1

Czytaj piąty numer magazynu „W Metropolii”

Cztery lata od wejścia w życie rozporządzenia do ustawy metropolitalnej, wsparcie finansowe dla uczelni w regionie i mobilność 120 metrów nad ziemią – m.in. o tym przeczytacie w piątym numerze bezpłatnego dwumiesięcznika „W Metropolii”.

W METROPOLII – NR 5 CZERWIEC / LIPIEC 2021 (KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ)

Celem magazynu „W Metropolii” jest informowanie o naszych działaniach, wizji rozwoju i zamierzeniach. Przekaz kierowany jest do szerokiej grupy mieszkańców – także tych, którzy nie znajdują się w kręgu odbiorców informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Magazyn w wersji drukowanej ukazuje się w formie insertu w dwóch gazetach regionalnych – „Dzienniku Zachodnim” i „Gazecie Wyborczej”. Ponadto część nakładu przeznaczona jest do kolportażu prowadzonego bezpośrednio przez gminy wchodzące w skład Metropolii.

Archiwum wszystkich numerów znajduje się TUTAJ.
Fundusz Wspierania Nauki: cykl wykładów prof. Zhendonga Jina z USA

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć prof. Zhendonga Jina z The University of Iowa (USA), który wygłosi wykłady i poprowadzi seminaria online z zakresu syntezy chemicznej. Naukowców zajmujących się dziedziną reprezentowaną przez prof. Zhendonga Jina wyróżniono wieloma Nagrodami Nobla, na przestrzeni XX i XXI wieku otrzymało ją blisko 20 badaczy z całego świata.

Profesor Zhendong Jin jest światowej klasy naukowcem zajmującym się badaniami na styku chemii i biologii, w szczególności syntezą złożonych związków chemicznych pochodzenia naturalnego o zastosowaniach medycznych. Od dziesięciu lat pracuje nad rozwojem leków przeciwnowotworowych nowej generacji – przeciwko nowotworom złośliwym, na które do tej pory nie istnieje skuteczna farmakoterapia. Z powodzeniem, wraz ze swoim zespołem, stworzył innowacyjną technologię opracowywania leków, inspirowaną produktami naturalnymi. Jego zespół opracował dwa bardzo obiecujące farmaceutyki antyrakowe pierwszej klasy. Prof. Zhendog Jin jest pracownikiem UI College of Pharmacy w Iowa City w USA.

W ramach projektu pn. „Development of novel anticancer agents / Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych” zaplanowano wykłady, które będą odbywać się w maju i czerwcu 2021 roku w godz. od 16.00 do 18.00:

Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na platformie Zoom. Link do rejestracji: formularze.us.edu.pl/spotaknia_naukowe.


Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt „Development of novel anticancer agents / Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019–2022. Kwota dofinansowania wyniosła 15 741,00 zł.

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jaki będzie system informacji wizualnej dla transportu miejskiego? Czytaj magazyn „W Metropolii”

System informacji wizualnej dla transportu miejskiego ZTM to główny temat czwartego numeru magazynu „W Metropolii”. Zapraszamy do lektury!

W najnowszym numerze „W Metropolii” przeczytacie, jak zmieni się system informacji przystankowej na słupkach przystankowych i wiatach, oraz informacji w pojazdach i na automatach biletowych ZTM. Ponadto nie zabrakło interesujących tematów związanych ze szkolnictwem wyższym, transportem kolejowym, współpracą międzynarodową czy ochroną środowiska.

Link: Magazyn „W Metropolii”, numer 4 – kwiecień / maj 2021

Magazyn informacyjny „W Metropolii” to bezpłatny dwumiesięcznik, wydawany od września 2020 roku. Na stałe wpisał się w cykl działań komunikacyjnych Metropolii, których głównym celem jest promocja i integracja obszaru metropolitalnego oraz budowanie świadomości marki terytorialnej.

Zadaniem publikacji jest pokazanie czytelnikom – mieszkańcom GZM – czym jest instytucja Metropolii, jak funkcjonuje, jakie są jej cele i plany rozwoju oraz w jaki sposób realizowane są jej kluczowe projekty. Pismo promuje ideę samorządowej współpracy, pokazuje zachodzące wewnątrz procesy, opisuje bieżące wydarzenia.

Przekaz kierowany jest do szerokiej grupy mieszkańców – także tych, którzy nie znajdują się w kręgu odbiorców informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. W wersji drukowanej magazyn ukazuje się jako insert w dwóch gazetach regionalnych „Dzienniku Zachodnim” i „Gazecie Wyborczej” oraz kolportowany jest bezpośrednio przez gminy wchodzące w skład Metropolii.

Poprzednie numery znajdują się TUTAJ.
InfoGZM: Raport na temat studentów i uczelni wyższych w Metropolii

Różnorodność oferty edukacyjnej, jakość kadr i kształcenia, pozycja czy rozpoznawalność uczelni w kraju i zagranicą to współcześnie ważne determinanty rozwoju i budowania konkurencyjności miast, jak i całych obszarów metropolitalnych. Ilu w Metropolii GZM jest studentów, jakie dziedziny nauki cieszą się największą popularnością albo jak prezentujemy się na tle reszty kraju tego można się dowiedzieć z raportu pn. Studenci i uczelnie wyższe na terenie GZM, który został przygotowany przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej w ramach prac Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Raport – Studenci i uczelnie wyższe na terenie GZM

Jak wynika z raportu w roku akademickim 2019/2020 w GZM funkcjonowało 18 uczelni wyższych oraz 6 filii (wydziałów zamiejscowych), zlokalizowanych w 7 miastach, z czego 8 to uczelnie publiczne, a 16 niepubliczne. Znacznie większą popularnością cieszyły się uczelnie publiczne (gdzie kształciło się aż 68,1 proc. studentów), niż niepubliczne (gdzie kształciło się 31,9 proc. studentów). Studenci zdecydowanie częściej (64,2 proc.) podejmowali naukę na studiach stacjonarnych (dziennych), niż na studiach niestacjonarnych.

W roku akademickim 2019/2020 w GZM studiowało 88,9 tys. studentów, co stanowiło 79,1 proc. studentów wszystkich uczelni w województwie śląskim i 7,4 proc. studentów w całym kraju. Największy udział liczby studentów w kraju w 2019 r. posiada Warszawa (18,2 proc.), następnie Kraków (10,8 proc.), Wrocław (9 proc.) i Poznań (8,5 proc.). GZM natomiast uplasowała się przed Trójmiastem (6,4 proc.), Łodzią (5,4 proc.) i Lublinem (5 proc.). Osoby studiujące w Katowicach to 4,3 proc. studentów w całym kraju. Porównując dane dotyczące liczby studentów w największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, Katowice zajmują drugą pozycję (177), tuż za Poznaniem (191).

Odsetek studentów w wybranych miastach i regionach w Polsce w 2019 r.

Wyniki raportu pokazują również, że uczelnie zlokalizowane w GZM cieszą się popularnością przede wszystkim wśród studentów z woj. śląskiego – to aż 80 proc. studentów, a w dalszej kolejności przyjeżdżają oni z województw ościennych: małopolskiego (9,2 proc.), świętokrzyskiego (1,8 proc.) oraz opolskiego (1,7 proc.). Pokazuje to jak istotną i potrzebną kwestią jest promocja uczelni z terenu GZM w kraju, zachęcająca do podejmowania tu studiów.  Wiąże się to nie tylko z czasowym pobytem, ale także z szansą na chociaż stopniową poprawę sytuacji demograficznej regionu.

Interesującą informacją zawartą w opracowaniu, jest również kraj pochodzenia cudzoziemców studiujących w Metropolii – pochodzili aż ze 100 krajów, z czego w ostatnich latach najwięcej z nich przyjeżdżało do GZM z Ukrainy.

W raporcie znalazły się także szczegółowe dane dot. pozycji uczelni z GZM w rankingach krajowych i międzynarodowych, informacje o potencjale kadrowym i naukowym uczelni oraz kierunków studiów i kształcenia w językach obcych.

Odsetek studentów według dziedzin kształcenia w roku akademickim 2018/2019 lub 2019/2020

Uczelnie w GZM stale podejmują działania mające na celu przyciąganie większej liczby studentów, np. poprzez otwieranie nowoczesnych kierunków studiów, adekwatnych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, jak również inwestując w rozwój potencjału naukowego i badawczego, np. tworząc nowe centra badawcze czy pozyskując granty na badania naukowe. Efekty tych działań widoczne są m.in. w rosnącym udziale studentów studiujących w GZM na tle kraju, a także w rankingach międzynarodowych, w których coraz częściej pojawiają się uczelnie z obszaru GZM (m.in. Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Śląska).

W celu ciągłego podnoszenia oferty naukowej GZM powołała także Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, dzięki któremu uczelnie mogą sięgnąć po 99 proc. dofinansowania na przeprowadzenie zajęć ze światowej klasy naukowcami. Budżet Funduszu wynosi 8 mln zł do 2022 r. Do tej pory z dotacji skorzystały Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Raport na temat studentów i uczelni w GZM powstał na podstawie ogólnodostępnych danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, systemów POL-on oraz RAD-on, a także w oparciu o krajowe i międzynarodowe rankingi uczelni wyższych. Na potrzeby opracowania została też przygotowana ankieta, rozesłana do uczelni wyższych w GZM nt. danych dotyczących studentów, kadry naukowej oraz potencjału akademickiego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, który można znaleźć na portalu InfoGZM w zakładce Analizy > Raporty > Studenci i uczelnie wyższe na terenie GZM.
Trzy lata Metropolii. Raport podsumowujący lata 2018-2020 [POBIERZ]

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która wymusiła zmiany w wielu obszarach naszego życia. Mimo licznych przeciwności, objawiających się spowolnieniem w rozwoju gospodarczym oraz ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie tylko rozwijała projekty zainicjowane w latach ubiegłych, ale także rozpoczęła szereg nowych działań. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym działalność GZM w latach 2018-2020.

Dokument liczący blisko 100 stron został podzielony na dziewięć obszarów:

1. Zrównoważona mobilność miejska

2. Fundusze

3. Innowacje

4. Ochrona środowiska

5. Metropolia Mieszkańców

6. Grupy zakupowe

7. Współpraca międzynarodowa

8. Strategia i polityka przestrzenna

9. Dodatkowe informacje

W raporcie wyodrębniono projekty, które zainicjowano przed rokiem 2020, jak również te, które wystartowały w ubiegłym roku.

Wśród tych drugich wymienić można szereg działań związanych z ochroną środowiska, jak zintegrowana gospodarka odpadami, utworzenie klastrów energii czy program poprawy jakości powietrza. Nowym działaniem była również pomoc szpitalom w walce z koronawirusem, w ramach której Metropolia przeznaczyła ponad 10 mln zł dotacji na przeprowadzenie inwestycji potrzebnych do skuteczniejszej walki z COVID 19.

Wśród działań kontynuowanych z lat poprzednich, najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniom priorytetowym dla Metropolii, związanym z komunikacją miejską, transportem szynowym oraz szerzej – zrównoważoną mobilnością.  

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!
Fundusz noblowski: o architekturze z naukowcem z Auckland Univeristy of Technology

„Znaczenie, dane oraz psyche we współczesnych przestrzeniach” – to temat otwartego wykładu, który prof. Thomas Mical z Auckland Univerisity of Technology poprowadzi na Uniwersytecie Śląskim w piątek (11 grudnia). Cykl zajęć dla studentów Instytutu Nauk o Kulturze UŚ oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej odbywa się w ramach Metropolitalnego Fundusz Wspierania Nauki. To program wsparcia dla uczelni, umożliwiający zaproszenie światowej klasy naukowców do poprowadzenia wykładów dla studentów oraz konsultacji dla pracowników naukowych, kształcących się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zagadnienia w zakresie szeroko rozumianego designu i teorii architektury, dziedzictwa architektonicznego oraz oddziaływania nauk o kulturze i nowych mediów na procesy projektowania i realizacji obiektów architektonicznych są przedmiotem zajęć z prowadzonych przez prof. Thomasem Micalem dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Naukowiec jest profesorem w Auckland University of Technology, profesorem nadzwyczajnym w University of Southern Australia, Rensselaer Polytechnic Institute [USA] oraz Carleton University w Kanadzie. Jest również laureatem szeregu nagród z zakresu architektury i urbanistyki.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, zajęcia odbywają się zdalnie. W trakcie zaplanowanego cyklu aktywności dla studentów oraz doktorantów kierunków kulturoznawstwa i kultury mediów, a także architektury, odbędą się również dwa wykłady otwarte, które transmitowane będą na platformie YouTube. Piątkowe wydarzenie będzie dostępne tutaj: LINK. W wykładach może wziąć udział każdy zainteresowany.

Harmonogram otwartych wykładów, współorganizowanych z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP):   

11 grudnia 2020, godz. 13:30 – 15:00 „Znaczenie, dane oraz psyche we współczesnych przestrzeniach”

18 grudnia 2020, godz. 13:30 – 15:00 „Architektoniczna inteligencja i zwielokrotnione ekologie”

W ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej z prof. Thomasem Micalem do końca grudnia odbędzie się prawie 20 wykładów dla studentów oraz prawie 20 spotkań konsultacyjnych dla pracowników naukowych i doktorantów. 

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, o którym w skrócie mówimy „fundusz noblowski”, to program dotacji dla uczelni wyższych, działających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jego celem jest zaproszenie światowej klasy naukowców do poprowadzenia zajęć dla studentów w Metropolii, a co za tym idzie – podnoszenie oferty edukacyjnej uczelni wyższych w GZM. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania dofinansowania jest to, aby zaproszony naukowiec reprezentował uczelnię, która znajduje się w pierwszej 20. światowych rankingów lub mógł poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty miejscowych uczelni, ma zachęcać młodych ludzi do studiowania w Metropolii i związania z nią swojej przyszłości. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata 2019-2022. Realizacja programu wpisuje się w działania strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i gospodarczym.
Fundusz Wspierania Nauki. Trwają zapisy na wykłady z naukowcem z Uniwersytetu Kalifornijskiego

Zwalczanie międzynarodowej przestępczości, struktury grup przestępczych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz konsultacje dla doktorantów dotyczące rozwoju badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa publicznego. To cykl pierwszych, zdalnych wykładów, które od 18 do 25 listopada poprowadzi dr Cecila Farfán-Méndez z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Zajęcia odbędą się na Akademii WSB w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Wszyscy zainteresowani wzięciem w nich udziału, mogą zapisać się na nie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Akademii WSB www.wsb.edu.pl/cecilia.

– Chciałabym zaprosić wszystkich na moje wykłady dotyczące organizacji handlu narkotykami i praktyk prania pieniędzy. Wszyscy myślą, że pranie pieniędzy jest proste, ale pokażę Wam, że w rzeczywistości to bardzo skomplikowany proces i organizacje często ponoszę porażkę w tym zakresie – mówi dr Cecila Farfán-Méndez z University of California San Diego o swoich wykładach, które w przyszłym tygodniu odbędą się na Akademii WSB.

Dr Cecila Farfán-Méndez jest kierownikiem Programów Badań nad Bezpieczeństwem w Center for U.S. – Mexican Studies (USMEX) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Współpracuje również z Center for Studies on Security, Intelligence and Governance w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico w Mexico City.

W wykładach wezmą udział m.in. studenci Akademii WSB kształcący się na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego i adepci Szkoły Policji w Katowicach. Do wysłuchania wykładów zaproszeni zostaną także przedstawiciele Straży Granicznej, ABW, Policji i Służby Więziennej, którzy są studentami lub doktorantami w uczelniach na terenie Metropolii GZM 

Zajęcia mają charakter otwarty i zaproszeni na nie są również wszyscy studenci z GZM, którzy zainteresowani są tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Akademii WSB (www.wsb.edu.pl/cecilia). Wykłady odbędą się w języku angielskim, a po ich zakończeniu będzie możliwość zadania pytań prowadzącej.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, wykłady odbędą się zdalnie, z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Harmonogram wydarzeń:

Wykład „Money Laundering Practices”, 18.11.2020 r., godz. 16:00 – 17:30

Wykład „The Structure of Drug Trafficking Organizations”, 23.11.2020 r., godz. 16:00 – 17:30

Wykład „Fighting Cross-border Criminality. Best Practices.”, 25.11.2020 r., godz. 16:00 – 17:30

Konsultacje dla doktorantów: „How to develop research in a field of security?”, 22.11.2020 r., godz. 16:30 – 18:30

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, o którym w skrócie mówimy „fundusz noblowski”, to program dotacji dla uczelni wyższych, działających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jego celem jest zaproszenie światowej klasy naukowców do poprowadzenia zajęć dla studentów w Metropolii, a co za tym idzie – podnoszenie oferty edukacyjnej uczelni wyższych w GZM. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania dofinansowania jest to, aby zaproszony naukowiec reprezentował uczelnię, która znajduje się w pierwszej 20. światowych rankingów.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty miejscowych uczelni, ma zachęcać młodych ludzi do studiowania w Metropolii i związania z nią swojej przyszłości. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata 2019-2022. Realizacja programu wpisuje się w działania strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i gospodarczym.
Pierwsza dotacja w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej jako pierwsza otrzyma środki w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Uczelnia zorganizuje wykłady i konsultacje naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzi je dr Cecilia Farfán-Mèndez z University of California San Diego. Jest to pierwsza dotacja przyznana w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, którego celem jest podnoszenie atrakcyjności oferty naukowej i edukacyjnej uczelni z obszaru GZM.

– Fundusz powołaliśmy po to, aby podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej uczelni działających na obszarze Metropolii. Wierzymy, że w perspektywie kilku lat te działania przyniosą pożądane efekty, czyli decyzję naszych młodych mieszkańców oraz ich rówieśników spoza GZM o podjęciu studiów właśnie tutaj. To wzmocni nasz potencjał naukowy i ludzki– mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Cały czas współpracujemy z uczelniami, odpowiadamy na ich pytania i wiemy, że przygotowują one kolejne projekty, które powinniśmy otrzymać do początku 2021 roku. Trzymamy kciuki za to, aby teraz  nawiązane kontakty z uznanymi naukowcami z całego świata zaowocowały kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości, żeby miały swoją kontynuację. Mam tutaj na myśli m.in. projekty badawcze, wymianę naukowców czy doktorantów. Wiem, że takie relacje buduje się latami. Wierzę jednak, że będzie to wartość dodana Funduszu  – dodaje.

Jako pierwsza z dotacji skorzysta Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. „Bezpieczeństwo publiczne i jego wyzwania – aktywności on-line z udziałem dr Cecilii Farfán-Mèndez z University of California San Diego” to nazwa projektu, który uzyskał wsparcie. Przez siedem dni dr Farfán-Mèndez wygłosi wykłady dotyczące zwalczania międzynarodowej przestępczości, prania brudnych pieniędzy oraz struktur zorganizowanych grup przestępczych. Wezmą w nich udział m.in. studenci i pracownicy Akademii WSB oraz Wydziału Nauk Społecznych UŚ i Szkoły Policji w Katowicach. Do wysłuchania wykładów zaproszeni zostaną także przedstawiciele Straży Granicznej, ABW, Policji i Służby Więziennej, którzy są studentami lub doktorantami w uczelniach na terenie Metropolii GZM. Ponadto dr Cecilia Farfán-Mèndez będzie konsultować prace doktorskie.

– Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to możliwość rozszerzenia międzynarodowej sieci współpracy naukowej Akademii WSB o badaczy z najlepszych światowych uczelni- mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

– Dr Cecilia Farfán-Mèndez jest wysokiej klasy naukowcem w zakresie bezpieczeństwa na pograniczach. Dzięki otrzymanej dotacji studenci Akademii WSB będą mogli w listopadzie 2020 roku nie tylko uczestniczyć w fascynujących wykładach, ale także skonsultować swoje prace doktorskie. Wartością dodaną projektu jest także możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych przy współpracy ze światowej sławy naukowcami, ale także z pracownikami naukowymi innych uczelni mających siedzibę na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z uwagi na pandemię COVID-19 zdecydowaliśmy się przeprowadzić te aktywności w formie zdalnej- tłumaczy  Zdzisława Dacko-Pikiewicz,

Dr Cecilia Farfán-Mèndez jest pracownikiem University of California San Diego, który w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. lista/ranking szanghajski) zajmuje 18. miejsce. Dr Farfán-Mèndez jest kierownikiem Programów Badań nad bezpieczeństwem w Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX). Współpracuje również z Center for Studies on Security, Intelligence and Governance w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico w Mexico City.

Z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki mogą korzystać uczelnie publiczne i niepubliczne z obszaru GZM. Uczelnie mogą pozyskać nawet 99 proc. dofinansowania kosztów wynagrodzenia światowej klasy naukowca. Naukowcy mogą być pozyskiwani m.in. do organizacji wykładów, warsztatów, sympozjów, przygotowywania publikacji czy udziału w debatach. Uczelnie mają szeroki wachlarz możliwości przy ubieganiu się o dofinansowanie. Obowiązuje zasada, że naukowcy muszą reprezentować szkołę wyższą, która zajmuje miejsce w pierwszej 20. w światowych rankingach lub też mogą poszczycić się otrzymanymi nagrodami za osiągniecia naukowe. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata 2019-2022. Realizacja Programu wpisuje się w działania strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i gospodarczym.

Uchwała o przyznaniu dofinansowania [KLIKNIJ]

Więcej o Funduszu [KLIKNIJ]
8 milionów złotych dla uczelni wyższych. Metropolia ułatwia sięgnięcie po dotację

Uczelnie wyższe, które działają na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mają możliwość nawiązania współpracy ze światowej klasy naukowcami. Na ten cel mogą pozyskać dotację z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. W piątek (26 czerwca) zarząd GZM przyjął zaktualizowany regulamin funduszu, który odpowiada na bieżące potrzeby uczelni i dopuszcza m.in. możliwość organizacji zajęć zdalnych.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki ma na celu podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i naukowej miejscowych uczelni – zarówno publicznych jak i niepublicznych. Uczelnie mogą pozyskać nawet 99 proc. dofinansowania kosztów wynagrodzenia światowej klasy naukowca. Metropolia postanowiła jednocześnie zaktualizować regulamin funduszu w taki sposób, aby lepiej odpowiadał na aktualne potrzeby wnioskodawców.  

– Zmiany w regulaminie to efekt naszych kontaktów z uczelniami, które poprosiliśmy o informację na jakim etapie są ich starania o przyznanie dotacji oraz jakie bariery dostrzegają w skutecznym ubieganiu się o te środki – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

W zaktualizowanym regulaminie rozpisano potencjalne aktywności, które mogą być prowadzone w ramach projektów. Naukowcy mogą być pozyskiwani m.in. do organizacji wykładów, warsztatów, sympozjów, przygotowywania publikacji czy udziału w debatach. Dzięki temu uczelnie zyskały szeroki wachlarz możliwości przy ubieganiu się o dofinansowanie.

– Nowe zapisy dopuszczają także możliwość, aby zajęcia z naukowcami były realizowane nie tylko stacjonarnie, ale także w sposób zdalny lub mieszany, czyli łączący zajęcia zdalne ze stacjonarnymi. Ta elastyczność to również odpowiedź na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa – zaznacza Grzegorz Podlewski.

Uczelnie zyskały także większą swobodę przy ustalaniu liczby zajęć czy czasu trwania współpracy z danym naukowcem. Poszerzono także kryteria rankingowe. Nadal obowiązuje zasada, że naukowcy muszą reprezentować szkołę wyższą, która zajmuje miejsce w pierwszej 20. w światowych rankingach, przy czym teraz uczelnia może być wymieniona w jednym ze wskazanych rankingów, a nie jak dotychczas – w przypadku zajmowania pozycji od 11 do 20, konieczna była obecność w dwóch listach rankingowych. Dodano także zapis, że wnioskodawca przedkładając CV zapraszanego naukowca, musi wykazać, że jest on na stałe związany z uczelnią, którą reprezentuje.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty miejscowych uczelni, ma zachęcać młodych ludzi do studiowania w Metropolii i związania z nią swojej przyszłości. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata 2019-2022. Realizacja programu wpisuje się w działania strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i gospodarczym.
Wybitni naukowcy na uczelniach w Metropolii. Otwarto nabór wniosków

Nawet 99 proc. dofinansowania
mogą otrzymać uczelnie wyższe działające na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii w ramach Funduszu Wspierania Nauki. Nabór wniosków o przyznanie
dotacji właśnie został uruchomiony, a w ciągu trzech najbliższych lat do
rozdania jest 8 milionów złotych! Dzięki funduszowi studenci będą mogli wziąć
udział w zajęciach prowadzonych przez światową ekstraklasę naukowców z takich
uniwersytetów jak np. Harvard, Stanford czy Cambridge.

Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia to 28 uczelni wyższych, na których kształci się blisko 120 tys.
studentów. Wkrótce do swojego naukowego CV będą mogli dopisać udział w
wykładach, seminariach lub laboratoriach prowadzonych przez wybitnej klasy
naukowców, wykładających na co dzień w pierwszej dwudziestce najlepszych
uczelni na świecie.

Nawet 99 proc. kosztów związanych
z wynagrodzeniem zaproszonego naukowca, dofinansuje Metropolia w ramach
Funduszu Wspierania Nauki. Metropolia chce w ten sposób pomóc uczelniom w
podnoszeniu atrakcyjności ich oferty naukowej i edukacyjnej oraz zachęcić
studentów do tego, by związali swoją przyszłość z jej miastami i gminami – tu
zamieszkali, a po skończeniu nauki mogli realizować się zawodowo.

– W ręce naszych uczelni oddajmy
decyzję dotyczącą tego, którzy to będą naukowcy. Niemniej jednak patrząc na
aktualne wyniki czterech najbardziej prestiżowych rankingów światowych, będą to
wykładowcy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii,
Singapuru albo Chin   – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący
zarządu Metropolii.

Co istotne uruchomiony właśnie
nabór będzie odbywał się w sposób ciągły. To znaczy, że uczelnie, w dowolnym
momencie roku, będą mogły zwrócić się do Metropolii z wnioskiem o
dofinansowanie przygotowywanego przez nie projektu. Przez trzy najbliższe lata
będą mogły otrzymać łącznie 8 milionów złotych: po 3 mln zł w roku 2020 i 2022
oraz 2 mln zł w 2021.

– Mamy nadzieję, że współpraca
nawiązana w trakcie trwania konkretnego projektu, będzie kontynuowana również w
przyszłości i pozwoli na przykład doktorantom skorzystać z możliwości odbycia
zagranicznego stażu na macierzystej uczelni wybitnego naukowca – dodaje
Karolczak.

Składając wniosek o przyznanie dotacji, uczelnie
będą musiały przedstawić CV światowej klasy naukowca, jego wstępną zgodę do
wzięcia udziału w planowanym projekcie, jego dorobek naukowy oraz zaprezentować
opis i zakres planowanej współpracy np. liczbę wykładów otwartych,
indywidualnych konsultacji oraz czas trwania specjalistycznego seminarium.
Dotacje będzie można otrzymać na jednostkowe wydarzenia, ale premiowane będą
pobyty dłuższe, które potrwają dłużej niż jeden miesiąc. Dodatkowe punkty
będzie można również uzyskać, jeśli uczelnie z Metropolii będą współpracować ze
sobą podczas realizacji danego projektu – chodzi np. o wymianę studentów czy
poprowadzenie przez zaproszonego naukowca zajęć na partnerskiej uczelni.
Dofinansowanie otrzymane w danym roku budżetowym, będzie musiało zostać
rozliczone do końca grudnia.

Regulamin Metropolitalnego Funduszu Wspierania
Nauki oraz wniosek znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.metropoliagzm.pl/artykul/31846/125720/ogloszenie-o-naborze-wnioskow