1

Mobilny punkt spisowy

Do 30 września trwa organizowany przez GUS spis powszechny. By pomóc mieszkańcom w dokonaniu spisu, urząd miasta zorganizował mobilny punkt spisowy. Do piątku 9 lipca można spisać się przed budynkiem Ratusza.

W mobilnym punkcie zlokalizowanym przed Ratuszem spisać można się jeszcze w środę i czwartek (w godzinach: 8.00 – 15.00) oraz w piątek (w godzinach: 8.00 – 13.30). W punkcie w dokonaniu spisu pomaga mieszkańcom gminne biuro spisowe. Następnie punkt przeniesie się na Niwę. Terminy i godziny dyżurów podane będą z wyprzedzeniem.

Uwaga! Z pomocy w dokonaniu spisu w mobilnym punkcie skorzystać mogą ci mieszkańcy, którzy nie dokonali samospisu przez internet lub infolinię i nie skontaktował się z nimi jeszcze (telefonicznie lub osobiście) rachmistrz. GUS przypomina jednocześnie, że zgodnie z przepisami nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się w celu dokonania czynności spisowych.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, spis powszechny to największe i najważniejsze badanie statystyki publicznej, organizowane raz na 10 lat.

Źródło: UM Sławków
Biblioteka miejska uruchomiła punkty samospisu dla seniorów

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym uczestnictwo jest obowiązkiem każdego Polaka. Dla tych mieszkańców, którzy nie mają dostępu do internetu, gmina przygotowała stanowisko komputerowe w holu urzędu miejskiego. Teraz dołącza Miejska Biblioteka Publiczna, która otwiera punty spisowe dla seniorów.

Przypominamy, że podstawową, obowiązkową formą dokonania spisu jest samospis internetowy z wykorzystaniem interaktywnego formularza spisowego, który jest dostępny na stronie GUS pod tym linkiem.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do tego mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i internetu), ustawa zobowiązała m.in. burmistrzów do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu. Na terenie Pyskowic działa już urzędzie miejskim przy ul.Strzelców Bytomskich 3, w holu na parterze budynku przy stanowisku obsługi interesantów.

Dodatkowe punkty, przede wszystkim z myślą o seniorach, z własnej inicjatywy uruchomiła Miejska Biblioteka Publiczna. Dostępne są one w siedzibie głównej oraz filiach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

  • Biblioteka Centralna Pl. Józefa Piłsudskiego 1 , telefon 32 233 24 75,
  • Oddział dla Dzieci Pl. Józefa Piłsudskiego 3, telefon 32 333 00 50,
  • Filia nr 1 ul. Traugutta 53 , telefon 32 333 18 15.

Punkty czynne są w poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 – 15.00, w pozostałe robocze dni tygodnia w godz. 10.00 – 18.00.

Zwracamy uwagę, że przychodząc do biblioteki należy:

  • zasłonić usta i nos,
  • zdezynfekować ręce w miejscach do tego wyznaczonych lub nosić rękawiczki,
  • zachować 2 m odległości między osobami.

Źródło: UM Pyskowice
Spisz się! Taka okazja trafia się raz na 10 lat…

Właśnie trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września br. Ma on charakter nie tylko powszechny i ogólnokrajowy, ale i obowiązkowy. Stanowić będzie podstawowe źródło wiedzy o ludności Polski w obecnym czasie.

Czym jest spis powszechny?

Spis powszechny to badanie realizowane zwykle co 10 lat, na terenie całej Polski. Jego celem jest pozyskanie możliwie pełnej i przekrojowej informacji o stanie i strukturze demograficznej, społeczno-zawodowej i ekonomicznej, wszystkich mieszkańców Polski. Badaniem są bowiem objęci nie tylko Polacy, ale i cudzoziemcy, a także obywatele polscy mieszkający za granicą, osoby fizyczne o stałym lub tymczasowym adresie zamieszkania, jak i nieposiadające takiego miejsca.

Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami międzynarodowymi, przyjętymi przez UE i ONZ. Zapewnia to tak ważne w statystyce dwie cechy danych: ciągłość i porównywalność – z danymi krajowymi z lat poprzednich, jak i z danym z zagranicy.

Co ciekawe, spis to nie tylko ankietowa lista pytań do wypełnienia. To przedsięwzięcie prawnie usankcjonowane ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021, które powinno spełnić 3 warunki: wspomniana już powszechność (czyli ma obejmować całą ludność zamieszkującą dane terytorium), a także jednoczesność (czyli musi być przeprowadzony w wyznaczonym czasie) i imienność (czyli każda spisywana osoba podaje swoje imię i nazwisko). Dodatkowo w Polsce stosowane są też dwie zasady: periodyczności, co oznacza, że spisy odbywają się co 10 lat (zgodnie zaleceniami ONZ) i bezpośredniości (tj. osoba spisywana sama udziela odpowiedzi na pytania, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach mogą zrobić to jej domownicy).

Od spisu do opisu, czyli praktyczne zastosowanie statystki

W ramach zainaugurowania i promowania tego ważnego społecznie wydarzenia, Urząd Statystyczny w Katowicach zorganizował 31 marca br. konferencję „Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – znaczenie i zastosowanie danych statystycznych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu, administracji rządowej i środowisk naukowych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), którą reprezentowała Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Zarządu. Wypowiadając się w imieniu jedynego – jak dotąd – prawnie ustanowionego związku metropolitalnego w Polsce, GZM wskazywała na znaczenie statystki dla charakteryzowania obszaru metropolitalnego oraz monitorowania zjawisk i procesów w nim zachodzących. Podkreśliła przy tym dwie kwestie.

Pierwsza z nich to ograniczenie w dostępności danych. Wiele z nich jest agregowanych na poziomie powiatu i województwa, np. te, które dotyczą działalności badawczo-rozwojowej, szkolnictwa wyższego, kultury, dróg publicznych, stanu zdrowia ludności. Tym samym dane – potencjalnie interesujące i istotne z punktu widzenia obszaru metropolitalnego – nie mają w pełni zastosowania. Odnosząc się natomiast do aktualności danych, to niektóre z nich bywają publikowane z relatywnie dużym opóźnieniem. Wpływa to niekorzystnie na bieżące monitorowanie procesów i reagowanie na zachodzące trendy.

Drugą problematyczną kwestią jest brak formalnie usankcjonowanych obszarów metropolitalnych w Polsce, innych niż GZM. Wyznaczane są z reguły przez różne podmioty w sposób dość dowolny, co sprawia trudność w ich jednoznacznym opisywaniu i zidentyfikowaniu liczby gmin wchodzących w ich skład. Uniemożliwia to prowadzenie analiz porównawczych pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Statystyczne potrzeby GZM

Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia od samego początku współpracuje z GUS, a zwłaszcza z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Współpraca ta zaowocowała m.in. utworzeniem w Banku Danych Lokalnych osobnego poziomu agregowania danych statystycznych, dedykowanego obszarowi GZM. To odrębna funkcja pozwalająca na automatyczny wybór danych (tych dostępnych na poziomie gminy) dla obszaru całej GZM. Przyczyniło się to do znacznego usprawnienia procesu pozyskiwania danych dla obszaru metropolitalnego, eliminując konieczność każdorazowego wyboru poszczególnych 41 gmin członkowskich.

To dobry zwiastun zmian. Wciąż jednak pozostaje sporo do usprawnienia i dostosowania. GZM jest przykładem ogniskującym wspomniane już problemy dostępności i porównywalności danych. To obszar obejmujący różne formy jednostek samorządu terytorialnego – nie tylko gminy, ale także powiaty lub ich części. Stanowi to istotne utrudnienie w pozyskiwaniu danych, ograniczając je jedynie do danych dostępnych na poziomie gmin. Nie ma też zestandaryzowanego sposobu porównywania obszarów metropolitalnych, ani też nie są oficjalnie wyznaczone ich granice (poza usankcjonowanym ustawowo GZM). Pomimo tych problemów podejmowane są wysiłki w stworzeniu miarodajnego zestawu danych i wskaźników służących do opisu GZM oraz do jej spozycjonowania na tle innych podobnych obszarów. Tworzy to dzisiejszy obraz GZM, a zarazem płaszczyznę do odniesień na przyszłość. Jest to właśnie możliwe dzięki powszechnej dostępności i różnorodności danych statystycznych, zbieranych cyklicznie, w sposób możliwe ujednolicony oraz prezentowych zgodnie z zasadą adekwatności, która jest warunkiem prowadzenia wszelkich porównań.

Wpływowa rola statystki

Spisy powszechne mają w Polsce długą tradycję. Po raz pierwszy wykonano spis w 1921 r., a ostatni miał miejsce w 2011 r. O ważności spisu świadczy m.in. fakt, iż ujęty jest on w ustawie o statystyce publicznej, a udział w nim jest obowiązkowy.

Dane statystyczne mają duży wpływ na różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego i procesy zarządzania danym obszarem. Powiedzieć można, że są „wpływową siłą”, wspierającą diagnozowanie stanu, wskazywanie zachodzących trendów, a wreszcie: wyznaczanie kierunków podejmowania decyzji. Jest to właśnie możliwe dzięki dokładnym, rzetelnym i wiarygodnym danym. Dlatego też m.in. ważne jest podjęcie osobistego wysiłku i udział w trwającym spisie powszechnym.

Praktyczne wskazówki

Podstawową metodą jest tzw. samospis czyli spis internetowy, dostępny pod adresem: spis.gov.pl poprzez interaktywny formularz. Można go wypełnić w ciągu 14 dni od daty pierwszego zalogowania się w systemie. Przewidziano jednak metody uzupełniające, takie jak spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Mimo wielu pytań, cały proces spisywania danych zajmuje ok. kilkunastu minut. Zatem wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Przydatne linki

Narodowy Spis Powszechny (online)

Bank Danych Lokalnych

Metropolia GZM: Otwarte dane

Metropolitalne Obserwatorium Społeczno- Ekonomiczne
Spis próbny w Wojkowicach

Pomimo trudnej sytuacji, statystyka publiczna realizuje zadania istotne dla funkcjonowania państwa polskiego. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Polski zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spis ludności to największe przedsięwzięcie statystyczne i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

W dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. gminach w Polsce, po jednej w każdym województwie, prowadzony jest SPIS PRÓBNY – „próba generalna”  przed  Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań  2021.

Województwo śląskie reprezentuje nasze miasto Wojkowice

Spisem objęte są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz mieszkania, budynki i zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W jaki sposób przeprowadza się spis próbny?

Aby zagwarantować respondentom bezpieczeństwo (i nie narażać ich zdrowia) założono, że drugi spis próbny zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i wywiad telefoniczny, co oznacza, że żaden pracownik statystyki publicznej nie odwiedzi Państwa mieszkania.

Aby wziąć udział w spisie próbnym nie trzeba wychodzić z domu. Można skorzystać z aplikacji spisowej dostępnej od 1 kwietnia br. pod adresem spis.gov.pl. Logowanie do aplikacji jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz urządzenia mobilnego, mającego połączenie z Internetem.
Jeśli ktoś nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, będzie można skontaktować się z naszym rachmistrzem na infolinii pod numerem 22 279 99 99 wew. 8.

Spiszmy się wszyscy przez Internet!  Bądźmy najsprawniej spisaną gminą w Polsce!

Wszystkie zebrane od respondentów dane są objęte tajemnicą statystyczną. Zapewniamy, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

Pytania dotyczące spisu można kierować na infolinię: 22 279 99 99 wew. 8.

Spis próbny to ważny sprawdzian przed wyjątkowym, ogólnopolskim wydarzeniem organizowanym raz na 10 lat! Zdajmy go na piątkę!

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/spisy-probne/drugi-spis-probny.cshtml

Wojkowice – wybrane dane statystyczne: https://katowice.stat.gov.pl/aktualnosci/spis-probny-przed-nsp-2021-wojkowice-wybrane-dane-statystyczne,222,1.html

Źródło: UM Wojkowice