image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mysłowicka Rada Biznesu została utworzona dnia 01. 04. 2019 r. Jest to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, działających na terenie Mysłowic. Działalność Rady opiera się na społecznej pracy. Rada współdziała z władzami miejskimi i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. Mysłowicka Rada Biznesu to organ opiniodawczo – doradczy powołany na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Mysłowice.

Celem Rady Biznesu jest:

  • współpraca z władzami miasta
  • kształtowanie polityki gospodarczej miasta
  • wymiana poglądów i kontaktów między samorządem a środowiskiem gospodarczym
  • podejmowanie działań (inicjatyw) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej
  • tworzenie innowacyjnych programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta.

Zadania rady:

  • Wyrażanie opinii na temat inicjatyw, decyzji, strategicznych przedsięwzięć Prezydenta Miasta Mysłowice dotyczących przedsiębiorczości i polityki gospodarczej
  • wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości
  • opiniowanie polityki finansowej, planów naprawczych miasta Mysłowice
  • rekomendowanie zmian aktów prawa miejskiego
  • wspólne promowanie środowiska przedsiębiorców, wzmacnianie jego prestiżu.

Mysłowicka Rada Biznesu może zapraszać na spotkania oraz do udziału w pracy MRB ekspertów, rzeczoznawców, przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: UM Mysłowice