Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowanie Przestrzenne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to najbardziej zurbanizowana i uprzemysłowiona część województwa śląskiego. W centralnej części aglomeracji miasta ze sobą sąsiadują, co sprawia wrażenie zatarcia się granic między nimi. Liczne tereny i obiekty przemysłowe, duże osiedla, a także lasy i tereny zielone charakteryzują krajobraz metropolii.

Gminy członkowskie różnią się między sobą wielkością, gęstością zaludnienia, możliwościami finansowymi i potencjałem rozwojowym, ale nierzadko dzielą wspólne problemy i mają te same potrzeby rozwojowe. Obecnie główne wyzwania dla każdej z gmin i całej GZM to m.in.: niska emisja, zapóźnienia w rozwoju przestrzeni publicznej oraz zdegradowane tereny poprzemysłowe. Obszar GZM stale podlega przemianom, w tym także procesom metropolizacji. Wymaga to m.in. formułowania perspektywicznych wyzwań rozwojowych i racjonalnego zarządzania przestrzenią, z uwzględnieniem zróżnicowania i charakteru poszczególnych gmin członkowskich.

Obszar GZM wymaga prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie metropolitalnym. Służyć ma temu dokument planistyczny jakim jest „Ramowe Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Jego sporządzenie ma potrwać kilka lat. Będzie to pierwszy w Polsce dokument tego typu, wspólny dla 41 gmin członkowskich. Ma służyć kreowaniu zrównoważonej struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru i tworzeniu warunków dla rozwoju funkcji metropolitalnych. Będzie to też narzędzie kształtowania ładu przestrzennego. Efektywny układ komunikacyjny, spójny system przyrodniczy, ochrona środowiska, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz zasobów wodnych, to czynniki decydujące o jakości otaczającej nas przestrzeni i atrakcyjnych warunkach życia.

Do istotnych elementów polityki przestrzennej należy też rewitalizacja. Jest ona rozumiana jako kompleksowe działania naprawcze nie tylko w przestrzeni, ale i w wymiarze społecznym i gospodarczym. Istotne jest też zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych. To także wyraz racjonalnego gospodarowania przestrzenią, która jest zasobem nieodnawialnym.

Aktywność GZM na rzecz poprawy jakości przestrzeni i integralnie związanego z nią środowiska wynika również ze wspólnego metropolitalnego dokumentu pt. Program działań strategicznych do roku 2022. Uwzględnia on m.in. takie kwestie jak:

  • racjonalna gospodarka wodna, w tym potrzeba zagospodarowywania wód opadowych i tzw. małej retencji, przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom;
  • zintegrowana gospodarka odpadami, a zwłaszcza wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym na swoim obszarze;
  • opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza, w tym współfinansowanie termomodernizacji, wymiany starych instalacji grzewczych na nowe – bardziej ekologiczne.

GZM – w ramach swoich kompetencji – może integrować i inspirować inicjatywy w tym zakresie, m.in. poprzez tzw. platformę dobrych praktyk, upowszechniającą sprawdzone i ciekawe rozwiązania.

 

X
Skip to content