Nietypowe zakończenie roku szkolnego

Około 19 tysięcy rudzkich uczniów i przedszkolaków oraz przeszło 2600 nauczycieli i 1400 pracowników niepedagogicznych zakończyło dzisiaj trudny i jedyny w swoim rodzaju rok szkolny. Przed nimi wakacje, które pozwolą zregenerować siły i doładować akumulatory przed nowym rokiem.

– Miniony rok szkolny był bardzo ciężkim czasem dla nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów oraz rodziców. Przed osobami związanymi zawodowo z kształceniem dzieci i młodzieży zostały postawione nowe zadania. Mimo tego, nie zabrakło im zapału do pracy, zaangażowania, pasji i wiary w misję, którą wypełniają. Dlatego dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że w wypełnianie swoich obowiązków wkładają ogromne serce i są oparciem dla uczniów – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Z kolei uczniom dziękuję za rok ciężkiej pracy i nauki. Życzę im zasłużonego odpoczynku oraz regeneracji sił. Mam nadzieję, że we wrześniu będą mogli wrócić z nową energią do swych szkół oraz nauczania w tradycyjnej formie – dodaje.  

W roku szkolnym 2019/2020 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 76 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczało 18648 uczniów. Do 29 rudzkich przedszkoli publicznych uczęszczało 4396 dzieci, a do 6 przedszkoli niepublicznych 391 dzieci. Natomiast w  30 szkołach podstawowych (w tym jednej dla dorosłych) uczyło się w sumie 10454 uczniów, a kolei do jednej niepublicznej szkoły podstawowej – szkoły mistrzostwa sportowego uczęszczało  w sumie 130 uczniów.

Poza podstawówkami w mieście funkcjonowały 4 licea ogólnokształcące  oraz jedno dla dorosłych, w których łącznie uczyło się 1581 osób, zaś w siedmiu szkołach branżowych  – 656 uczniów, w sześciu technikach 1840 osób, natomiast w szkole policealnej – 15. W rudzkich szkołach funkcjonowały także oddziały specjalne (391 uczniów) oraz oddziały integracyjne (638 uczniów). W mieście prowadzone było również kształcenie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia, gdzie łącznie uczyło się 359 uczniów.

Wśród prowadzonych oddziałów wszystkich rodzajów szkół były oddziały integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, specjalne oraz przysposabiające do pracy. W oddziałach tych zajęcia prowadzili pedagodzy posiadający specjalistyczne kwalifikacje – w szczególności do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ruda Śląska zapewnia także kształcenie osobom dorosłym. W minionym roku z opcji tej skorzystało 185 słuchaczy w szkołach publicznych – 24 w szkole podstawowej, 146 w liceum ogólnokształcącym oraz 15 w szkole policealnej.

Kształcenie i wychowanie rudzkich uczniów wspomagały publiczne placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (jedna publiczna i jedna niepubliczna) oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach dodatkowych zajęć miasto sfinansowało zajęcia z wiedzy o regionie, zajęcia z poszczególnych przedmiotów, przygotowania do konkursów, olimpiad i różnego rodzaju kółka zainteresowań (teatralne, medialne, dziennikarskie, fotograficzne). We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych.

Miasto zapewniło także ponad 1 mln zł na transport dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Z kolei na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów przeznaczono prawie 1,3 mln zł.

– Dziękuję wszystkim za ten rok, za to, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podeszli do swoich obowiązków sumiennie i z pasją. Nauczanie na odległość było ważnym testem, który wszyscy zdali wzorowo. Życzę, by nadchodzące wakacje były wypełnione promieniami słońca i pomogły zebrać siły na kolejny rok szkolny – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, odpowiedzialna za resort oświaty.

Przypomnijmy, że od marca wprowadzone zostały przepisy, które umożliwiały prowadzenie kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W związku z tym, że epidemia wciąż jeszcze trwa, nie będą odbywały się uroczyste akademie związane z zakończeniem roku szkolnego. – Każdy z dyrektorów placówek oświatowych, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, podejmuje decyzję co do formy odbierania świadectw – mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Może wskazać odbiór w trybie indywidualnym lub wyznaczyć konkretną godzinę dla danej klasy czy grupy uczniów. Świadectwa będzie można również odebrać w innym terminie w sekretariacie szkoły – dodaje.

Do tej pory większość szkół zorganizowała już zwrot podręczników wypożyczonych uczniom na czas nauki oraz książek z biblioteki. Uczniowie zaopatrzeni w maseczki, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu, stawiali się w szkole w wyznaczonym terminie.

Źródło: UM Ruda Śląska
Piekarscy uczniowie napisali egzaminy maturalne

Uczniowie z Piekar Śląskich mają za sobą egzamin maturalny z polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Ile osób zmierzyło się z tym ważnym wyzwaniem edukacyjnym?

Jak wynika z dokumentu ukazującego przebieg egzaminu maturalnego w piekarskich szkołach ponadpodstawowych wynika, że z językiem polskim zmierzyło się łącznie 224 uczniów (204 z poziomem podstawowym, 20 z rozszerzonym). Do zmagań z matematyką na poziomie podstawowym stanęło 218 uczniów, z rozszerzoną – 66. Łącznie 284 uczniów. W przypadku języka angielskiego statystyka wygląda następująco: na poziom podstawowy zdecydowało się 61, zaś na rozszerzony – 122 uczniów piekarskich szkół. Łącznie 183 uczniów.

Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych ocen.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Zdalna Szkoła+ w Będzinie!

Miasto Będzin po raz drugi pozyskało środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. W środę 10 czerwca br. do będzińskich szkół podstawowych trafiły kolejne laptopy. Tym razem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” za 110.000 zł zakupiono 40 zestawów do zdalnej nauki – laptopy i słuchawki z mikrofonem (po 4 dla szkoły). Dofinansowanie unijne wynosi 105.00 zł.

W pierwszej edycji programu na początku kwietnia br. będzińskie szkoły podstawowe otrzymały 50 laptopów (po 5 każda) zakupionych przez samorząd naszego miasta. Sprzęt jest już wykorzystywany do realizacji nowych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem w związku ze stanem epidemii. Na laptopy samorząd przeznaczył wówczas 115.620 zł i jednocześnie wystąpił o dofinansowanie zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Złożony przez Miasto Będzin wniosek o przyznanie grantu w konkursie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został zweryfikowany pozytywnie. Na to zadanie otrzymaliśmy wówczas dofinansowanie w wysokości 100.000 zł.

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” są odpowiedzią na obecną sytuację szkół funkcjonujących w warunkach pandemii, jednocześnie są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Logotypy

Źródło: UM Będzin
Kalendarium wydarzeń w edukacji

Jak ułoży się harmonogram wydarzeń w oświacie? W
najbliższych dniach minister edukacji narodowej przedstawi szczegóły
dotyczące działań, które będą podejmowane do końca roku szkolnego.
Obecnie wiadomo, że na pewno odbędą się egzaminy, a przedszkola
przygotowują się do otwarcia.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

18 maj to umowna data, do kiedy dyrektorzy dąbrowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wyznaczyli sobie czas na dostosowanie placówek do ogłoszonych przez GIS norm sanitarnych, aby z zachowaniem środków ostrożności móc przyjąć dzieci do przedszkoli.

W międzyczasie odbyła się rekrutacja do przedszkoli. Aktualnie
rodzicom dzieci, które nie znalazły miejsca we wnioskowanej placówce,
wskazywane są przedszkola, w których są jeszcze wolne miejsca.
Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 4 do 10 czerwca.

Szkoły podstawowe

W nowelizacji rozporządzenia MEN z 20 marca wskazano, że zawieszenie
funkcjonowania jednostek oświaty w systemie stacjonarnym potrwa do 24
maja. W tym czasie placówki nadal powinny prowadzić kształcenie na
odległość. Zasady prowadzenia tego kształcenia nie ulegają zmianie –
nadal te kwestie powinny być regulowane przez dyrektorów na poziomie
poszczególnych placówek. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów w
terminie: 16-18 czerwca zostanie przeprowadzony egzaminy ósmoklasisty.

Zgłoszenie do szkół podstawowych odbywa się w sposób elektroniczny
(drogą mailową) i  w sposób tradycyjny. Szczegóły dotyczące rekrutacji
do poszczególnych placówek są dostępne na stronach internetowych szkół. W
związku z trwającą sytuacją epidemiologiczna badanie uzdolnień
muzycznych dla kandydatów do klasy I Szkoły Muzycznej im. Michała
Spisaka zostało przeniesione na termin późniejszy. Składanie wniosków o
przyjęcie do szkoły przedłużono do 10 czerwca. Więcej informacji tutaj.

Szkoły ponadpodstawowe 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie w nowych
terminach. Dla całego województwa śląskiego, nabór zostanie
przeprowadzony za pośrednictwem platformy Vulcan. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia. 12 sierpnia odbędzie się ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 19 sierpnia ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych. Powyższe terminy to propozycja, która aktualnie podlega konsultacji.

W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej.

Matury

Egzamin maturalny odbędzie się od 8 do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów ustnych.

Wakacje

Wciąż nie podjęto decyzji dotyczących organizacji obozów i kolonii
dla dzieci i młodzieży. MEN poinformował jedynie, że w tej sprawie toczą
się rozmowy z organizatorami takich form wypoczynku i organizacjami
harcerskimi. Omawiane są m.in. normy bezpieczeństwa sanitarnego, jakie
mogłyby obowiązywać na takich obozach.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Od 4 maja rząd umożliwił powrót do pracy w systemie stacjonarnym poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ponownie można korzystać z porad dąbrowskiej poradni. Przy organizacji pracy placówki zostały uwzględnione przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szczegóły pracy dąbrowskiej PPP na stronie internetowej.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Milionowe dofinansowanie. Z projektu skorzystają uczniowie z gminy

Złożony przez gminę projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł wybrano w sumie 44 projekty. Wśród nich projekt złożony przez gminę Świerklaniec, który polegać będzie na podniesieniu kompetencji kluczowych oraz kształtowaniu właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy. Projekt obejmie 90% uczniów ze szkół podstawowych, tj. 404 uczniów (216 dziewczyn i 188 chłopców) spośród 449 uczniów. Zakłada także podniesienie kompetencji zawodowej u 100% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 50 osób (43 kobiet i 7 mężczyzn) ze szkół podstawowych w Nakle Śląskim, Orzechu i Świerklańcu. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów przedmiotów takich jak matematyka, chemia, geografia, fizyka i biologia oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe w tym pracownia biologiczna, fizyczna, geograficzna, matematyczna m. in. w taki sprzęt jak laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne laserowe, atlasy, modele, kamery cyfrowe, stacje pogodowe, termometry, monitory interaktywne czy plansze. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik. Projekt będzie realizowany w szkołach od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. Jego wartość to 1 094 614,50 zł, a unijne dofinansowanie wyniesie 985 153,05 zł.

Źródło: UG Świerklaniec
Laptopy dla uczniów

Gmina Mikołów uzyskała dofinansowanie w wysokości 99 960 zł na zakup laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych.

Laptopy za pośrednictwem mikołowskich placówek trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. 

Zakup laptopów realizowany jest w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

Źródło: UM Mikołów
Komputer dla ucznia

Brak multimediów w domu powoduje, że niektóre dzieci nie mają możliwości zdobywania wiedzy. Czy jest to możliwe w dobie cyfryzacji? Niestety tak!  Dlatego Fundacja Godne Życie prosi osoby, które posiadają używane tablety, laptopy, zestawy komputerowe, które są dobre do zdalnej nauki, aby przekazały je tym, którzy ich teraz potrzebują najbardziej – dzieciom.

Na pewno zostaniecie superbohaterami w ich oczach!

Aby przekazać sprzęt, skontaktuj się z Fundacją Godne Życie pod numerem telefonu: 505 582 720.
Dni otwarte online w radzionkowskim liceum

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie zaprasza na pierwsze DNI OTWARTE w tym roku, które odbędą się w trybie online w dniach 26 – 28 KWIETNIA.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do klas pierwszych i ich rodziców na spotkania online z nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Poprzez komunikator FB – czat lub połączenie głosowe przez Messenger – będzie można m.in. uzyskać informacje związane z naborem i ofertą edukacyjną szkoły.

W czerwcu br. planowany jest tradycyjny dzień otwarty z możliwością spotkania się z pracownikami szkoły i uczniami oraz obejrzenia szkoły z zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Harmonogram dni otwartych online – dyżury na Messengerze

Program KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: UM Radzionków
Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych dotarło 20 tabletów wraz z pakietem internetu, przekazanych przez Fundację Polsat. Umożliwi to zorganizowanie zdalnego nauczania dla podopiecznych dąbrowskich Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

Ograniczone możliwości opuszczania placówek, tęsknota za wyjściem do kina, teatru, uczestniczeniem w zawodach sportowych to dla dzieci i młodzieży trudny okres. Pozostają zintensyfikowane zajęcia ze swoimi opiekunami – wychowawcami, codzienne przygotowywanie posiłków, porządki, czytanie książek, spacery na łonie przyrody i oczywiście szkoła. Teraz łatwiejsza, bo już z odpowiednim sprzętem.

O 48 podopiecznych mieszkających w 4 placówkach usytuowanych na
terenie Dąbrowy Górniczej dba nie tylko miasto, ale i wielu sponsorów i
darczyńców. Szczególnie jest to doceniane w tak trudnych czasach, gdzie
bezinteresowna pomoc pozwala sprostać nowym zadaniom i nie tracić wiary w
ludzi.

Dyrekcja, pracownicy oraz wychowankowie składają serdeczne
podziękowania wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie i przekazane dary
rzeczowe w postaci niezbędnego sprzętu komputerowego do nauki zdalnej,
maseczek ochronnych oraz paczek świątecznych dla naszych podopiecznych.

Szczególne podziękowania kierowane są do:
Possible Worldwide Poland Sp. z o.o.
Państwa Dawida i Ewy Jaśkiewicz
Państwa Wioletty i Michała Szudrowiczów – za przekazany sprzęt komputerowy do nauki zdalnej
Pana Konrada Kawelczyka i Szkoły Językowej British School za przekazany laptop z oprogramowaniem, słuchawki komputerowe, kontroler X-box
Pana Dawida Milejskiego wraz z Luizą i Aleksem za zakupiony i przekazany podopiecznym sprzęt komputerowy – laptop i tablet
Firmy PANCERPOL i pani Anny Świercz reprezentującej Fundację „Nie bądź obojętny” za przygotowanie paczek świątecznych dla wychowanków wszystkich placówek
Grupy Wolontariuszy „Szyjemy dla tych, co na służbie”, pani Ewy Półtorak, pani Ewy Ryłko, Rock Out& Amtra Sp. z o.o. za dostarczenie i przekazanie maseczek ochronnych dla dzieciaków z czterech placówek.

Więcej o placówkach można dowiedzieć się ze strony internetowej www.wpow.org.pl oraz Facebooka – Centrum Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Zakończenie roku szkolnego ostatnich klas szkół średnich. List od Prezydenta i Przewodniczącej Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym naukę kończą uczniowie ostatnich klas liceów i techników.  Zakończenie szkoły przypadło na trudny czas pandemii, mamy jednak nadzieję, że pozytywne nastawienie nie opuszcza młodzieży z dąbrowskich szkół średnich.

Z okazji zakończenia szkoły, kilka słów dla Dyrektorów, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkół,  wystosował Prezydent Marcin Bazylak i Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Pasternak.