Przetwarzanie odpadów komunalnych. Powstanie spółka celowa, by zapewnić gwarancję cen

GZM – Czysta Energia, to nazwa
spółki celowej, którą chce powołać Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jej
głównym zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego
związanego z budową i uruchomieniem instalacji termicznego przetwarzania
odpadów komunalnych, która ma powstać w Metropolii. Spółka w całości będzie
należeć do samorządów, by zapewnić stabilność cen za przetworzenie dostarczanych
odpadów. Pozwoli to uniknąć drastycznych podwyżek, z którymi muszą mierzyć się
niektóre polskie miasta i gminy, a więc również i mieszkańcy, przekazujące
odpady do niezależnych od samorządów, komercyjnych instalacji. Dzisiaj
instalacje termicznego przekształcania, to nowoczesne elektrociepłownie,
zasilane odpadami, których nie można składować i nie można poddać recyklingowi.
Produkują prąd, dzięki któremu można np. naładować swojego smartfona oraz
ciepło, którym można ogrzać dom. Funkcjonowanie tego typu instalacji pozwala
również uchronić mieszkańców przed niebezpiecznymi pożarami składowisk i
magazynów odpadów, gdy do atmosfery emitowane są szkodliwe
zanieczyszczenia.    

– Powoływanie spółek celowych,
których zadaniem jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, to standard
przyjęty na całym świecie – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Powstanie instalacji
termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, to dla nas jedno ze
strategicznych działań. Odpadów produkujemy coraz więcej, drastycznie wzrastają
ceny za ich zagospodarowanie, co przekłada się na wyższe opłaty, które
bezpośrednio ponoszą mieszkańcy GZM. Tymczasem ok. 30 proc. odpadów komunalnych
może zostać wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
Utworzenie instalacji, a co za tym idzie powołanie spółki, która ten proces ma
przeprowadzić, pomoże nam ustabilizować koszty związane z zagospodarowaniem
odpadów i ograniczyć dynamikę podwyżek, z którymi mamy aktualnie do czynienia. Zyskamy w ten sposób również kontrolę nad systemem
gospodarowania odpadami, co pozwoli uchronić nas przed niebezpiecznymi pożarami
składowisk i magazynów, gdy do atmosfery emitowane są szkodliwe
zanieczyszczenia
– wyjaśnia.

A tych w województwie śląskim w
2019 roku – według danych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej –
było 14.  

Nie bez
znaczenia jest również bezpieczeństwo sanitarne Metropolii. Aktualna sytuacja
epidemiologiczna pokazuje, że gdyby GZM posiadała taką instalację, odpady
mogłyby być unieszkodliwiane w sposób dużo bezpieczniejszy dla mieszkańców, a
przede wszystkim pracowników firm zajmujących się odpadami.

To elektrociepłownia.
Produkuje tyle prądu, że zasiliłaby wszystkie tramwaje w Krakowie

Instalacje termicznego przetwarzania
odpadów komunalnych, to nowoczesne i przyjazne dla środowiska systemy, które z
powodzeniem wykorzystywane są na całym świecie. Ich istota polega na wysoko
temperaturowym przetworzeniu tych odpadów, które i tak nie mogą zostać poddane
recyklingowi, a są zbyt kaloryczne, aby je składować. Zabrania tego prawo.
Dzięki ich termicznemu przetworzeniu, powstaje energia elektryczna, która
pozwoli np. naładować smartfona oraz ciepło, którym można ogrzać budynki
mieszkalne i użyteczności publicznej. Dlatego też na instalacje te powinniśmy
patrzeć jak na nowoczesne elektrociepłownie, które nie są zasilane ani węglem,
ani gazem, a odpadami właśnie.  

Podobne instalacje powstają
również w innych polskich miastach. W Krakowie Ekospalarnia działa od prawie
czterech lat i rocznie z ok. 220 tys. ton odpadów produkuje tyle energii
elektrycznej, ile potrzeba do zasilenia wszystkich linii tramwajowych,
kursujących po Stołecznym Królewskim Mieście. Jednocześnie zaspokaja około 7,5
proc. rocznych potrzeb systemu ciepłowniczego miasta Krakowa.

Co ciekawe, na terenie
krakowskiej Ekospalarni zadomowiły się również… pszczoły. Owady te są markerami
czystości środowiska – ich obecność świadczy o tym, że wokół panują sprzyjające
warunki do życia i że jest tam bezpiecznie. Na terenach zielonych wokół
krakowskiej instalacji znajduje się pięć pasiek z 400 tys. pszczół, które
zbierając pyłki na okolicznych nowohuckich łąkach, produkują rocznie około 100
kg wielokwiatowego miodu.

Spółka samorządowa pełni misję
publiczną. Zagwarantuje stabilność cen

Powstanie spółki GZM – Czysta
Energia to kolejny etap, zmierzający do powstania instalacji termicznego
przetwarzania odpadów w Metropoli. Spółka będzie w całości należała do
samorządów.

Spółki
komunalne co do zasady pełnią misję publiczną, a więc w przeciwieństwie do
podmiotów typowo biznesowych, ich celem nie jestem osiąganie jak najwyższego
zysku z narzuconej marży, ale wyników tzw. zero-plus. Nie chodzi oczywiście o
to, że mają one nie zarabiać na siebie, ale o to, aby ich bilans finansowy
zapewnił stabilne funkcjonowanie oraz pozwolił planować konieczne inwestycje
usprawniające proces technologiczny. Taką gwarancję daje nam właśnie spółka
komunalna. Bo niestety przykłady z kraju pokazują, że wraz ze zniesieniem
regionalizacji, ceny w niezależnych od samorządów, komercyjnych instalacjach
zaczęły drastycznie wzrastać, podczas gdy w inwestycjach komunalnych lub
zrealizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego są trzy razy niższe

– wyjaśnia Grzegorz Podlewski.

Uchwała, podjęta przez
Zgromadzenie Metropolii, rozpoczyna cały proces związany z powstaniem GZM –
Czysta Energia. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Zarząd Metropolii umowy
o powołaniu spółki, sporządzenie aktu notarialnego oraz złożenia wniosku o
rejestrację spółki w sądzie gospodarczym. Cały proces może potrwać nawet kilka
miesięcy. Kapitał nowopowstałej spółki będzie wynosił 20 milionów złotych.
Wstępny i szacunkowy koszt całej inwestycji to ok.  800 mln zł.

W oczekiwaniu na wpis na
ministerialną listę. Publikacja do końca roku

Decyzja o powstaniu spółki została
podjęta już teraz, aby mogła przygotować się organizacyjnie do rozpoczęcia prac
związanych z budową instalacji zaraz po uzyskaniu „zielonego światła” od rządu
i wpisaniu na ministerialną listę.  

– Wniosek o wpisanie naszej
inwestycji na rządową listę, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw
środowiska, złożyliśmy w połowie stycznia – informuje Blanka Romanowska,
dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska.

– Ze względu na epidemię
koronawirusa mamy informację, że lista zostanie opublikowana później niż
wcześniej planowano. Miała być znana najpóźniej do 31 lipca, ale termin ten
przesunięto do końca tego roku. W zgłoszeniu wskazaliśmy moc przerobową w
wysokości 250 tys. ton odpadów wysokokalorycznych rocznie – dodaje.  

W przeprowadzonej w ubiegłym roku
analizie dotyczącej potrzeb i możliwości inwestycyjnych w zakresie
zagospodarowania odpadów w Metropolii, podkreślono konieczność budowy tego typu
instalacji, która obsługiwałaby miasta i gminy GZM m.in. z uwagi na fakt, że w
naszym regionie wytwarzamy o ok. 40 proc. więcej śmieci w porównaniu do średnio
krajowego wskaźnika. A może być ich jeszcze więcej ze względu na funkcjonowanie
w Polsce szarej strefy. Według szacunków już teraz faktyczna ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych jest wyższa o ok. 25 proc. od zbieranych, zaś do 2030 roku
może to być nawet 50 proc. w porównaniu do danych za 2018 rok. Brakuje
natomiast instalacji, gdzie odpady wysokokaloryczne, których nie można
składować i nie można poddać recyklingowi, mogłyby zostać wykorzystane do
produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

„W związku z tym koniecznym jest
budowa zarówno instalacji GZM o wydajności 250 tys. Mg/rok, jak i tej z
komplementarnego projektu PEC Gliwice Sp. z o.o. o wydajności 80 tys. Mg/rok.
Uruchomienie tych dwóch instalacji pozwoli zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Metropolii, również
zapewni istotny wpływ samorządom GZM na kontrolę cen zagospodarowania odpadów
komunalnych” – możemy przeczytać w uzasadnieniu podjętej we wtorek (26 maja)
uchwały, powołującej spółkę GZM-Czysta Energia.

Siedziba spółki na razie będzie
znajdować się w siedzibie Urzędu Metropolitalnego przy ul. Barbary 21 A w
Katowicach, jednak docelowo będzie znajdować się w miejscu, gdzie instalacja
termicznego przetwarzania odpadów powstanie.

Lokalizacja
metropolitalnej instalacji jeszcze nie jest znana. Zanim jakiekolwiek
decyzje w tej sprawie zostaną podjęte, poprzedzone to będzie szczegółowymi
analizami oraz konsultacjami społecznymi, które ze względu na epidemię
koronawirusa, odbędą się w 2021 roku.

Metropolia chce, aby przeprowadzone
w tej sprawie konsultacje wyszły poza swoją tradycyjną formułę i przybrały
formę otwartego i racjonalnego dialogu społecznego. Jego celem nie będzie
konsultowanie dla samego konsultowania i „pokonania przeciwnika”, ale wspólne
wyrównywanie poziomu wiedzy i wypracowanie porozumienia.

Produkujemy coraz więcej
śmieci. Instalacja pozwoli ograniczyć wzrost rachunków

Przypomnijmy, że wytwarzamy o
prawie 21 proc. odpadów więcej niż zakładały to prognozy zawarte w Planie
Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, co w przypadku miast i gmin
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oznacza wzrost o ponad 162 tysięcy ton
śmieci rocznie. W 2018 roku na terenie GZM zebrano łącznie ok. 943 tys. ton
odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 446 kg w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Śmieci produkujemy coraz więcej, rosną wymogi związane z ich
przetwarzaniem. Już dziś, gdyby nie cementownie przyjmujące paliwo
wyprodukowane z części naszych odpadów, składowiska uległyby całkowitemu
wypełnieniu.

Jedyną instalacją termicznego
przetwarzania odpadów, która działa na terenie Metropolii, to zakład FORTUM w
Zabrzu. Jego maksymalne roczne możliwości przyjmowania odpadów resztkowych z
odpadów komunalnych wynoszą 70 tys. ton, a szacuje się, że w samym GZM odpadów
tych jest rocznie kilka razy więcej.

Utworzenie instalacji termicznego
przetwarzania odpadów, to jedno z działań, które chce podejmować
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kwestii zagospodarowania odpadów
komunalnych. Metropolia chce także włączyć się w szeroką kampanię
edukacyjno-informacyjną dotyczącą segregacji śmieci. Dodajmy, że miasta i gminy
GZM niebawem będą musiały spełnić restrykcyjne obowiązki dot. recyklingu, które
nakładają na nie przepisy unijne. Oznacza to, że do 2035 roku musimy osiągnąć
poziom 65-procentowego recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów. Brak
spełnienia tych wymogów może skutkować nałożeniem wielomilionowych kar na
samorządy, które w skali całej Metropolii mogą wynieść nawet 60 mln zł.
Historyczny budynek „UL-a” odnowiony

Pięć lat temu bytomskim harcerzom zamarzyło się, by historyczny budynek Domu Polskiego, zwany „Ulem”, znajdujący się u zbiegu ulic Sokoła i Korfantego, stał się siedzibą hufca. Udało się. Modernizacja obiektu współfinansowana ze środków unijnych właśnie dobiega końca. Na przełomie sierpnia i września harcerze zaczną urządzać wyremontowane pomieszczenia.

Logo.jpg

Po przejęciu budynku okazało się, że jego stan jest znacznie gorszy niż się spodziewano – mówi Bożena Mientus, Komendant Hufca ZHP Bytom. Podczas prac remontowanych musieliśmy wymienić cały strop, a wielokrotnie przemurowywane wewnętrzne ściany potrzebowały wzmocnienia. Udało nam się jednak pozyskać dodatkowe 200 tys. zł, a wykonawcy – zmieścić w harmonogramie prac, dzięki czemu roboty budowlane są już na finiszu  – dodaje  Bożena Mientus.

Budynek „Ula” ma ciekawą historię. W latach 1910 – 1919 swoją przystań miało w nim szereg organizacji walczących o zachowanie polskości, między innymi: chór „Halka”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i – jak się niedawno okazało – także ZHP, gdzie w roku 1919 powstała pierwsza męska drużyna harcerska. Dom był wtedy pełen ludzi i życia, dlatego nazywano go „Ulem”. Według przekazów w okresie powstań śląskich odbierano w nim przysięgę od powstańców.

Niestety niewiele zachowało się archiwaliów. Na podstawie jednego zdjęcia z zasobów IPN-u udało się odrestaurować elementy dekoracyjne okien. Budynek ma tylko 300 m². Znajdą się w nim dwie sale o charakterze wykładowym oraz kilka małych pomieszczeń, które będą służyły działalności hufca oraz prowadzonego przez nas Bytomskiego Centrum Aktywności Społecznej – mówi Bożena Mientus z bytomskiego Hufca ZHP.

W ramach jego działania dzieci w placówce wsparcia dziennego będą mogły się uczyć po szkole np. języka angielskiego czy matematyki. Ponadto centrum będzie realizować projekty integrujące i aktywizujące starsze i młodsze pokolenia podczas spotkań dyskusyjnych oraz zajęć warsztatowych.

W przyszłości harcerze zmierzą się jeszcze z zagospodarowaniem całkiem sporego placu przed budynkiem. Jednym z ciekawych pomysłów jest stała plenerowa wystawa prezentująca pamiątki i informacje o historii „Ula”, jak również bytomskiego ZHP.

Całkowita wartość projektu będzie kosztować 1 mln 682 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 1 mln 407 tys. zł.

Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Źródło: UM Bytom
Co nowego w Tarnowskim Centrum Kultury

Koncert „Śpiewamy i grajmy dla Mamy”, cotygodniowe spotkanie „ZaGrajmy z TCK”, XIII Turniej Tańca Dance conTESSt „The TOP of TESS”, Dzień Dziecka z „Alicją w krainie czarów” i codzienna Gra Kryptologiczna – “Kulturalne Szyfry Kwarantanny”. Wszystko to w najbliższym czasie w Tarnogórskim Centrum Kultury! Oczywiście z uwagi na epidemię – w bezpiecznej wersji online! Polecamy!

26 maja, godz. 18:00
„Śpiewamy i grajmy dla Mamy”

Specjalnie zorganizowany koncert online dla wszystkich Mam. Artystami, którzy umilą słuchaczom wieczór będą dzieci należące do grup wokalnych oraz instrumentalnych z dzielnicowych oddziałów Tarnogórskiego Centrum Kultury.

Strona internetowa: https://tiny.pl/7rttr

26 maja, godz. 19:00
„ZaGrajmy z TCK!” odc. 8
Duch walki, rywalizacja i potyczki online. To wszystko czeka graczy i kibiców w cotygodniowym spotkaniu „ZaGrajmy z TCK” organizowanym na facebooku Tarnogórskiego Centrum Kultury w każdy wtorek o godz. 19:00. Niezmiennie zagramy w League of Legends, Heartstone oraz Starcraft II.

Strona internetowa: https://tiny.pl/7rtmt
Wydarzenie na Facebooku: https://tiny.pl/7rtmf

28 maja, godz. 18:00
XIII Turniej Tańca Dance conTESSt „The TOP of TESS” – online

To już trzynasta edycja Turnieju Tańca Dance conTESSt „THE TOP of TESS”. Tym razem zapraszamy do udziału w formie online. Tancerze będą mieli okazję zaprezentować się solo lub w duecie w kategoriach przestrzennych takich jak „Tańcząc z wilkami” i „Taniec na kwadracie”.

Regulamin turnieju: https://tiny.pl/7rtqb
Strona internetowa: https://tiny.pl/7rtxf

31 maja, od godz. 11:00
Dzień Dziecka z „Alicją w krainie czarów” – online

Tegoroczny Dzień Dziecka spędzimy online z „Alicją w krainie czarów”. Przygotowaliśmy dla uczestników m.in. konkurs „Wierszuj z Panem Gąsienicą”, „Ucztę u Marcowego Zająca” oraz warsztaty z dobrych manier oraz tworzenia nietypowych bukietów. Można również dołączyć do wspólnego tworzenia „słownika z jajem” oraz pobrać specjalnie zaprojektowaną z tej okazji kolorowankę.

Strona internetowa: https://tiny.pl/7rg37
Wydarzenie na Facebooku: https://tiny.pl/7rg35

Zachęcamy również do dalszego udziału w Grze Kryptologicznej – Kulturalne Szyfry Kwarantanny, która odbywa się codziennie (bez weekendów) na facebooku TCK.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
ARiMR: Szkolenie online z „Modernizacji gospodarstw obszar D”

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 28 maja 2020 roku o godzinie 11:00. Spotkanie odbędzie się online.

ARiMR obserwując duże zainteresowanie poddziałaniami w ramach PROW 2014-2020, dostosowując się do panującej sytuacji, oferuje nową formę przekazu informacji. Spotkania online pozwolą na przekazanie dużej liczbie rolników założeń programów inwestycyjnych i premiowych. Beneficjenci będą mogli uzyskać informacje zadając nurtujące ich pytania.

Spotkanie prowadzone przez pracowników Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR odbywać się będzie w formie online przez aplikację Microsoft Teams. Wszystkich zainteresowanych poddziałaniem Modernizacja gospodarstw rolnych i udziałem w spotkaniu zapraszamy na stronę www.arimr.gov.pl, w zakładce Śląski Oddział Regionalny – szkolenia. Tam znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące spotkania.

Zainteresowanych przedmiotowym spotkaniem prosimy o przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adresy email:

Aneta.Kolodziejska@arimr.gov.pl
Pawel.Glinski@arimr.gov.pl

o treści:
„Jestem zainteresowany spotkaniem z zakresu poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D w dniu 28.05.2020 roku. Proszę o przesłanie zaproszenia na spotkanie na mój adres e-mail …(tu należy podać Państwa adres e-mail)…”

UWAGA – prosimy o nieprzesyłanie żadnych Państwa danych osobowych.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do końca dnia 26.05.2020 roku, natomiast w dniu 27.05.2020 roku, zostaną wysłane zaproszenia wraz z instrukcją opisującą sposób skutecznego podłączenia się do sesji spotkania.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, w spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 150 jednocześnie zalogowanych użytkowników. Uprzejmie informujemy, iż o skutecznej rejestracji decydować będzie kolejność Państwa zgłoszeń.

Źródło: UG Świerklaniec
Kolejne projekty wykorzystujące „deszczówkę”.

Do końca czerwca można w Sosnowcu składać wnioski w sprawie dofinansowania instalacji wykorzystujących wodę deszczową na przykład do nawadniania przydomowych ogródków.

– Pierwotnie w budżecie miasta zapisaliśmy na ten cel 100 tysięcy złotych. Już wiemy, że w sumie mamy tyle wniosków, że nie powinniśmy dalej ich przyjmować. Dlatego postanowiliśmy o zwiększeniu puli o kolejne 100 tys. złwyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie nie zmieniły się. „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje. Dotacja możne być przeznaczona na zakup, montaż i wykonanie robót ziemnych lub modernizację istniejącej instalacji.

Zupełnie nowym projektem będzie budowa instalacji zbierającej wodę deszczową w sosnowieckim schronisku dla zwierząt. – Będziemy zbierali wodę z dachów i wykorzystywali ją do czyszczenia pomieszczeń i boksów dla zwierząt. Potem woda będzie odprowadzana do biologicznej oczyszczalni ścieków, a stamtąd rozprowadzana na tereny zielone lub w rejon pobliskiego lasu – wyjaśnia Marcin Jakubczak z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Szacunkowy koszt instalacji to 150 tys. zł.

Kolejne zadanie również dotyczy zbierania wody deszczowej i związane jest z Parkiem im. Jana Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Przy głównej alei parku prowadzącej do mini zoo znajduje się tzw. nerka, czyli betonowe oczko wodne, które od lat nie jest używane. – To się zmieni. Oczko będzie zrewitalizowane, a do jego utrzymania będziemy wykorzystywali wodę deszczową. Zyskają spacerowicze, bo zlikwidujemy zalewisko, które często utrudnia spacer parkową aleją, zyska również sam park, który wypięknieje – mówi Marcin Jakubczak.

Więcej na temat „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” TUTAJ.

Źródło: UM Sosnowiec
Złapany na gorącym uczynku

Nawet 500 zł kary grozi przedsiębiorcy ze Sławkowa, który w sobotę usiłował pozbyć się w nielegalny sposób znacznej liczby niepotrzebnych, plastikowych transporterów na butelki. Mieszkańca miasta wyrzucającego odpady na jedno ze stanowisk kontenerowych zarejestrowała kamera monitoringu.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Straż Miejska. Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Sławkowa musi mieć zawartą umowę z firmą wywożącą odpady. – Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zawrzeć umowę na wywóz śmieci. Podrzucanie ich do zbiorczych stanowisk kontenerowych powoduje, że koszty wywozu ponoszą faktycznie wszyscy mieszkańcy – podkreśla Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza ds. ochrony środowiska.

Poza mandatem, na przedsiębiorcę nałożony zostanie również obowiązek uprzątnięcia podrzuconych odpadów. Z podobnymi karami liczyć się musi każdy, kto będzie wyrzucał odpady na miejsce likwidowanych stanowisk zbiorczych.

Źródło: UM Sławków
Rozbudowa nowego skrzydła Przedszkola nr 15

Budynek Przedszkola nr 15, położony przy ul. Grunwaldzkiej 10, jeszcze w tym roku zyska dodatkową przestrzeń. Aktualnie trwa budowa nowego skrzydła przedszkola, dzięki któremu gmach placówki wzbogaci się o 50 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. W rezultacie powstaną w nim dwie sale bawialne z łazienkami i ciągiem komunikacyjnym.

Jednocześnie w budynku istniejącym, realizowane są prace remontowe – dotychczas w obiekcie wykonano m. in. nowe posadzki oraz wymieniono stolarkę okienną, a obecnie prowadzone są roboty murarskie i dociepleniowe, zostaną także przebudowane szatnie oraz ciąg komunikacyjny, prowadzący do nowo powstałej części budynku. Zakończenie robót przewidziano pod koniec sierpnia 2020 roku.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu pn. „Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śl.”, na realizację, którego gmina Siemianowice Śląskie otrzymała, blisko 940 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto w marcu 2020 roku zadanie to otrzymało dotację celową w wysokości 178 tys. zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Koszt całości przedsięwzięcia przewidziano na ponad 2 mln zł.

Źródło: autor: Dagmara Brudek-Schulz, fot. Szymon Duczek UM Siemianowice Śląskie
Katowice wdrażają Pakiet Oszczędnościowy 1.0

  • 46 mln zł mniej za kwiecień wpłynęło do kasy Miasta Katowice w porównaniu z 2019 rokiem z tytułu udziału w dochodach z PIT i CIT.
  • W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zwolnione środki w całości zostaną przesunięte na walkę z pandemię i jej skutkami społecznymi i ekonomicznymi – zapowiada prezydent Marcin Krupa.
  • Pakiet Oszczędnościowy 1.0 przyniesie Katowicom w tym roku 12,6 mln zł oszczędności na wydatkach bieżących.
  • Oszczędności w kolejnych latach, także zdefiniowane w ramach Pakietu 1.0, to m.in. 11,6 mln zł w zakresie budżetu obywatelskiego oraz dalsze oszczędności związane z rezygnacją z inwestycji lub ich przesunięciem w czasie.

AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA KATOWIC

Epidemia koronawirusa wpływa negatywnie na budżety wszystkich miast w Polsce, w tym Katowic. Z jednej strony notowany jest znaczący spadek dochodów. – Za kwiecień 2020 roku zanotowaliśmy aż 42% spadek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w porównaniu do ubiegłego roku. Oznacza to, że do kasy miasta w kwietniu wpłynęło 26 mln zł mniej. Z kolei nasze dochody z udziału w podatku CIT spadły aż o 80%, co oznacza uszczuplenie miejskiej kasy o kolejne 20 mln zł. Przyszłe miesiące pomimo sukcesywnego odmrażania gospodarki nie pozwolą na odrobienie wszystkich strat w tym zakresie. Wręcz przeciwnie – eksperci prognozują, że negatywne skutki będą znacząco zauważalne w nadchodzących miesiącach, nawet latach – mówi Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice i dodaje, że miasto zrezygnowało ze znaczącej części swoich dochodów lokalnych poprzez wprowadzone zwolnienia najemców – przedsiębiorców z czynszów w lokalach komunalnych oraz podjęte uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości. To w konsekwencji również ubytek dochodów na poziome kilkudziesięciu milionów złotych.

Z drugiej strony miasta ponoszą znaczące koszty na walkę z samą epidemią, jak i jej społecznymi i ekonomicznymi skutkami. – W kwietniu i maju wdrożyliśmy trzy kompleksowe programy osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów NGO oraz ludzi świata kultury. Wartość wyłącznie Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy szacowana jest na 25 mln zł. Do tego dochodzi walka z koronawirusem, która praktycznie cały czas generuje dodatkowe koszty. Na zdrowiu mieszkańców oczywiście nie będziemy oszczędzać. Blisko milion złotych to koszt zakupu maszyny testującej próbki pod kątem koronawirusa. Uruchomiliśmy trzy wymazobusy, które pobierają próbki od mieszkańców, kupujemy maseczki i stroje ochronne dla placówek służby zdrowia czy tez tablety i laptopy dla potrzebujących uczniów do zdalnej nauki – mówi prezydent Marcin Krupa.

Miasto Katowice, ze względu na dobrze prowadzoną gospodarkę finansową, posiada płynność finansową i na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania bez konieczności brania dodatkowych kredytów. – Nasza dotychczasowa stabilna sytuacja finansowa pozwoliła nam bardzo szybko odpowiedzieć na pandemię koronawirusa. Wprowadzone przez prezydenta Marcina Krupę trzy pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, NGO i artystów zawierają rozwiązania o wiele dalej idące niż w większości dużych miast w Polsce. To jednak niesie ze sobą określone koszty. Dlatego, aby sytuacja finansowa miasta pozostała stabilna w kolejnych miesiącach i pozwoliła na realizację obligatoryjnych zadań Miasta, a ponadto dalej skutecznie walczyć z koronawirusem, musimy już dziś wdrożyć oszczędności w wielu sferach życia miasta – podkreśla Danuta Lange.

Pakiet Oszczędnościowy 1.0 oznacza rezygnację z niektórych działań, które Miasto planowało realizować lub ich odsunięcie w czasie. – W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zwolnione środki w całości zostaną przesunięte na walkę z pandemię – w szczególności na najbardziej kosztowny Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy, którego celem jest tak ważne dla przyszłości miasta ratowanie miejsc pracy oraz firm. Mieszkańcy Katowic wiele razy udowadniali swoją solidarność. Wierzę, że tym razem katowiczanie ponownie pokażą zrozumienie dla tej wyjątkowej sytuacji – bo dziś musimy skoncentrować się na pomocy tym osobom, które najmocniej odczuły epidemię. Musimy wszyscy zacisnąć pasa, żeby móc skuteczniej walczyć z efektami koronawirusa, by jak najszybciej powrócić do normalnego funkcjonowania i rozwoju miasta – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Podczas majowej sesji Rady Miasta radni będą przegłosowywać poprawki budżetowe, które pozwolą zwolnić łącznie ponad 12,6 mln zł z wydatków bieżących. 1,99 mln zł to oszczędności związane z wynagradzaniem pracowników w Urzędzie Miasta. W Katowicach nie były konieczne cięcia płac, jednak wstrzymano wypłacanie nagród i nabory na istniejące wakaty. Z kolei 1,8 mln zł to oszczędności związane z rezygnacją z organizacji Kongresu Miast Edukacyjnych, który miał się odbyć w tym roku w Katowicach. Blisko 1,46 mln zł to oszczędności w zakresie promocji miasta i turystyki biznesowej, a ponad 600 tys. zł to oszczędności związane z dotacjami na sport i wydarzeniami sportowymi, które nie odbyły się lub nie odbędą ze względu na pandemię.

– Nasze działania związane z szukaniem oszczędności nie mogą koncentrować się wyłącznie na roku bieżącym. Biorąc pod uwagę długookresowe skutki obecnego kryzysu musimy myśleć o racjonalnym, a nade wszystko realnym podejściu do planowania budżetów kilku najbliższych lat. Dlatego, poza oszczędnościami w wydatkach bieżących, dokonujemy także oszczędności w pozycji wydatków inwestycyjnych na kolejne lata, poprzez ich przesuwanie w czasie lub rezygnację – dodaje Danuta Lange. Przykładowo na kolejne lata mają zostać przesunięte: budowa pomnika ku czci Ofiar Tragedii Górnośląskiej (zwolnienie w 2020 r. kwoty 6 mln zł) czy też przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rej. Ul. Kaskady i Grota Roweckiego (zwolnienie w 2020 r. kwoty 2,92 mln zł oraz 2,77 mln zł w 2021 r.). Zmianie ulegają także plany dotyczące utworzenia kolejnej siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) – finalnie nie zostanie ona umiejscowiona w kamienicy przy ul. Młyńskiej, co wiązałoby się ze znacznymi kosztami dot. modernizacji budynku i adaptacji pomieszczeń do obowiązujących przepisów (zwolnienie 450 tys. zł w latach 2020-2021 dot. m.in. wykonania inwentaryzacji, ekspertyz i rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej). Dla nowej siedziby COP zostanie określona inna lokalizacja, która pozwoli ograniczyć koszty.

W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zmieniona została także pula budżetu obywatelskiego, która od przyszłego roku wyniesie łącznie 20 mln zł, powracając tym samym do kwoty z 2018 roku. W ramach 20 milionowej puli – 3 mln zł będzie przeznaczone na debiutujący w tym roku zielony budżet obywatelski, a 17 mln zł na „zwykły” budżet obywatelski. Oznacza to wprowadzenie łącznych oszczędności w przyszłorocznym budżecie na poziomie 11,6 mln zł. – Oczywiście zadania wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2019 roku do wdrożenia w tym roku, w zdecydowanej większości przypadków realizowane są zgodnie z planem. Oczywiście część zadań miękkich, typu koncerty i pikniki dzielnicowe, ze względu na pandemię, przełożymy na inny termin w porozumieniu z wnioskodawcami. Warto dodać, że nawet po dokonaniu tej korekty finansowej budżet obywatelski w Katowicach pozostanie jednym z największych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, znacząco przekraczając wymagany ustawą obligatoryjny próg 0,5% budżetu miasta – podkreśla Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Ze względu na pandemię w tym roku nie uda się także zrealizować większości zadań w ramach tzw. Inicjatywy lokalnej z łączną pulą 1 mln zł. Mają one w większości charakter miękki. Dlatego wnioskodawcom zostanie zaproponowane przesunięcie ich realizacji na 2021 rok.

– Pandemia i jej konsekwencje dla całej gospodarki wymagają stałej analizy i monitorowania. Dotyczy to również sytuacji finansowej miasta Katowice. Wdrażanie Pakietu Oszczędnościowego 1.0. to pierwszy i niezbędny krok w walce z koronawirusem i jego skutkami. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie dalszych oszczędności w kolejnych miesiącach będzie nieuniknione – podsumowuje Danuta Lange.

Źródło: UM Katowice
Ruszyła przebudowa ulicy Hajduckiej

Kosztująca ponad 18,5 miliona złotych przebudowa ulicy Hajduckiej właśnie wystartowała. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do jesieni przyszłego roku wyremontowane zostaną prawie 2 kilometry torowiska, przystanki, ulica i chodniki.

– To już kolejny, gruntowny remont ważnej drogi z torowiskiem tramwajowym w naszym mieście. W ostatnich latach w ten sposób przebudowaliśmy ulicę Armii Krajowej i przedłużoną ulicę Wolności – wskazuje Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa i dodaje – Równolegle wciąż prowadzimy prace związane z remontem ulicy 3 Maja. Wszystkie te projekty prowadzimy wraz z Tramwajami Śląskimi.
Dzięki tej, dofinansowanej przez Unię Europejską, przebudowie ulica Hajducka zyska całkiem nową drogę, chodniki i infrastrukture towarzysząca jak np. nowe oświetlenie ulicy czy nowe miejsca parkingowe. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z aleją Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie pojawi się zautomatyzowana sygnalizacja świetlna, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w tym miejscu. 
Poprawę komfortu odczują także pasażerowie komunikacji publicznej, bo oprócz nowego torowiska i trakcji, zmieni się także sposób organizacji niektórych przystanków. Jeden z nich zostanie przeniesiony w pobliże domu działkowca, gdzie zostanie zbudowany nowy peron dla pasażerów linii tramwajowych. Połączenie przystanków ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

– Na modernizowanym odcinku nie będą kursować tramwaje, a sporo zmian czeka również kierowców. Zakres prac jest kompleksowy i bez utrudnień zrealizować się ich po prostu nie da – zaznacza Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie SA.

Wszystkie informacje dotyczące objazdów i kursowania zastępczej komunikacji publicznej znajdują się na stronie metropoliaztm.pl.

Źródło: UM Chorzów
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach od 27 maja

W ubiegły piątek zapowiedziałem, że otwarcie szkół uzależniamy między innymi od wyników badań pracowników placówek oświatowych, którzy będą się opiekować dziećmi z klas I-III. Wyniki badań, jakie otrzymaliśmy prawie w 100% dały wynik negatywny, dlatego podjąłem decyzję o otwarciu od 27 maja szkół dla najmłodszych uczniów – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

W sumie przebadaliśmy 97 pracowników z 20 bytomskich szkół. 93 wyniki były negatywne, zaś w czterech przypadkach wynik był niejednoznaczny, dlatego konieczne jest ich powtórzenie – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu od 25 maja możliwe są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej”.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, dlatego decyzję o otwarciu szkół odłożyliśmy o kilka dni i zdecydowaliśmy się przekazać 100 tys. zł na badania pracowników szkół, którzy w związku z ich otwarciem sprawowaliby opiekę nad dziećmi – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Kolejną grupą, której zleciliśmy badania są pracownicy miejskich przedszkoli i żłobka. W sumie jest to około 260 osób. Od tych wyników również uzależniamy otwarcie tych placówek, co najwcześniej mogłoby nastąpić od 1 czerwca – dodaje Adam Fras.

We wtorek, 26 maja odbędzie się spotkanie władz miasta z dyrektorami miejskich przedszkoli i żłobka w sprawie organizacji pracy, w związku z planowanym otwarciem tych placówek od 1 czerwca.

Przypomnijmy, że Wydział Edukacji w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych zebrał informację od rodziców uczniów z klas I-III, którzy zadeklarowali chęć powrotu swojego dziecka do szkoły. Po przeprowadzonym rozeznaniu okazało się, że na 28 szkół podstawowych, w 20 z nich dyrektorzy potwierdzili, że część rodziców zadeklarowała powrót dziecka do placówki. Na 3911 dzieci z klas I-III uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Bytomiu, do placówek oświatowych powróci 164 uczniów, co stanowi 4,19% ogólnej liczby wszystkich uczniów klas I-III.

Pierwsze zebrane informacje od dyrektorów wskazywały, że zgłoszonych zostało ponad 200 uczniów. 25 maja liczba ta spadła do 164
 – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Zgodnie z naszymi danymi 27 maja otwartych zostanie 20 szkół, w których będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne – dodaje Adam Fras.

W związku z podjęciem decyzji o otwarciu szkół podstawowych dla uczniów z klas I-III, od 27 maja zostaną otwarte następujące szkoły:
    1. Szkoła Podstawowa nr 4;
    2. Szkoła Podstawowa nr 5;
    3. Szkoła Podstawowa nr 21;
    4. Szkoła Podstawowa nr 23;
    5. Szkoła Podstawowa nr 26;
    6. Szkoła Podstawowa nr 27;
    7. Szkoła Podstawowa nr 28;
    8. Szkoła Podstawowa nr 32;
    9. Szkoła Podstawowa nr 33;
    10. Szkoła Podstawowa nr 36;
    11. Szkoła Podstawowa nr 37;
    12. Szkoła Podstawowa nr 38;
    13. Szkoła Podstawowa nr 44;
    14. Szkoła Podstawowa nr 45;
    15. Szkoła Podstawowa nr 46;
    16. Szkoła Podstawowa nr 51;
    17. Szkoła Podstawowa nr 54;
    18. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego;
    19. Zespół Szkół Specjalnych nr 3;
    20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.

Zobacz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć w szkołach podstawowych

Źródło: UM Bytom / Tomasz Sanecki