1

Strategia

Strategia

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim stworzyła podstawy prawne i organizacyjne powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Nowa organizacja to nowe wyzwania, ale też nowe możliwości. Współpraca gmin tworzących Metropolię pozwala na realizację zadań, które ze względów organizacyjnych i finansowych były nieosiągalne dla poszczególnych gmin. Wspólny bilet metropolitalny, nowa siatka połączeń transportowych, wymiana taboru na ekologiczny i przyjazny pasażerom, kolej metropolitalna, system tras  i wypożyczalni rowerów, to tylko niektóre z projektów realizowanych przez GZM. Wynikają one z opracowanego w 2018 r. Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 (tzw. PDS). To pierwszy dokument, wspólny dla całego obszaru metropolitalnego, określający działania rozwojowe na najbliższe lata.

Co chce osiągnąć Metropolia?

W wymiarze wewnętrznym GZM ukierunkowana jest na spójność przestrzenną, społeczną
i  gospodarczą oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców. W wymiarze zewnętrznym koncentruje się na budowie wizerunku ośrodka metropolitalnego, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej, atrakcyjnego do mieszkania, inwestowania i odwiedzania. W tym celu wskazano 5 priorytetów rozwojowych do realizacji w latach 2018 – 2022, które uwzględniają trendy wynikające z krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz nawiązują do zadań publicznych, określonych w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim, tj.:

  1. kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona „zielona metropolia”, w tym: rozwój terenów zieleni; racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; zintegrowana gospodarka odpadami, w tym gospodarka obiegu zamkniętego; optymalizacja zużycia energii elektrycznej; opracowanie dokumentu planistycznego, tzw. studium metropolitalnego;
  2. rozwój publicznego transportu zbiorowego i zrównoważona mobilność miejska oraz polityka rowerowa, w tym: integracja organizatorów transportu zbiorowego i racjonalizacja połączeń wraz z uruchomieniem linii autobusowych na MPL Katowice w Pyrzowicach; wprowadzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego; zakup autobusów bezemisyjnych; uruchomienie wypożyczalni rowerów, funkcjonującej pomiędzy miastami; wyznaczenie układu dróg o znaczeniu metropolitalnym oraz badania ruchu istotne dla rozwoju układów drogowych i planowania transportu publicznego;
  3. rozwój społeczny i gospodarczy, w tym: wspieranie realizacji zadań przez gminy członkowskie poprzez dotacje z Funduszu Solidarności; tworzenie tzw. Data Store, czyli otwartej bazy danych, dotyczących różnych obszarów funkcjonowania GZM; realizacja projektów związanych z testowaniem i upowszechnianiem bezzałogowych statków powietrznych; działania związane z polityką senioralną;
  4. promocja związku metropolitalnego i jego obszaru, w tym budowanie marki i tożsamości metropolitalnej wśród mieszkańców; propagowanie potencjałów gmin członkowskich, a także całego obszaru Metropolii, współpraca z analogicznymi instytucjami z zagranicy i udział w międzynarodowych wydarzeniach;
  5. rozwój instytucjonalny, zakładający m.in. stworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego i platformy dobrych praktyk, jak i wypracowanie wewnętrznego systemu zarządzania, a także opracowanie wspólnej strategii rozwoju GZM, itp.;

Działania przypisane tym priorytetom mają zatem służyć integrowaniu indywidualnych potencjałów 41 gmin członkowskich, inicjowaniu działań rozwojowych oraz inspirowaniu rozwiązań innowacyjnych na rzecz stopniowego wzmacniania funkcji metropolitalnych i poprawy jakości życia. Dynamika
i skuteczność wdrażania tych działań wymaga jednak zaangażowania nie tylko samorządów lokalnych i władz GZM, ale i wielu innych podmiotów. Uchwalenie obecnej, tzw. „małej strategii”, w listopadzie 2018 r., to początek procesu zmian.

Po ponad roku obowiązywania PDS zaistniała potrzeba jego aktualizacji. Aktualizacja dokumentu odnosi się jedynie do części zawierającej wykaz działań przyjętych do realizacji. Podstawowa część dokumentu, tj. diagnoza oraz przyjęte założenia strategiczne – priorytety i cele – pozostały bez zmian. Do dokumentu wprowadzono 6 nowych działań w ramach ww. priorytetów 1, 2 oraz 3, a dwa działania uznano za zrealizowane. Aneks nr 1 do PDS został przyjęty podczas sesji Zgromadzenia GZM w grudniu 2019 r.

W 2020 r. rozpoczęto prace nad drugą aktualizacją stanowiącą Aneks nr 2 do podstawowego dokumentu. Program działań strategicznych po dokonanych aktualizacjach obejmował łącznie 35 działań (z uwzględnieniem działań zakończonych w 2019 i 2020), z czego w realizacji znajdowało się 29 działań.

W wyniku dalszych modyfikacji działań zaszła konieczność aktualizacji w formie zmian Aneksu nr 2, którym wprowadzono dwa nowe działania oraz dokonano modyfikacji czterech projektów.

Równocześnie rozpoczęły się prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r., na które przede wszystkim składało się wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Program działań strategicznych oraz Aneks nr 2 dostępne w >> Bibliotece <<