image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1 marca o godz. 10:00. w Pawilonie Usługowo – Handlowym przy ul. Głównej 58 w Wyrach odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek przy ul. Pszczyńskiej bocznej:

LpNumer działkiPowierzchnia (m²)Rodzaj użytkuCena wywoławcza netto (zł)Wadiumzł
1.1068/1061044RIVa, RIVb75 000,005 000,00
2.1070/1061089RIVa, RIVb80 000,005 000,00
3.1071/106951PsV, RIVb73 000,005 000,00

POBIERZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pierwszy przetarg odbył się 27 września 2019 roku. Drugi przetarg odbył się 31 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z wyciągiem z operatu szacunkowego: działki są  niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie zbliżonym do prostokąta porośnięte trawą oraz drzewami – samosiejkami. Jest to grunt o korzystnej szerokości i niekorzystnym ukształtowaniu. Dojazd do działek odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej stanowiącej działkę o numerze 1057/106 (drogi polnej o nieutwardzonej nawierzchni) oraz poprzez drogę wewnętrzną, które stanowią własność Gminy Wyry. Rzędna terenu podniesiona w stosunku do otoczenia. Dla nieruchomości będących przedmiotem wykonano opinię geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne na działkach. Mając na uwadze charakter nieruchomości jako nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jej lokalizację ocenia się jako dobrą.

Obciążenia nieruchomości jak w księdze wieczystej KA1M/00054000/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 92MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26 marca 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 106).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu – niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby fizyczne winny w dniu przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W dniu przetargu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail grunty@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) w oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

POBIERZ MAPĘ 2