1

Metropolitalne Łąki Kwietne

Unijna Strategia na Rzecz Bioróżnorodności 2030 przyjęta do realizacji 9 czerwca 2021 roku wyznacza krajom członkowskim bardzo konkretne cele, które w wymierny sposób mają przyczynić się do zwiększania obszarów biologicznie czynnych. Jednym z tych celów jest „zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy”.

Program Metropolitalne Łąki Kwietne jest urzeczywistnieniem tego konkretnego unijnego celu, bowiem z założenia łąki kwietne mają wspierać właśnie przetrwanie owadów zapylających i to zarówno w trudnych warunkach zabetonowanej przestrzeni miejskiej, jak również na obszarach wiejskich, gdzie dominuje monokulturowy charakter produkcji rolnej.

Łąki kwietne mają też fantastyczną zdolność do retencjonowania wód opadowych, poprawiają mikroklimat oraz ograniczają skutki zanieczyszczenia powietrza, przez co przypisuje im się zdolność do neutralizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 112/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, przyjęty został do realizacji regulamin programu Metropolitalne Łąki Kwietne.

Z treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ:

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jednym z głównych warunków aplikacyjnych jest wskazanie miejsca na przeprowadzenie warsztatów praktycznych oraz zapewnienie jego ogólnodostępności mieszkańcom, a także zadeklarowanie udziału ok. 20 – osobowej grupy uczestników warsztatów.

Konkurs na Deklaracje udziału publikowany jest na stronie BIP Urzędu Metropolitalnego. Nabór Deklaracji udziału odbywa się jeden raz w roku.

Jak dotąd odbyły się dwie edycje programu, w ramach których łącznie przeszkolono prawie 600 uczestników warsztatów oraz wspólnie z nimi wysiano ponad 37 tys m.kw. łąk kwietnych.

Find more information in brochures