Zabrze uruchomiło Centrum Usług Społecznych w zrewitalizowanym budynku “Starej Gazowni”

Na zabytkowym osiedlu Zandka Miasto Zabrze przeprowadziło gruntowny remont budynku z drugiej połowy XIX wieku. W odnowionym obiekcie funkcjonuje aktualnie Centrum Usług Społecznych, realizujące inicjatywy społeczne dedykowane m.in. seniorom, dzieciom w pieczy zastępczej i osobom ze specjalnymi potrzebami.

W uroczystym otwarciu Centrum Usług Społecznych w Zabrzu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Danuta Dymek, dyrektor Jednostki Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Saternus oraz radni Rady Miasta Zabrze.

Budynek przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu przez wiele lat służył jako gazownia. Od czasu, kiedy ją zamknięto w latach 70. XX w., nieruchomość niszczała.

W celu uratowania cennego zabytku, miasto pozyskało środki na jego rewitalizację. Warta ponad 14 mln zł (14 132 635 zł) inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w wysokości niemalże 10 mln zł (9 764 904 zł) oraz krajowych w wysokości niespełna miliona złotych (945 884 zł). Ok. 3,5 mln zł stanowił natomiast wkład własny Miasta Zabrze.

Celem projektu było utworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Kompleksowa oferta wsparcia objęła utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności z zakresu wspierania osób starszych  i niepełnoletnich (klub integracyjny, świetlica dziennego wsparcia), osób z niepełnosprawnością, Zespołu Pieczy Zastępczej, Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka oraz punktu porad prawnych.

– Cieszę się, że dzięki działaniom miasta kolejny zabytek został uratowany, a centrum Zabrza zyskało kolejny atrakcyjny obiekt. Co najważniejsze, „stara gazownia” służyć będzie teraz jako miejsce spotkań i inicjatyw lokalnych, dedykowanych mieszkańcom w różnym wieku – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przebudowa zabytkowego obiektu objęła kompleksowy remont budynku wraz z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, termomodernizację, dobudowę segmentu sanitarnego i roboty wykończeniowe. W budynki wymieniono też instalacje wewnętrzne, wykonano przyłącze mediów oraz zagospodarowano teren przyległy poprzez wykonanie parkingów i murów oporowych. Wokół budynku uporządkowano i nasadzono także zieleń.

Obiekt zrewitalizowany został z dbałością o szczegóły architektoniczne. Jego industrialny charakter został niezmieniony m.in. dzięki zachowaniu konstrukcji starej suwnicy. Jednocześnie budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez stworzenie dwóch stref wejściowych z podjazdami dla osób niepełnosprawnych, montaż nowoczesnej windy wewnątrz budynku oraz dostosowanie toalet.

W budynku powstała m.in. mała sala gimnastyczna dla seniorów, która wyposażona została w drabinki, materace gimnastyczne, rowery stacjonarne i bieżnię elektryczną oraz pracownia komputerowa.

Od 1 stycznia 2020 roku Zabrze realizuje dwa projekty społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ZIT 9.1.1 „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka”, który dedykowany jest społeczności dzielnicy oraz ZIT 9.2.1 „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, który dotyczy pieczy zastępczej, Klubu Seniora, asystentury rodzinnej, świetlic środowiskowych oraz asystentury osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Działania te będą kontynuowane teraz w zrewitalizowanym budynku „Starej Gazowni”.

Źródło: UM Zabrze
Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Działania w projekcie wpłyną na  zwiększeniu dostępu do usług społecznych i poprawę  ich jakości. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Tarnowskie Góry.

Projekt zapewni kompleksową ofertę usług społecznych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn. Usługi proponowane w projekcie (np. teleopieka, sąsiedzkie usługi opiekuńcze) będą uzupełnieniem i rozszerzeniem oferty już istniejącej w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Jego wartość to 1 620 352,80 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 506 928,10 zł. 

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Pomoc dla osób bezdomnych. Uruchomiono numer interwencyjny

Noce stają się coraz zimniejsze. To trudny czas dla osób bezdomnych, którym należy pomóc. Policjanci apelują o wzmożoną empatię.

W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera, nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób potrzebujących pomocy, szczególnie tych narażonych na zamarznięcie. Policjanci – w czasie prowadzonych interwencji i kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni – informują ich o możliwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, uruchomił równocześnie bezpłatną infolinię, gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia.

Każdego roku w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Policjanci oraz strażnicy miejscy troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Bezdomni nie zważają na to, że większość pustostanów przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny.

Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie BEZDOMNOŚĆ.

Źródło: UM Piekary Śląskie
7 milionów złotych na wsparcie mieszkańców

Blisko 7 milionów złotych przeznaczy miasto na programy wsparcia dla mieszkańców Sosnowca z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

– Udało nam się pozyskać blisko 6 milionów złotych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Milion złotych natomiast pochodzi z budżetu miasta – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Wsparcie będzie odbywało się w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to projekt „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas”. To dobrze znany mieszkańcom, prowadzony w centrum Sosnowca, program wsparcia, który jest realizowany od litego 2018 roku. Dzięki 1,4 mln zł dofinansowania sosnowiczanie nadal będą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach m.in. w nauce języka angielskiego czy nauce szycia i uczestniczyć w zajęciach psychologicznych oraz terapeutycznych.

– Będziemy nadal wspierać naszych mieszkańców w zakładaniu ogródków sąsiedzkich, wolontariacie, organizowaniu inicjatyw mieszkańców. Fachowcy będą prowadzili doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Mieszkańcy mogą również liczyć na szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe – dodaje pełnomocnik Jedynak. Program jest w Sosnowcu realizowany od 2018 roku, a dodatkowe fundusze pozwolą na wydłużenie go do końca grudnia 2022 roku.

Uczestnicy otrzymają następujące formy pomocy:

 • warsztaty i szkolenia (język angielski, nauka szycia, radzenie sobie z emocjami),
 • spotkania i inicjatywy mieszkańców (pikniki, tworzenie muralu, założenie ogródków sąsiedzkich, wolontariat),
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
 • zajęcia sportowe (fitness, gimnastyka),
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe i staże zawodowe z zagwarantowanym stypendium.

Miasto będzie również kontynuowało skierowany do mieszkańców Kazimierza Górniczego oraz Juliusza projekt Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Trzecia edycja (koszt realizacji 1 mln zł) ruszy w grudniu przyszłego roku i potrwa rok. Wsparcie kierowane będzie do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnych oraz ich otoczenia.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne,
 • warsztaty dla rodziców,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w trakcie trwania uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),
 • doradztwo i pośrednictwo zawodowe,
 • integracyjne spotkania mieszkańców oraz działania wolontariackie (pikniki sąsiedzkie, gry terenowe, wydarzenia tematyczne).

Za realizację największego, bo wartego 4,3 mln zł programu, będzie odpowiedzialny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. „Tyle wsparcia w całym mieście” przeznaczony jest dla mieszkańców Niwki, Konstantynowa, Kazimierza Górniczego, Milowic i Pogoni. Na co mogą liczyć mieszkańcy? – Przede wszystkim nadal będziemy prowadzić mieszkanie treningowe z treningiem umiejętności praktycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym treningi: kulinarny, higieny, finansowy, interpersonalny. Wsparcie jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednim projekcie. Nasi podopieczni będą zdobywali umiejętności, które w przyszłości zaowocują większą samodzielnością – mówi Barbara Porębska z MOPS w Sosnowcu. Mieszkanie o którym mowa działa już od dwóch lat w centrum miasta. Terapeuci będą również do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Program potrwa do końca 2022 roku.

Najważniejsze zadania:

 • wsparcie dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR), w tym dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, Terapia Metodą Tomatisa, Terapia Integracji Sensorycznej,
 • ponadto wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z CZR: szkolenie z zakresu „seksualności osób z niepełnosprawnością” oraz coaching,
 • treningi kompetencji społecznych i rodzicielskich, warsztaty profilaktyki uzależnień, warsztaty umiejętności załatwiania spraw urzędowych, kursy języków obcych, coaching, kurs prawa jazdy kat. B, doradztwo zawodowe dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą,
 • kontynuacja realizacji Programów Aktywności Lokalnej (PAL) działających w ramach dotychczas realizowanych projektów w dzielnicach miasta: Pogoń, Milowice, Niwka, Konstantynów, Kazimierz Górniczy. W ramach PAL realizowane będą: spotkania z mieszkańcami, inicjatywy obywatelskie, Punkty Informacji Obywatelskiej, wyjścia integracyjno-edukacyjne, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w trakcie trwania uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),
 • doradztwo i pośrednictwo zawodowe.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródło: UM Sosnowiec
Podopieczni WTZ nagrodzeni w konkursie

Uzdolnieni artystycznie podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej nagrodzeni zostali w konkursie plastycznym organizowanym przez Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co roku Oddział Śląski PFRON organizuje uroczyste Gale rozdania nagród laureatom etapu wojewódzkiego  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Niestety, z uwagi na warunki epidemiczne związane z koronawirusem, wydarzenie zaplanowane na 26 października musiało zostać odwołane. Jury podjęło jednak decyzje o nagrodzeniu najlepszych artystów, wśród których znaleźli się podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich.

Pierwsze miejsce w kategorii “Tkanina i aplikacja” zajęli Anna Sierka i Bogusława Bartosik – autorki pracy “Taka sobie bajka”, a drugie – Marcin Hanysek i Karolina Zielińska – twórcy pracy pod tytułem “Idą kury idą”. 

Serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonych prac oraz terapeutom i instruktorom Warsztatów Terapii Zajęciowej zaangażowanym w rozwój talentów i budzenie pasji tworzenia u podopiecznych.

Źródło: UM Piekary
MOPR poszukuje wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich poszukuje wolontariuszy w związku z realizowanym programem wolontaryjnym “DAJĘ CI TWÓJ CZAS”.

W projekcie tym, wspierającym edukację dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odbiorcami działań pomocowych są zarówno dzieci jak i wolontariusze. Dziecko otrzymuje konkretną pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, a wolontariusz uczy się brać odpowiedzialność za drugiego człowieka i często jest to początek kształtowania się swojej drogi zawodowej.

Dzięki wsparciu wolontariuszy istnieje możliwość nadrobienia zaległości w nauce, ale także zbudowania prawidłowych relacji, powszechnie akceptowalnych wzorców zachowań. Wolontariat daje satysfakcję z niesionej pomocy, pozwala zdobyć nowe doświadczenia.

Z uwagi na sytuację epidemiczną korepetycje mogą być prowadzone zdalnie, jak i stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Liderem Wolontariatu panią Anetą Balawender-Maziarka tel. 532 741 620, e-mail: zps2@mopr.piekary.pl

Źródło: UM Piekary Śląskie
Remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

Trwa gruntowny remont Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”. Wymieniane są m.in. instalacje, docieplane ściany i stropy. Dzięki temu znacznie zmniejszą się koszty utrzymania obiektu, w których na co dzień przebywa ponad 50 tyskich seniorów w wieku 62 do 96 lat. Wszystko ma być gotowe w połowie grudnia. Całość kosztuje ponad 1,8 miliona złotych, ale większość tej kwoty (1,7 miliona zł) pochodzi ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” to ośrodek wspar­cia dzi­en­nego dla osób w podeszłym wieku. Zapewnia ludziom starszym pomoc: wyżywienie, udział w zaję­ciach kulturalno-​oświatowych i edukacyjnych, a także możliwość udziału w ter­apii zaję­ciowej oraz ćwiczeni­ach usprawniających. Cześć pomieszczeń w budynku przeznaczona jest na świetlice dla dzieci.  

Z powodu remontu budynku przy ul. Batorego 57 DDPS cza­sowo został prze­nie­siony do budynku przy ul. Dam­rota 58 w Tychach (Ora­to­rium Seniora przy Parafii Św. Marii Magdaleny), a prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świetlica dla dzieci do pomieszczeń na placu św. Anny .

Wszyscy czekają na powrót do budynku przy ul. Batorego 57, ale nie narzekają, bo remont starej placówki był bardzo potrzebny – podkreśla dyrektor DDPS– Katarzyna Sawaryn – To stary budynek, instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania wymagała już pilnego remontu. Budynek nie był ocieplony więc straty ciepła też były bardzo duże, liczymy, że po remoncie koszty ogrzewania znacznie się zmniejszą.

Projekt zakłada termomodernizację budynku m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piętra, wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, wymianę systemu centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz  wykonanie drenażu wokół budynku oraz izolacji stropu piwnic. Wokół budynku Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”pojawi się także nowe ogrodzenie.

Całość, wartych ponad 1,8 miliona złotych prac ma zostać wykonana do 18 grudnia.

Źródło: UM Tychy
Pomoc osobom pokrzywdzonym: ruszył telefon zaufania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie informuje, że od dnia 3 sierpnia br. uruchomiony został gminny telefon zaufania Pomoc Osobom Pokrzywdzonym (POP). Pod numerem 530 461 446 od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00 dyżuruje psycholog.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby (również dzieci i młodzież) potrzebujące wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, do skorzystania z możliwości rozmowy oraz ewentualnego uzyskania informacji o dostępnych formach pomocy instytucjonalnej.

Źródło: UM Mikołów
Maseczki dla DPS Złota Jesień od więźniów

Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje pomoc skierowaną do lokalnej społeczności w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Pomoc w postaci maseczek otrzymał Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

8 lipca 2020 Zastępca Prezydenta Świętochłowic Adam Trzebinczyk, w imieniu Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, przekazał 2000 maseczek ochronnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Lipinach.

Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom społecznym, administracja więzienna codziennie uczestniczy w wielu programach charytatywnych i pomocowych. Podczas pandemii skazani brali udział w szyciu masek ochronnych dla najbardziej potrzebujących. Działania te, oprócz wytworzenia środków ochronnych, zachęcają również więźniów do współpracy w celu kształtowania idealnej postawy, promowania społecznej adaptacji więźniów i kształtowania obowiązków, dyscypliny, staranności i regularności.

Źródło: UM Świętochłowice
Wsparcie dla rodziny

Przypominamy dąbrowskim rodzinom o różnych możliwościach uzyskania pomocy wspierającej ich funkcjonowanie.

System świadczeń realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej obejmujący wsparcie rodziny, w tym rodziny wielodzietnej jest bardzo szeroki. Bez względu na posiadany dochód, ale po spełnieniu innych wymogów określonych  w przepisach prawa, rodziny z dziećmi mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie:

1. świadczenia wychowawczego – 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”;
2. zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), świadczenia pielęgnacyjnego (1830,00 zł miesięcznie)  oraz świadczenia rodzicielskiego (1000,00 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka przez 52 tygodnie) – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r;
3. jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu – na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin  Za życiem;
4. jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko  w ramach rządowego programu DOBRY START. Świadczenie jest wypłacane raz  w roku i stanowi wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny;
5. jednorazowej zapomogi z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, w wysokości 5 000,00 zł na każde dziecko z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu na podstawie Uchwały nr XXXIX/824/14 z dnia 3 września 2014 r;

Wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest Karta Dużej Rodziny ( w skrócie KDR), to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Zniżkę można dostać między innymi na przejazdy kolejowe i opłaty za paszport, bezpłatne wejścia do parków narodowych. Lista partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 1. Kolejnym wsparciem rodziny jest karta „ Dąbrowska Rodzinka.PL”. Posiadacze karty mogą skorzystać z oferty zniżek w zakresie usług:
  1.  sport i rekreacja (rabaty m.in. wstęp na basen, grotę solną, siłownię),
  2. rozrywki dla dzieci (rabaty m.in. na organizację urodzin, bilety wstępu do Śląskiego Wesołego Miasteczka),
  3. zdrowie i uroda (rabaty m.in. na konsultacje logopedyczne, psychologiczne i terapeutyczne),
  4. kultura (rabaty m.in. na zajęcia w Pałacu Kultury Zagłębia, wstęp do Muzeum Miejskiego Sztygarka, kursy językowe),
  5. restauracje, kawiarnie, bary ( rabaty m.in. na zakup pizzy, przyjęcia okolicznościowe),
  6. sklepy (rabaty m.in. na zakup gier, telefonów komórkowych),
  7. pozostałe usługi (rabaty m.in. na porady prawne, usługi weterynaryjne  i wulkanizacyjne). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.dabrowskarodzinka.pl.

Rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, spełniające kryteria określone  w przepisach prawa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w formie:
1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
3. zasiłku stałego, okresowego lub celowego – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
4. pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży lub zasiłku celowego na zakup żywności – na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
5. wsparcia żywnościowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
6. stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym);
7. dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, gdy rodzina, z uwagi na niskie dochody, nie radzi sobie z utrzymaniem mieszkania – na podstawie ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ponadto rodziny bez względu na posiadany dochód, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą uzyskać wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej bądź skorzystać z cyklicznie realizowanego w Klubie Integracji Społecznej programu profilaktyczno – edukacyjnego dla rodzin „Szkoła Rodzica”, którego celem jest zwiększenie umiejętności  i kompetencji wychowawczych rodziców.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza