1

Stabilna perspektywa ratingów

23 kwietnia 2021 roku Międzynarodowa Agencja Fitch Rating ponownie dokonała oceny i nadała międzynarodowy długoterminowy rating Zabrza (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.

W konsekwencji wpływu pandemii COVID-19 na stan finansów miasta, nadana ocena odzwierciedla dużą presję na wydatki bieżące miasta, która w połączeniu z prognozowaną niższą dynamiką dochodów operacyjnych na skutek pandemii, może utrudniać uzyskiwanie średniookresowych wyników operacyjnych.

W 2020 roku wpływ na dochody miasta miała decyzja władz centralnych w zakresie obniżenia stawki podatku od osób fizycznych, w wyniku czego wpływy z PIT spadły o 3,3 proc. do poziomu 219 mln zł. Dodatkowo decyzje władz miejskich w zakresie przyznania zwolnień oraz umorzeń firmom dotkniętym pandemią spowodowały 4,3 mln zł ubytku we wpływach z podatków lokalnych. W rezultacie dochody podatkowe wzrosły w znacznie niższym stopniu aniżeli w latach poprzednich.

Większość wydatków sztywnych, realizowanych przez Zabrze nie jest bezpośrednio narażona na zmiany koniunktury gospodarczej, gdyż dotyczy przede wszystkim takich sfer jak: oświata, pomoc społeczna, transport publiczny czy gospodarka komunalna. Pośredni wpływ dotyczy natomiast wzrostu cen za usługi, które miasto musi zlecać podmiotom zewnętrznym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podkreślić należy iż wyniki operacyjne Zabrza są podatne na wahania wywołane decyzjami władz centralnych (na przykład dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r. czy obniżenia stawek podatku PIT).

Źródło: UM Zabrze
Siemianowice Śląskie wśród lokomotyw rozwoju rynków lokalnych

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował w tym roku kolejny raport związany z projektem monitoringu i analizy kondycji gospodarczo-społecznej średnich miast. W dziewięćdziesięciu poddanych ocenie gminach, wyodrębniono trzy grupy:

1. Miasta potrzebujące nowych strategii i pomysłu na rozwój

2. Miasta z z potencjałem bez silnych wyróżników

3. Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych

Siemianowice Śląskie znalazły się w gronie tej trzeciej, co oznacza, zdanie autorów raportu, że:

„ Mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospodarczej i sytuacji społecznej. Wyróżniają się ponadprzeciętnie wysokim stopniem rozwoju na tle wszystkich badanych miast średnich. Przede wszystkim charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, o czym świadczą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wysoki udział dochodów własnych na jednego mieszkańca w dochodach gminy ogółem. Podobnie korzystnie wygląda ich sytuacja gospodarcza. Na tle średnich miast mają najwyższy średni wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność na tysiąc mieszkańców oraz najwyższy wskaźnik podmiotów na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym, przy przeciętnym wskaźniku udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestrowanych. Dobrze wypada sytuacja społeczna (najniższy na tle średnich miast poziom korzystania gospodarstw domowych z pomocy społecznej) oraz mieszkaniowa (stosunkowo wysoki poziom średniego wskaźnika mieszkań na tysiąc mieszkańców)”.

Grafika przedstawiająca rodzinę z dziećmi w parku

Poniżej publikujemy listę miast, które Polski Instytut Ekonomiczny zaliczył do tej grupy („Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych” – łącznie 39 miast):

Będzin, Biała Podlaska, Czechowice-Dziedzice, Ełk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Gorlice, Gostyń, Grodzisk Mazowiecki, Gryfino, Jarocin, Kobyłka, Legionowo, Legnica, Lębork, Lubartów, Mińsk Mazowiecki, Nowy Sącz, Nysa, Piła, Płońsk, Pszczyna, Rawicz, Reda, Siemianowice Śląskie, Skierniewice, Sochaczew, Suwałki, Szczecinek, Śrem, Świdnik, Świecie, Świnoujście, Tarnowskie Góry, Tychy, Wejherowo, Września, Zamość.

Pełne treści raportów znajdują się na stronach internetowych Instytutu pod poniższymi adresami:

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-Raport_scenariusze_srednie.pdf
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Raport-Srednie-miasta.pdf

Można ją pobrać również z naszego serwisu.autor: Piotr Kochanek

Załączniki

Do pobrania: Raporty w formacie pdf

Siemianowice Śląskie wśród lokomotyw – raport 1 (pdf,

1.45 MB)Siemianowice Śląskie wśród lokomotyw – raport 2 (pdf, 2.85 MB)

Źródło: UM Siemianowice Śląskie
Wysoka pozycja gminy Psary w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020

29 października odbyła się wirtualna gala XVI edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, na której zaprezentowano zwycięskie miasta i gminy w poszczególnych kategoriach. Gmina Psary zajęła 4. miejsce w województwie śląskim i 26. w skali kraju w kategorii gmin wiejskich. Ranking uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce i jest najbardziej obiektywnym i kompleksowym zestawieniem jakości pracy samorządów.

Redakcja „Rzeczpospolitej” już od 16 lat ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, co pozwala wskazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój rozwój. Zasady rankingu są ustalane przez niezależną Kapitułę, której przewodniczącym jest były premier RP prof. Jerzy Buzek. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach:

I – trwałość ekonomiczno-społeczna, gdzie brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

II – trwałość społeczna, która odnosi się do działań samorządu mających wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tu branych jest pod uwagę szereg elementów, m.in. takich jak: dynamika inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego, organizacja bezpłatnego transportu itp.

III – trwałość środowiskowa, gdzie nacisk kładziony jest na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę brane są m.in.: inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu, wydatki na utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W ankietach samorządy informują też o wydatkach na instalacje OZE, na wymianę pieców, na infrastrukturę rowerową, na rewitalizacją obszarów zdegradowanych oraz o poziomie wykonania wskaźników elektromobilności.

IV – jakość zarządzania, w tym filarze sprawdzana jest jakość zarządzania urzędem (np. wdrożone systemy ISO, wdrożone systemy ewaluacji strategii rozwojowych czy wydatki na szkolenia pracowników), procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. Tu większość danych pochodzi z e-ankiet.

Gmina Psary, która klasyfikowana była w kategorii gmin wiejskich, zajęła 4. miejsce w województwie śląskim i 26. w Polsce. Gmin wiejskich w Polsce jest prawie 1,5 tys., więc 26. miejsce to nie lada sukces. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że już trzeci rok z rzędu nasza gmina klasyfikowana jest w polskiej czołówce gmin wiejskich – w 2018 roku zajmując 10., a w 2019 roku 81. miejsce. W trakcie rankingu weryfikowana była skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Łączna punktacja, którą zgromadziła nasza gmina to 49,59 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Rywalizacja była bardzo duża i warto tutaj zaznaczyć, że gmina Kleszczów, która została tegorocznym zwycięzcą w kategorii gminy wiejskie – uzyskała 71,06 punktów, a gmina Buczkowice będąca na 1. miejscu w województwie śląskim otrzymała 56,67 punktów.

– Wysoka pozycja gminy Psary w kategorii gmin wiejskich, jak i fakt, że nasza praca w psarskim samorządzie jest doceniana przez fachowców bardzo cieszy. To ważne, że dziennik Rzeczpospolita organizuje tak rzetelny i profesjonalny ranking – mówi Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Źródło: UG Psary
Katowice laureatem konkursu „Samorząd Równych Szans”

Katowice zdobyły nagrodę w X edycji konkursu Samorząd Równych Szans w kategorii „najlepszy powiat grodzki”. Katowice znalazły się w gronie 3 laureatów. Jury konkursu doceniło Katowickie Centrum Usług Społecznych „Integracja”, które zostało uruchomione w 2018 roku i funkcjonuje w wyremontowanej przez miasto (przy wsparciu środków unijnych) kamienicy przy ul. Francuskiej 43. Projekty realizowanew Centrum są efektem współpracy z partnerami społecznymi: Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki, a w przeszłości również Stowarzyszeniem FAON i 4Future Marzena Olchowy.

Placówka przeznaczona jest dla osób ze zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności. Pozwala ona rozwijać samodzielność podopiecznych, a także odciążyć ich opiekunów. To pierwsze w Katowicach miejsce oferujące osobom z niepełnosprawnościami bardzo zróżnicowane formy terapii, w szczególności dedykowane osobom z autyzmem. W CUS prowadzone są różne formy pracy z podopiecznymi: zajęcia indywidualne i grupowe, warsztaty, wycieczki, wyjścia na hipoterapię, alpakoterapię, dogoterapię oraz muzykoterapię.

– Głównym problemem osób dotkniętych niepełnosprawnością lub chorobą jest ograniczenie dostępu do codziennych aktywności, w tym edukacji, opieki, pracy i możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym. Aby ograniczyć negatywne skutki marginalizacji, powstał w Katowicach ośrodek, gdzie pod fachową opieką specjalistów grupy zagrożone wykluczeniem stawiają kolejne kroki, żyjąc i ucząc się – na ile to możliwe – samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Centrum wyposażone zostało w sprzęt fizjoterapeutyczny, urządzenia do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, sonoterapii, a także oprogramowanie wspierające rehabilitację osób z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi. Powstały także specjalistyczne sale terapeutyczne: doświadczania świata i integracji sensorycznej – mówiMariusz Nowak, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W Centrum Usług Społecznych „Integracja” realizowane są dwa projekty: Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej oraz Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych.

Szczegółowy opis projektu: http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/practice/view/457

Pełne wyniki konkursu: http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/contest/view/8#lista-laureatow

Źródło: UM Katowice
Siewierz 54. w rankingu samorządów Rzeczpospolitej

29 października dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki ogólnopolskiego rankingu samorządów.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Siewierz zajęła 54. pozycję na 874 sklasyfikowane gminy z całego kraju, a zarazem 4. miejsce, biorąc pod uwagę wyłącznie województwo śląskie.

Od 16 lat „Rzeczpospolita” ocenia dokonania lokalnych władz i wyłania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, w zgodzie z regułami
odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.
Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników ujmowanych w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie
jakości zarządzania.

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,
efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano tu pod uwagą
zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m. in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w
żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).
W kategorii trwałość środowiskowa nacisk położono na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. W czwartej kategorii oceniano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.
„Ranking Samorządów” ma charakter niekomercyjny – samorządy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w nim – wobec czego jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych w Polsce.

Źródło: UM Siewierz
Zabrze na III miejscu w konkursie Inwestycja Roku 2019

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami otrzymała III miejsce w IV edycji konkursu Inwestycja Roku 2019 w kategorii Adaptacja, za wykonanie remontu pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla potrzeb Klubu Seniora w budynku przy ul. Żółkiewskiego 12a w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji, które odznaczają się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność. Inwestycje można było zgłaszać w jednej z dziewięciu kategorii: budynki mieszkalne, obiekty biurowe i handlowe, obiekty przemysłowe, obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku, obiekty kultury i edukacji, inżynieryjne, obiekty historyczne, adaptacje i inwestycje proekologiczne.

Komisja składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim oceniała zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgłosiła do konkursu wykonanie remontu pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla potrzeb Klubu Seniora w budynku przy ul. Żółkiewskiego 12a w Zabrzu.

Przedmiotem nagrodzonej inwestycji było m.in. wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby Klubu Seniora na działce nr 3519/882 położonej w Zabrzu przy ul. Żółkiewskiego 12a. Wykonanie robot rozbiórkowych polegających na wyburzeniu ścianek działowych, rozebraniu okładzin podłogowych oraz ściennych w pomieszczeniach biurowych.

Kolejnym etapem inwestycji było przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych polegające m.in. na przebudowie ścian, utworzeniu toalet (w tym dla osoby niepełnosprawnej), wykonaniu aneksu kuchennego, położenie tynków, utworzenia pomieszczeń do ćwiczeń ruchowych, wykonaniu niezbędnych instalacji.

Następnie wyposażono Klub Seniora m.in. w niezbędny sprzęt do ćwiczeń, komputery oraz meble do sali spotkań.

Wartość inwestycji netto: 153 451,18 zł. Na utworzenie Klubu Senior + uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości 117 000,00 zł.

Źródło: UM Zabrze
Piekary Śląskie na dobrej pozycji w rankingu inwestycyjnym “Wspólnoty”

Pismo “Wspólnota” zaprezentowało nową edycję rankingu – “Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019”. Jak w tym zestawieniu wyglądają Piekary Śląskie? Okazuje się, że zajmujemy całkiem dobrą pozycję.

Piekary Śląskie zostały sklasyfikowane na 27 pozycji, wśród miast na prawach powiatu, to awans o 7 pozycji w stosunku do poprzedniego rankingu za lata 2016-2018. Nasze miasto w latach 2017 -2019 wydawało na inwestycje 1013,2732 zł per capita.

Najwięcej w Polsce wydają: Świnoujście 3600 zł, Krosno 2397 zł czy też Konin 2231 zł. Wśród miast naszego regionu najlepsze są: Gliwice 2143 zł. Przed Piekarami znalazły się także Rybnik, Tychy, Bielsko Biała, Żory, Jaworzno, Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza, choć od tych ostatnich dzieli nas zaledwie różnica rzędu 100 zł w nakładach inwestycyjnych.

Za nami pozostały takie miasta jak: Ruda Śląska, Chorzów, Częstochowa, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice czy Świętochłowice.

Jak powstaje ranking “Wspólnoty” – tworzony od blisko 20 lat – wyjaśniają jego twórcy. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brany jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób unika się dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie twórcy starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłane są ankiety do miast na prawach powiatu. Wiadomo skądinąd, że skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych w mniejszych miastach jest znaczenie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza.

Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019

Źródło: UM Piekary Śląskie
Pyskowice: rekordowy awans w rankingu zamożności samorządu

Miło nam poinformować, że nasze miasto osiągnęło historyczny wynik w dorocznym rankingu „Bogactwo samorządów” pisma „Wspólnota”.  W porównaniu z edycją poprzednią Pyskowice przesunęły się aż o 71 pozycji! Rekordowy awans i 143 miejsce wśród 607. mniejszych miast zapewniły dochody w wysokości 3595,43 zł (w przeliczeniu na mieszkańca).

Zestawienie „Wspólnoty” stanowi barometr kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Raport powstaje w opracowaniu pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej. Autorzy podobnie jak rok temu przy obliczaniu wskaźnika dochodów pominęli wpływy z dotacji celowych, skupiając się na dochodach własnych i otrzymywanych przez JST subwencjach. Jak wcześniej wpływy budżetowe zostały skorygowane na dwa sposoby – odjęto składki na subwencją równoważącą (tzw. podatek janosikowy) oraz dodano do faktycznie zebranych dochodów skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.

W kategorii mniejszych ośrodków miejskich Pyskowice z wynikiem 3595,43 zł zajęły 143 lokatę w Polsce i 14 na Śląsku! Wśród sąsiadów z regionu wyprzedziliśmy m.in. Czechowice – Dziedzice, Toszek, Pilicę. Pierwszą trójkę tworzą natomiast nadmorskie, zamożne kurorty – Krynica Morska (19531,45 zł na mieszkańca), Mielno (8844,40 zł) oraz Dziwnów  (8127,09 zł).

Zwycięzcami pozostałych kategorii (województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie, miasta powiatowe, gminy wiejskie) zostali odpowiednio: województwo mazowieckie, Warszawa, Sopot, powiat człuchowski, Polkowice i Kleszczów.

Wywindowanie naszego miasta z 214 pozycji w poprzednim rankingu do pierwszej 150. wynika przede wszystkim z  prorozwojowej polityki samorządu ostatnich lat, umiejętnie wspomaganej środkami unijnymi. Pyskowice uruchomiły pakiet inwestycji na miarę miast większych od siebie. Odnowiono wszystkie najważniejsze miejsca publiczne, jak szkoły, przedszkola, ratusz, siedzibę urzędu miejskiego. Powstały place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu i inne miejsca rekreacji. W miejsce zaniedbanego placu pojawiło się nowoczesne centrum przesiadkowe. Wkrótce nie do poznania zmieni się odzyskany przez miasto dawny dworzec kolejowy. Przybyło miejsc parkingowych, w trakcie realizacji jest nowa ulica Lokalna. Miasto staje się też coraz bardziej ekologiczne i zielone – nowym blaskiem świeci skwer Flörsheim nad Menem, wizytówką miasta stał się zrewaloryzowany  park miejski, jest realna szansa na uruchomienie szybkiego pociągu z Pyskowic do Gliwic.

– Wyniki w rankingach nie biorą z niczego. Od początku, konsekwentnie, jako samorząd nowej kadencji stawiamy na inwestycje i projekty współfinansowane z środków zewnętrznych. To przynosi efekty. Pyskowice zostały bowiem docenione nie tylko w zestawieniu „Wspólnoty”. Miasto zajęło wysokie, 19 miejsce w Polsce i 5. na Śląsku w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 r. w kategorii gmin miejskich – podkreśla burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.

Źródło: UM Pyskowice
Tychy w czołówce najbogatszych samorządów w Polsce

Wśród miast na prawach powiatu Tychy zajęły 12 miejsce w Polsce i 4 w województwie śląskim w rankingu zamożności samorządów przygotowywanym od kilkunastu lat przez Czasopismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od  lat: dochody każdego samorządu dzielone są przez liczbę ludności.

Jak mówią autorzy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska: w dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).

Analizując budżety gmin odjęto także składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą tak zwany „podatek janosikowy” oraz do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.

Tychy z wynikiem 5112, 73 zł per capita na osobę (w ubiegłym roku wyniosło to 4922,19 zł) per capita na osobę wśród miast na prawach powiatu zajęły 12 miejsce (w ubiegłym roku miasto było na 11 pozycji). Zwycięzcą w tej kategorii jest Sopot. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu zajęły:  Płock, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Krosno, Ostrołęka, Nowy Sącz,  Konin, Tarnów, Bielsko-Biała. 11 miejsce, tuż przed Tychami zajął Zamość . Wśród miast wojewódzkich zwyciężyła Warszawa przed Wrocławiem i Opolem, a wśród gmin wiejskich najlepszy podobnie jak przed rokiem okazał się Kleszczów przed Rewalem i gminą Rząśnia w woj. łódzkim. Wśród powiatów najlepszy okazał się powiat człuchowski w woj. pomorskim.

Źródło: UM Tychy
Gliwice w dobrej i stabilnej kondycji

Światowa agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła dobrą i stabilną ekonomiczno-finansową kondycję Gliwic. Miasto utrzymuje najwyższą możliwą do uzyskania w Polsce ocenę ratingową.

Międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w
walucie zagranicznej oraz krajowej pozostają na poziomie „A-”, a
długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Agencja ponownie
przewiduje, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne
wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne.

Fitch przeanalizował sytuację finansową Gliwic w oparciu o kilka
czynników. Agencja zwróciła uwagę m.in., że miasto nie jest uzależnione
od zewnętrznych źródeł finansowania, by móc wywiązywać się z bieżących
zobowiązań, co świadczy o bardzo dobrej płynności i zasługuje na ocenę
„mocną”. Uzasadnienie ratingu (tłumaczenie w j. polskim) można znaleźć TUTAJ.