Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii

Zajmuje się m.in. obsługa działalności Zarządu oraz Zgromadzenia GZM; organizowaniem współpracy z parlamentarzystami, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; przyznawaniem Honorowych Patronatów Przewodniczącego Zarządu Metropolii.

Wojciech Skrzypek
e-mail: w.skrzypek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16

Biuro Zamówień Publicznych

Do jego zadań należy w szczególności przygotowywanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, koordynowanie i realizowanie zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz zapewnienie warunków technicznych do sprawnego funkcjonowania urzędu.

Ogłoszenia o prowadzonych: Zamówieniach publicznych

Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30

Departament Finansowy

Zajmuje się zarządzaniem sprawami finansowymi Związku Metropolitalnego i Urzędu oraz zapewnia obsługę księgową. Do jego zadań należy w szczególności przygotowanie uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz uczestniczenie w procesie zamówień publicznych.

Agnieszka Szołtysik
e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 35

Małgorzata Lorenz
e-mail: m.lorenz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 37

Departament Organizacji i Zarządzania

Do jego zadań należy stworzenie odpowiednich warunków osobowych, organizacyjnych i informatycznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie urzędu.

Tatiana Soszyńska

e-mail: t.soszynska@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 26

e-mail: or@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 42

Agnieszka Stępień
e-mail: a.stepien@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 42

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Jest odpowiedzialny za prowadzenie audytu wewnętrznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeprowadza kontrole wewnętrzne w Urzędzie Metropolitalnym i jednostkach organizacyjnych związku metropolitalnego. Przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu związku. Do jego zadań należy również analiza ustaleń kontroli zewnętrznych oraz weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych przez poszczególne departamenty.

Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 24

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej

Do jego zadań należy inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowywania, a w przyszłości aktualizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Departament zajmuje się również opracowaniem koncepcji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Realizowane działania: Planowanie przestrzenne, Strategia

Andrzej Kolat

e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 76

Agnieszka Szczepańska-Góra

e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 92

Departament Projektów i Inwestycji

Do jego zadań należy realizacja zadań inwestycyjnych; analiza i projektowanie przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie jakości komfortu życia mieszkańców; identyfikacja inicjatyw, które mogą wykorzystać efekt skali oraz wdrażanie instrumentów potrzebnych do ich realizacji; współpraca z uczelniami, parkami technologicznymi, instytucjami badawczymi, jednostkami i stowarzyszeniami naukowymi etc.; proponowanie i realizacja projektów wpływających na rozwój cyfryzacji w GZM.

Realizowane działania: Fundusz Solidarności, Grupa zakupowa, Rower Metropolitalny, Otwarte Dane

Karolina Mucha-Kuś

e-mail:  k.mucha-kus@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Paweł Krzyżak

e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy

Do jego zakresu należy opracowanie planu rozwoju gospodarczego GZM oraz kreowanie rozwiązań, które zdynamizują procesy gospodarcze na obszarze Metropolii, dbając jednocześnie o to, by rozwój ten był zrównoważony. Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy odpowiada za budowanie relacji biznesowych i instytucjonalnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Jego zadaniem jest również inicjowanie i koordynowanie działań o wysokim stopniu innowacyjności, które będą podnosić jakość i komfort życia mieszkańców, a także będą przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności Metropolii jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom i inwestorom.

Realizowane działania: Elektromobilność, Drony, Współpraca międzynarodowa

Jacek Woźnikowski

e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 80

Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 74

Magdalena Foltyniak

e-mail: m.foltyniak@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 63

Natalia Puchała

e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 68

Departament Komunikacji i Transportu

Zajmuje się opracowaniem i realizowaniem polityki transportowej związanej z metropolitalnymi przewozami pasażerskimi. Jego zadaniem jest podejmowanie działań służących podniesieniu jakości, spójności i efektywności transportu publicznego, który ma stawać się realną alternatywą dla samochodów. Wśród podejmowanych działań jest integracja różnych środków transportu oraz podejmowanie działań związanych z przywróceniem znaczenia kolei, która w przyszłości ma stać się kręgosłupem systemu transportowego w Metropolii.

Realizowane działania: Transport publiczny, Kolej Metropolitalna

Lucjan Dec

e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Mariusz Dziesiński

e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

 

Wojciech Dinges
e-mail: w.dinges@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 85

Beata Zarębska

e-mail: b.zarebska@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Dariusz Olędzki

e-mail: d.oledzki@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

e-mail: kt@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Marcin Domański

e-mail: m.domanski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Jego zadaniem jest nadzór nad majątkiem należącym do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz nad spółkami prawa handlowego, w których GZM ma swoje udziały. Jednostką organizacyjną Metropolii jest Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz PKM Świerklaniec.

Piotr Cebula

e-mail: p.cebula@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 80

Departament Informatyki

Zapewnienia stałą obsługę informatyczną Urzędowi Metropolitalnemu oraz podległym mu jednostkom organizacyjnym.

Adam Krakowczyk

e-mail: a.krakowczyk@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 40

Grzegorz Stępień

e-mail: g.stepien@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 85

Marcin Pustuł

e-mail: m.pustul@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 88

Ireneusz Sobański

e-mail: i.sobanski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 87

Daniel Mitros

e-mail: d.mitros@metropoliagzm.pl

telefon: + 48 32 74 38 490

Departament Infrastruktury i Środowiska

Departament podejmuje tematy związane z ochroną środowiska o znaczeniu metropolitalnym; podejmuje działania integrujące i koordynujące w tym obszarze, w szczególności związane z gospodarką odpadami komunalnymi; poprawą jakości powietrza, efektywnością energetyczną, w tym odnawialnymi źródłami energii; błękitno-zieloną infrastrukturą Metropolii z nadrzędnym z celem adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.

Blanka Romanowska

e-mail: b.romanowska@metropoliagzm.pl

Sekretariat: +48 508 836 337

Damian Kołakowski

e-mail: d.kolakowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 508 836 337

Departament Komunikacji Społecznej

Zajmuje się współpracą z mediami w zakresie rozpowszechniania informacji o zadaniach realizowanych przez Związek Metropolitalny. Planuje, opracowuje i koordynuje kampanie informacyjne. Jest odpowiedzialny za redagowanie i bieżącą aktualizację serwisu internetowego Związku Metropolitalnego oraz prowadzenie oficjalnych profili Związku Metropolitalnego w mediach społecznościowych.

Dawid Pasek

e-mail: d.pasek@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 28

Departament Marki i Komunikacji Marketingowej 

Do zakresu zadań tego departamentu należy realizacja i ewaluacja Strategii Marki i Komunikacji Marketingowej GZM, organizowanie oraz wspieranie wydarzeń, imprez i konkursów promujących GZM, prowadzenie badań marketingowych i ewaluacyjnych. Zajmuje się także obsługą w zakresie wydawania zgody na używanie logo GZM.

Daria Kosmala

e-mail: d.kosmala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 722 300 062

Witold Czyż

e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 64

Witold Czyż

e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 64

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą

Do zakresu działań departamentu należy stworzenie odpowiednich warunków osobowych oraz zapewnienie warunków techniczno-administracyjnych do sprawnego funkcjonowania urzędu metropolitalnego.

Jadwiga Sowa

e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 46

telefon: +48 32 718 07 33

Małgorzata Paszkowska-Zając

e-mail: m.paszkowska-zajac@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 47

Anna Kosmęda

e-mail: a.kosmeda@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 32

Skip to content