1

Dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Siewierzu

Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Siewierzu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

Moduł 2 ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6.400,00 zł oraz dotację celową budżetu państwa w wysokości 7.200,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – środki te będą przeznaczone na dofinansowanie wydatków dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dofinansowanych w ramach modułu 2 resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

Źródło: UM Siewierz
Trwa modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 3

Do końca wakacji pomieszczenia w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul. Piłsudskiego zostaną kompleksowo wyremontowane i całkowicie zmienią swój wygląd. Zmodernizowane zostaną łazienki, kuchnia, pralnia oraz podłogi w salach dla dzieci. Całkowity koszt inwestycji to 482 656,15 zł. W tym roku przedszkole przeszło też termomodernizację i pojawiła się nowa, przyjazna elewacja.

W ramach prowadzonych obecnie prac wykonany zostanie remont łazienek dla dzieci i personelu ( razem 8 łazienek ) wraz z wymianą armatury i przyborów łazienkowych. Wymianie podlega też instalacja wodno-kanalizacyjna. Częściowo modernizowana jest również stolarka drzwiowa wewnętrzna.

W korytarzach i salach dla dzieci przeprowadzony jest kompleksowy remont posadzek i ułożenie wykładzin z PCV. Oczywiście w ramach przebudowy nowy kształt uzyska kuchnia wraz z pomieszczeniami przyległymi. Wyremontowana zostanie też pralnia.

Położone są już nowe podłogi w salach i korytarzach, obecnie trwają prace remontowe w łazienkach i pralni.

Wcześniej przedszkole przeszło całkowitą termomodernizację, łącznie z remontem dachu i stworzeniem nowej kolorowej i przyjaznej dzieciom elewacji. Wymieniono też instalacji centralnego ogrzewania i elektryczną, wyremontowano schody, a także odtworzono nawierzchnię wokół budynku. W tym przypadku pozyskaliśmy dofinansowanie na termomodernizację w wysokości 564 251,73 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz 99 574 zł z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, całkowity koszt przebudowy to 644 527,30 zł. Zatem łączne wydatki na przebudowę Miejskiego Przedszkola nr 3 przekroczyły 1 mln zł.

Jest to już kolejna inwestycja zmierzająca do kompleksowej przebudowy piekarskiej bazy edukacyjnej.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Prawie 9 milionów złotych dofinansowania na termomodernizacje dwóch przedszkoli i dwóch szkół podstawowych

8 796 628,86 zł – takie dofinansowanie na realizację programu związanego z niskoenergetycznymi budynkami użyteczności publicznej otrzymało nasze miasto w ramach konkursu z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego. Konkurs organizował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W efekcie pozytywnej weryfikacji naszych projektów, prace termomodernizacyjne obejmą Przedszkola nr 2 i 10 oraz Szkoły Podstawowe 5 i 16.

– Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procesu zawierania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – mówi Łukasz Chłoń z Wydziału Rozwoju Miasta siemianowickiego magistratu – Myślę, że najdalej do końca III kwartału zostaną podpisane stosowne dokumenty – dodaje.
Całkowity koszt wnioskowanych projektów wynosi 10 953 273, 64 zł.
Przedszkolaki zasadzają się na drzewa

Do piekarskich przedszkoli trafiły drzewka owocowe. To kolejny proekologiczny pomysł dzięki któremu… przedszkolaki zasadzą się na drzewa. Dzisiaj Paweł Słota, II Zastępca Prezydenta Miasta przekazał sadzonki do piekarskich placówek.

Dzięki temu najmłodsi Piekarzanie nauczą się nie tylko jak sadzić drzewka, ale będą też mogli się nimi opiekować, a w przyszłości zebrać owoce – i to dosłownie – tej nauki. Do przedszkoli trafiły sadzonki owocowe: grusze, czereśnie, wiśnie, morele śliwy i jabłonie.

W zeszłym roku dokonaliśmy wielu nasadzeń, w tym roku również je planujemy, ale chcemy także dać możliwość zadrzewienia placówek oświatowych.

Liczymy, że projekt “Przedszkolaki zasadzają się na drzewa”, sprawdzi się i będzie kontynuowany w przyszłości.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Oczyszczacze powietrza w przedszkolach na terenie gminy Świerklaniec

Przedszkola w Nakle Śląskim, Nowym Chechle, Orzechu i Świerklańcu otrzymały po 2 oczyszczacze powietrza w ramach drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oczyszczacze zakupione zostały ze środków Województwa Śląskiego.

Zaraz po zakończeniu ferii zimowych oczyszczacze otrzymały: przedszkole w Nakle Śląskim, przedszkole przy szkole podstawowej w Nowym Chechle, Akademia Malucha przy szkole podstawowej w Świerklańcu oraz przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu. Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli w przedszkolach.

Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku w ramach pierwszej edycji kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 4 oczyszczacze powietrza otrzymało już Przedszkole pod Zielonym Listkiem w Świerklańcu.

Źródło: UG Świerklaniec
W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dąbrowie Górniczej zostanie przeprowadzona w dniach od 4 marca do 15 marca 2021 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy

 1. Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.
 2. Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00 spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.
 3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji, formularz zgłoszenia, oprócz z podanego linku www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również w każdym przedszkolu/szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 4. Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:                                                                                                                                                                                                                                                    a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXV/547/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów. Kryteria rekrutacji
 6. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa wyżej podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w terminie od 4.03.2021 r. do 16.03.2021 r.

Przez korzystanie rodziny kandydata z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(z wyjątkiem świadczeń jednorazowych) należy rozumieć korzystanie z:

1.świadczenia pieniężnego przyznanego na mocy ustaw:
– pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– świadczeń rodzinnych
– o systemie oświaty (stypendium szkolne)
– o pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy)
– o pieczy zastępczej
2.świadczenia niepieniężnego:
– praca socjalna
– pomoc psychologiczna
– pomoc asystenta rodziny.

Uwaga świadczenie „500+” przyznawane na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenie „300+” przyznawane w ramach programu „Dobry Start”  nie wchodzą w zakres świadczeń przyznawanych przez MOPS.

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zaznaczenie odpowiedzi TAK w przypadku spełniania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

-rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym,

-rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, gdzie prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza,

-rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola,

-rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych),

-korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja  jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

 1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
 2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego/  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 12 do 16 kwietnia 2021 r. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. 21 kwietnia 2021 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.
 5. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji:

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni zgłosić się wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub do Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym, w celu zabezpieczenia miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny, winni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego  w dotychczasowej placówce  do dnia 23 lutego 2021 r.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Przedszkola – reorganizacja

Lata 90. wymusiły na miejskich radnych reorganizację sieci przeszkoli i szkół publicznych. Późniejsze reformy edukacyjne (tworzenie gimnazjów i sieci szkól ponadgimnazjalnych oraz ich likwidacja i tworzenie sieci szkół średnich) wymuszały podejmowanie przez samorządy decyzji ws. tworzenia i likwidacji szkół. Każda z nich okupiona była żalem i emocjami tych, których zmiany bezpośrednio dotykały, czyli dzieci i młodzieży, a wraz z nimi ich rodzin. W dyskusję włączali się przedstawiciele samorządów, a temperatura sporów wzrastała!

Obecnie przeprowadzana „reorganizacja” sieci gminnych przedszkoli dotyczy placówki zlokalizowanej na ulicy Opolskiej – Przedszkola nr 21. Powstałe w latach 70. tymczasowe zaplecze socjalne dla budowniczych osiedla FAZOS, po kilku latach, w okresie deficytu wszystkiego (w tym miejsc dla dzieci w przedszkolach) zaadaptowano na potrzeby edukacyjne. Grunty należały do Skarbu Państwa na podstawie decyzji wywłaszczeniowych i nikt nie spodziewał się, że w latach 90. poprzedni właściciele udowodnią Państwu, iż zabór ich własności nastąpił z naruszeniem prawa. Skutki naruszenia “skonsumowała” Gmina – utraciła prawo własności i została pozwana przez dawnych właścicieli i ich spadkobierców. Tymczasowy obiekt można było remontować wyłącznie doraźnie, tytułu własności gruntów brakowało przy chęci przebudowy bądź generalnego remontu przedszkola. Upływający czas stał się głównym wrogiem przedszkola. 

Ostatnich kilkanaście lat miasto poświęciło regulacji stanu prawnego gruntów, na których zlokalizowano przedszkole. Bezskutecznie: nie wszyscy spośród wielu współwłaścicieli gruntów wyrazili chęć porozumienia się z gminą w tym zakresie. Obecny stan techniczny budynku nie pozwala na jego dalsze, bezpieczne użytkowanie. 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 14 głosami za, przy 4 wstrzymujących się i 1 przeciwnym (radny Dariusz Warda) podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji przedszkola przy Redenie. 

– Po zaopiniowaniu zamiaru przez Kuratorium Oświaty, zapadnie decyzja o likwidacji przedszkola z dniem 31 sierpnia 2021 roku. Spośród uczęszczających dziś do placówki 36 dzieci, naukę kontynuować powinno 23 w tym 9 pięciolatków, 4 czterolatków, 9 trzylatków oraz 1 dziecko 2,5 letnie). Gmina zapewni im opiekę w innych placówkach, zwłaszcza w przedszkolach nr 17 (os. Przyjaźń) oraz nr 2 (ul. Gruzełki). Kadrze pedagogicznej i pozostałemu personelowi administracyjno-obsługowemu zapewniamy zatrudnienie w innych placówkach edukacyjnych – mówi Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza ds. społecznych.  

– Każda likwidacja placówki oświatowej budzi emocje. Są to decyzje trudne, ale muszą być podejmowane odpowiedzialnie, z uwzględnieniem wszystkich wpływających nań uwarunkowań. Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wartością najważniejszą i nie chcemy podejmować tu jakiegokolwiek ryzyka – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz miasta.

Gmina Tarnowskie Góry jest organem prowadzącym dla 18 przedszkoli, w tym 4 działających w zespołach szkolno-przedszkolnych. Uczęszcza do nich 1838 wychowanków na ogólną liczbę 1928 miejsc. Równolegle funkcjonuje sieć przedszkoli prowadzonych przez inne niż JST podmioty, w tym przedszkola na prawach publicznych.

– Rodzice dzieci zostali z wyprzedzeniem poinformowani o naszych zamiarach. Pandemia przeszkodziła nam w zorganizowaniu zaplanowanego spotkania, ale każdy z rodziców miał możliwość porozmawiania z nami. Zadeklarowali oni już, gdzie poślą swoje dzieci; większość trafi do przedszkoli nr 2 i nr 17 – dodaje Tuszyńska.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Kwarantanna w przedszkolu

Jak informuje dyrekcja Miejskiego Przedszkola w Sławkowie, w związku z potwierdzeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem, siedmioro dzieci z grupy „Zuchy” i czterech pracowników placówki objętych zostało kwarantanną.

Dyrekcja przedszkola jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej i na bieżąco realizuje wszystkie zalecenia służb sanitarnych.

W pozostałych grupach zajęcia odbywają się w normalnym trybie.

Źródło: UM Sławków
Koronawirus w wyrskim przedszkolu – komunikat

W Gminnym Przedszkolu w Wyrach u jednego z pracowników niepedagogicznych stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W chwili obecnej służby PSSE w Tychach nie wyrażają zgody na zamknięcie placówki oraz przejście na zdalny tryb nauki. W związku z brakiem możliwości zamknięcia przedszkola bez pozytywnej zgody służb epidemiologicznych, Wójt Gminy Wyry oraz Dyrektor Przedszkola nie mają możliwości samodzielnego podjęcia decyzji o zamknięciu placówki!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola prosimy rodziców, jeżeli mają taką możliwość, o pozostawienie dzieci od jutra, tj. 14 października w domu!

Jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z wychowawcą grupy i przekazanie informacji, że niezbędne jest zapewnienie dla dziecka opieki przedszkolnej. Informacja ta ułatwi organizację pracy i opieki nad dziećmi w kolejnych dniach!

Źródło: UG Wyry
Oczyszczacze powietrza trafią do kolejnych zabrzańskich przedszkoli

Na początku października, w Hali Widowiskowo- Sportowej w Jastrzębiu- Zdroju, Artur Dyczko – prezes Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wręczył przedstawicielom zabrzańskich przedszkoli oczyszczacze powietrza.

Urządzenia zostały przyznane przez Zarząd Fundacji na podstawie uchwały
z 1 czerwca br. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Czyste powietrze dla Przedszkoli w regionie- zakup oczyszczaczy powietrza”.

Oczyszczacze powietrza przyznano następującym placówkom:

 • Przedszkole nr 3,
 • Przedszkole nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 • Przedszkole nr 27,
 • Przedszkole nr 28 im. Janoscha,
 • Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi,
 • Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi.

Źródło: UM Zabrze