image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Wyry planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do złożenia wniosku wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W związku z tym, do 13 grudnia (poniedziałek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Wyry mogą zgłaszać się do udziału w programie.

Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry w Wyrach w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wyry, 43-175 Wyry, (decyduje data stempla pocztowego). Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. Realizacja programu na terenie naszej gminy będzie uzależniona od uzyskania dotacji. Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Karta zgłoszenia