1

Zgromadzenie

Zgromadzenie Metropolii

Zgromadzenie to organ uchwałodawczo-kontrolny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 41 miast i gmin członkowskich.

Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące sposobu, formy i finansowania projektów związanych z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań. Zgromadzenie pełni również funkcję kontrolną wobec Zarządu.

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są podwójną większością głosów. Oznacza to, że dany projekt musi uzyskać nie tylko większość głosów ustawowego składu delegatów, ale muszą oni również reprezentować ponad połowę mieszkańców Metropolii.

Przedstawiciele Zgromadzenia wybierają przewodniczącego oraz maksymalnie trzech jego zastępców. Zadaniem przewodniczącego lub – w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczących jest zwoływanie sesji Zgromadzenia oraz ich prowadzenie. Pierwszą sesję Zgromadzenia po wyborach samorządowych zwołuje prezydent Katowic, który pełni rolę pełnomocnika rządu ds. Metropolii. Do czasu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zgromadzenia, sesję prowadzi delegat najstarszy wiekiem.

Zgromadzenie powołuje komisję rewizyjną, która czuwa nad legalnością, rzetelnością, celowością i gospodarnością podejmowanych przez Metropolię oraz jej jednostki organizacyjne – działań.

W Metropolii GZM działa również komisja rozjemcza. Jej zadaniem jest znajdowanie kompromisowych rozwiązań w sytuacji, gdy co najmniej jedna z gmin uzna, że podjęta lub procedowana przez Zgromadzenia uchwała, narusza jej interes. Do sprzeciwu, wniesionego przez jedną gminę, mogą dołączyć również inni delegaci. Komisja rozjemcza przygotowuje opinię i propozycję rozwiązania takiej sytuacji, która później przedstawiana jest wszystkim delegatom Zgromadzenia.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej 11 delegatom Zgromadzenia, komisjom Zgromadzenia oraz Zarządowi.

Prezydium Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Marcin Krupa, prezydent Katowic, przewodniczący Zgromadzenia GZM

Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia GZM

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM

Maciej Gramatyka, prezydent Tychów, wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM