Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Spatial Planning

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to najbardziej zurbanizowany i najgęściej zaludniony obszar województwa śląskiego. Jej centralną część stanowi wieloośrodkowy układ osadniczy (tzw. policentryczny), złożony z miast  i gmin, w większości bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, których granice zacierają się, tworząc jeden organizm miejski/metropolitalny. Liczne tereny inwestycyjne, duże osiedla mieszkaniowe, dziedzictwo poprzemysłowe, a także lasy i tereny zieleni charakteryzują krajobraz Metropolii.

Gminy członkowskie różnią się między sobą wielkością, gęstością zaludnienia, możliwościami finansowymi i potencjałem rozwojowym, ale nierzadko dzielą wspólne problemy i mają te same potrzeby rozwojowe. Obecnie główne wyzwania dla każdej z gmin i całej GZM to m.in.: niska emisja, zapóźnienia w rozwoju przestrzeni publicznej, niedostatek tras rowerowych oraz tereny zdegradowane, a także zjawisko rozlewania się miast oraz problem wyludniania i tracenia dawnych funkcji przez śródmieścia.

Obszar GZM stale podlega przemianom, w tym także procesom metropolizacji. Wymaga to m.in. kreowania perspektywicznej polityki przestrzennej nastawionej na poprawę jakości życia i rozwój funkcji metropolitalnych oraz wzmacniania spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej obszaru. Odpowiedzią na te wyzwania ma być wspólny dla wszystkich gmin członkowskich dokument planistyczny pn. „Ramowe Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Efektywny układ komunikacyjny, spójny system przyrodniczy, ochrona środowiska, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz zasobów wodnych, to czynniki decydujące o jakości otaczającej nas przestrzeni i atrakcyjnych warunkach życia.

Sporządzenie Studium to złożony kilkuletni proces, nie tylko z uwagi na wymagane prawem kwestie proceduralne, ale także ze względu na liczbę gmin nim objętych oraz pionierski charakter dokumentu, który dotychczas nie był opracowany dla obszaru związku metropolitalnego, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do istotnych elementów polityki przestrzennej należy także rewitalizacja. Jest ona rozumiana jako kompleksowe działania naprawcze, nie tylko w zakresie kształtowania przestrzeni, ale i w wymiarze społecznym i gospodarczym. Ważnym aspektem rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Działania te należy traktować jako wyraz racjonalnego gospodarowania przestrzenią, która jest zasobem nieodnawialnym.

GZM’s activity to improve the quality of space and its integrally related environment also results from the joint metropolitan document Strategic Action Program Until 2022. It includes issues such as:

  • rational water management, including the need for rainwater and small water retention management, preventing flooding and floods;
  • integrated waste management, in particular the implementation of the concept of circular economy in its area;
  • development and implementation of a metropolitan air quality improvement program, including co-financing of thermo-modernization, replacement of old heating installations with new ones – more sustainable.

GZM – within its competences – can integrate and inspire initiatives in this area, including through the platform of good practices, disseminating proven and interesting solutions.

 

X
Skip to content