Departamenty i biura

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii

Zajmuje się m.in. obsługa działalności Zarządu oraz Zgromadzenia GZM; organizowaniem współpracy z parlamentarzystami, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; przyznawaniem Honorowych Patronatów Przewodniczącego Zarządu Metropolii.Wojciech Skrzypek
e-mail: w.skrzypek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych

Do jego zadań należy w szczególności przygotowywanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, koordynowanie i realizowanie zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz zapewnienie warunków technicznych do sprawnego funkcjonowania urzędu.

Ogłoszenia o prowadzonych: Zamówieniach publicznych Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30Marcin Marczak
e-mail: m.marczak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30Departament Finansowy

Zajmuje się zarządzaniem sprawami finansowymi Związku Metropolitalnego i Urzędu oraz zapewnia obsługę księgową. Do jego zadań należy w szczególności przygotowanie uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz uczestniczenie w procesie zamówień publicznych.Agnieszka Szołtysik
e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 35Małgorzata Lorenz
e-mail: m.lorenz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 37Departament Organizacji i Zarządzania

Do jego zadań należy stworzenie odpowiednich warunków osobowych, organizacyjnych i informatycznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie urzędu.Jadwiga Sowa

e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 46Małgorzata Paszkowska-Zając

e-mail: m.paszkowska-zajac@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 47Agnieszka Stępień

e-mail: a.stepien@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 42Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Czuwa nad właściwą realizacją zawieranych umów i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami. Do jego zadań należy również analiza ustaleń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych przez poszczególne departamenty.Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.plDepartament Strategii i Polityki Przestrzennej

Do jego zadań należy inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowywania, a w przyszłości aktualizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Departament zajmuje się również opracowaniem koncepcji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Realizowane działania: Planowanie przestrzenne, StrategiaAndrzej Kolat

e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 76Agnieszka Szczepańska-Góra

e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 92Departament Projektów i Inwestycji

Do jego zadań należy realizacja zadań inwestycyjnych; analiza i projektowanie przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie jakości komfortu życia mieszkańców; identyfikacja inicjatyw, które mogą wykorzystać efekt skali oraz wdrażanie instrumentów potrzebnych do ich realizacji; współpraca z uczelniami, parkami technologicznymi, instytucjami badawczymi, jednostkami i stowarzyszeniami naukowymi etc.; proponowanie i realizacja projektów wpływających na rozwój cyfryzacji w GZM.

Realizowane działania: Fundusz Solidarności, Grupa zakupowa, Rower Metropolitalny, Otwarte DaneKarolina Mucha-Kuś

e-mail:  k.mucha-kus@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51Paweł Krzyżak

e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51Alina Mzyk
e-mail: a.mzyk@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 52Marek Lewandowski

e-mail: m.lewandowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 55
Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy

Do jego zakresu należy opracowanie planu rozwoju gospodarczego GZM oraz kreowanie rozwiązań, które zdynamizują procesy gospodarcze na obszarze Metropolii, dbając jednocześnie o to, by rozwój ten był zrównoważony. Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy odpowiada za budowanie relacji biznesowych i instytucjonalnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Jego zadaniem jest również inicjowanie i koordynowanie działań o wysokim stopniu innowacyjności, które będą podnosić jakość i komfort życia mieszkańców, a także będą przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności Metropolii jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom i inwestorom.

Departament zajmuje się również promocją i komunikacją społeczną. W tym zakresie jego zadaniem jest współpraca z mediami, informowanie o działaniach podejmowanych przez Zarząd GZM, współpraca z biurami prasowymi gmin członkowskich oraz realizacja działań promocyjnych, których celem jest podnoszenie wiedzy i budowanie świadomości metropolitalnej, a także prezentowanie w kraju i za granicą atrakcyjności inwestycyjnej Metropolii.

Realizowane działania: Elektromobilność, Drony, Współpraca międzynarodowaJacek Woźnikowski

e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 65Daria Kosmala

e-mail: d.kosmala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 65Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 68Natalia Puchała

e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 68Witold Czyż

e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 61Wydział Komunikacji Społecznej

telefon: +48 32 718 07 62
Departament Komunikacji i Transportu

Zajmuje się opracowaniem i realizowaniem polityki transportowej związanej z metropolitalnymi przewozami pasażerskimi. Jego zadaniem jest podejmowanie działań służących podniesieniu jakości, spójności i efektywności transportu publicznego, który ma stawać się realną alternatywą dla samochodów. Wśród podejmowanych działań jest integracja różnych środków transportu oraz podejmowanie działań związanych z przywróceniem znaczenia kolei, która w przyszłości ma stać się kręgosłupem systemu transportowego w Metropolii.

Realizowane działania: Transport publiczny, Kolej MetropolitalnaLucjan Dec

e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51Mariusz Dziesiński

e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85Beata Zarębska

e-mail: b.zarebska@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85Dariusz Olędzki

e-mail: d.oledzki@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85Departament Nadzoru Właścicielskiego

Jego zadaniem jest nadzór nad majątkiem należącym do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz nad spółkami prawa handlowego, w których GZM ma swoje udziały. Jednostką organizacyjną Metropolii jest Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz PKM Świerklaniec.Piotr Cebula

e-mail: p.cebula@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 80Departament Informatyki

Zapewnienia stałą obsługę informatyczną Urzędowi Metropolitalnemu oraz podległym mu jednostkom organizacyjnym.Adam Krakowczyk

e-mail: a.krakowczyk@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 40Grzegorz Stępień

e-mail: g.stepien@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 85Marcin Pustuł

e-mail: m.pustul@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 88Departament Infrastruktury i Środowiska

Departament podejmuje tematy związane z ochroną środowiska o znaczeniu metropolitalnym; podejmuje działania integrujące i koordynujące w tym obszarze, w szczególności związane z gospodarką odpadami komunalnymi; poprawą jakości powietrza, efektywnością energetyczną, w tym odnawialnymi źródłami energii; błękitno-zieloną infrastrukturą Metropolii z nadrzędnym z celem adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.Blanka Romanowska

e-mail: b.romanowska@metropoliagzm.pl

Sekretariat: +48 508 836 337