Komunikat Gminy Wyry w związku z pismem Poczty Polskiej z dnia 23 kwietnia 29 kwietnia 2020

W ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć w mediach o piśmie Poczty Polskiej, otrzymanym w czwartek (23 kwietnia) również przez Gminę Wyry, w którym Poczta Polska prosiła o przesłanie „danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku”, czyli spisów wyborców wraz z danymi osobowymi – adresami, imionami, nazwiskami i numerami pesel.

W związku z tymi doniesieniami, a także z pytaniami naszych mieszkańców napływającymi do Urzędu Gminy, informujemy, że żadne dane nie zostały przez Gminę Wyry udostępnione, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie ma podstaw prawnych do przekazania Poczcie Polskiej tych danych.

Pismo z odmową udostępnienia danych przez naszą gminę, zostało wysłane do Poczty Polskiej we wtorek, 28 kwietnia. Całą odpowiedź wraz z szeroko ujętym uzasadnieniem publikujemy poniżej.

Odpowiedź Gminy Wyry na pismo Poczty Polskiej z dnia 23 kwietnia

Źródło: UG Wyry
Sławków nie przekaże danych mieszkańców

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk odmówił przekazania danych osobowych mieszkańców miasta, których zażądała w związku z organizacją wyborów prezydenckich Poczta Polska SA. Wniosek o udostępnienie prywatnych danych mieszkańców Sławkowa został przesłany do urzędu w formie e-maila, o godzinie 2.26 w nocy 23 kwietnia.

Jak podkreśla burmistrz Sławkowa, dane osobowe mieszkańców podlegają szczególnej ochronie. – Po pierwsze, nie da się zweryfikować autentyczności nadawcy wiadomości wysłanej do urzędu pod osłoną nocy. Nie jest ona nawet podpisana imieniem i nazwiskiem. Przede wszystkim jednak, zakładając nawet, że nadawcą wiadomości jest faktycznie Poczta Polska, żądanie takie jest całkowicie pozbawione podstaw prawnych. Na dzień dzisiejszy nie jest dopuszczone przepisami prawa powszechne głosowanie korespondencyjne. Ustanawiająca taką formę wyborów prezydenta ustawa jest wciąż procedowana, a co za tym idzie, nie jest obowiązującym prawem. Potwierdzają to zgodne opinie najwybitniejszych autorytetów prawnych. Do czasu usunięcia wszystkich niezgodności prawnych żadne dane ze Sławkowa nie będą przeze mnie udostępniane – wyjaśnia Rafał Adamczyk.

O niedopuszczalności przekazywania danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej w obecnej sytuacji prawnej mówią zgodnym głosem włodarze gmin i miast, związki zrzeszające samorządy, organizacje prawnicze, społeczne i obywatelskie.

Źródło: UM Sławków
Stanowisko Prezydent Piekar Śląskich w sprawie udostępnienia Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców

W środku nocy z 22 na 23 kwietnia 2020 roku został wysłany do przedstawicieli samorządów, w tym Piekar Śląskich, anonimowy mail o udostępnienie danych mieszkańców miasta. Informacje te, pozwalające na identyfikację poszczególnych osób, powinny być chronione, jako dane wrażliwe. Tymczasem mają być przesyłane do Poczty Polskiej w formie niezastrzeżonego pliku, co rodzi w nas zrozumiały sprzeciw.

Takie praktyki, niezgodne z obowiązującym dziś polskim prawem, uznajemy za karygodne. Podzielam tym samym stanowisko włodarzy innych polskich miast i nie zgadzam się na to, by dane piekarzan przekazywane zostały w taki sposób.

Moje stanowisko w sprawie udostępniania danych nieokreślonemu nadawcy podziela Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. W podpisanym przez siebie piśmie skierowanym do Komisarzy Wyborczych zaznacza, że podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym  przez osobę upoważnioną do reprezentowania wyznaczonego operatora. Dodatkowo, jak zaznacza Przewodniczący PKW, do wniosku o udostępnienie danych powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Podzielam równocześnie stanowisko Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Andrzeja Porawskiego, który podkreśla, że wnioski wysłane przez Pocztę Polską dotyczą sporządzenia nowego rodzaju rejestru zawierającego, w określonym układzie, dane z różnych źródeł, które to pozostają w dyspozycji urzędów miast. Ponadto art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia nie uwzględnia dyspozycji do żądania od samorządowców sporządzania nowych rodzajów dokumentów, zawierających chronione dane osobowe w nowym, specyficznym układzie.

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie udostępnienia Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców.

Uwaga! Stanowisko Burmistrza Miasta na temat anonimowego pisma Poczty Polskiej w sprawie przekazania do ich dyspozycji, danych osobowych naszych mieszkańców, związanych ze spisami wyborczymi.

„W związku z wątpliwościami i pytaniami mieszkańców, jakie jest stanowisko miasta w powyższej sprawie informujemy, że burmistrz miasta, nie widzi podstaw prawnych by na podstawie anonimowego pisma Poczty Polskiej, udostępniać jakiekolwiek chronione prawem, dane osobowe naszych mieszkańców. Stanowisko o podobnej treści w oparciu o analizy prawne w tej sprawie, wypracował Związek Miast Polskich, którego członkiem jest nasza gmina i większość miast w Polsce.”

Ponadto przedstawiamy opinię prawną Związku Miast Polskich w w przedmiocie kwestii udostępnienia Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców.

OPINIA PRAWNA
w przedmiocie kwestii udostępnienia Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców

Poznań, dnia 23 kwietnia 2020 r.

TEZY OPINII PRAWNEJ (pełny tekst opinii w załączniku)

w przedmiocie kwestii udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych zawartych w spisach wyborców prowadzonych przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

1) Poczta Polska S.A. jest podmiotem legitymowanym do wystąpienia z wnioskiem, o któ­rym mowa w art.99 ustawy SARS, o ile spełnione są przesłanki określone w tym przepisie.

2) Należy w pełni podzielić stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, że wniosek w tym zakresie może być złożony wyłącznie przez podmiot uprawniony do reprezentacji operatora wyznaczonego – w przedmiotowej sprawie Poczty Polskiej S.A. Wniosek ten powinien być także opatrzony podpisem elektronicznym pozwalającym na identyfikację osoby składającej wniosek.

3) Należy założyć, iż intencją ustawodawcy było przekazanie w odpowiedzi na wniosek spisów lub rejestrów znajdujących się w chwili rozpatrywania wniosku w posiadaniu jego adresata. Nie sposób oczekiwać, aby w terminie 2 dni roboczych możliwym było przygotowanie odrębnego spisu czy rejestru zawierającego kompilację różnego rodzaju danych posiadanych przez adresata wniosku.

4) W obecnym stanie prawnym udostępnienie żądanych danych na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej nie jest uzasadnione.

5) Źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S.A., dotyczących realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest – zgodnie z art. 99 ustawy SARS – polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie) jakiegokolwiek organu administracji rządowej (bez względu na jego pozycję w strukturze administracji), lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6) Nałożone na Pocztę Polską S.A. przez organy administracji rządowej obowiązki stanowiące podstawę do udostępnienia danych w trybie art. 99 ustawy SARS mają mieć charakter inny aniżeli realizacja zadań związanych z organizacją wybo­rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki te muszą być nałożone na podstawie powszechnie obowiązujących aktów normatywnych.

7) Wyłącznie polecenia dotyczące spraw innych niż realizacja zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spełniają drugą z przesłanek określonych w art. 99 ustawy SARS zobowiązując wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do udostępnienia wnioskowanych danych.

8) Organ będący adresatem wniosku zobowiązany jest ustalić, czy wnioskowane dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiąz­ków nałożonych przez organy administracji rządowej.

9) Obliczając dwudniowy termin na udostępnienie wnioskowanych danych nie uwzględnia się dnia, w którym wpłynął prawidłowy pod względem formalnym wniosek. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu na udostępnienie wnioskowanych danych.

10) Do postępowania, o którym mowa w art. 99 ustawy o SARSnie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

11) Przekazanie danych powinno nastąpić nie tylko zgodnie z przepisami ustawy SARS, ale także – uwzględniając konstytucyjną hierarchię źródeł prawa – z przepisami europejskimi i krajowymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z bezpieczeństwem przekazywanych danych, w tym formą w jakiej przekazanie to ma nastąpić.

12) Ustawa SARS czy też ustawa COVID nie przewidują żadnych sankcji za nieudostępnienie danych, o których mowa w art. 99 ustawy SARS czy też udostępnienie ich w terminie późniejszym aniżeli określony w tym przepisie. Polski system prawny przewiduje natomiast istotne sankcje związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

13) Nieudostępnienie danych w trybie art. 99 ustawy SARS lub udostępnienie ich po terminie określonym w tym przepisie nie może stanowić samo­istnej podstawy do zastosowania któregokolwiek ze środków nadzoru okreś­lonych w ustawie o samorządzie gminnym.

(-) Maciej Kiełbus prawnik
(-) Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski radca prawny

Biuro ZMP

Mat: UM Czeladź

Powiązane pliki KLIKNIJ TUTAJ
Urząd nie wyda Poczcie Polskiej danych mieszkańców

Informujemy, że Urząd Gminy Bobrowniki działa na podstawie i w granicach prawa. W dniu 23 kwietnia wpłynął do urzędu niepodpisany wniosek z konta e- mailowego wybory2020@poczta-polska.pl złożony na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.

Wniosek ten nie spełnia wymogów formalnych, które pozwalają na jego rozpatrzenie – brak podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania operatora wyznaczonego w myśl art 3 pkt 13 Prawo pocztowe jest nim operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Brak także jest załącznika do wniosku, tj. kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
Mając powyższe na uwadze informujemy, że w chwili obecnej Urząd nie przekaże danych wnioskowanych przez Pocztę Polską. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki
Chorzów nie udostępni danych Poczcie Polskiej

Urząd Miasta nie udostępni danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej, bo obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej by to zrobić – zapewnia Krzysztof Karaś, sekretarz Chorzowa.

– Dane mieszkańców są należycie chronione, a o nieuprawnionej, w naszej ocenie, próbie pozyskania bazy   poinformowaliśmy już Urząd Ochrony Danych Osobowych – dodaje Krzysztof Karaś.
W nocy z środy na czwartek polskie samorządy otrzymały maile z domeny Poczty Polskiej z wnioskiem o wydanie w ciągu 2 dni danych wyborców m.in. numeru PESEL, imion, nazwisk oraz  adresów. Mail nie był podpisany imiennie ani tradycyjnie ani elektronicznie.  –  Na tę chwilę wybory  w Polsce wciąż przeprowadza tylko i wyłącznie Państwowa Komisja Wyborcza. W dodatku nikt nie odwołał tych zaplanowanych na 10 maja, które odbywać się mają w dotychczasowej formule, tzn. w lokalach wyborczych.  Mimo pandemii, chcąc nie chcąc, Chorzów , ale też inne miasta muszą realizować to zadanie. Zgodnie z aktualnym Kodeksem Wyborczym ostatnim działaniem było zbieranie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wciąż jednak brakuje około 60 osób,  by zapewnić minimalne składy w 62 obwodowych komisjach. Wciąż też wpływają kolejne rezygnacje – informuje sekretarz Chorzowa.

Źródło: UM Chorzów
Stanowisko Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie wyborów prezydenckich

Szanowni Mieszkańcy Miasta, na dzień 10 maja 2020 roku zaplanowano wybory Prezydenta RP. Kalendarz wyborczy narzuca Miastu określone działania, które zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej powinny być na bieżąco realizowane. Jednakże sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa jest szczególna i utrudnia lub wręcz uniemożliwia podjęcie czynności związanych z wyborami.

Jako burmistrz Miasta Łaziska Górne wybrany przez łaziszczan i odpowiedzialny za bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców wspólnie  z Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami miast i gmin należących do Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wypracowaliśmy stanowisko dotyczące zmiany terminu wyborów prezydenckich w związku z epidemią koronawirusa.

Konieczność powołania członków obwodowych komisji wyborczych, ich szkolenia, przygotowanie lokali wyborczych w znacznej części w obiektach szkolnych, zapewnienie obsługi informatycznej wyborów, czy dostarczenie pakietów wyborczych – to czynności przygotowawcze, które należy wykonać przed dniem wyborów, i to w sytuacji koniecznej, nakazanej izolacji. Równocześnie trudno mi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców i członków Komisji i pracowników w dniu wyborów. Dlatego też w moim przekonaniu wybory powinny zostać przesunięte na taki termin, aby każdy mieszkaniec naszego miasta, zgodnie ze swoim prawem mógł spokojnie i bezpiecznie w nich uczestniczyć, a my byśmy mogli je bezpiecznie dla łaziszczan zorganizować.

Aleksander Wyra

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Źródło: UM Łaziska Górne