1

Transport, edukacja, rynek pracy i zieleń – młodzi mieszkańcy wyrazili swoje potrzeby 

Zwiększenie udziału osób młodych w życiu społecznym, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, rozwijanie transportu i zielonej infrastruktury – to niektóre cele strategiczne, wskazane przez mieszkańców GZM w wieku od 16 do 25 lat, którzy brali udział w projekcie „Młodzi robią Metropolię”. Po ponad roku wspólnej pracy, nadchodzi czas na podsumowanie projektu.  

„Młodzi robią Metropolię” to projekt, w którym uczestniczyła grupa 25 młodych mieszkańców GZM, a także zespół naukowy z Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca miała na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków działań dla ludzi młodych, podejmowanych przez GZM i jej gminy członkowskie. Założeniem projektu było włączenie młodzieży w procesy decyzyjne oraz uzyskanie informacji na temat zmian, które według nich powinny być podejmowane w Metropolii. We wtorek (26 października) odbyło się spotkanie uczestników projektu z zarządem Metropolii, podczas którego przedstawiono pierwsze wnioski.

Postulaty wniesione przez młodych mieszkańców okazały się bardzo zróżnicowane. Uczestnicy projektu wskazali, że oczekują dialogu i współpracy w procesach miastotwórczych. Oczekują także lepszej edukacji –  przygotowującej do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Chcą dobrej i przyjaznej przestrzeni publicznej, sprzyjającej realizacji wszystkich potrzeb bez względu na stan zdrowia i wiek. Sprzeciwiają się betonowaniu miast, oczekują zielonych i przyjaznych przestrzeni do życia. Pragną mieć dostępu do rynku pracy, który nadąża za nowymi możliwościami i trendami. Chcą przemieszczać się po mieście dobrze zorganizowanym transportem publicznym.  

Efektem projektu „Młodzi robią Metropolię” jest raport – zawierający diagnozę, cele strategiczne i pomysły na zadania interwencyjne – który zostanie udostępniony gminom GZM oraz departamentom merytorycznym Urzędu Metropolitalnego. Ponadto cele wskazane przez mieszkańców posłużą  w opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Uczestnicy projektu zostali także zaproszeni do zespołów doradczych GZM działającego w obszarze wyzwań demograficznych.  

Czytaj więcej o projekcie Młodzi robią Metropolię TUTAJ
Ponad 80 mln zł dotacji dla Metropolii na zakup autobusów napędzanych wodorem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udzieli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dotacji w wysokości 81 mln zł na zakup 20 autobusów wodorowych. To pierwszy, pilotażowy etap upowszechniana w województwie śląskim wodoru jako paliwa dla komunikacji miejskiej i zarazem element wdrażania strategii bezemisyjnego transportu publicznego na terenie GZM. Nowy tabor na początek ma obsługiwać szybkie połączenia między głównymi miastami w regionie. Umowa w tej sprawie została podpisana dzisiaj (14 września) w siedzibie GZM.

Dofinansowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie o nazwie „Hydrogen GZM” będzie realizowane w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, do którego nabór był ogłoszony w październiku 2020 r. W ramach tej inwestycji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaplanowała zakup 20 autobusów zasilanych paliwem wodorowym. Wszystkie autobusy mają być także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyzację i system informacji pasażerskiej. 

– Program „Zielony Transport Publiczny” wspiera rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w Polsce, a jego zasadniczym celem  jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych oraz upowszechnienie „zielonej” mobilności – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

–  Możliwość korzystania z ekologicznej komunikacji jest niezwykle istotna w gęsto zaludnionym i wysoko zurbanizowanym województwie śląskim, na terenach górniczych, gdzie kwestie ekologiczne mają szczególne znaczenie. Dotując zakup autobusów wodorowych, zmniejszamy emisję szkodliwych substancji i poprawiamy jakość życia w tym regionie, co jest jednym z zobowiązań naszego rządu  – zaznacza minister Michał Kurtyka.

Tabor zakupiony dzięki dotacji z NFOŚiGW w ramach upowszechniania w województwie śląskim transportu o napędzie wodorowym będzie obsługiwał w pierwszej kolejności połączenie metropolitalne między najważniejszymi ośrodkami i „generatorami” ruchu komunikacyjnego na terenie konurbacji. Intencją jest realizacja szybkiej i jednocześnie czystej ekologicznie komunikacji ponadlokalnej.

– W Polskiej Strategii Wodorowej – obok przemysłu i energetyki – transport został wskazany jako jeden z 3 kluczowych obszarów rozwoju. Tym większym optymizmem napawa dzisiejsze wydarzenie, wpisujące się w szereg kroków milowych na rzecz wodoryzacji gospodarki dodał szef resortu klimatu i środowiska. 

Wartość  całkowita inwestycji realizowanej przez GZM to 110 700 000 zł, przy czym koszty kwalifikowane wynoszą 90 000 000 zł, a dotacja ze środków NFOŚiGW obejmie 90 proc. z nich, co stanowi kwotę 81 000 000 zł. Dofinansowanie obejmie zakup wspomnianych 20 autobusów wodorowych (kategorii M3 FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle). Projekt przewiduje także przeszkolenie około 60 kierowców i mechaników w zakresie obsługi pojazdów bezemisyjnych. 

– Działania na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce stanowią jeden z priorytetów naszej instytucji – podkreśla prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski. 

– Środki z programu „Zielony Transport Publiczny” przyczynią się do rozwoju komunikacji zbiorowej, są też perspektywiczną inwestycją w lepsze zdrowie i jakość życia Polaków. Transport wodorowy i szeroko rozumiana wodoryzacja gospodarki mogą być wielką szansą nie tylko na czyste powietrze, ale także na budowę przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, które zaoferują innowacyjne produkty i rozwiązania w tej technologii. Wodór to nisza, którą stale możemy z powodzeniem zagospodarować, a NFOŚiGW służy wiedzą, doświadczeniem i szeregiem narzędzi wspierający inwestycje w tym obszarze– dodaje szef NFOŚiGW.

– Narodowy Fundusz stworzył stabilną, wieloletnią perspektywę finansowania elektromobilności. Do roku 2030 mamy do rozdysponowania na ten cel kwotę 4,7 mld złotych – zapewnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

–  Systematycznie  rozwijamy dwa uzupełniające się programy „Mój elektryk”, skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców oraz priorytetowy – i dla nas, i dla samorządów – program „Zielony Transport Publiczny”. To mechanizm kluczowy dla transformacji komunikacji zbiorowej. Dlatego zachęcam do udziału w drugim trwającym do 20 grudnia naborze.  Z budżetem sięgającym 1,2 mld zł. odpowiada on na wyzwania i potrzeby w zakresie ograniczania stosowania paliw emisyjnych i rozwoju zielonej, inteligentnej mobilności– dodaje zastępca prezesa NFOŚiGW.

Całe przedsięwzięcie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Efektem ekologicznym projektu będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (1 098,50879 Mg/rok)  i tlenków azotu (0,60894 Mg/rok) oraz ograniczenie emisji pyłów PM10, czyli o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (0,002346 Mg/rok).

Infrastruktura związana z eksploatacją i obsługą techniczną autobusów napędzanych paliwem wodorowym ma natomiast pochodzić od dostawcy zewnętrznego. Działania przewidziane w projekcie „Hydrogen GZM” realizowane będą w oparciu o współpracę z koncernami energetycznymi, które zbudują stacje tankowania wodorem na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zastosowanie wodoru w transporcie publicznym ma podwójne znacznie. Poza aspektem ekologicznym, chodzi o jego wydajność. Czas tankowania autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi jest kilkukrotnie krótszy niż pojazdów bateryjnych, a na jednym tankowaniu mogą przejechać nawet dwa razy dłuższy dystans. Nie wymagają również tak rozbudowanej sieci ładowarek.

– Ma to kluczowe znaczenie dla nas jako jednego z największych organizatorów transportu w Polsce – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Na nasze ulice każdego dnia wyjeżdża około 1500 pojazdów i obsługuje około 7 tys. przystanków w 56 gminach. Ze względu na utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia technologii wodorowej, jej upowszechnienie nie byłoby możliwe bez rządowych i europejskich programów dotacji. Dzięki temu wsparciu flota pojazdów na paliwa alternatywne stale się powiększa – zaznacza szef GZM.

Obecnie pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego jeździ ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. GZM szacuje, że po zrealizowaniu zaplanowanych dostaw i przy uwzględnieniu tych planowanych, o których dofinansowanie ubiega się m.in. w ramach programu Polski Ład (235 autobusów hybrydowych i CNG), nawet co trzeci autobus wyjeżdżający na jej drogi może być napędzany paliwem niskoemisyjnym. A jeśli w tym zestawieniu uwzględnione zostaną również tramwaje i trolejbusy, to wówczas nawet co drugi.

Warto dodać, że dotacja do zakupu 20 autobusów wodorowych to już kolejne rządowe wsparcie dla komunikacji publicznej w aglomeracji śląskiej.  Wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska – w ramach realizacji „Programu dla Śląska” – dofinansowało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz stworzenie 34 punktów ładowania. Umowy w tej sprawie podpisane zostały 10 marca 2021 r. w Katowicach w obecności ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki i wiceministra Ireneusza Zyski, a także marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży. Podstawę porozumień stanowiła realizacja programu „Gepard II Śląsk” zakładającego wdrażanie niskoemisyjnego transportu w lokalnych samorządach – w ramach „Programu dla Śląska”. Program ten stanowi część rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz strategii „Zielone Śląskie 2030”. 

Na mocy wspomnianej umowy – w ramach projektu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – NFOŚiGW przekazał GZM niemal 40 mln zł dotacji na zakup 32 „elektryków” do przewozu pasażerów i 27 punktów ładowania dla tych pojazdów. Przetarg w tej sprawie ma zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku najbliższych tygodni. Beneficjentami były wówczas także Tyskie Linie Trolejbusowe w Tychach, Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, które otrzymały dofinansowanie na tych samych warunkach (85 proc. dotacji) do zakupu pozostałych autobusów elektrycznych i stacji ładowania z wymienionej wyżej puli. Całe przedsięwzięcie o łącznej wartości ponad 138 mln zł uzyskało również wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO).
Europejskie metropolie zabrały głos w sprawie Krajowych Planów Odbudowy

W poniedziałek (14 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie online przedstawicieli europejskich obszarów metropolitalnych skupionych w sieci European Metropolitan Authorithies (EMA). Spotkanie to stanowiło znakomitą okazję do wymiany informacji i poglądów na temat planów i wyzwań stojących przed metropoliami w perspektywie uruchomienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, a także omówienia działań stojących przed EMA w celu zwiększenia udziału obszarów metropolitalnych we wdrażaniu tych środków. W tej dyskusji nie mogło zabraknąć głosu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, reprezentowanej przez jej przewodniczącego Kazimierza Karolczaka. 
Podczas spotkania zwrócono uwagę, że potrzeby obszarów metropolitalnych zostały uwzględnione w Krajowych Planach Odbudowy jedynie w niewielkim stopniu. W części krajów propozycje w tym zakresie zostały odrzucone bez żadnego uzasadnienia.
GZM uczestniczyła w procesie konsultacji zgłaszając swoje uwagi do pierwszego projektu KPO. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin, jak czyste powietrze z uwzględnieniem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych, wsparcie gospodarki zeroemisyjnej, w tym zeroemisyjnego transportu oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego. Ponadto GZM zwróciła szczególną uwagę na konieczność wsparcia tzw. Mobilności Bezzałogowej (bezzałogowe statki powietrzne – BSP), przede wszystkim w zakresie ośrodków kompetencji i infrastruktury testowania transportu dronowego oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP, pilotaży, centrów monitorowania z wykorzystaniem BSP oraz zakupu i rozwoju BSP.
W zeszłym miesiącu przedstawiciele GZM uczestniczyli w spotkaniu zespołu roboczego KPO. Rząd reprezentowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na spotkaniu omówiono postulat wykorzystania doświadczeń i funkcjonujących struktur samorządów wojewódzkich oraz zaplanowano wdrożenie 16 instytucji koordynujących realizację KPO na poziomie regionalnym. Zgłoszono również propozycję podziału alokacji i realizacji KPO pomiędzy samorządy województw i rząd. Opowiadano się za minimum 40 proc. realizacji KPO przez samorządy województw. Przedstawiciele samorządu podkreślali potrzebę zapoznania się z polskim Nowym Ładem, w szczególności z reformą służby zdrowia. Omówiono również wzmocnienie kompetencji i skład Komitetu Monitorującego. Sugerowany skład KM: 1/3 przedstawicieli sektora rządowego, 1/3 przedstawicieli sektora samorządowego, 1/3 przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów społecznych i partnerów gospodarczych.
Oprócz GZM w spotkaniu sieci EMA udział wzięli przedstawiciele obszarów metropolitalnych Barcelony, Bratysławy, Budapesztu, Dublina, Krakowa, Lyonu, Florencji, Mediolanu, Rzymu, Turynu, Wenecji, North West City Region (Irlandia), Paryża, Porto i Tuluzy.Metropolia wykorzysta europejskie doświadczenia w zakresie ochrony klimatu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów”. Ma ona na celu realizację na poziomie samorządowym unijnych planów w zakresie klimatu i energii. We wtorek (1 czerwca br.) GZM podpisała Zobowiązanie Koordynatorów Terytorialnych Porozumienia Burmistrzów.

Zarząd Metropolii podpisał zobowiązanie podczas konferencji „Następny krok w walce o czyste powietrze”, którą zorganizowano w siedzibie GZM w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia.

– Metropolię tworzy 41 miast i gmin, które wciąż mają duży problem z jakością powietrza. Poprawa powietrza, którym oddychamy, to jedno z naszych największych wyzwań, dlatego cieszę się, że udało nam się nawiązać współpracę w ramach Porozumienia Burmistrzów. Liczę, że ta współpraca pozwoli nam rozwiązać jeden z naszych największych problemów i szybko przełoży się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców – powiedział podczas konferencji Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Porozumienie Burmistrzów ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do pewnej, zrównoważonej i ekonomicznej energii. Miasta sygnatariusze zobowiązują się do wspierania procesu realizacji unijnego celu, polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do roku 2030 oraz przyjęcia wspólnego podejścia do zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych.

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielił się także Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, również pełniącego rolę koordynatora Porozumienia Burmistrzów. Głos zabrali także wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, jako przedstawiciele miast sygnatariuszy Porozumienia. 

Metropolia GZM dzięki przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów wzmocni swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Udział w inicjatywie przysłuży się promocji GZM, jako instytucji odpowiedzialnej ekologicznie, która chce wspierać gminy w realizacji działań związanych z efektywnością energetyczną i adaptacją do zmian klimatu. Ponadto udział w Porozumieniu może ułatwić sięganie po zewnętrzne źródła finansowania, w tym środki unijne, a także umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z gronem światowych liderów w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Energii i Klimatu powstało w 2008 roku w Europie. Jest to pierwsza tego rodzaju oddolna inicjatywa związana z energią i zmianami klimatu, która okazała się wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim czasie. Obecnie skupia 10 648 sygnatariuszy, 228 koordynatorów oraz 215 instytucji wspierających z 61 krajów.

Konferencję „Następny krok w walce o czyste powietrze” zorganizowały Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”. 
Metropolia chce przyspieszyć tramwaje. Na początek pod lupę weźmie linie T6, T7 i T15

Brak priorytetu przejazdu przez skrzyżowania, blokowanie torowiska przez źle zaparkowane samochody, ogólny układ drogowy – to tylko kilka z czynników, mających wpływ na czas przejazdu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. A ten niejednokrotnie niestety jest dłuższy niż np. pokonanie podobnej trasy autobusem. Dlatego GZM pracuje nad tym, aby wykorzystać maksymalnie potencjał sieci tramwajowej, by te mogły jeździć szybciej. Przeanalizowane zostaną różne możliwości i scenariusze, również takie, które nie będą wymagały kosztownych i czasochłonnych remontów i modernizacji torowiska.  

Przyspieszenie czasu przejazdu tramwajów, to jedno z podejmowanych przez nas działań, aby usprawnić podróżowanie po Metropolii – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Wynika to z faktu, że na transport szynowy patrzymy szeroko. To znaczy, że ważne jest dla nas nie tylko rozwijanie oferty kolejowej, ale równie istotne jest usprawnienie funkcjonowania tramwajów.  Komunikacja miejska oparta na szynie, to właśnie ten element systemu, który może realnie usprawnić nasze codzienne podróże – dodaje.  

Teraz zdarza się niestety, że tramwaje niejednokrotnie jadą wolniej i dłużej niż autobusy. Ma na to wpływ wiele czynników związanych m.in. z ogólnym z układem drogowym albo zaprogramowaniem sygnalizacji świetlnej. Dużym problem jest również to, że nie wszędzie torowisko odseparowane jest od jezdni, a prawdziwą zmorą są źle zaparkowane samochody, które blokują torowiska. Tylko przez pierwsze 100 dni tego roku ruch tramwajów z tego powodu został wstrzymany 42 razy, podczas, gdy przez cały poprzedni rok – 68. Każde takie zdarzenie, to opóźnienia, które trwają od kilku do kilkunastu minut, ale jedno z najbardziej uciążliwych, do którego doszło w Katowicach na placu Miarki, trwało prawie 80 minut.  

– Z dotychczas przeprowadzonych przez nas obserwacji wynika, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału naszej sieci z różnych powodów. Dlatego chcemy przeprowadzić analizę i sprawdzić, co możemy zrobić, aby ten czas przejazdu tramwajów przyspieszyć Właśnie podpisaliśmy umowę na wykonanie koncepcji dotyczącej optymalizacji czasu przejazdu tramwajów, czyli tego, co trzeba byłoby zrobić, aby jeździły szybciej – mówi Paweł Krzyżak, zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji.

Na początek pod lupę zostaną wzięte trzy linie tramwaje – 6, 7 i 15. Przejeżdżają one przez Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Katowice i Sosnowiec. Podczas tych prac analizowane będą różne warianty i scenariusze. Metropolia chce w ten sposób sprawdzić katalog dostępnych możliwości, które nie musiałyby się zawsze wiązać z tak zaawansowanymi pracami jak przebudowa torowisk. Dlatego właśnie chce oszacować jakie będzie przyspieszenie przejazdu tych tramwajów, jeśli np. sygnalizacje świetlne będą zaprogramowane na zieloną falę dla nich.

– Wprowadzenie priorytetu przejazdów dla tramwajów będzie ważnym elementem podnoszącym ich konkurencyjność względem samochodu czy autobusu. Z jednej strony działania te wpłyną na skrócenie czasu podróży pasażerów, co jest szczególnie istotne w godzinach szczytu (z pracy/do pracy), ale mogą przyczynić się też realnie do zwiększenia intensywności zjawiska modal split, czyli zmiany struktury wykorzystywanych środków transportu. Rozwój transportu szynowego, to również zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy komunikacji zbiorowej, co jest możliwe dzięki skróceniu czasu spędzanego w korkach i większej płynności ruchu drogowego – wylicza Paweł Krzyżak.

W pierwszym etapie prac wykonawca podejmie się przygotowania szczegółowej analizy na podstawie wizji w terenie na skrzyżowaniach z ruchem tramwajowym. Dokona inwentaryzacji linii tramwajowych, przeanalizuje lokalizację przystanków, wykona pomocnicze pomiary ruchu, przeprowadzi obserwację zachowań uczestników ruchu oraz dokona analizy problemów, występujących na liniach komunikacyjnych. Zapozna się z problematyką optymalnego sterowania sygnalizacją świetlną i organizacją ruchu w rejonie skrzyżowań, jak i zmian infrastrukturalnych. Jego zadaniem będzie również wskazanie miejsc newralgicznych, problematycznych węzłów i ciągów komunikacyjnych wraz ze wskazaniem występujących problemów oraz rozwiązań dla tych problemów.

W drugim etapie prac dla wybranych korytarzy linii T6, T7 i T15, przygotowane zostaną symulacje ruchu stanu obecnie istniejącego i docelowego, uwzględniającego wielowariantową koncepcję priorytetyzacji tramwajowej. Zostaną one następnie wykorzystane do wykonania analizy porównawczej, w ramach której ocenione zostaną efekty przyspieszenia komunikacji tramwajowej na wspomnianych wyżej liniach tramwajowych.

Link: więcej informacji o transporcie w Metropolii
„W Metropolii. Biznes” – o gospodarczych atutach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Prezentacja trendów gospodarczych i społecznych – tym zagadnieniom poświęcony jest biuletyn ekonomiczny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pt. „W Metropolii. Biznes”. Partnerem przedsięwzięcia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

– Chcemy pokazywać nasze sukcesy gospodarcze i przybliżać potencjał konurbacji – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – Metropolia to ponad dwa miliony osób, które swoją pomysłowością i codzienną pracą zmieniają ją na lepsze. Dzięki temu odważnie patrzymy w stronę nowoczesnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Liczymy, że zaprezentowane dane ułatwią Państwu podejmowanie decyzji dotyczących lokowania swoich inwestycji czy ich dalszego rozwoju właśnie u nas. Metropolia to bardzo dobry adres – dodaje. 

– Aktywnie uczestniczymy w procesach pozytywnych zmian, które od lat zachodzą w miastach i gminach tworzących Metropolię – mówi dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do współpracy przy tym projekcie. Przed nami kolejne wyzwania, chcemy na bieżąco pokazywać w syntetyczny sposób fakty, dane i liczby potencjalnym partnerom – podkreśla prezes KSSE S.A.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” będzie ukazywał się co kwartał, prezentując informacje o gospodarce, rynku pracy, edukacji i nauce, oraz o jakości życia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Biuletyn jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą, stąd ukazywał się będzie w polskiej i w angielskiej wersji językowej. Część informacji i danych w nim zawartych będzie dodatkowo publikowana w formie wideo.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to projekt Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii realizowany wspólnie z Departamentami: Marki i Komunikacji Marketingowej oraz Komunikacji Społecznej.
Metropolia GZM i Metropolia Barcelony zawierają porozumienie o współpracy

Działania na rzecz rozwoju transportu publicznego oraz elektromobilności, zapobieganie skutkom zmian klimatycznych, rozwój terenów zielonych, wymiana doświadczeń w zarządzaniu metropolią oraz planowaniem przestrzennym – to kilka z przykładów form współpracy, którą będzie realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Obszar Metropolitalny Barcelony (AMB). Te wielkie organizmy miejskie podpisują porozumienie o partnerstwie.

– W rozwoju Metropolii stawiamy na współpracę z wielkimi organizmami miejskimi. To ważne dla nas, aby korzystać z ich doświadczeń oraz szukać inspiracji do dalszego działania – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Obszar Metropolitalny Barcelony jest dla nas bardzo ważnym partnerem. To jeden ze znaczących liderów rozwoju w Europie i na świecie. Charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym, wysokim stopniem innowacyjności firm, wysoką jakością życia oraz nowoczesnymi rozwiązaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem metropolii, jako organizmu miejskiego. Chcemy korzystać z doświadczeń naszych nowych partnerów, by GZM stała się miejscem o wysokiej jakości życia – tłumaczy Kazimierz Karolczak.

Porozumienie określa konkretne obszary współpracy. Obie Metropolie będą działać na rzecz transportu publicznego, logistyki oraz elektromobilności. Będą także współpracować w ramach działań związanych z rozwojem terenów zielonych oraz zapobieganiem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Współdziałanie będzie związane także z planowaniem przestrzennym oraz rozwojem gospodarczym.

– Współpraca między metropoliami jest kluczem do przezwyciężenia głównych wyzwań metropolitalnych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, brak tanich mieszkań, ożywienie gospodarcze, zmiana klimatu, problemy z mobilnością lub zanieczyszczenie powietrza – mówi Ernest Maragall i Mira, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzynarodowych i współpracy Obszaru Metropolitalnego Barcelony.

– Silna współpraca owocuje wymianą doświadczeń, dobrymi praktykami i opracowywaniem wspólnych projektów w celu sprostania tym wyzwaniom w podejściu ponadlokalnym. Współpraca ta będzie również oznaczać dalszy rozwój i rozszerzenie relacji między naszymi gminami a lokalnymi interesariuszami, takimi jak uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy czy przedsiębiorcy. To porozumienie jest znakomitą okazją do poszukiwania wspólnych celów, wzmacniania naszych kompetencji i dalszej wspólnej pracy na rzecz metropolitalnego wymiaru polityk Unii Europejskiej – dodaje Ernest Maragall i Mira.

Metropolie będą też współpracować w wydarzeniach na skalę międzynarodową, m.in. podczas Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w Katowicach w 2022 r. 

Porozumienie jest wynikiem wcześniejszej współpracy obu Metropolii. Obejmowała ona m.in. projekt GZM pod nazwą „REthinking Metropolises” oraz inne działania w ramach sieci European Metropolitan Authorities, m.in. we współtworzenie zespołu zadaniowego wypracowującego wspólne stanowisko metropolii europejskich do instytucji UE, w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Obszar Metropolitalny Barcelony został zarejestrowany w październiku 2011 r. Powstał, na mocy prawa uchwalonego przez Parlament Katalonii 27 lipca 2010 r., na bazie trzech już funkcjonujących organizacji metropolitalnych – Związku Gmin Obszaru Metropolitalnego Barcelony, Agencji Ochrony Środowiska oraz Związku Transportu Metropolitalnego. W jego skład wchodzi 36 gmin, które zajmują 636 km kw. Mieszka w nich ponad 3,2 mln osób. Obszary zurbanizowane zajmują ok. 48 proc. całości powierzchni. Metropolia wytwarza 52 proc. PKB Katalonii oraz 10 proc. PKB Hiszpanii. Rocznie do Metropolii przyjeżdża ok. 52,7 mln osób, w tym ok. 11 mln stanowią turyści.

Obszar Metropolitalny Barcelony to drugi wielki organizm miejski, z którym Metropolia GZM zawiera porozumienie o współpracy. W sierpniu 2019 r. podobny dokument został podpisany z Metropolią Ruhry.
Śniadanie Wielkanocne dla samotnych

Wielkanoc jest wyjątkowym i niezwykłym czasem, zarówno dla nas, jak i naszych najbliższych. Niestety, wiele osób spędza ten okres samotnie. Od zeszłego roku dodatkową przeszkodą w spokojnym celebrowaniu świąt jest koronawirus. Miast i gminy Metropolii GZM oraz Fundacja Wolne Miejsce nie pozostają obojętni na powyższy stan rzeczy i po raz kolejny współpracują przy organizacji Śniadania Wielkanocnego Dla Samotnych.

Samotność nie z wyboru zawsze jest trudna, jednak w czasie pandemii stała się wyjątkowo dotkliwa. W tym niezwykle trudnym czasie ważne są nawet najdrobniejsze gesty, przypominające o tym, że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii możemy na siebie liczyć. Wydarzenia świąteczne, organizowane przez Fundację Wolne Miejsce są dowodem na to, że potrafimy się jednoczyć i pomagać, że ciągle jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka. Idea, która zaczęła się najpierw od jednej osoby, potem była obecna w jednym mieście, teraz, od lat, łączy nasze miasta i gminy wspomagając tych, którzy tego najbardziej potrzebują – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W tym roku, z powodu pandemii, utrzymana zostaje mobilna formuła spotkań z samotnymi. Wielkanocne śniadanie trafi do osób samotnych zarówno z Katowic, jak i innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Wielkanoc to czas, który zawsze chcemy spędzić w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych osób. Wspólne śniadanie to okazja do dzielenia się radością. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali także o osobach samotnych, które z różnych przyczyn nie mają z kim się tą radością dzielić. Dlatego po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Wolne Miejsce do wspólnego organizowania Śniadania Wielkanocnego dla samotnych. To kolejne święta, które ze względu na pandemię koronawirusa, będziemy obchodzili inaczej niż zwykle. Podobnie, jak podczas Bożego Narodzenia i ubiegłorocznej Wielkanocy, osoby samotne mogą liczyć na posiłek „z dostawą do domu” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W niedzielę wielkanocną, 4 kwietnia, chętni wolontariusze dostarczą śniadanie do każdej zgłoszonej osoby w potrzebie.

Samotność to choroba naszej cywilizacji, którą możemy uleczyć wyłącznie przez żywą i życzliwą obecność drugiego człowieka. Może się ona zdarzyć każdemu z nas, bez względu na status społeczny i materialny, ale dla każdego potrafi być tak samo dotkliwa. Naszą służbą, poprzez organizację wydarzeń świątecznych oraz przez inne projekty społeczne, wychodzimy naprzeciw osobom samotnym, dając im okazję do życzliwego kontaktu z naszymi wolontariuszami, dzięki czemu spotkania te, stają się prawdziwie rodzinne — mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, organizator wydarzenia.

Fundacja Wolne Miejsce angażuje wielu wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Akcja odbędzie się w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, a także w Radomiu, Starachowicach, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Olsztynie, Rumii i Kołobrzegu. Nowością w tym roku jest pojawienie się specjalnej aplikacji dla wolontariuszy z wyznaczoną trasą, aby dotrzeć do potrzebujących i możliwością komunikacji w razie jakiegoś problemu.

Na portalu Facebook pojawiła się lista składników niezbędnych do przygotowania śniadania wielkanocnego. Fundacja prosi wszystkich chętnych o pomoc w zakupie i dostarczeniu wymienionych tam produktów do katowickiej siedziby.

Podsumowanie zeszłorocznej edycji w Katowicach: https://youtu.be/KtjO9J2Qvmw

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji (https://wolnemiejsce.pl/) oraz na profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/wolnemiejsce).

Foto: Metropolia GZM/ Witold Trólka

Plakat informacyjny zapowiadający Śniadanie Wielkanocne dla samotnych
Mat. organizatoraGZM kupi 32 autobusy elektryczne, ubiega się o dofinansowanie zakupu 20 na wodór

Nawet co piąty autobus jeżdżący pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego wkrótce może być zasilany paliwem alternatywnym. Gdy dodamy do tego tramwaje i trolejbusy – co trzeci. Wszystko to możliwe dzięki dofinansowaniu zakupu autobusów elektrycznych. Metropolia GZM właśnie podpisała umowę na 32 pojazdy wraz z budową stacji ładowania w ramach programu GEPARD II oraz ubiega się o dofinansowanie zakupu 20 zasilanych wodorem w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Ponadto PKM Katowice, PKM Gliwice i PKM Sosnowiec oczekują m.in. na dostawę łącznie 34 „elektryków”.

– Rozwój transportu niskoemisyjnego jest dla nas jednym ze strategicznych celów – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Małymi krokami, wspólnie z naszymi operatorami i PKMami, staramy się, by w naszej flocie liczba „elektryków” i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi systematycznie wzrastała. Ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia tych technologii, ich zakup nie byłby możliwy bez rządowego i unijnego wsparcia. Dzięki temu nasz transport publiczny staje się coraz bardziej komfortowy i, co jest równie ważne, ekologiczny. Poprawa jakości powietrza właśnie poprzez inwestycje w rozwój transportu niskoemisyjnego to jedno z naszych najważniejszych wyzwań – dodaje.

Dokońca marca GZM ogłosi przetarg na zakup 32 elektrycznych autobusów. Koszt tej inwestycji to 120 mln zł, z czego 80 mln zł to dofinansowanie otrzymane w ramach programu GEPARD II. W środę (10 marca) w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja w połowie będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a w połowie z NFOŚiGW. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WSL zostanie podpisana po ogłoszeniu przetargu na realizację projektu.

Dzięki temu na drogach GZM pojawi się 27 autobusów 12-metrowych, 5 przegubowych o długości 18 metrów oraz zakupionych zostanie 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. Ponadto w sześciu miastach zostanie wybudowanych 9 stacjonarnych ładowarek – po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach.

Elektryczne autobusy dołączą do floty ponad 200 pojazdów, które zasilane są paliwami alternatywnymi – sprężonym gazem ziemnym (149), napędem hybrydowym (41) i elektrycznym (13), a które już teraz obsługują pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Dofinansowanie w ramach programu GEPARD II otrzymały również Tyskie Linie Trolejbusowe, które zamówią 6 nowoczesnych trolejbusów hybrydowych.

Na dostawę łączenie 24 autobusów elektrycznych, które zostały kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czekają również PKM Sosnowiec (14) i PKM Gliwice (10). Z kolei do floty PKM Katowice dołączy wkrótce 10 nowych „elektryków”. Gliwicka spółka podpisała również umowę na 15 autobusów hybrydowych.

Metropolia ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. W tej sprawie trwa aktualnie ocena wniosku złożonego do programu „Zielony Transport Publiczny”. Projekt ten będzie pilotażem, stanowiącym pierwszy etap we wdrażaniu i upowszechnianiu transportu publicznego napędzanego wodorem na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Gdy te planowane zakupy zostaną sfinalizowane, to nawet co piąty autobus, jeżdżący pod szyldem ZTM, będzie napędzany niskoemisyjnym paliwem. Uwzględniając w tym zestawieniu również tramwaje (300) i trolejbusy (25), wtedy co trzeci pojazd na drogach GZM będzie zasilany paliwem alternatywnym.
Europejski Zielony Ład i cyfryzacja gospodarki – szansa dla województwa śląskiego?

Czy zielona transformacja oraz digitalizacja gospodarki to szanse na rozwój regionu? Jak do tych wyzwań przygotowana jest Polska i województwo śląskie? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy dyskusji organizowanej przez stowarzyszenie Pro Silesia oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię: premier Jerzy Buzek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celina Olszak oraz przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak. Jak na dyskusję o cyfryzacji przystało, debata odbyła się online, w dniu 24 lutego 2021 r.

Dlaczego Zielony Ład jest ważny dla Śląska?

Europejski Zielony Ład oraz procesy cyfryzacji to dziś główne wyzwania społeczno-gospodarcze w wymiarze globalnym, które wymagają nowych polityk publicznych, inwestycji, przemyślanych regulacji oraz odpowiednich strategii biznesowych.

Premier Jerzy Buzek zauważył, że neutralność klimatyczna i związane z nią wycofywanie się z węgla to kluczowe elementy Europejskiego Zielonego Ładu. Unia Europejska na wiele lat przed pandemią zaczęłą realizować długofalową strategię, która mogłaby uratować naszą planetę. Na przykładzie pandemii COVID-19 można dostrzec zależność człowieka od natury. Koncepcja Zielonego Ładu zwraca uwagę na niezbędne zmiany m.in. w obszarze energetyki, przemysłu, rolnictwa, transportu, budownictwa w taki sposób, aby gospodarka nadal kwitła. By było to możliwe niezbędne jest m.in. tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Konsekwencje zmian klimatycznych m.in. ocieplenie klimatu i skutki z tym związane mogą być dla społeczeństwa katastrofalne, dlatego należy przeciwdziałać tym procesom zawczasu, o czym mowa w Europejskim Zielonym Ładzie. 

Cyfryzacja gospodarki motorem zmian

Prof. Celina Olszak wskazała, że pandemia stała się powodem do wzmożonej dyskusji nad zagadnieniami związanymi z cyfryzacją gospodarki, ale również zwróciła uwagę na temat digitalizacji zwykłych aktywności społecznych, edukacyjnych a nawet kulturalnych. Problematyka cyfryzacji pojawiła się już w latach 60. XX w., wraz z powstaniem komputerów trzeciej generacji.  Wówczas cyfryzacja sprowadzała się do prostych operacji i tworzenia modeli biznesowych. Istotny przełom pojawił się w latach 90. wraz z rozwojem internetu, rozwojem mikroprocesorów, nowych systemów operacyjnych, generacji języków programowania. Współcześnie rola i możliwości procesów cyfrowych stały się strategicznym narzędziem wzrostu gospodarczego przyczyniając się do innowacyjnych modeli biznesowych, przesądzającym o rozwoju całej gospodarki ale również całego społeczeństwa. Nowe technologie są moderatorem zmian i moderatorem nowych możliwości. Pandemia zmusiła biznes, gospodarkę oraz ludzi do wejścia na przyspieszoną ścieżkę cyfryzacji gospodarki. Cyfryzacja to nie tylko technologie, ale przede wszystkim zmiana modeli biznesowych, łańcuchów logistycznych, partnerstwo biznesowe ale również system zarządzania relacjami z klientami. Firmy zmuszone zostały do weryfikacji swojej kultury organizacyjnej, co rozumiane jest poprzez m.in sposób świadczenia pracy.  Uczelnie wyższe, w poczuciu odpowiedzialności za proces kształcenia i badań, w krótkim czasie przesunęły swoje aktywności do sieci na specjalistyczne platformy. Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia cyfryzacji dokumentacji, procesów operacyjnych, administracyjnych oraz zarządczych.

Rola miast i metropolii w Zielonym Ładzie

Przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak stwierdził, że z punktu widzenia Metropolii i regionu, szukając odpowiedzi na pytanie jak zapewnić odpowiednie motory wzrostu, aby aglomeracja  była przyjazna mieszkańcom, należy znaleźć receptę na funkcjonowanie miast w przyszłości. Wydaje się, że w sytuacjach kryzysowych, należy wykorzystać zasoby w celu zbudowania odporności, ale również przygotować się do rozwoju, wykorzystując silne strony. Województwo śląskie i aglomeracja to miejsca silne pod względem rozwoju ICT, co jest ogromną szansą dla rozwoju regionu. Obecnie ok. 75 proc. budynków nie jest efektywna energetycznie, co jest dużym wyzwaniem dla sektora budownictwa, który powinien przekształcać się w budownictwo oparte na nowoczesnych, efektywnych energetycznie technologiach. Zmiany w sektorze budownictwa dają duży potencjał do generowania nowych miejsc pracy. W regionie istnieje zdolność by zagrożenia i problemy z nimi związane przekuć w potencjał rozwojowy.

Premier Jerzy Buzek podkreślił, że atuty województwa śląskiego znane są od dziesięcioleci, ponieważ region zawsze charakteryzował się istotną bazą wytwórczą, modernizacyjną, przemysłową. Dwie dekady temu w czasach kiedy w regionie funkcjonowało wiele kopalń i hut, które w znaczący sposób zanieczyszczały środowisko, natomiast nie istniał żaden zakład automotive,  powstał Program Regionalny naszego województwa. Od tego czasu region przeszedł kompletną zmianę.  Poziom bezrobocia w woj. Śląskim był zawsze niższy niż w kraju. Obecnie region charakteryzuje się bardzo silnym przemysłem informatycznym, samochodowym, ale również licznymi  inwestycjami, które lokowane są w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – największej w skali świata. To obszar wytwarzający ogromną ilość dóbr, który dodatkowo jest znakomicie skomunikowany. Obecnym wyzwaniem jest stworzenie programu, który pozwoli kolejny raz przebudować nasz region z wielkim sukcesem. Zdaniem prof. Buzka współpraca biznesu, samorządów oraz nauki pozwoli na utworzenie dobrego programu, który przyczyni się do uruchomienia funduszy przeznaczonych na transformację regionu. Istotną kwestią jest, żeby projekt dla Śląska powstał na Śląsku, co wpłynie na poczucia przynależności. 

Przewodniczący Kazimierz Karolczak zwrócił uwagę na planowane projekty, takie jak kolej metropolitalna i transport publiczny, które są sztandarowymi zadaniami Metropolii, wiążącymi się z dużymi wydatkami i powinny zostać wsparte środkami z funduszu sprawiedliwej transformacji.  Samorządy, nauka i biznes generują wiele podobnych, wartościowych projektów, ale nie mają wystarczającej możliwości do włączenia się w proces współtworzenia generalnego projektu dla woj. śląskiego, przez co efekt synergii może nie zostać w pełni osiągnięty.

Profesor Celina Olszak zaakcentowała, że województwo śląskie to obszar charakteryzujący się wieloma atutami, które powodują, że region pretenduje do bycia liderem m.in. nowych technologii, nowych modeli biznesowych.  Sektor ICT wywiera wpływ na inne sektory oraz branże, przyczyniając się do powstawania nowych miejsc pracy, nowych zawodów, nowych specjalizacji oraz nowych kierunków kształcenia. Atutem jest również miejsce, w którym ulokowanych jest wiele uczelni wyższych i ośrodków badawczych, niesamowity kapitał intelektualny i naukowy. Duże zaludnienie natomiast przekłada się na dużą liczbę firm, klientów, pracowników, co generuje duży udział w PKB. Region jest wysoko zurbanizowany, ale z ukształtowanym wysoce etosem pracy, gdzie cyfryzacja daje szansę na wprowadzenie modelu przemysłu 4.0. Gospodarka cyfrowa jest spoiwem różnych gałęzi gospodarki, które należy w sposób smart połączyć z biznesem, nauką, samorządami oraz  administracją. Potrzebna jest również wspólna integracja działań oraz promocja regionu w kraju i na świecie. 

Dzięki cyfryzacji gospodarki wybór miejsca zamieszkania jest mniej związany z miejscem pracy. Co jest niezbędne, by Śląsk stał się preferowanym miejscem zamieszkania?

Przewodniczący Kazimierz Karolczak wskazał, że każdy człowiek potrzebuje przestrzeni na rozwój swoich pasji i w celu spędzenia czasu wolnego. Life balance jest teraz bardzo ważny. Zieleń, czystość powietrza, dostępność komunikacyjna, ale również dostęp do szerokopasmowego internetu decydują, które lokalizacje wybieramy jako atrakcyjne do zamieszkania. Obecnie istotnym wyzwaniem dla miast jest w jaki sposób zarządzać i w jaki sposób myśleć o planowaniu przestrzennym, by zaspokoić potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Jak zagwarantować, żeby to przejście od gospodarki zasobochłonnej do opartej o wiedzę odbyło się z poszanowaniem zasady, że nikt nie będzie pozostawiony z tyłu?

Premier Jerzy Buzek zwraca uwagę, że będziemy się obawiać, ale to jest “lepsze nowe, dobre nowe”. Musimy tereny pokopalniane uzdatniać, tworzyć tereny przyjazne dla ludzi, niewykluczające osób starszych ani młodszych. Musimy tworzyć tereny dające nam oddech. Największe obawy byłyby wtedy, gdybyśmy zostali jeszcze na długie lata przy węglu, ze względu na zdrowie, ale i ceny energii. Opłaca się przejść na inne źródła energii, m.in. fotowoltaikę, energię wiatrową, gaz, co jest znacznie lepsze i mniej szkodzi środowisku. Należy powiedzieć “Głowa do góry!” mimo, że sprawa będzie trudna. 

Spotkanie prowadził Michał Syska – dyrektor programowy Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.  To kolejne spotkanie w ramach nowego cyklu debat online Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Najbliższe spotkanie już w marcu. Więcej informacji na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych organizatorów.


Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r., a w latach 2009-2012 – jego przewodniczący. W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE.

W 2016 r. Euractiv uznał go za jedną z trzech najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 r.

W latach 1997-2001 Premier RP; jego rząd przeprowadził reformy administracji, oświaty, zdrowia, emerytalną i górnictwa, wprowadził również Polskę do NATO i rozpoczął negocjacje w sprawie jej członkostwa w UE. Kawaler Orderu Orła Białego.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej w Kolegium Ekonomii.

Zainteresowania naukowe Prof. Celiny Olszak dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big Data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo.

Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in.: członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – przewodniczącą komisji ds. Infrastruktury informatycznej oraz członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej zinstytucjonalizowanej metropolii w Polsce. Koordynuje prace związane z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju i integracji publicznego transportu zbiorowego oraz promocji. Wcześniej pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego, gdzie odpowiadał za sprawy związane m.in. z Europejskim Funduszem Społecznym, Ochroną Środowiska oraz Gospodarką, Turystyką i Sportem. W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, następnie w 2003 roku założył jedną z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia, firmę WORKER Sp. z o.o., która stała się wkrótce jedną z największych firm, działających w swojej branży. W 2005 został członkiem założycielem oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), w tej chwili największej w Polsce branżowej organizacji pracodawców zrzeszającej agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR. W 2007 roku sprzedał udziały w spółce. Do 2010 roku pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora generalnego, wprowadzając inwestora na polski rynek. Kazimierz Karolczak jest absolwentem Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również Menadżerskie Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Od początku swej działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.

Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą. Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu. 

www.prosilesia.pl

Media społecznościowe: Facebook, LinkedIn, Twitter

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest pierwszym w Polsce związkiem metropolitalnym,  powołanym na mocy Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim. GZM od 1 stycznia 2018 rozpoczęła realizację ustawowych zadań. Zrzesza 41 miast i gmin woj. śląskiego, liczy blisko 2,3 mln mieszkańców. Jest platformą do szeroko zakrojonej współpracy, której celem jest podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców. W wymiarze wewnętrznym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nastawiona jest na integralność i spójność przestrzenną, społeczną i gospodarczą w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia mieszkańców, a w wymiarze zewnętrznym koncentruje się na pozycjonowaniu siebie na arenie międzynarodowej, jako atrakcyjnego obszaru do przebywania, inwestowania i współpracy.