Nowe operacje na gliwickiej ortopedii

Gliwiccy lekarze mają za sobą intensywne szkolenia w Paryżu pod okiem wybitnych europejskich specjalistów w dziedzinie ortopedii. Efekty już są – oddział ortopedyczny w Szpitalu Miejskim nr 4 ma za sobą pierwsze innowacyjne zabiegi endoprotezoplastyki stawu ramiennego w swojej historii!

– Bez wątpienia  jesteśmy obecnie jednym z nielicznych oddziałów w województwie śląskim, przeprowadzającym takie operacje – podkreśla dr Piotr Siwek, ordynator gliwickiej ortopedii. Dodaje, że w czasie pierwszej endoprotezoplastyki w Gliwicach, przeprowadzonej  na początku lutego, gliwickim ortopedom towarzyszył wybitny specjalista, dr Dan Rossouw z Londynu. Kolejny taki zabieg zespół ortopedów z „4” wykonał już z powodzeniem samodzielnie.

Na fotografii grupowej od lewej: dr Wojciech Superat (zespół operacyjny), dr Dan Rossouw (instruktor – Londyn), dr Piotr Siwek (ordynator oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach), dr Krzysztof Kopiński (zespół operacyjny)
Po wzorce do Gliwic

We wtorek, 18 lutego, Gliwice odwiedziła delegacja z ukraińskiego Tarnopola. Goście odwiedzili Urząd Miejski w Gliwicach i Centrum Ratownictwa Gliwice. Wizyta była związana z planowanym uruchomieniem w Tarnopolu centrum zarządzania kryzysowego.

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim przedstawiciele Tarnopola spotkali się z Ewą Weber, zastępcą prezydenta Gliwic i Andrzejem Karasińskim, sekretarzem miasta. Omówiono działalność Centrum Ratownictwa Gliwice, jednostki miejskiej, która od 2003 r. z powodzeniem funkcjonuje w Gliwicach integrując miejskie służby – w CRG są stanowiska dyspozytorskie straży miejskiej, straży pożarnej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i stanowisko zarządzania najnowocześniejszym i najbardziej rozbudowanym w Polsce monitoringiem wizyjnym.

– Taka integracja zwiększa skuteczność działania służb na terenie miasta i powiatu i skraca czas reakcji w sytuacjach kryzysowych – wówczas o powodzeniu akcji decydują minuty, a nawet sekundy – mówił podczas spotkania Andrzej Karasiński, sekretarz Gliwic przytaczając wydarzenia sprzed ponad 20 lat, gdy Gliwice odwiedził Jan Paweł II oraz pół miliona turystów – doskonale przeprowadzone wówczas działania służb sprawiły, że wizyta przebiegła bez zakłóceń i powstała idea utworzenia Centrum Ratownictwa Gliwice integrującego działania służb mundurowych.

Na organizację CRG, wybudowanie i wyposażenie centrum, zorganizowanie połączeń internetowych i stworzenie systemu zabezpieczeń przeznaczono z miejskiego budżetu około 5 mln zł.

Po wizycie w urzędzie goście z Tarnopola zwiedzili siedzibę CRG przy ul. Bolesława Śmiałego, przyjrzeli się też jak funkcjonuje inteligentny system sterowania ruchem. Goście zapoznali się z gliwickimi doświadczeniami, omówiono kwestie bezpieczeństwa w mieście ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wizyjnego i transportu miejskiego.
W Gliwicach wymień piec z pomocą miasta!

Jeszcze chwila, a zima definitywnie nas pożegna. To najlepszy moment, by raz na zawsze pozbyć się brudnego, szkodliwego kotła, pieców i kuchenki węglowej, zastąpić „kopciucha” proekologicznym systemem grzewczym i otrzymać za to częściowy zwrot kosztów. Jak? Pokażemy, jak zrobić to krok po kroku. Na początek przypominamy, jak otrzymać dofinansowanie od miasta.

1. UPEWNIJ SIĘ!

Kto może ubiegać się o dotację z miasta?

 • osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie było wcześniej dotowane!
 • wspólnota mieszkaniowa
 • osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, np. stowarzyszenie

2. UZYSKAJ POZWOLENIA!

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę właściciela budynku i lokalu na zmianę sposobu ogrzewania, dodatkowo w przypadku ogrzewania gazowego wymagane jest pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

3. ZLIKWIDUJ!

Trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.

Czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń.

4. PODŁĄCZ SIĘ LUB ZAINSTALUJ!

Podłącz się do:

 • miejskiej sieci ciepłowniczej
 • sieci gazociągowej

lub zainstaluj:

 • piec (automatyczny i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na węgiel lub pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5:2012

lub załóż ogrzewanie:

 • elektryczne
 • olejowe

Podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej.

5. ZBIERZ POTRZEBNE DOKUMENTY!

Potrzebne będą:

 • zgoda wszystkich właścicieli budynku i lokalu na zmianę systemu ogrzewania, np. w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • faktury lub rachunki imienne za zakup nowego urządzenia grzewczego, wkładu kominowego lub dobudowanego komina wielopowłokowego – nie mogą być wystawione na działalność gospodarczą! Mogą zawierać cenę robocizny, ale wtedy potrzebna jest „specyfikacja”, sporządzona i podpisana przez wystawcę faktury, przedstawiająca ceny materiałów, z których liczona jest dotacja
 • opinia zakładu kominiarskiego w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, olejowe, węglowe, pelet
 • protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • protokół sporządzony przez uprawnionego instalatora w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

6. ZŁÓŻ WNIOSEK!

Po wykonaniu inwestycji, czyli:

 • po odbiorze kominiarskim w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego, na paliwo stałe

lub

 • po odbiorze przez uprawnionego instalatora w przypadku ogrzewania elektrycznego

albo

 • po sporządzeniu protokołu uruchomienia dostawy ciepła, jeśli budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony www.gliwice.eu, zakładka Ekologia, odnośnik Jak uzyskać dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania à Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub na stanowisku Wydziału Środowiska UM w Biurze Obsługi Interesanta lub w sekretariacie Wydziału Środowiska UM w Gliwicach, pok. 331 na III piętrze).

Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego (parter, hol główny UM). Wymienione w punkcie 5 dokumenty (załączniki) musisz przedstawić do wglądu w oryginałach. Do wniosku dołączane będą ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Zweryfikowany wniosek wraz z kompletem załączników złożysz w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez komisję raz na kwartał.

7. KONTROLA – ZGODA – UMOWA!

 • w przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wniosku do dotacji pracownik Wydziału Środowiska umówi się z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych.
 • w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji i na tej podstawie (w terminie do 3 miesięcy) nastąpi wypłata pieniędzy

8. ILE MOŻNA OTRZYMAĆ OD MIASTA?

 • do 4 000 zł
 • do 8 000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole końcowym z termomodernizacji). W tym celu musisz przedłożyć dodatkowo protokół z wykonanych prac oraz faktury potwierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumentów od zarządcy lub zarządu wspólnoty/spółdzielni.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA WYDZIAŁ ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH – TEL. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82

Źródło: UM Gliwice
Rower z poślizgiem – przetarg unieważniony

Gliwicki Rower Miejski miał powrócić w kwietniu, po zimowej przerwie. Najprawdopodniej tak się nie stanie – Miasto unieważniło przetarg, bo do udziału zgłosiła się tylko firma Nextbike Polska S.A. z kwotą znacznie przewyższającą założenia finansowe na organizację i zarządzanie systemem.

Gliwicki Rower Miejski z powodzeniem działał przez trzy sezony przyciągając 19,8 tys. osób, które zarejestrowały się w systemie. Rowery były wypożyczane kilkaset razy dziennie!Użytkownicy dostrzegli atuty proekologicznego i taniego transportu.

Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zainteresowanie GRM-em, już po roku funkcjonowania system rozbudowano, a w planach na 2020 r. było kolejne powiększenie floty. Ogłoszono przetarg na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów, w ramach którego miało działać 20 stacji. Po gliwickich ulicach jeździłoby wówczas 200 rowerów miejskich. Miasto przeznaczyło na ten cel 702 tys. zł.

Miasto nie podpisze umowy. Będzie nowy przetarg.

Do udziału w przetargu zgłosiła się tylko jedna firma – dotychczasowy organizator systemu – Nextbike Polska S.A. Zaoferowała swoje usługi za 1 157 184 zł. To o ponad 100 proc. więcej za jedną stację w miesiącu w porównaniu z poprzednimi sezonami. W ramach poprzedniej umowy z Nextbike miesięczny koszt zarządzania i eksploatacji jednej stacji wynosił 3 450,20 zł. W tym roku Miasto planowało przeznaczyć na to zadanie 4 387,50 zł, jednak firma chce aż 7 232,40 zł.

Kierując się dobrem mieszkańców oraz racjonalną i odpowiedzialną polityką gospodarowania miejskim budżetem, zdecydowano więc nie podpisywać umowy na tych warunkach i  przygotować nowy przetarg. Miasto rozważa obecnie możliwość dopuszczenia systemu tzw. IV generacji.

Co to oznacza? W systemie III generacji, takim jak oferowany przez Nextbike, rowery można wypożyczać i oddawać jedynie na stacjach bazowych. Rowery IV generacji zazwyczaj nie korzystają ze stacji, możemy je wypożyczać bezpośrednio z poziomu aplikacji, w obrębie zdefiniowanych stref. Tego typu rozwiązanie stosowane jest m.in. w Krakowie czy Wrocławiu.
Politechnika będzie badać przyczyny zmian klimatu i chronić środowisko

Uroczyste otwarcie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki
Śląskiej odbyło się 31 stycznia 2020 r. w Centrum Nowych Technologii, gdzie
mieści się również siedziba COKiŚ. Zadania realizowane przez nowo powstałe
Centrum będą odpowiedzią na potrzeby związane ze zmianami klimatu w regionie
oraz kraju.

W uroczystym przecięciu wstęgi inaugurującym utworzenie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska (COKiŚ) uczestniczyli JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Gości przywitał prof. Józef S. Pastuszka, Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Organizatorem wydarzenia był prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

­– Politechnika Śląska została wytypowana do udziału w programie „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i w wyniku rozstrzygnięcia konkursu znalazła
się w gronie laureatów, uzyskując tytuł uczelni badawczej. Wiązało się to
również z określeniem priorytetowych obszarów badawczych. Jednym z nich jest
szósty POB: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka
– mówi JM
Rektor prof. Arkadiusz Mężyk – To Centrum,
które powstało, łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów
badawczych zlokalizowanych na różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy
zaplecze badawcze dla priorytetowego obszaru badawczego
  – dodaje JM Rektor.

JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk przypomniał, że działania Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska mają swoją genezę w 2014 r. w badaniach pracowników Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, jednakże idea utworzenia Centrum narodziła się w 2018 r. podczas wizyty dr. Bertranda Piccarda – podróżnika, innowatora, doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Do współpracy przy utworzeniu COKiŚ Uczelnia zaprosiła Miasto Gliwice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

List intencyjny w tej sprawie
podpisali w 2018 r. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dr Bertrand
Piccard, ówczesny Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz Kazimierz Karolczak,
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Idea utworzenia Centrum Ochrony Klimatu i
Środowiska pojawiła się rok temu, niemal równolegle, gdy ogłaszaliśmy pomysł
uruchomienia Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Dobrze widzieć, że w
tak krótkim czasie udało nam się przejść od słów do czynów. Dzisiaj
inaugurujemy działalność Centrum, a niedawno wystartowały nabory wniosków do
Funduszu. Dzięki niemu uczelnie takie jak Politechnika Śląska mogą pozyskać
pieniądze na organizację zajęć ze światowej klasy naukowcami. Wszystkie te
działania powodują, że Metropolia staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem
do studiowania, ale także do związania z nią przyszłości
– mówi Kazimierz
Karolczak, Przewodniczący Zarządy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Działalność Centrum wpisuje się w aktywność Metropolii zarówno na gruncie naukowym, jak i środowiskowym. Tworzenie terenów zielonych, zwiększanie świadomości energetycznej i zwalczanie niskiej emisji to część działań, które chcemy realizować w ramach naszej strategii. Konsekwentnie dążymy do tego, aby przeistoczyć nasz poprzemysłowy region w nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy – dodaje Kazimierz Karolczak.

Główną misją Centrum jest
działalność naukowo-dydaktyczna i promocja innowacyjnych technologii w obszarze
ochrony klimatu i środowiska. – Zdecydowaliśmy
się, że umieścimy je w Centrum Nowych Technologii, gdzie znajduje się kilka
katedr, które prowadzą intensywne badania na rzecz klimatu i ochrony środowiska

– wyjaśnia prof. Arkadiusz Mężyk.

Kontrola zmian klimatycznych, działania na rzecz ochrony środowiska oraz badania nad systemem energetycznym są priorytetami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i wsparcia miast regionu śląskiego. – Miasto Gliwice pragmatycznie podchodzi do tego rodzaju działań. Z jednej strony chciałbym zaoferować przestrzeń miasta jako miejsca, gdzie można robić badania, doświadczenia. Z drugiej strony oczekuję, że Centrum przyniesie nam rozwiązania i podpowie, jak dawać sobie radę z problemami ochrony klimatu i czystości powietrza – tłumaczy Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann. – Chcemy, aby myśl naukowa, nowoczesna, zmierzająca do innowacyjnych rozwiązań, które będą nas chronić przed zmianami klimatu i chronić nasze środowisko, rodziła się w Gliwicach.

Prace badawcze będą poświęcone
m.in. czynnikom wpływającym na zmianę klimatu, prognozowaniu i adaptacji do
zmian klimatycznych. W badaniach prowadzonych przez naukowców Centrum Ochrony
Klimatu i Środowiska zostanie wykorzystane mobilne laboratorium pomiarów imisji
zanieczyszczeń powietrza. Samochód, wyposażony m.in. w specjalistyczne
analizatory, miernik pyłu zawieszonego, zestaw meteo, umożliwi wykonywanie
badań bezpośrednio w terenie.

Wśród celów Centrum znajduje się edukacja oraz angażowanie studentów Politechniki Śląskiej, uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej i szkół podstawowych w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Polsce oraz na świecie. Planowane są wykłady i zajęcia poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z efektem cieplarnianym, prognozami wzrostu temperatury atmosfery Ziemi, zahamowaniem zmian klimatycznych.

– W tej chwili Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska to interdyscyplinarna przestrzeń, dlatego też zapraszamy do współpracy nie tylko naukowców i studentów z Politechniki Śląskiej, ale także wszystkie instytucje zainteresowane tą tematyką oraz władze samorządowe, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Miasto Gliwice, jak i wszystkie miasta zlokalizowane w Regionie – mówi JM Rektor.

Fot. Daniel Kopciuch / GZM
Sputnik nad Gliwicami

Kino rosyjskie wciąga i trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Między 23 stycznia a 2 lutego będzie okazja, by poznać najnowsze i najciekawsze dzieła współczesnej rosyjskiej kinematografii.

Replika Sputnika 13. Festiwalu Filmów Rosyjskich zawita na Scenę Bajka (kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3). W programie są mocne dokumenty, interesujące filmy fabularne i jedna propozycja dla młodych widzów. Podczas otwarcia przeglądu z recitalem piosenek rosyjskich wystąpi śpiewaczka Naira Ayvazyan.

Mocnym punktem Sputnika będzie niewątpliwie dramat „Wysoka dziewczyna”. Leningrad, rok 1945, miasto i ludzie dochodzący do siebie po wielu latach oblężenia. Gęsty od emocji film Kantiemira Bałagowa podbił serca widzów na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Warto zwrócić uwagę także na gorzki portret mieszkańców rosyjskiej prowincji, sportretowanych w filmie „Człowiek, który wszystkich zaskoczył”. Dramat Natalji Mierkułowej i Aleksieja Czupowa porusza temat śmierci, tożsamości i strachu przed innością. Szczegółowy harmonogram projekcji jest dostępny na stronie kultura.gliwice.eu. (mm)
Nowy prezydent Gliwic z wizytą w GZM. „Będę maksymalnie wspierał działania Metropolii”Adam Neumann został wybrany na nowego prezydenta Gliwic w przedterminowych wyborach prezydenckich. W czwartek (9 stycznia) po raz pierwszy w nowej roli złożył wizytę w Urzędzie Metropolitalnym.

Adam Neuman w rozmowie z przewodniczącym Kazimierzem
Karolczakiem zapewnił, że Gliwice nadal będą bardzo poważnie traktować
współpracę z Metropolią, jak i wszystkimi miastami i gminami, które wchodzą w
jej skład.

– Jako nowo wybranemu prezydentowi miasta Gliwice bardzo mi zależy
na współpracy i będą maksymalnie wspierał działania Metropolii – deklaruje Neumann.

Przypomnijmy, że poprzedni prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz, objął mandat senatora po wyborach w październiku 2019 r. Adam Neumann w przedterminowych wyborach, które odbyły się 5 stycznia, wygrał w pierwszej turze.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy wielu sukcesów i cieszymy się na naszą współpracę!
Wybory już w niedzielę. O czym pamiętać?

W najbliższą niedzielę w 106 stałych i 11 zamkniętych obwodach głosowania, od godz. 7.00 do 21.00, gliwiczanie wybiorą nowego prezydenta miasta. Wybrana osoba od tego roku aż do końca kadencji samorządowej, upływającej jesienią 2023 roku, będzie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące Gliwic i jakości życia gliwiczan.

Startujemy od 7.00. Jak oddać ważny głos?

 1. W lokalu wyborczym musimy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką albo inny dokument ze zdjęciem).
 2. Otrzymamy jedną kartę do głosowania. Stawiamy na niej znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska.
 3. W wyborach prezydenta Gliwic głosować można tylko na jedną osobę!
 4. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kilku kandydatów spowoduje nieważność głosu.
 5. Po oddaniu głosu wrzucamy kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Na kogo głosować? 

Wykaz kandydatów na prezydenta Gliwic można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce PRZEDTERMINOWE WYBORY PREZYDENTA MIASTA GLIWICE – 2020 r. (bezpośredni link).

Gdzie znaleźć swój lokal wyborczy?

Adres siedziby właściwej obwodowej komisji wyborczej można sprawdzić w Geoportalu Wyborczym MSIP (bezpośredni link).
Bardzo rockowy Sylwester w Gliwicach

Rok 2019 pożegnamy 31 grudnia na placu Krakowskim. Gwiazdami wieczoru będą Tomasz Makowiecki, Mietall Waluś, Titus, Sidney Polak i Joka. Imprezę rozkręcą gliwickie zespoły rockowe – Wiewiórka Na Drzewie, Fyl Gut i The Tree. Miasto Gliwice zaprasza!

Sylwestrowe koncerty rozpoczną się o godz. 21.00. Na rozgrzewkę na pl. Krakowskim wystąpią trzy rockowe kapele z Gliwic.  Chłopaki z Wiewiórki Na Drzewie mają megapozytywną energię! Grają wybuchową mieszankę rocka, reggae i ska. W tym roku otrzymali nagrodę prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury. Muzyka Fyl Gut to prawdziwa, hardcore’owa petarda. Kroku dotrzyma im także kapela The Tree. W obu zespołach śpiewają kobiety – wokalistki z zadziornym, rockowym pazurem.

Później sylwestrową atmosferę podkręcą zaproszone gwiazdy. Na pl. Krakowskim wystąpi Tomasz Makowiecki, dobrze znany fanom muzyki alternatywnej kompozytor i tekściarz. Dla gliwiczan wystąpi też Mietall Waluś, znany z projektów Lenny Valentino i Negatyw. Waluś nagrywał w legendarnym studiu Abbey Road  – tym samym, co wcześniej The Beatles.

Ostrą rockową jazdę fanom mocnego brzmienia zapewni Titus, wokalista i gitarzysta kultowego zespołu Acid Drinkers. Tegoroczny sylwester nie zawiedzie także miłośników reggae, którzy będą bawić się na koncercie Sidneya Polaka. Scenę hip-hopową będzie reprezentował Joka, śląski raper znany z formacji Kaliber 44. Będzie moc!
Turniej Miast Zrównoważonych wchodzi w decydujący etap

Do 8 grudnia br. trwa rywalizacja między miastami, biorącymi udział w Turnieju Miast Zrównoważonych, w ramach projektu MUV. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię reprezentują Katowice, Sosnowiec i Gliwice. Gracze, którzy zdobędą najwięcej punktów, otrzymają nagrody od Muzeum Śląskiego i Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Użytkownicy, którzy pobrali aplikację MUV na telefony, mogą
rywalizować w Turnieju Miast Zrównoważonych, który trwa od 23 września do 8
grudnia 2019 r. Celem turnieju jest promowanie zdrowych nawyków mobilnościowych,
takich jak spacery, jazda na rowerze czy korzystanie z komunikacji zbiorowej.

Oprócz satysfakcji wynikającej ze zdrowej rywalizacji,
najlepsi użytkownicy MUV z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymają
też nagrody rzeczowe od partnerów turnieju – Muzeum Śląskiego i Zarządu
Transportu Metropolitalnego:

 • trzy wejściówki uprawniające do nieodpłatnego zwiedzania
  Muzeum Śląskiego (ważne do 31 grudnia 2020 r.),
 • pakiet książek wydawnictwa Muzeum Śląskiego,
 • jeden bilet 90-dniowy, uprawniające do
  korzystania z komunikacji ZTM,
 • cztery bilety 30-dniowe, uprawniające do
  korzystania z komunikacji ZTM.

Rywalizacja w Turnieju odbywa się na gruncie krajowym i
międzynarodowym. W Metropolii udział biorą w nim trzy dzielnice akademickie:
katowickie Zawodzie, sosnowiecka Pogoń oraz gliwickie Osiedle Politechnika.

Ponadto w turnieju uczestniczy 16 miast z całego świata,
m.in. Amsterdam, Barcelona, Helsinki, Rzym czy Palermo.

Aplikacja MUV powstała w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”.

Partnerami projektu są: