Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowanie Przestrzenne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to najbardziej zurbanizowany i najgęściej zaludniony obszar województwa śląskiego. Jej centralną część stanowi wieloośrodkowy układ osadniczy (tzw. policentryczny), złożony z miast  i gmin, w większości bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, których granice zacierają się, tworząc jeden organizm miejski/metropolitalny. Liczne tereny inwestycyjne, duże osiedla mieszkaniowe, dziedzictwo poprzemysłowe, a także lasy i tereny zieleni charakteryzują krajobraz Metropolii.

Gminy członkowskie różnią się między sobą wielkością, gęstością zaludnienia, możliwościami finansowymi i potencjałem rozwojowym, ale nierzadko dzielą wspólne problemy i mają te same potrzeby rozwojowe. Obecnie główne wyzwania dla każdej z gmin i całej GZM to m.in.: niska emisja, zapóźnienia w rozwoju przestrzeni publicznej, niedostatek tras rowerowych oraz tereny zdegradowane, a także zjawisko rozlewania się miast oraz problem wyludniania i tracenia dawnych funkcji przez śródmieścia.

Obszar GZM stale podlega przemianom, w tym także procesom metropolizacji. Wymaga to m.in. kreowania perspektywicznej polityki przestrzennej nastawionej na poprawę jakości życia i rozwój funkcji metropolitalnych oraz wzmacniania spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej obszaru. Odpowiedzią na te wyzwania ma być wspólny dla wszystkich gmin członkowskich dokument planistyczny pn. „Ramowe Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Efektywny układ komunikacyjny, spójny system przyrodniczy, ochrona środowiska, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz zasobów wodnych, to czynniki decydujące o jakości otaczającej nas przestrzeni i atrakcyjnych warunkach życia.

Sporządzenie Studium to złożony kilkuletni proces, nie tylko z uwagi na wymagane prawem kwestie proceduralne, ale także ze względu na liczbę gmin nim objętych oraz pionierski charakter dokumentu, który dotychczas nie był opracowany dla obszaru związku metropolitalnego, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do istotnych elementów polityki przestrzennej należy także rewitalizacja. Jest ona rozumiana jako kompleksowe działania naprawcze, nie tylko w zakresie kształtowania przestrzeni, ale i w wymiarze społecznym i gospodarczym. Ważnym aspektem rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Działania te należy traktować jako wyraz racjonalnego gospodarowania przestrzenią, która jest zasobem nieodnawialnym.

Aktywność GZM na rzecz poprawy jakości przestrzeni i integralnie związanego z nią środowiska wynika również ze wspólnego metropolitalnego dokumentu pt. Program działań strategicznych do roku 2022. Uwzględnia on m.in. takie kwestie jak:

  • racjonalna gospodarka wodna, w tym potrzeba zagospodarowywania wód opadowych i tzw. małej retencji, przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom;
  • zintegrowana gospodarka odpadami, a zwłaszcza wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym na swoim obszarze;
  • opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza, w tym współfinansowanie termomodernizacji, wymiany starych instalacji grzewczych na nowe – bardziej ekologiczne.

GZM – w ramach swoich kompetencji – może integrować i inspirować inicjatywy w tym zakresie, m.in. poprzez tzw. platformę dobrych praktyk, upowszechniającą sprawdzone i ciekawe rozwiązania.

 

Skip to content