image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Komunikat Przewodniczącego  Rady Miasta Wojkowice dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta Wojkowice raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Szanowni Państwo, informuję, iż w dniu 29 maja 2020 roku Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta Wojkowice  raport o stanie gminy w 2019r., który obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu.

Rada Miasta rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji w dniu 22 czerwca 2020r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta Wojkowice, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Wojkowic. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miasta przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Wojkowice, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do  niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców Wojkowic do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Wojkowice, pokój 14 – Biuro Rady, do dnia 19 czerwca do godz. 13.00.

Przewodniczący
Rady Miasta Wojkowice
Mateusz Mania

Raport o stanie gminy i zgłoszenie do debaty: KLIKNIJ