Ruda Śląska z budżetem na 2020 r.

Blisko 900 mln zł po stronie dochodów oraz wydatków oraz 67 mln zł na inwestycje. Tak prezentuje się budżet Rudy Śląskiej na 2020 r. Przyszłoroczny budżet uwzględnia konsekwencje ustawowych zmian w prawie. W ich efekcie praktycznie na minimalnym poziomie zabezpieczono pieniądze m.in. na sport, zabytki czy kulturę. Z tego też powodu „obcięte” zostały środki na inwestycje, które pierwotnie miały wynieść ponad 150 mln zł.

– Kwoty zapisane w budżecie są imponujące, ale wszystko wygląda dobrze tylko „na papierze”. Tak naprawdę jest to najtrudniejszy budżet od czasów, kiedy zostając prezydentem musiałam zmierzyć się z kryzysem finansowym związanym z zadłużeniem miasta. Choć dzięki trudnym i często niepopularnym decyzjom udało się nam wyciągnąć Rudę Śląską z zapaści finansowej, to teraz stajemy w obliczu kolejnych poważnych trudności, którym nic nie zawiniliśmy. Problemy, z którymi się borykamy, spędzają obecnie sen z powiek większości prezydentom miast, burmistrzom i wójtom w całej Polsce – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.

– Przygotowując projekt budżetu na 2020 r. stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem. To konsekwencja „odgórnych” rozstrzygnięć podjętych na szczeblu rządowym i parlamentarnym – podkreśla prezydent Dziedzic. – Zmiany w prawie spowodowały z jednej strony wielomilionowe obciążenia dla budżetu, a z drugiej znaczące ubytki w dochodach. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z wielu potrzebnych zadań i obniżyć budżet inwestycyjny do 67 mln zł. Poza tym radykalnie ograniczyliśmy wydatki bieżące. Nie było jednak innego wyboru. Omawiałam to z rudzianami podczas jesiennej tury spotkań w dzielnicach. Zaskoczyło mnie wtedy to, z jakim zrozumieniem przyjmują oni naszą sytuację i bardzo za to dziękuję – dodaje.

Jednym ze źródeł problemów finansowych Rudy Śląskiej jest pozbawienie miasta dochodów na poziomie 27 mln zł wskutek zmian w systemie podatkowym. Do tego trzeba doliczyć wzrost wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli, co kosztować będzie dodatkowych 19 mln zł. Niestety, kwoty tej nie uda się pokryć z otrzymywanej od rządu subwencji oświatowej, która pokryje jedynie 65% wydatków na wynagrodzenia w oświacie. Kolejnym obciążeniem dla budżetu będą wydatki związane z ustawową podwyżką pensji minimalnej od 1 stycznia 2020 r. Będzie to 9 mln zł. – Miasto jest pracodawcą dla ponad 5.700 osób – to pracownicy urzędu miasta, ale także miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak instytucje kultury, MOPS, MOSiR, czy publiczne szkoły i przedszkola. W przyszłym roku aż 41 proc. wydatków bieżących będzie przeznaczonych na wynagrodzenia w tej sferze – tłumaczy prezydent Dziedzic.

Przypomnijmy, że władze miasta przygotowując projekt budżetu dokonały cięć w wydatkach bieżących oraz zrezygnowały z realizacji części zadań inwestycyjnych. – W pierwszej kolejności musieliśmy zabezpieczyć wydatki na tzw. obowiązkowe, m.in. na wynagrodzenia, czy zadania związane z realizacją zadań statutowych. Dopiero potem mogliśmy dokonywać cięć i dotyczyło to tylko zadań fakultatywnych, czyli nieobowiązkowych – zastrzega Grażyna Dziedzic. W ten sposób w projekcie budżetu miasta na 2020 r. nie znalazły się środki na dotacje na sport, zabytki, organizację kolonii i półkolonii, czy stypendia naukowe i sportowe. – Na promocję miasta zarezerwowaliśmy jedynie 50 tys. zł i to w większości tylko dlatego, żeby osiedle robotnicze „Ficinus” nie zostało skreślone ze Szlaku Zabytków Techniki – mówi Grażyna Dziedzic.

Podczas sesji budżetowej radni dokonali zmian w przedłożonym przez prezydenta miasta projekcie budżetu miasta poprzez zwiększenie puli środków na dofinansowanie sportu przez tzw. „małe granty” o 300 tys. zł oraz na organizacje pozarządowe o 250 tys. zł. Jednocześnie o te kwoty zmniejszyli wydatki odpowiednio na komputeryzacji urzędu miasta (300 tys. zł) oraz na dotacji do działalności Miejskiego Centrum Kultury (250 tys. zł).

Ogółem przyszłoroczne dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 895,7 mln zł, natomiast wydatki na poziomie 871,5 mln zł. Uzyskana w ten sposób nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Miasto nie będzie też zaciągać nowych zobowiązań, w ten sposób zmniejszy się również ogólne zadłużenie miasta z 247,9 mln zł do 223,7 mln zł. Na inwestycje zapisano ponad 67 mln zł, z czego blisko 30 mln zł pochodzić ma ze środków unijnych. Najwięcej, bo 16 mln zł, przeznaczonych ma być na rewitalizację.

– Kontynuować będziemy rekultywację terenu po koksowni Orzegów, budowę Traktu Rudzkiego oraz rewitalizację podwórek. Ponad 15 mln zł przeznaczyć chcemy na inwestycje związane z energooszczędnością i ograniczaniem niskiej emisji – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.

14 mln zł mają pochłonąć inwestycje drogowe, m.in.: dokumentacja i wykupy gruntów potrzebne do budowy kolejnego odcinka trasy N-S, odwodnienie ul. Wyzwolenia, czy przebudowa dróg gruntowych. Niespełna 4 mln zł przeznaczonych ma być na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. 2 mln zł zabezpieczono na kolejny etap modernizacji hali sportowej w Halembie, a 1 mln zł na modernizację Wielkiego Pieca.

Miasto wciąż będzie dopłacać do zadań rządowych. – Wiele zadań realizowanych siłami samorządu jest tak naprawdę obowiązkiem państwa, które co prawda przekazuje środki, lecz niestety, nie są one wystarczające – uważa skarbnik miasta Ewa Guziel. – Do systemu oświaty w przyszłym roku dopłacimy prawie 114 mln zł. W dalszym ciągu będziemy dokładać też do zadań zleconych, które realizuje Biuro Geodety Miasta, USC, Wydział Spraw Obywatelskich, a także częściowo MOPS. Dla przykładu w tym roku dla miejskiej kasy to obciążenie rzędu 5 mln zł – wylicza.

Uchwała budżetowa przeszła 20 głosami „za”, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Ulica Kossaka zmodernizowana

Nowa asfaltowa jezdnia z chodnikiem, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz nowe oświetlenie – to zakres zakończonej właśnie inwestycji na ul. Kossaka w Rudzie Śląskiej. To kolejna przebudowana droga gruntowa w mieście. Prace kosztowały ponad 960 tys. zł.

– Modernizacja dróg gruntowych to stały kierunek naszych działań. Z jednej strony są to drogi istniejące od lat, z drugiej nowe, które powstają w związku z rozwojem miasta. Do takich inwestycji podchodzimy kompleksowo, tak jak w przypadku ul. Kossaka. Nie ograniczamy się do samej jezdni, ale od razu wykonujemy oświetlenie czy kanalizację – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Inwestycja objęła odcinek o długości ok. 160 metrów. – W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m wraz z obustronnym chodnikiem. Wybudowana została też kanalizacja deszczowa i sanitarna, równocześnie zlikwidowany został istniejący wcześniej odcinek kanału ogólnospławnego w tej ulicy. Zainstalowanych zostało także 6 nowych słupów z oświetleniem LED – wylicza Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Koszt zadania wyniósł ponad 960 tys. zł. Miasto pozyskało na inwestycję ponad 380 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przypomnijmy, że trwa inwestycja przy ul. Akacjowej i Leszczynowej w dzielnicy Godula. Powstają tam drogi dojazdowe do nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, które w ostatnim czasie znalazły właścicieli. Teren prac przy ul. Akacjowej to w części droga gruntowa, a w części nieużytki. – Powstanie tam nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 5 m wraz z wjazdami do posesji, oświetlenie składające się z 13 słupów z oprawami typu LED, a także kanalizacja ze zbiornikiem retencyjno – przelewowym – wylicza Tomasz Jabłoński z Wydziału Dróg i Mostów.

Ulica Leszczynowa sąsiaduje z Akacjową. – Tutaj również powstanie nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie będzie się składać z 4 słupów z oprawami LED, a sieć kanalizacji deszczowej będzie doprowadzona do wspomnianego zbiornika przy ul. Akacjowej – mówi Tomasz Jabłoński. Inwestycja będzie kosztować ponad 1,8 mln zł, a zakończyć powinna się w drugiej połowie przyszłego roku.
Projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2020 r. – będą cięcia

89 mln zł mniej na inwestycje oraz cięcia wydatków m.in. na sport, zabytki i kulturę. To najważniejsze konsekwencje dla przyszłorocznych finansów Rudy Śląskiej, które spowodowały ustawowe zmiany w prawie.

Projekt budżetu władze Rudy Śląskiej złożyły w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Do połowy grudnia ma ona teraz czas na zaopiniowanie dokumentu. Potem, pod koniec roku, nad budżetem będą obradować rudzcy radni.

– Przygotowując projekt budżetu miasta na przyszły rok stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem i koniecznością podjęcia wielu trudnych decyzji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jeszcze niedawno planowaliśmy, że w 2020 r. zrealizujemy inwestycje na poziomie 156 mln zł, jednak zmiany ustawowe w prawie spowodowały dla miejskiej kasy wielomilionowe obciążenia i ubytki w dochodach. Sytuacja jest wręcz dramatyczna, a co gorsza, nic temu nie zawiniliśmy. Ponosimy konsekwencje „odgórnych” decyzji na szczeblu rządowym i parlamentarnym. Z podobnymi problemami muszą się teraz mierzyć samorządy w całej Polsce. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z wielu potrzebnych zadań i obniżyć budżet inwestycyjny do 67 mln zł. Poza tym radykalnie ograniczyliśmy wydatki bieżące. Nie było jednak innego wyboru. Omawiałam to z rudzianami podczas jesiennej tury spotkań w dzielnicach. Zaskoczyło mnie wtedy to, z jakim zrozumieniem przyjmują oni naszą sytuację i bardzo za to dziękuję – dodaje.

Z podobnymi problemami, co władze Rudy Śląskiej, mierzą się obecnie samorządy w całej Polsce. Największym źródłem problemów są ustawowe zmiany w systemie podatkowym, które wpływają bezpośrednio na zmniejszenie dochodów bieżących. Z tego powodu Rudę Śląską pozbawiono w 2020 r. dochodów na poziomie 27 mln zł. Do tego trzeba doliczyć wzrost wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli, co kosztować będzie dodatkowych 19 mln zł. Niestety, kwoty tej nie uda się pokryć z otrzymywanej od rządu subwencji oświatowej, która pokryje jedynie 65% wydatków na wynagrodzenia w oświacie.

Kolejna problematyczna sprawa to wzrost wydatków spowodowanych podwyższeniem pensji minimalnej, z wyłączeniem z podstawy dodatku stażowego. To z kolei obciąży budżet dodatkowymi 9 mln zł. – Miasto jest pracodawcą dla ponad 5,7 tys. osób – to pracownicy urzędu miasta, ale także wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak instytucje kultury, MOPS, MOSiR, czy wszystkie publiczne szkoły i przedszkola. W przyszłym roku, aż 41 proc. wydatków bieżących będzie przeznaczonych na wynagrodzenia w tej sferze – tłumaczy prezydent Dziedzic.

– Wiele zadań realizowanych siłami samorządu jest tak naprawdę obowiązkiem państwa, które co prawda przekazuje środki, lecz niestety, nie są one wystarczające – uważa skarbnik miasta Ewa Guziel. – Do systemu oświaty w przyszłym roku dopłacimy prawie 114 mln zł. W dalszym ciągu będziemy dokładać też do zadań zleconych, które realizuje Biuro Geodety Miasta, USC, Wydział Spraw Obywatelskich, a także częściowo MOPS. Dla przykładu w tym roku dla miejskiej kasy to obciążenie rzędu 5 mln zł – wylicza.

Żeby zbilansować budżet, władze miasta na etapie jego projektowania musiały zwiększyć dochody budżetowe przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. – Przy dochodach mamy ograniczone pole manewru. Ponad 44 proc. dochodów własnych stanowią środki z PIT. Zostają podatki i opłaty lokalne, które stanowią ok 34 proc. dochodów własnych – wskazuje skarbnik miasta. Żeby „załatać dziury” w budżecie władze Rudy Śląskiej, wzorem innych miast, chciały podwyższyć stawki podatku od nieruchomości. Uchwał w tej nie przegłosowała jednak większość Rady Miasta. – W obecnej sytuacji to jedyna możliwość, żeby „podreperować” budżet. Tak się dzieje w całej Polsce. W ostatnim czasie uchwały w sprawie podniesienia podatku od nieruchomości podjęto m.in. w Katowicach, Gliwicach, Świętochłowicach, czy Mikołowie – wymienia skarbnik Guziel.

Jednocześnie rudzcy samorządowcy musieli podjąć trudną decyzję, dotyczącą rezygnacji z niektórych zadań inwestycyjnych i ograniczenia wydatków bieżących. – W pierwszej kolejności musieliśmy zabezpieczyć wydatki na tzw. obowiązkowe, m.in. na wynagrodzenia, czy zadania związane z realizacją zadań statutowych. Dopiero potem mogliśmy dokonywać cięć i dotyczyło to tylko zadań fakultatywnych, czyli nieobowiązkowych – zastrzega Grażyna Dziedzic. W ten sposób w projekcie budżetu miasta na 2020 r. nie ma pieniędzy na dotacje na sport, zabytki, organizację kolonii i półkolonii, czy stypendia naukowe i sportowe. – Na promocję miasta zarezerwowaliśmy jedynie 50 tys. zł i to w większości tylko dlatego, żeby osiedle robotnicze „Ficinus” nie zostało skreślone ze Szlaku Zabytków Techniki – tłumaczy prezydent Dziedzic.

Ogółem przyszłoroczne wydatki budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 871,5 mln zł, natomiast dochody na poziomie 895,7 mln zł. Uzyskana w ten sposób nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Miasto nie będzie też zaciągać nowych zobowiązań, w ten sposób zmniejszy się również ogólne zadłużenie miasta z 247,9 mln zł do 223,7 mln zł. Na inwestycje w projekcie budżetu zapisano ponad 67 mln zł, z czego blisko

30 mln zł pochodzić ma ze środków unijnych. Najwięcej, bo 16 mln zł przeznaczonych ma być na rewitalizację. – Kontynuować będziemy rekultywację terenu po koksowni Orzegów, budowę Traktu Rudzkiego oraz rewitalizację podwórek. Ponad 15 mln zł przeznaczyć chcemy na inwestycje związane z energooszczędnością i ograniczaniem niskiej emisji – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. 14 mln zł mają pochłonąć inwestycje drogowe, m.in. dokumentacja i wykupy gruntów potrzebne do budowy kolejnego odcinka trasy N-S, odwodnienie ul. Wyzwolenia, czy przebudowa dróg gruntowych. Niespełna 4 mln zł przeznaczonych ma być na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. 2 mln zł zabezpieczono na kolejny etap modernizacji hali sportowej w Halembie, a 1 mln zł na modernizację Wielkiego Pieca.

Sesja budżetowa, podczas której Rada Miasta ma obradować nad budżetem, ma się odbyć w grudniu br.

Wykresy pokazujące dane z projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2020 rok

Wykresy pokazujące dane z projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2020 rok

Wykresy pokazujące dane z projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2020 rok

Infografika dotycząca wzrostu wydatków Rudy Śląskiej oraz koniecznych cięć

Infografika dotycząca najważniejszych inwestycji zaplanowanych w budżecie Rudy Śląskiej na 2020 rok
Bieruńska hala sportowa czeka na nową nazwę. Trwa konkurs

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Bieruniu ogłaszają konkurs na nazwę nowej hali sportowej, zwanej potocznie Homera Centrum.

Przypomnijmy, że na osiedlu Homera powstaje profesjonalne centrum
wspinaczkowe oraz centrum sportów walk. Otwarcie obiektu nastąpi na
początku przyszłego roku. Czytaj więcej – KLIKNIJ TUTAJ.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i wymyślenie nazwy dla powstającego obiektu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 • Propozycje nadsyłamy na adres mailowy sport@bosir.bierun.pl
 • Konkurs trwa od 25.10.2019 r. do 08.11.2019 r. (do godziny 23:59) 
 • Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa 
 • Szczegółowy regulamin – KLIKNIJ TUTAJ.
Bieruń ma nową drogę rowerową wraz z nasadzeniami

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym Śladzie Wylotowej, który skomunikował rowerowo Bieruń z Lędzinami, a także oba miasta ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. 23 października nastąpił oficjalny odbiór inwestycji.

W ramach zadania utworzona została ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w północno-zachodniej części Bierunia Starego, dzięki czemu zabytkowe centrum miasta, poprzez wybudowaną w 2017 roku drogę rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej, połączone zostało rowerowo ze ścieżką zlokalizowaną w pasie drogi powiatowej – ulicy Lędzińskiej.

Wybudowano łącznie 275 metrów infrastruktury rowerowej, w tym:

 • droga wewnętrzna o długości 170 m (o szerokości 3,5 m), z
  lewostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m – wzdłuż nasypu drogi
  krajowej DK 44

oraz

 • ciąg pieszo-rowerowy o długości 105 m, (o szerokości 3,5 m) łączący się z ulicą Lędzińską (na odcinku przechodzącym pod mostem).

Zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki” obejęło również budowę sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 275,0 m.

Wykonawcą robót była firma Marciniak Roman „MAT-BUD” Zakład Robót Drogowych i Budowlanych z Pszczyny. Wartość zadania to 518 374,15 zł. Miasto Bieruń na jego realizację  pozyskało dofinansowania z dwóch źródeł:

 • 350 000 zł pochodzi z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej na temat tego dofinansowania przeczytać można TUTAJ.
 • 83 374 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość! Wzdłuż ulicy Wylotowej – od
wiaduktu do ronda oraz wokół ronda pojawiły się liczne nasadzenia.
Efekty, tak naprawdę widoczne będa dopiero w przyszłym roku, ale już
dziś nacieszyć można oko widokiem dębu błotnego oraz wiśni piłkowanej
„Ukon”. Łącznie nasadzono w tym obszarze 70 drzew, za kwotę prawie 53
tysiące złotych.

Dąb błotny ma ciekawy kształt liścia oraz pięknie przebarwia się jesienią w palecie barw –  poprzez żółć, pomarańcz do szkarłatu. Natomiast wiśnia „Ukon” zachwyca pięknymi, pełnymi, bardzo dużymi (przekraczającymi często 5 cm średnicy) kwiatami. Kwiaty mają kolor cytrynowy lub zielonkawobiały, z zauważalnym różowym nalotem. Kwitnie w maju, w momencie gdy listki dopiero zaczynają się rozwijać, przez co kwiaty są doskonale widoczne.
Bieruń pozyskał ponad 2,6 mln zł dofinansowania na Centrum Przesiadkowe

Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł.

Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście. 

W skład wieloelementowej inwestycji wchodzą:

 – „Metamorfoza” dworca autobusowego obejmująca mi.in.:

 • Utworzenie wiaty rowerowej
 • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
 • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

Przy dworcu autobusowym powstanie nowoczesna wiata rowerowa

– Utworzenie 3 400 metrów infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach. W ramach tego projektu Gmina Bieruń zrealizuje następujące zadania:

1. Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).

2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej. (Obecnie ku końcowi zmierza budowa ostatniego etapu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wylotowej – KLIKNIJ TUTAJ)

3. Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.

4. Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie obecnie w ramach remontu drogi budowana jest ścieżka rowerowa – KLIKNIJ TUTAJ) z ulicą Licealną (do wybudowanego w zeszłym roku parkingu – KLIKNIJ TUTAJ).

5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do
ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej – aż do
połączenia z dworcem autobusowym.

6. Przedłużenie budowanej właśnie równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ)

7. Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informacje będą pojawiać się na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

W ramach modernizacji dworca autobusowego, tzw. Kadłub przejdzie gruntowny remont

Szeroko zakrojony projekt zakłada głównie budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych uzupełniających istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych – łączących tereny mieszkalne z terenami usługowymi, przemysłowymi oraz z Centrami Przesiadkowymi, jako głównymi punktami spinającymi układ komunikacyjny. 

Wartość całej (wielozadaniowej) inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Natomiast wartość dofinansowania z RPO WSL to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że wymieniona powyżej lista zadań zrealizowana
zostanie w ramach drugiego etapu projektu pn.: „Kompleksowa strategia
niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń
obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w
dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary”.

Obecnie trwa natomiast realizacja pierwszego etapu tego projektu, na
który Gmina Bieruń również pozyskała ogromne dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej.

W ramach pierwszego, aktualnie realizowanego etapu projektu, wykonywane są następujące zadania:

 • Kompleksowy remont budynku Dworca PKP w
  części nowobieruńskiej miasta i przystosowanie go na  potrzeby Centrum
  Przesiadkowego (Obecnie trwa etap projektowania, roboty budowlane
  rozpoczną się w przyszłym roku),
 • Budowa opartego o innowacyjny system nadążny oświetlenia drogi rowerowej (prawie120 punktów świetlnych) – od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki (obecnie trwa etap uzyskiwania wymaganych pozwoleń),
 •  Budowa ciąg pieszo-rowerowy, łączącego
  obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w
  Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w
  Bieruniu (rozpoczęły się już prace budowlane).
 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej,
  która skomunikowała ścieżkę rowerową łączącą część starobieruńską i
  nowobieruńską z Plantami Karola (inwestycja została już zrealizowana – KLIKNIJ TUTAJ oraz KLIKNIJ TUTAJ).

Na pierwszy etap projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary” gmina pozyskała prawie 6 milionów 300 tysięcy złotych. Koszt realizacji wszystkich zadań wchodzących w skład tego etapu projektu to blisko 8 milionów złotych.
Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na szkole w Gierałtowicach

Gmina Gierałtowice otrzymała 204 953,66 zł  na realizację projektu o nazwie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowice” 

Projekt dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
Podczas EXPO Real w Monachium Metropolia zachęca inwestorów zagranicznych

Ponad 50 ofert inwestycyjnych z gmin członkowskich Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii jest prezentowanych podczas Targów Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL w Monachium. To jedna z największych imprez wystawienniczych w Europie w tej branży

Udział w targach służy prezentacji  potencjału inwestycyjnego i rozwojowego
Metropolii.  Na wspólnym stoisku
zachęcają inwestorów do współpracy Dąbrowa Górnicza, Katowice, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego.

Wystawcy prezentują 57 ofert z miast i gmin
GZM. Są to przede wszystkim tereny przemysłowe (od około 1 ha nawet do
kilkudziesięciu ha) przeznaczone pod działalność produkcyjną, innowacyjną czy
usługi. Po raz pierwszy wspólnie z Metropolią w wydarzeniu udział biorą również
partnerzy biznesowi. Są to: DL Invest Group S.A oraz Maksimum Sp. z o.o.
Holding Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Goście odwiedzający stoisko GZM otrzymają również raport pn. „Potencjał społeczno-gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” . Dokument powstał z myślą o promowaniu GZM Można się z niego  dowiedzieć, jakie działania Metropolia podejmuje i chce podejmować w przyszłości, aby podnosić jakość  i komfort życia jej mieszkańców oraz jaki jest jej potencjał gospodarczy.

Targi
Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL, to jedna z największych w Europie
imprez wystawienniczych, która skupia inwestorów i przedstawicieli branż
związanych z nieruchomościami.

Podczas
ubiegłorocznej edycji targów zaprezentowało się prawie 2,1 tys. wystawców z 41
krajów, a odwiedziło je 45 tys. uczestników z 72.krajów.

Od kilku miesięcy toczą się prace zmierzające do jak najlepszego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego Metropolii. W maju 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A podpisały list intencyjny o współpracy. Zakłada ona wspólne działania na rzecz wspierania inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, ekspansji zagranicznej oraz zdefiniowania potrzeb rozwojowych członków Metropolii GZM. We wrześniu b.r.  ruszyła również „Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości”. To cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród pracowników urzędów miast i gmin GZM odpowiedzialnych za obsługę inwestorów.
Strefa dla inwestorów nabiera kształtów

Zakupiona przez gminę 6,5 hektarowa działka przy ulicy Polnej będzie wkrótce miejscem do inwestowania. Po rozbiórkach miasto obecnie ją uzbraja i buduje drogę dojazdową. Sprzedaż działek ma ruszyć w przyszłym roku.

„Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych” to projekt unijny, który miasto realizować będzie do 2020. Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych ((całkowita powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 62 398,1 metrów kwadratowych), znajdujących się przy ul. Polnej. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne to 9,5 mln zł.

Projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia.

– Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i oświetleniem otworzy dojazd do Lasowic z centrum miasta. To bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia. Na uzbrojonym przez gminę terenie powstanie kilka małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych wskazując, że dzięki inwestycji istniejące już w tym miejscu firmy – Faser i Tagor – będą mogły lepiej wykorzystać swoje tereny, bowiem dzięki unijnym środkom i uporządkowaniu terenu powstanie tu miasteczko przemysłowe.. – Zaznaczyć też bardzo mocno należy, że na powyższym terenie bierzemy pod uwagę wyłącznie firmy przyjazne środowisku naturalnemu – dodaje burmistrz Skrabaczewski.

Warta 2,1 mln zł budowa drogi dojazdowej jest w trakcie, wytyczana jest również droga w granicy terenu inwestycyjnego, kończą się robiórki ostatnich obiektów, równany jest teren. W międzyczasie trwają także prace uzbrojenowie na działkach. Koniec prac a także podział działek umożliwiający ich sprzedaż nastąpi w połowie przyszłego roku.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

Źródło: www.tarnowskie.gory.pl
Jest pozwolenie na budowę hali lodowiska

Prezydent Bytomia wydał 19 września decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę hali lodowiska przy ul. Pułaskiego w Bytomiu. To oznacza, że wykonawca inwestycji będzie mógł przystąpić wkrótce do robót budowlanych.

Przypomnijmy, że na terenie lodowiska nadal trwają prace rozbiórkowe, które zgodnie z harmonogramem mają się zakończyć do 15 października 2019 roku. Warto również dodać, że wykonawca inwestycji – konsorcjum firm: Meritum Grupa Budowlana i Przedsiębiorstwem Produkcyjnym i Usługowym „Concret” /firma „Concret” ma na swoim koncie realizację takich obiektów sportowych jak: budowa hal sportowych w Tychach i Bieruniu czy modernizacja lodowiska w Tychach/ prowadzi również prace projektowe, a teraz dzięki uzyskanemu pozwoleniu na budowę będzie mógł rozpocząć prace budowlane związane z konstrukcją hali lodowiska.  

Podpisana w czerwcu br. umowa na budowę nowej hali lodowiska, która będzie kosztować około 40 mln zł przewiduje, że nowoczesne lodowisko powstanie do września 2021 roku. Warto podkreślić, że miasto na budowę nowoczesnej hali lodowiska przy ul. Pułaskiego otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki 15 mln zł dofinansowania.

Nowy obiekt – w miejscu gdzie stała stara hala – powstanie w formule zaprojektuj-buduj. Zgodnie z umową, nowe lodowisko powinno powstać do 30 września 2021 roku. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby umożliwić ciągłość użytkowania istniejącej tafli lodowiska w sezonie. Główną konstrukcję nośną obiektu planuje się wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej, natomiast konstrukcja dachu będzie wsparta na drewnianych dźwigarach. W nowej hali lodowiska rozbudowany i unowocześniony zostanie budynek administracyjny oraz zaplecze szatniowe dla drużyn gospodarzy i gości. Powstaną też nowe parkingi, dojazdy i dojścia, a obiekt w pełni będzie dostosowany do wymogów przeciwpożarowych.