1

97 hektarów do zagospodarowania

Miasto Ruda Śląska, Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będą wspólnie promować tereny pogórnicze w dzielnicy Kochłowice. Dziś w rudzkim magistracie podpisano porozumienie w tej sprawie. Jego celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”, w pobliżu autostrady A4. W ten sposób władze miasta, SRK i KSSE chcą stworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które mają częściowo zniwelować negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej.

– Restrukturyzacja górnictwa to wielkie wyzwanie dla naszego miasta, w którym ta branża jest kluczowym elementem gospodarki. Z jednej strony trzeba wykreować nowe miejsca pracy w miejsce likwidowanych, z drugiej dać „nowe życie” terenom, na których działały kopalnie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Skala tego przedsięwzięcia wymaga współpracy, dlatego podejmujemy je wspólnie zarówno ze stroną górniczą, jak i doświadczoną w pozyskiwaniu inwestorów Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – dodaje.

Łączny obszar objętego porozumieniem terenu w rejonie między ul. Ks. L. Tunkla a ul. Bałtycką to 97,41 ha, na które składa się 121 działek. Większość z nich jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., użytkowaniu wieczystym miasta lub władaniu miasta, a jedna z nich w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej. Pozostałe są własnością miasta lub SRK. Wydobycie w tym rejonie prowadził do 2009 r. Ruch „Wirek” KWK „Halemba-Wirek” (w latach 1995–2007 jako KWK „Polska-Wirek”, a w latach 1954-1995 jako KWK „Nowy Wirek”).

– Jednym z celów strategicznych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń. Działania te są prowadzone w sposób mający za zadanie łagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa oraz promowania i wspierania przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę, iż Ruda Śląska została szczególnie dotknięta negatywnymi skutkami przekształceń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wraz z miastem Ruda Śląska i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. postanowiły podjąć współpracę celem aktywizacji terenu położonego w rejonie ulicy Tunkla, posiadającego szczególny potencjał inwestycyjny – mówi Janusz Gałkowski, prezes zarządu SRK S.A.

Oprócz samego porozumienia miasto podpisało dwustronną umowę z KSSE, dotyczącą poszukiwania inwestorów zainteresowanych działkami. Planowane jest również podpisanie podobnej umowy między SRK i KSSE. – Zaproponowaliśmy gminie Ruda Śląska oraz Spółce Restrukturyzacji Kopalń, jako właścicielom tych terenów, żeby przy doświadczeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej połączyć siły i przygotować prawie 100 ha terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A4 – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Podpisanie tego porozumienia to bardzo ważny, nasz wspólny krok w kierunku skutecznej transformacji gospodarczej obszarów pogórniczych na terenie gminy Ruda Śląska. To musi się udać! – podsumowuje.

– Głównym celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności gospodarczej Rudy Śląskiej na terenach pogórniczych, dotychczas nie w pełni wykorzystanych i stworzenie warunków do powstania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Strony porozumienia zobowiązały się do szeregu działań: przeprowadzenia analizy obecnego stanu nieruchomości, opracowania koncepcji zagospodarowania terenów, wykonania badań geotechnicznych, naprawy szkód górniczych, wykonania podziałów geodezyjnych czy zapewnienia infrastruktury drogowej, otwierającej tereny inwestycyjne, w tym obwodnicy dzielnicy Kochłowice – wylicza. Projektem będzie zarządzać komitet złożony z przedstawicieli miasta, SRK i KSSE.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa jedna kopalnia – należąca do Polskiej Grupy Górniczej KWK „Ruda” z ruchami „Halemba”, „Bielszowice” i „Pokój”, które wcześniej były oddzielnymi kopalniami. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku w mieście funkcjonowało sześć samodzielnych kopalń. We wrześniu ubiegłego roku miasto opracowało publikację „Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych”. Łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych dla miasta oszacowano w niej na przynajmniej 5,3 mld zł. Wskazano tam, że temu wyzwaniu można sprostać jedynie we współpracy z podmiotami państwowymi i szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

– Dane wskazujące ilość terenów przemysłowych i poprzemysłowych wymagających przygotowania inwestycyjnego, czyli 947 ha, stanowiących ponad 12% całkowitej powierzchni miasta, szacunkowy koszt tych działań w wysokości ponad 1,5 mld zł, jak również wyliczenia pokazujące, iż zastąpienie utraconych miejsc pracy nowymi może wiązać się z kosztem w wysokości blisko 2,5 mld zł, świadczą o skali wyzwania, jakim jest transformacja dla Rudy Śląskiej – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. Dodatkowym problemem jest fakt, iż likwidacja przedsiębiorstw górniczych i hutniczych skutkować będzie wzrostem bezrobocia z obecnych 3,6% do nawet ponad 20%, co przekłada się na ponad 12 000 nowych bezrobotnych. Opisana sytuacja może doprowadzić do utraty dochodów Rudy Śląskiej w wysokości prawie 40 mln zł w skali roku.

Na wyzwania stojące przed gminami górniczymi zwrócono uwagę w apelu do Premiera i Rządu RP o zorganizowanie Śląskiego Okrągłego Stołu, który został podpisany w Rudzie Śląskiej 1 marca br. Sygnatariuszami stanowiska byli samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce, a także przedstawiciele Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kilka dni później również w Rudzie Śląskiej inicjatorzy apelu spotkali się z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem likwidacji kopalń oraz zabezpieczaniem sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek i sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń, a także realizuje zadania związane z usuwaniem szkód górniczych, rekultywacją terenów pogórniczych oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. Działaniem SRK objęte są 73 gminy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana w 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim Obecnie w KSSE działa 450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły ponad 80 000 miejsc pracy. w swej ofercie działki o łącznej powierzchni ponad 2749 ha w 48 gminach.

Źródło: UM Ruda Śląska
Bytom przystępuje do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu, miasto Bytom między innymi wzmocni swoją pozycję jako gmina pozyskująca środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W poniedziałek podczas sesji Rady Miejskiej w Bytomiu radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Bytomia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Sprawiedliwa Transformacja

Jednym z celów Stowarzyszenia, które istnieje od 1999 roku, jest wsparcie gmin górniczych w procesie sprawiedliwej transformacji (społecznej, ekologicznej, przemysłowej, kulturalnej). Proces Sprawiedliwej Transformacji polega między innymi na rewitalizacji i przywracaniu funkcji obszarom poprzemysłowym oraz zwiększeniu skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

KWK Bobrek

Współpraca przyniesie korzyści

Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, miasto Bytom wzmocni swoją pozycję jako gmina pozyskująca środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz aktywnie działającej na rzecz złagodzenia negatywnych skutków związanych z procesem transformacji. Przedstawiciele miasta wezmą także udział w rozmowach na temat umowy społecznej dotyczącej transformacji. Współpraca z innymi gminami, należącymi do Stowarzyszenia, pozwoli na wymianę doświadczeń, stworzenie bardziej efektywnych metod działania oraz wypracowanie udoskonalonego bytomskiego modelu transformacji.

Miasto Bytom jest również członkiem takich związków, stowarzyszeń i organizacji jak: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna.

Źródło: UM Bytom
Symbol Chorzowa do renowacji

Wieża szybowa Kopalni Prezydent – symbol Chorzowa i niesamowity punkt widokowy – poddany zostanie renowacji.

Urząd Miasta właśnie rozstrzygnął przetarg na wykonawcę robót. 
To jedna z niewielu pokopalnianych wież na Śląsku, która jest udostępniona turystom. Od ponad 10 lat służy chorzowianom jako platforma widokowa i jest świadectwem industrialnej historii miasta. Teraz żelbetowa, niemal 100-letnia konstrukcja, wymaga rewitalizacji. Przed Szybem Prezydent renowacja i uzupełnienie betonu, a także przywrócenie mu świeżego koloru. Za kwotę 700 tysięcy złotych zadania podejmie się firma Stokłosa z Bytomia. Prace mają zakończyć się latem. 

– Nasz szyb jest atrakcją turystyczną i zabytkiem, więc musi pozostawać w bardzo dobrym stanie technicznym, aby zapewnić zwiedzającym pełne bezpieczeństwo. Wieża jest podatna na warunki pogodowe stąd w pierwszej kolejności prace związane z renowacją konstrukcji żelbetowej. Następnie będziemy chcieli wymienić oświetlenie wieży na nowoczesne LEDy, tak żeby było wydajne i ekologiczne – tłumaczy Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.

Źródło: UM Chorzów
Prezydent spotkał się z mieszkańcami Miechowic w sprawie szkód górniczych

Omówienie roli i zadań samorządu związanych ze sprawami górniczymi, kwestia wypłaty odszkodowań przez zakład górniczy oraz plany związane z eksploatacją węgla kamiennego przez KWK „Bobrek – Piekary”, były głównymi tematami trójstronnego spotkania, w którym 8 lutego wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy Miechowic oraz reprezentanci KWK „Bobrek – Piekary” i spółki Węglokoks SA.

Chcemy, aby mieszkańcy mogli spotykać się z przedstawicielami kopalni oraz spółki węglowej, celem omówienia wszystkich najważniejszych spraw dotyczących szkód górniczych, jakie powstają w Bytomiu – mówił podczas poniedziałkowego spotkania prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Ważne, aby wszystkie strony rozmów wypracowały wspólne rozwiązania, które będą minimalizować skutki eksploatacji górniczej w naszym mieście – podkreślał prezydent Mariusz Wołosz.Prezydent spotkał się z mieszkańcami Miechowic w sprawie szkód górniczych

W trójstronnym spotkaniu z udziałem władz Bytomia, pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska, mieszkańców Miechowic oraz reprezentantów Węglokoksu SA oraz kopalni „Bobrek – Centrum”, jednym z głównych tematów była kwestia likwidacji szkód górniczych. Przedstawiciele władz miasta podkreślali, że sprawy związane z naprawianiem szkód górniczych reguluje prawo geologiczne i górnicze, a osoby poszkodowane wskutek szkód górniczych muszą kierować swoje roszczenia bezpośrednio do zakładu górniczego odpowiedzialnego za powstałe szkody. Warto dodać, że mieszkańcy dopytywali także przedstawicieli kopalni o plan ruchu zakładu górniczego w kwestii wydobycia węgla kamiennego w rejonie Miechowic, likwidację zgłoszonych już szkód w budynkach, a także o aktualnie prowadzoną eksploatację węgla kamiennego przez KWK „Bobrek-Piekary”.

W trakcie rozmów omówiono między innymi kwestię kontaktu i sposobu przekazywania bezpośrednich informacji o wstrząsach górniczych na terenie miasta oraz udziału przedstawicieli miasta w oględzinach miejsc dotkniętych skutkami szkód wywołanych eksploatacją węgla kamiennego.

Na prośbę mieszkańców pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska biorą udział w oględzinach miejsc, w których stwierdzono szkody górnicze. Na miejskiej stronie działają zakładki poświęcone występującym w mieście wstrząsom i szkodom górniczym, gdzie mieszkańcy mogą zapoznać się z aktualnymi informacjami- mówił zastępca prezydenta Waldemar Gawron.

Warto podkreślić, że na stronie www.bytom.pl w zakładce Szkody Górnicze mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z kompleksową informacją dotyczącą składania wniosków o odszkodowanie za szkody górnicze zarówno w budynkach, gruntach czy uprawach, pobrać odpowiednie wnioski o naprawę szkód, a także uzyskać informacje o bieżących wstrząsach, jakie wystąpiły na terenie gminy – zakładka Wstrząsy Górnicze

Podczas poniedziałkowego spotkania podjęto także decyzję, że w drugim kwartale roku odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Miechowic oraz przedstawicielami kopalni i spółki Węglokoks SA, celem omówienia spraw związanych z występowaniem i usuwaniem szkód górniczych.

Miasto zawsze deklaruje chęć współpracy i rozmów oraz pomoc w celu rozwiązania spraw związanych z występowaniem szkód górniczych. Dotykają one zarówno majątku komunalnego, jak również prywatnego – mówi podczas spotkania Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Musimy jednak przyznać, że wpływ na ujawnianie się szkód ma również infrastruktura a nie tylko eksploatacja prowadzona na terenie naszego miasta – podkreślał Michał Bieda.

Poniedziałkowe spotkanie było okazją dla przedstawicieli mieszkańców Miechowic do bezpośredniej rozmowy w władzami kopalni, kolejne takie spotkanie odbędzie się w drugim kwartale, również wtedy głównym tematem będzie działalność kopalni i sprawy związane z występowaniem i usuwaniem szkód wywołanych jej działalnością.

Źródło: UM Bytom
Oświadczenie władz Rudy Śląskiej

W ostatnich latach przedstawiciele rządu razem z prezydentem wielokrotnie zapewniali, że polskie górnictwo jeszcze przez wiele lat będzie filarem naszej gospodarki. Świeżo mamy w pamięci wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas jednej z Barbórek powiedział, że dopóki on będzie sprawował ten urząd, nie pozwoli, by ktokolwiek „zamordował” polskie górnictwo. Dlatego z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy informację o planie całkowitego zamknięcia KWK Ruda i Wujek. Wielu górników oraz członków ich rodzin czuje się dziś oszukanych. My, władze samorządowe Rudy Śląskiej, również tak się czujemy, zwłaszcza, że dowiedzieliśmy się o tym z doniesień medialnych, a rozmowy w tej sprawie toczą się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału strony samorządowej.

Dziś trudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje dla miasta będzie mieć decyzja o  zamknięciu kopalni. Niewątpliwie odczujemy to bardzo boleśnie. Z jednej strony mniejsze dochody budżetu miasta, a z drugiej piętrzące się problemy społeczne związane ze zwolnieniami górników sprawią, że będą nas czekać bardzo trudne miesiące. Trzeba pamiętać o tym, że dla wielu górników „gruba” jest całym ich światem. Trudno będzie im się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Proponowane im odprawy nie rozwiążą ich problemów. Byliśmy tego świadkami pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia.

Podobnie, jak strona społeczna uważamy, że nie można podejmować decyzji o likwidacji dwóch kopalń bez opracowania programu transformacji całego regionu. Oczekujemy, że do rozmów w tej sprawie, oprócz związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej, zostaną również zaproszone samorządy, które w dużym stopniu będą musiały poradzić sobie ze społecznymi skutkami restrukturyzacji największej spółki górniczej w Unii Europejskiej.

Źródło: UM Ruda Śląska
Figura św. Barbary przetransportowana na powierzchnię!

Wzruszające momenty przeżyli przedstawiciele zarządu i pracownicy KWK “Piekary” należącej do spółki Węglokoks Kraj. Byli świadkami symbolicznej chwili. Na powierzchnię przetransportowana została dzisiaj figura świętej Barbary – patronki górników.

Figura świętej Barbary – patronki górników – została przewieziona dzisiaj, 17 lipca, z podziemnej kaplicy, w której przebywała przez lata, na powierzchnię. Uczestnicy uroczystości, wśród których znalazł się – dzięki uprzejmości prezesa zarządu Węglokoksu Kraj Grzegorza Wacławka – przedstawiciel Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie była wzruszająca (nie tylko dla górników). Zebrani zjechali na poziom 438 metrów, gdzie zastęp ratowników górniczych umieścił posąg w klatce szybowej, by następnie wywieźć go na powierzchnię i przetransportować na zrąb. Pod ziemią, w krótkim nabożeństwie, zebranych pobłogosławił i odmówił modlitwę ks. Grzegorz Kapuła z parafii pw. Świętej Rodziny, który podziękował za starania zarządu na rzecz utrzymania jak najdłuższej działalności kopalni.

Po tym, jak figura znalazła się na powierzchni, przeniesiona została do cechowni. Tam krótkie przemówienia wygłosili przedstawiciele Węglokoks Kraj sp. z o.o. -Chcemy podziękować świętej Barbarze za opiekę. Wyrazy wdzięczności kieruję przede wszystkim do pracowników. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar symboliczny.Dziękuję. Bóg zapłać – mówił prezes Grzegorz Wacławek.

-Miejsce tej figury jest tam, gdzie pracujemy. Znajdzie godne miejsce tam, gdzie górnik będzie mógł przyjść i podziękować za opiekę – mówił dyrektor KWK Piekary Krzysztof Jamka.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Barbórka w środku lata 2020

W tym roku Barbórka w środku lata ograniczy się z powodu pandemii do uroczystości na Kunszcie w niedzielę 12 lipca. Aby uczcić 236. rocznicę odkrycia złóż srebrnośnych w szybie Rudolphine i trzecią rocznicę wpisu tarnogórskich zabytków pogórniczych na listę UNESCO zapraszamy do relacji live z obchodów. Start o 16.00.

Bergfest czyli święto górnicze – jeszcze nie jako barbórka – obchodzono w Tarnowskich Górach już w końcu XVIII wieku w połowie lipca. Święta Barbara patronką górników stała się w połowie tego samego wieku (w sierpniu 1747 roku) także w mieście gwarków, na dodatek także w lipcu 2017 roku pogórnicze zabytki miasta wpisano na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego nawiązując do historii zapraszamy na bergfest – święto górnicze – właśnie latem.

Transmisja będzie dostępna na facebookowym profilu miasta.

Przed Bergfestem na Kunszcie wspólnie z Radą Dzielnicy Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne zapraszamy na godz. 11.30 do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich na uroczystą sumę za górników, ich rodziny i Wolne Miasto Górnicze Tarnowskie Góry.

BERGFESTY – trochę historii
Z początkiem roku 1784 na polecenie hrabiego Redena i Heinitza nakazano poszukiwań złóż rud srebronośnych w okolicach Tarnowskich Gór, którego górnictwo po wojnie 30-letniej zaczęło podupadać. Do epokowego w swoich skutkach odkrycia doszło 16 lipca 1784 roku w szybie Rudolphine na terenie dzisiejszym Bobrownik Śląskich. Tego samego roku założono w tym miejscu kopalnię Fryderyk, w której cztery lat później sprowadzono pierwszą maszynę parową. 32-calowa maszyna zbudowana w technologii Newcomena sprowadzona z Walii, aby odwadniać podziemia, zmieniła bieg historii wywołując drugą rewolucję górniczą w Tarnowskich Górach, symbolicznie rozpoczynając także rewolucję przemysłową na europejskim kontynencie dając zaczątek industrializacji Górnego Śląska. Tarnogórzanie nie byli z pewnością świadomie epokowości odkrycia Redena i Heinitza, ale mimo to na pamiątkę tamtych wydarzeń usypali w sąsiedztwie kopalni pamiątkowy kopiec spotykając się przy nim co roku właśnie 16 lipca na Bergfeście czyli święcie górniczym. Działo się tak do początków XX wieku, kiedy tarnogórskie górnictwo zakończyło się wraz z zamknięciem kopalni Fryderyk.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Jeżech ze Ślonska, poradzymy!

Jeżech ze Ślonska, poradzymy! – to akcja zainicjowana przez Dziennik Zachodni. Jest to gest solidarności dla Śląska zmagającego się nie tylko z koronawirusem, ale również falą nienawistnych komentarzy. 

Wymowne, symboliczne grafiki reprezentujące akcję stworzył Tomasz Bocheński, wielokrotnie nagradzany na całym świecie grafik prasowy, wielki przyjaciel Śląska.   

– My, mieszkańcy województwa śląskiego, powinniśmy w tym szczególnym czasie wspierać się wzajemnie. Kolejni górnicy przechodzą testy na koronawirusa, w związku z tym wykrywane są kolejni chorzy. Śląsk jest w czołówce zachorowań. Różnie Polska reaguje: jedni trzymają nas za ręce, inni odtrącają i chcą izolować. My chcemy pokazać solidarność. Chcemy pokazać dobre emocje, dzięki którym trochę łatwiej jakoś przetrwać pandemię. Pokażmy, Ślązacy – że jesteśmy razem. Pokażmy, mieszkańcy innych regionów naszego pięknego województwa, że potrafimy być razem w takiej trudnej sytuacji, tak jak przecież na co dzień jesteśmy razem w pracy, czy jak na co dzień spędzamy wolny czas – mówi Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego.    

Grafiki dostępne są do pobrania na stronie dziennikzachodni.pl. Dziennik Zachodni zachęca do ich udostępniania na Facebooku, Twitterze lub innych serwisach społecznościowych. Pokażmy, że gesty solidarności są ważne! 

Materiał Dziennika Zachodniego

Źródło: UM Piekary Śląskie
Rewitalizacja – jak przywrócić do życia tereny pogórnicze?

Jak w Bytomiu przebiega rewitalizacja? O tym rozmawiali uczestnicy konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, którzy odwiedzili miasto w ramach wizyty studyjnej.

Gościom zaprezentowano przede wszystkim obiekty
znajdujące się w Rozbarku. Dla projektów w tej dzielnicy pozyskiwano
środki unijne już w perspektywie 2007-2013. Dzięki temu, od kilku lat
bytomianie mogą na przykład oglądać spektakle i brać udział w projektach
społecznych w Teatrze Rozbark, który znajduje się w budynku dawnej
cechowni kopalni Rozbark.

W obiektach dawnej kopalni dostrzegli potencjał
również działacze sportowi z Klubu Skarpa. Postanowili sięgnąć po
dotacje unijne i stworzyć tu Centrum Sportów Siłowych i Wspinaczkowych. W
budynku akumulatorowni powstanie baza noclegowo-szkoleniowa. Tam też
prowadzone będą projekty społeczne. Z kolei w maszynowni Szybu Bończyk
powstanie Centrum Sportów Siłowych umożliwiające zajęcia ogólnorozwojowe
i siłowe. Zmianie ulegnie też otoczenie terenu dawnej kopalni Rozbark.
Zostanie on wyczyszczony, powstaną tam alejki dla pieszych, drogi i
parkingi oraz siłownia.

Rozbark to także odnowione przestrzenie. Tu
bytomianie mogą korzystać z plenerowych siłowni, skateparku i nowych
placów zabaw. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji unijnej z Obszaru
Strategicznej Interwencji. Sfinansowano też odnowę placu Barbary, skweru
Szynol i budowę promenady. Ponadto w Rozbarku wyremontowane zostaną
lokale na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej zmienia się
także otoczenie kościoła św. Jacka. W perspektywie finansowej 2007-2013
pozyskano pieniądze na stworzenie tu Centrum im. Gorczyckiego. Na
terenie parafii powstały, zaprojektowane przez bytomskiego architekta
Przemo Łukasika, nowoczesne budynki z wielofunkcyjnymi pomieszczeniami
przeznaczone do pracy z młodzieżą, organizacji wystaw i koncertów. Stały
się one miejscem wypoczynku i rekreacji, skupiającym aktywność
mieszkańców dzielnicy. Kolejna perspektywa finansowa to kolejna szansa
dla bytomskiego zabytku. Odnowione zostało już wnętrze kościoła,
natomiast na zewnątrz trwają jeszcze prace remontowe.

Rewitalizacja to nie tylko odnowa budynków i
przestrzeni, ale przede wszystkim walka z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Uczestnicy katowickiej konferencji klimatycznej mieli okazję
przekonać się, jak Bytom próbuje radzić sobie z problemem wykluczenia
społecznego i biernością oddalonych od rynku pracy mieszkańców. Gościom
zaprezentowano odnowione Centrum Integracji Społecznej, gdzie w
pracowniach zawodowych bezrobotni bytomianie uczą się nowych zawodów –
krawiectwa, murarstwa czy konserwacji terenów zielonych.

Wizyta studyjna to
część trwającej w Katowicach, dwudniowej konferencji o przyszłości
regionów górniczych w kontekście czekającej nas transformacji
energetycznej.

Przypomnijmy, Unia Europejska planuje odejście od
gospodarki opartej na węglu do 2050 roku. Elisa Maria da Costa Guimaraes
Ferreira – Komisarz ds. Spójności Reform podczas konferencji w
Katowicach mówiła, że regiony górnicze otrzymają 7,5 mld euro na
działania z likwidowaniem skutków przemysłu ciężkiego i zastąpieniem go
innowacyjnymi źródłami energii. Polska, jako największe zagłębie
przemysłu węglowego, ma otrzymać 2 mld euro. Kiedy dzień wcześniej
unijna komisarz odwiedziła Bytom, była pod wrażeniem zmian, jakie zaszły
tu na terenach poprzemysłowych, na przykład: w Teatrze Rozbark, Żabich
Dołach czy na polach golfowych w Szombierkach.
Barbórka w Radzionkowie

Tegoroczne obchody święta górników tradycyjnie już odbędą się 4 grudnia. Barbórkę rozpocznie „pobudka górnicza”, która od godziny 5:30 będzie rozbrzmiewać w kilku miejscach miasta. O godzinie 8:30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą się godzinki ku czci św. Barbary, po których o godz. 9:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji braci górniczej.

Z kolei o godzinie 10:30 odbędzie się składanie wiązanek kwiatów w kaplicy św. Barbary na terenie miniskansenu górniczego w Rojcy.

Tego dnia zapraszamy również na tradycyjną biesiadę górniczą o godzinie 11:00 w restauracji Figaro.

Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców Radzionkowa na biesiadę górniczą będzie można odebrać od 18 listopada w Referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta (p.19, II piętro).