Pomoc dla osób bezdomnych. Uruchomiono numer interwencyjny

Noce stają się coraz zimniejsze. To trudny czas dla osób bezdomnych, którym należy pomóc. Policjanci apelują o wzmożoną empatię.

W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera, nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób potrzebujących pomocy, szczególnie tych narażonych na zamarznięcie. Policjanci – w czasie prowadzonych interwencji i kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni – informują ich o możliwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, uruchomił równocześnie bezpłatną infolinię, gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia.

Każdego roku w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Policjanci oraz strażnicy miejscy troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Bezdomni nie zważają na to, że większość pustostanów przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny.

Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie BEZDOMNOŚĆ.

Źródło: UM Piekary Śląskie
7 milionów złotych na wsparcie mieszkańców

Blisko 7 milionów złotych przeznaczy miasto na programy wsparcia dla mieszkańców Sosnowca z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

– Udało nam się pozyskać blisko 6 milionów złotych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Milion złotych natomiast pochodzi z budżetu miasta – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Wsparcie będzie odbywało się w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to projekt „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas”. To dobrze znany mieszkańcom, prowadzony w centrum Sosnowca, program wsparcia, który jest realizowany od litego 2018 roku. Dzięki 1,4 mln zł dofinansowania sosnowiczanie nadal będą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach m.in. w nauce języka angielskiego czy nauce szycia i uczestniczyć w zajęciach psychologicznych oraz terapeutycznych.

– Będziemy nadal wspierać naszych mieszkańców w zakładaniu ogródków sąsiedzkich, wolontariacie, organizowaniu inicjatyw mieszkańców. Fachowcy będą prowadzili doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Mieszkańcy mogą również liczyć na szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe – dodaje pełnomocnik Jedynak. Program jest w Sosnowcu realizowany od 2018 roku, a dodatkowe fundusze pozwolą na wydłużenie go do końca grudnia 2022 roku.

Uczestnicy otrzymają następujące formy pomocy:

 • warsztaty i szkolenia (język angielski, nauka szycia, radzenie sobie z emocjami),
 • spotkania i inicjatywy mieszkańców (pikniki, tworzenie muralu, założenie ogródków sąsiedzkich, wolontariat),
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
 • zajęcia sportowe (fitness, gimnastyka),
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe i staże zawodowe z zagwarantowanym stypendium.

Miasto będzie również kontynuowało skierowany do mieszkańców Kazimierza Górniczego oraz Juliusza projekt Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Trzecia edycja (koszt realizacji 1 mln zł) ruszy w grudniu przyszłego roku i potrwa rok. Wsparcie kierowane będzie do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnych oraz ich otoczenia.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne,
 • warsztaty dla rodziców,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w trakcie trwania uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),
 • doradztwo i pośrednictwo zawodowe,
 • integracyjne spotkania mieszkańców oraz działania wolontariackie (pikniki sąsiedzkie, gry terenowe, wydarzenia tematyczne).

Za realizację największego, bo wartego 4,3 mln zł programu, będzie odpowiedzialny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. „Tyle wsparcia w całym mieście” przeznaczony jest dla mieszkańców Niwki, Konstantynowa, Kazimierza Górniczego, Milowic i Pogoni. Na co mogą liczyć mieszkańcy? – Przede wszystkim nadal będziemy prowadzić mieszkanie treningowe z treningiem umiejętności praktycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym treningi: kulinarny, higieny, finansowy, interpersonalny. Wsparcie jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednim projekcie. Nasi podopieczni będą zdobywali umiejętności, które w przyszłości zaowocują większą samodzielnością – mówi Barbara Porębska z MOPS w Sosnowcu. Mieszkanie o którym mowa działa już od dwóch lat w centrum miasta. Terapeuci będą również do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Program potrwa do końca 2022 roku.

Najważniejsze zadania:

 • wsparcie dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR), w tym dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, Terapia Metodą Tomatisa, Terapia Integracji Sensorycznej,
 • ponadto wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z CZR: szkolenie z zakresu „seksualności osób z niepełnosprawnością” oraz coaching,
 • treningi kompetencji społecznych i rodzicielskich, warsztaty profilaktyki uzależnień, warsztaty umiejętności załatwiania spraw urzędowych, kursy języków obcych, coaching, kurs prawa jazdy kat. B, doradztwo zawodowe dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą,
 • kontynuacja realizacji Programów Aktywności Lokalnej (PAL) działających w ramach dotychczas realizowanych projektów w dzielnicach miasta: Pogoń, Milowice, Niwka, Konstantynów, Kazimierz Górniczy. W ramach PAL realizowane będą: spotkania z mieszkańcami, inicjatywy obywatelskie, Punkty Informacji Obywatelskiej, wyjścia integracyjno-edukacyjne, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w trakcie trwania uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),
 • doradztwo i pośrednictwo zawodowe.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródło: UM Sosnowiec
Podopieczni WTZ nagrodzeni w konkursie

Uzdolnieni artystycznie podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej nagrodzeni zostali w konkursie plastycznym organizowanym przez Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co roku Oddział Śląski PFRON organizuje uroczyste Gale rozdania nagród laureatom etapu wojewódzkiego  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Niestety, z uwagi na warunki epidemiczne związane z koronawirusem, wydarzenie zaplanowane na 26 października musiało zostać odwołane. Jury podjęło jednak decyzje o nagrodzeniu najlepszych artystów, wśród których znaleźli się podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich.

Pierwsze miejsce w kategorii “Tkanina i aplikacja” zajęli Anna Sierka i Bogusława Bartosik – autorki pracy “Taka sobie bajka”, a drugie – Marcin Hanysek i Karolina Zielińska – twórcy pracy pod tytułem “Idą kury idą”. 

Serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonych prac oraz terapeutom i instruktorom Warsztatów Terapii Zajęciowej zaangażowanym w rozwój talentów i budzenie pasji tworzenia u podopiecznych.

Źródło: UM Piekary
MOPR poszukuje wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich poszukuje wolontariuszy w związku z realizowanym programem wolontaryjnym “DAJĘ CI TWÓJ CZAS”.

W projekcie tym, wspierającym edukację dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odbiorcami działań pomocowych są zarówno dzieci jak i wolontariusze. Dziecko otrzymuje konkretną pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, a wolontariusz uczy się brać odpowiedzialność za drugiego człowieka i często jest to początek kształtowania się swojej drogi zawodowej.

Dzięki wsparciu wolontariuszy istnieje możliwość nadrobienia zaległości w nauce, ale także zbudowania prawidłowych relacji, powszechnie akceptowalnych wzorców zachowań. Wolontariat daje satysfakcję z niesionej pomocy, pozwala zdobyć nowe doświadczenia.

Z uwagi na sytuację epidemiczną korepetycje mogą być prowadzone zdalnie, jak i stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Liderem Wolontariatu panią Anetą Balawender-Maziarka tel. 532 741 620, e-mail: zps2@mopr.piekary.pl

Źródło: UM Piekary Śląskie
Remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

Trwa gruntowny remont Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”. Wymieniane są m.in. instalacje, docieplane ściany i stropy. Dzięki temu znacznie zmniejszą się koszty utrzymania obiektu, w których na co dzień przebywa ponad 50 tyskich seniorów w wieku 62 do 96 lat. Wszystko ma być gotowe w połowie grudnia. Całość kosztuje ponad 1,8 miliona złotych, ale większość tej kwoty (1,7 miliona zł) pochodzi ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” to ośrodek wspar­cia dzi­en­nego dla osób w podeszłym wieku. Zapewnia ludziom starszym pomoc: wyżywienie, udział w zaję­ciach kulturalno-​oświatowych i edukacyjnych, a także możliwość udziału w ter­apii zaję­ciowej oraz ćwiczeni­ach usprawniających. Cześć pomieszczeń w budynku przeznaczona jest na świetlice dla dzieci.  

Z powodu remontu budynku przy ul. Batorego 57 DDPS cza­sowo został prze­nie­siony do budynku przy ul. Dam­rota 58 w Tychach (Ora­to­rium Seniora przy Parafii Św. Marii Magdaleny), a prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świetlica dla dzieci do pomieszczeń na placu św. Anny .

Wszyscy czekają na powrót do budynku przy ul. Batorego 57, ale nie narzekają, bo remont starej placówki był bardzo potrzebny – podkreśla dyrektor DDPS– Katarzyna Sawaryn – To stary budynek, instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania wymagała już pilnego remontu. Budynek nie był ocieplony więc straty ciepła też były bardzo duże, liczymy, że po remoncie koszty ogrzewania znacznie się zmniejszą.

Projekt zakłada termomodernizację budynku m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piętra, wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, wymianę systemu centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz  wykonanie drenażu wokół budynku oraz izolacji stropu piwnic. Wokół budynku Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”pojawi się także nowe ogrodzenie.

Całość, wartych ponad 1,8 miliona złotych prac ma zostać wykonana do 18 grudnia.

Źródło: UM Tychy
Pomoc osobom pokrzywdzonym: ruszył telefon zaufania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie informuje, że od dnia 3 sierpnia br. uruchomiony został gminny telefon zaufania Pomoc Osobom Pokrzywdzonym (POP). Pod numerem 530 461 446 od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00 dyżuruje psycholog.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby (również dzieci i młodzież) potrzebujące wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, do skorzystania z możliwości rozmowy oraz ewentualnego uzyskania informacji o dostępnych formach pomocy instytucjonalnej.

Źródło: UM Mikołów
Maseczki dla DPS Złota Jesień od więźniów

Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje pomoc skierowaną do lokalnej społeczności w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Pomoc w postaci maseczek otrzymał Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

8 lipca 2020 Zastępca Prezydenta Świętochłowic Adam Trzebinczyk, w imieniu Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, przekazał 2000 maseczek ochronnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Lipinach.

Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom społecznym, administracja więzienna codziennie uczestniczy w wielu programach charytatywnych i pomocowych. Podczas pandemii skazani brali udział w szyciu masek ochronnych dla najbardziej potrzebujących. Działania te, oprócz wytworzenia środków ochronnych, zachęcają również więźniów do współpracy w celu kształtowania idealnej postawy, promowania społecznej adaptacji więźniów i kształtowania obowiązków, dyscypliny, staranności i regularności.

Źródło: UM Świętochłowice
Wsparcie dla rodziny

Przypominamy dąbrowskim rodzinom o różnych możliwościach uzyskania pomocy wspierającej ich funkcjonowanie.

System świadczeń realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej obejmujący wsparcie rodziny, w tym rodziny wielodzietnej jest bardzo szeroki. Bez względu na posiadany dochód, ale po spełnieniu innych wymogów określonych  w przepisach prawa, rodziny z dziećmi mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie:

1. świadczenia wychowawczego – 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”;
2. zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), świadczenia pielęgnacyjnego (1830,00 zł miesięcznie)  oraz świadczenia rodzicielskiego (1000,00 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka przez 52 tygodnie) – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r;
3. jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu – na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin  Za życiem;
4. jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko  w ramach rządowego programu DOBRY START. Świadczenie jest wypłacane raz  w roku i stanowi wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny;
5. jednorazowej zapomogi z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, w wysokości 5 000,00 zł na każde dziecko z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu na podstawie Uchwały nr XXXIX/824/14 z dnia 3 września 2014 r;

Wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest Karta Dużej Rodziny ( w skrócie KDR), to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Zniżkę można dostać między innymi na przejazdy kolejowe i opłaty za paszport, bezpłatne wejścia do parków narodowych. Lista partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 1. Kolejnym wsparciem rodziny jest karta „ Dąbrowska Rodzinka.PL”. Posiadacze karty mogą skorzystać z oferty zniżek w zakresie usług:
  1.  sport i rekreacja (rabaty m.in. wstęp na basen, grotę solną, siłownię),
  2. rozrywki dla dzieci (rabaty m.in. na organizację urodzin, bilety wstępu do Śląskiego Wesołego Miasteczka),
  3. zdrowie i uroda (rabaty m.in. na konsultacje logopedyczne, psychologiczne i terapeutyczne),
  4. kultura (rabaty m.in. na zajęcia w Pałacu Kultury Zagłębia, wstęp do Muzeum Miejskiego Sztygarka, kursy językowe),
  5. restauracje, kawiarnie, bary ( rabaty m.in. na zakup pizzy, przyjęcia okolicznościowe),
  6. sklepy (rabaty m.in. na zakup gier, telefonów komórkowych),
  7. pozostałe usługi (rabaty m.in. na porady prawne, usługi weterynaryjne  i wulkanizacyjne). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.dabrowskarodzinka.pl.

Rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, spełniające kryteria określone  w przepisach prawa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w formie:
1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
3. zasiłku stałego, okresowego lub celowego – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
4. pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży lub zasiłku celowego na zakup żywności – na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
5. wsparcia żywnościowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
6. stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym);
7. dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, gdy rodzina, z uwagi na niskie dochody, nie radzi sobie z utrzymaniem mieszkania – na podstawie ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ponadto rodziny bez względu na posiadany dochód, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą uzyskać wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej bądź skorzystać z cyklicznie realizowanego w Klubie Integracji Społecznej programu profilaktyczno – edukacyjnego dla rodzin „Szkoła Rodzica”, którego celem jest zwiększenie umiejętności  i kompetencji wychowawczych rodziców.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
GOPS informuje – działania na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że w tym roku nie należy składać wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ o ile nie nastąpiła zmiana sytuacji rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2019/2021 zostało przyznane informacją do dnia 31.05.2021 roku.

W celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane drogą elektroniczną od 01.02.2021 roku.

RZĄDOWY PROGRAM 300+

Od 1 lipca będzie można  składać wnioski drogą elektroniczną o jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie 300 złotych przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu gwarantują wypłatę nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach sprawią, że na wypłatę poczekamy do 2 miesięcy.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ośrodek informuje również, że w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 października 2020 roku kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.do 30 września 2021 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Źródło: UG Wyry
Ośrodek pomocy uzależnionym czeka przy ul. Kościelnej

Ośrodek  Rozwiązywania Problemów Uzależnień wznawia działalność w pełnym zakresie i w nowym miejscu. Po przerwie spowodowanej epidemią bezpośrednie konsultacje z terapeutami odbywać się będą w poniedziałki (w godz. 14.00 – 21.00), wtorki  (14.00 – 19.00), czwartki  (17.45 – 20.15).

We wtorki przewidziano na porady prawne (14.00 – 18.00),  poniedziałki na spotkania AA (od godz.18.00), a czwartki dla stowarzyszenia „Drugie życie” (od godz.18.00). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżur co najmniej raz w miesiącu według harmonogramu.  Przypominamy również, że nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsultacyjnego – obecnie działa przy ul. Kościelnej 13.

W nowym miejscu utworzono 3 gabinety do spotkań indywidualnych, salę do zajęć grupowych i mitingów AA, pomieszczenie kuchenne, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze oraz przestronną poczekalnię. Układ pomieszczeń zapewnia pacjentom dyskrecję i komfort psychiczny.

Adaptacja pomieszczeń  kosztowała blisko 390 tys. zł, a dodatkowe 20 tys. zł – wyposażenie. Środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu miasta. Wydatek przełożył się na podniesienie komfortu przyjęć pacjentów oraz pracy terapeutów. Zmiana lokalizacji na bardziej ustronne miejsce powinna również wpłynąć na zwiększenie zainteresowania szukaniem pomocy przez osoby uzależnione.

W ORPU udzielana jest pomoc osobom zmagającym się z nałogiem oraz ich rodzinom i osobom współuzależnionym. Mogą one liczyć na wsparcie terapeutyczne we wszystkich rodzajach uzależnień. Ośrodek zapewnia indywidualne konsultacje osobom  pijącym ryzykownie, szkodliwie oraz uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, itp.

W Ośrodku działa Stowarzyszenie „Drugie życie” oraz prowadzone są mitingi AA. Tutaj ma swą siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okresowo prowadzone są badania biegłych sądowych. Natomiast doradztwa w zakresie prawa w kontekście uzależnień udziela radca prawny.

Dotychczas Punkt Konsultacyjny działał przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 dzieląc siedzibę z Miejskim Żłobkiem, a na czas przejściowy trafił do Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Cichej. Decyzja o zmianie umiejscowienia podyktowana została rozbudową placówki opieki nad dziećmi pod kątem zwiększenia liczby przyjęć. Dodatkowa powierzchnia przyniosła 24 nowych miejsc dla najmłodszych.  

Źródło: UM Pyskowice