości sprzętu, a pozostały 1% pokryła gmina.

Wyposażenie warte 100 tys. zł wpłynie na skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, ratując najcenniejszy dar: ludzkie życie.

W uroczystym przekazaniu sprzętu wzięli udział: Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki , ministrowie Barbara Chrobak i Michał Wójcik, poseł na Sejm Waldemar Andzel oraz mł. bryg. Arkadiusz Szpera – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Źródło: UG Bobrowniki
Kompostowniki dla mieszkańców

Już w lutym rusza program udostępniania mieszkańcom gminy Bobrowniki kompostowników do przydomowego przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych.

Dzięki pojemnikom mieszkańcy będą mogli zagospodarować bioodpady. Jest to praktyczne i ekologiczne rozwiązanie, które obniży cenę za wywóz odpadów. Ponadto kompostowanie daje możliwość wyprodukowania wartościowego nawozu i wpisuje się w ideę zagospodarowania odpadów w obiegu zamkniętym.

Aby otrzymać kompostownik, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kompostownik@bobrowniki.pl. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres nieruchomości,
 3. numer telefonu.

Kompostowniki udostępniane będą w pierwszej kolejności osobom nieposiadającym żadnych zaległości płatniczych wobec gminy Bobrowniki na dzień 31.12.2020 r.

W tym miejscu warto przypomnieć, że kwota za odbiór odpadów w 2021 roku uległa zmianie. W ślad za uchwałą Rady Gminy Bobrowniki, od 1 stycznia opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi 35 zł od osoby w przypadku segregacji oraz 105 zł od osoby w przypadku odbioru odpadów niesegregowanych. Osoby kompostujące bioodpady otrzymują ulgę w wysokości 7 zł od osoby.

Aby móc skorzystać z ulgi, należy:

 1. w terminie do 10 lutego złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 2. wykazać w deklaracji kompostowanie odpadów.

Nowy wzór deklaracji wysyłany jest wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępny:

 • w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrownikach,
 • na stronie www.bobrowniki.pl –>>KLIK<<–.

W tym roku nie będą wysyłane blankiety wpłat. Na zawiadomieniu o zmianie stawki wskazana jest kwota opłaty oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należną kwotę.

Wpłat można dokonywać:

 • poprzez przelew bankowy,
 • na poczcie,
 • za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,
 • za pośrednictwem terminalu płatniczego w pokoju nr 24 Urzędu Gminy Bobrowniki.

Źródło: UG Bobrowniki
Sklepy zadeklarowały dostarczanie artykułów spożywczych i chemicznych

W związku z wystąpieniem wirusa COVID-19, który jest największym zagrożeniem dla osób starszych, sklepy spożywcze oferują swoją pomoc.

Właściciele zadeklarowali się do dostarczenia artykułów spożywczych i chemicznych osobom samotnym i starszym z terenu naszej gminy. Informację dotyczącą zaopatrzenia prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekaże ją odpowiednim osobom. Kontakt: (32) 287-78-63, 502-097-819, bądź poprzez kontakt elektroniczny: ops@bobrowniki.pl.

 • Wykaz sklepów spożywczych zadeklarowanych do dostarczenia artykułów:
Lp. Sołectwo Nazwa sklepu Adres Telefon
1. Bobrowniki Jagódka Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 336            780-145-160,           513-952-446
2. Twardowice Ka-Ja Twardowice, ul. Wolności 26             (32) 287-82-23  
3. Rogoźnik Sklep Wielobranżowy Rogoźnik, ul. Kościuszki 124             509-266-805
4. Myszkowice Sob-Mat Myszkowice, ul. Strażacka 1             518-063-408
5. Dobieszowice Weber H.G. Dobieszowice, ul. Kościuszki 28             606-991-515
6. Siemonia Sob-Mat Siemonia, ul. Kościuszki 81             518-063-408
7. Wymysłów Weber H.G. Dobieszowice, ul. Kościuszki 28             606-991-515
8. Sączów Sklep Wielobranżowy Sączów, ul. Ogrodowa 8             535-480-470

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zadeklarować swoją pomoc, proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Firma ANN-MOR również oferuje swoją pomoc. Istnieje możliwość zamówienia domowego obiadu wraz z dowozem. Zamówienia można składać pod numerem telefonu: 504-208-142. 

 • W związku z trwającym stanem epidemii sklepy na terenie gminy Bobrowniki zadeklarowały możliwość dostarczenia zakupów osobom starszym i samotnym poprzez wolontariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej:

– OSP Rogoźnik, tel. 691-068-229

– OSP Twardowice, tel. 608-053-440

– OSP Wymysłów, tel. 794-658-453

– OSP Dobieszowice, tel. 506-194-356

– OSP Sączów, tel. 504-155-253, 502-027-019

 • Osobom objętym kwarantanną niezbędną żywność będą dostarczać jednostki OSP. Dla tej grupy istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej Caritas Diecezji Sosnowieckiej. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki
Urząd Gminy Bobrowniki zamknięty dla interesantów

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na koronowirusa, Wójt Gminy Bobrowniki zarządza zamknięcie Urzędu Gminy Bobrowniki dla interesantów od 15 października do odwołania.

 • Opłaty należy wnosić za pomocą przelewu bankowego.
 • Korespondencja nieodebrana z Urzędu Gminy Bobrowniki może zostać przesłana elektronicznie w formie skanu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli adresat złoży poprzez adres: sekretariat@bobrowniki.pl, wniosek zawierający skan (zdjęcie) awiza oraz poda adres e-mail, na który korespondencja ma zostać wysłana.
 • Zaplanowane spotkania Wójta Gminy Bobrowniki z mieszkańcami zostają odwołane, a o ich wznowieniu mieszkańcy zostaną poinformowani.
 • Zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI), kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 • W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny:

Sekretariat Wójta Gminy: (32) 287-78-88 wew. 30

Kancelaria Urzędu Gminy: (32) 287-78-88 wew. 40 i 50

Urząd Stanu Cywilnego: (32) 287-78-88 wew. 45

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych: (32) 287-78-88 wew. 35

Referat Spraw Obywatelskich: (32) 287-78-88 wew. 74

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: (32) 287-78-88 wew. 52

Referat Inwestycji i Rozwoju: (32) 287-78-88 wew. 22

Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego: (32) 287-78-88 wew. 51

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 287-78-88 wew. 54

Referat Planowania i Finansów: (32) 287-78-88 wew. 49

Referat Organizacyjny: (32) 287-78-88 wew. 24

Stanowisko ds. zamówień publicznych: (32) 287-78-88 wew. 57

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i polityki senioralnej: (32) 287-78-88 wew. 25

Stanowisko ds. promocji i polityki senioralnej: (32) 287-78-88 wew. 37

Informatyk: (32) 287-78-88 wew. 29

 • Po godzinach pracy urzędu sprawy kryzysowe należy zgłaszać pod numerem: 722-362-366.
zarządzenie wójta gminy

Źródło: UG Bobrowniki
Ośrodek Pomocy Społecznej zamknięty dla interesantów

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, iż od dnia  15 października b.r. do odwołania interesanci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr:

 • Pracownicy socjalni – 32 287-78-63 wew. 20
 • Świadczenia wychowawcze – 32 287-78-63 wew. 21
 • Świadczenia „Dobry Start” – 32 287-78-63 wew. 21
 • Świadczeń rodzinne – 32 287-78-63 wew. 22
 • Fundusz Alimentacyjny – 32 287-78-63 wew. 22
 • Stypendia szkolne – 32 287-78-63 wew. 21
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 32 287-78-63 wew. 21
 • Kadry, księgowość – 32 287-78-63 wew. 23

oraz tel. komórkowy 502-097-819.

Zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę elektroniczną Empatia, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy. 

Źródło: UG Bobrowniki
Pelagia Frączek z Sączowa skończyła 101 lat

W czwartek, 8 października Pelagia Frączek z Sączowa skończyła 101 lat. Następnego dnia odwiedzili ją przedstawiciele władz samorządowych.

Wójt Małgorzata Bednarek odwiedziła w piątek najstarszą mieszkankę gminy Bobrowniki i złożyła jej najlepsze życzenia. Kolejnych lat zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności i jak najwięcej uśmiechu!

Pani Pelagia doczekała się 7 dzieci, 12 wnucząt i 23 prawnucząt.

Źródło: UG Bobrowniki
Wyjątkowy charakter sesji Rady Gminy

Podczas czwartkowej (24 września) Sesji Rady Gminy Bobrowniki przedstawiono nową skarbnik. Już niebawem obowiązki, które dotychczas pełniła pani Barbara Ferdyn wykonywać będzie pani Agnieszka Adamus Stępień.

Dotychczasowa Skarbnik Gminy swoją funkcję pełniła przeszło 23 lata. Często nazywana ministrem finansów, wykonywała swoją pracę rzetelnie i sumiennie. Podczas sesji Wójt Gminy, Małgorzata Bednarek, wręczając bukiet kwiatów podziękowała Skarbnik Gminy za wieloletnią zaangażowaną pracę oraz bardzo dobrą współpracę, za profesjonalne prowadzenie spraw finansowych gminy, co przyczyniło się do jej rozwoju i obecnego wyglądu. Życzenia na ręce pani Barbary złożył również Przewodniczący Gminy Adam Nocuń, a także Zastępca Prezesa AquaPlus Przemysław Cichosz.

Życzymy Pani Barbarze, aby na zasłużonej emeryturze cieszyła się dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, życzliwością ludzką oraz nieprzemijającą energią do korzystania z uroków życia.

Podczas sesji radni podjęli dwie uchwały, dotyczące zmiany na stanowisku skarbnika. Druga uchwała dotyczyła powołania nowego skarbnika Gminy Bobrowniki. Rada uchwałę podjęła jednogłośnie, a tym samym nowym skarbnikiem gminy Bobrowniki została właśnie pani Agnieszka Adamus Stępień. Dziękuję Państwu bardzo i obiecuję, że będę sumiennie wykonywać wszystkie obowiązki, skomentowała nowa Skarbnik Gminy. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki
Allegretto pod patronatem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Pod koniec ubiegłego roku zakończyło się głosowanie dotyczące I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W konkursie mieszkańcy regionu decydowali o rozdysponowaniu dziesięciu milionów złotych. Projekt dotyczący rozwoju Szkolnej Orkiestry Dętej Allegretto zdobył odpowiednią ilość głosów. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia, bo tak nazywał się zgłoszony projekt uzyskał 817 głosów. Ponad 55 tysięcy, to kwota z budżetu obywatelskiego, która wspomoże rozwój Orkiestry i umożliwi zakup nowych, potrzebnych instrumentów muzycznych.

Niebawem siedemnaście przyrządów muzycznych powiększy zasoby Orkiestry. A to wszystko dzięki zawartemu porozumieniu z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Wczoraj Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek udała się z wizytą do Koszęcina. Gmina Bobrowniki we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny podejmie działania mające na celu edukację muzyczną dzieci i młodzieży, a przede wszystkim przygotuje dzieci i młodzież do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów.

W ramach podpisanej w dniu wczorajszym umowy przez Wójt Gminy i Dyrektora Zespołu członkowie Orkiestry wezmą udział w warsztatach artystycznych. Warsztaty będą odbywać się raz w roku przez okres pięciu lat. Oprócz tego Orkiestra będzie mogła wykonać koncerty muzyczne w siedzibie Zespołu Śląsk. Dla młodych artystów to niesamowita szansa na rozwój i realizację swoich talentów. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki