image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Już od 1 lutego będzie można składać wnioski o dofinansowanie do modernizacji ogrzewania. Temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw kotły wyprodukowane ponad 10 lat temu właściciele muszą wymienić do końca 2021 roku.

Dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania

Osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Będzin mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina. Zasady przyznawania dotacji celowej na ten cel zostały określone w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXIX/221/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które planują zmianę sposobu ogrzewania polegającą na likwidacji kotłów węglowych centralnego ogrzewania lub innych zdekapitalizowanych pieców węglowych na źródło ogrzewania proekologiczne mogą składać w danym roku budżetowym wnioski o dofinansowanie do Urzędu Miasta Będzin od 1 lutego do 30 czerwca w danym roku budżetowym.

Źródła ogrzewania proekologicznego podlegające dofinansowaniu

W przypadku osób fizycznych proekologicznymi źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • kotły olejowe centralnego ogrzewania,
 • urządzenia elektryczne,
 • podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych proekologicznym źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • zbiorcze kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • grzewcze urządzenia elektryczne,
 • wymiennikownie ciepła,
 • zbiorcze urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • zbiorcze kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Dofinansowanie nie obejmuje

W przypadku osób fizycznych jak i wspólnot mieszkaniowych dofinansowanie nie obejmuje:

 • lokali/budynków oddanych do użytkowania po dniu 26 lutego 2014 r.,
 • lokali/budynków, co do których dokonano zmiany sposobu ogrzewania objętej dofinansowaniem przed zawarciem umowy o dofinansowanie,
 • lokali użytkowych,
 • wymiany urządzeń do ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego jak również wymiany przyłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • ogrzewania wykonywanego jako drugie lub kolejne ogrzewanie równoległe do już istniejącego źródła ogrzewania,
 • przenośnego urządzenia grzewczego. Nowe urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.

O dofinansowanie modernizacji ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które nie korzystały z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat.

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów modernizacji

Dofinansowanie udzielana jest w każdym przypadku na częściowe pokrycie kosztów modernizacji. W przypadku umów o dofinansowanie podpisanych przez osoby fizyczne wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztu zakupu urządzenia, nie więcej niż 3000 zł, podobnie w przypadku podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej 70% kosztu podłączenia, nie więcej niż 3000 zł. Wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o dofinansowanie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztu zakupu urządzenia/urządzeń jak również kwoty stanowiącej iloczyn liczby lokali objętych umowa o dofinansowanie oraz kwoty 1000 zł.

Wypłata środków finansowych tytułem dofinansowania

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania modernizacji ogrzewania w każdym przypadku jest podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a Miastem Będzin, zgłoszenie Miastu Będzin zakończenia prac wraz z odpowiednimi dokumentami do dnia 31 października danego roku budżetowego oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu końcowego. Środki finansowe tytułem dofinansowania zostaną wypłacone przez Miasto Będzin w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do modernizacji ogrzewania ze środków budżetu Miasta Będzina znajdują się w załączniku Nr 1 i 2 do XXIX/221/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r. Można je również uzyskać w Urzędzie Miasta Będzina, a także dzwoniąc pod numer telefonu 32 267 91 72.

Skorzystaj więcej niż z jednej dotacji

Niezależnie od dotacji pozyskanej z Urzędu Miasta właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację ogrzewania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze”.

Informacje o warunkach programu można uzyskać pod numerem telefonu 32 603-22-52.

Z obu dotacji można skorzystać równocześnie dla tej samej inwestycji.

Źródło: UM Będzin