Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

STOP SMOG w GZM – informacje ogólne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, wraz z 11 gminami: Będzinem, Bieruniem, Bobrownikami, Bytomiem, Dąbrową Górniczą, Gierałtowicami, Katowicami, Mysłowicami, Sośnicowicami, Tychami i Zabrzem, realizuje rządowy program STOP SMOG (https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/). W ramach programu na terenie tych 11 gmin zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie. Nastąpi likwidacja niespełniających standardów niskoemisyjnych źródeł ciepła w 199 budynkach jednorodzinnych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

26 października 2022 r. GZM podpisała Porozumienie z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu termomodernizacji i remontów:

Całkowity poziom dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów: 69,96%, tj. 7 785 989,48 PLN

Ponadto, by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych, GZM zapewni na realizację projektu dodatkowe środki finansowe do ok. 7 100 000 PLN. Środki te umożliwią zwiększenie zakresu prac w budynkach w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Program jest realizowany od roku 2022 i potrwa do roku 2025.

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. Zakładane efekty programu:

 • zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych,
 • zostanie zlikwidowanych 199 kopciuchów oraz nastąpi
 • ograniczenie zużycia energii o ok. 45%.

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW:

Jeśli chcesz ocieplić swój dom lub zmienić sposób ogrzewania – program STOP SMOG na terenie Metropolii pomoże Tobie sfinansować te zmiany.

Korzyści z przystąpienia do programu:

 • ciepło w Twoim domu za mniejsze pieniądze;
 • Twój dom będzie lepiej wyglądał i zyska na wartości;
 • nie musisz się martwić o wybór ekipy remontowo-budowlanej i nadzór nad nią;
 • czystsze powietrze dla Ciebie, Twojej Rodziny i Twojej okolicy.

Ulotkę dla mieszkańców Będzina, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Tychów i Zabrza programu STOP SMOG można pobrać tutaj.

Ulotkę dla mieszkańców Bierunia, Sośnicowic programu STOP SMOG można pobrać tutaj.

Nr telefonu infolinii 797 151 654

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rymera 3/4. FEWE jest Operatorem projektu STOP SMOG w GZM (na podstawie umowy nr IŚ/64/2023 z dnia 4 grudnia 2023).

Głównym zadaniem Operatora jest wykonanie audytów energetycznych i opracowanie zakresu prac modernizacyjnych, a następnie także nadzór nad ich realizacją.

W związku z tym Operator będzie kontaktować się z wnioskodawcami telefonicznie w celu umówienia terminu wizji lokalnej. Oględziny są niezbędne do opracowania audytu energetycznego, czyli kompleksowego procesu analizy i oceny budynku pod kątem energochłonności, czyli ilości i struktury zużycia energii. Audyt pozwoli na określenie optymalnego zakresu prac modernizacyjnych, których wykonanie ograniczy zużycie energii.

Aby wykonać audyt osoba przeprowadzająca oględziny musi mieć możliwość oględzin budynku z zewnątrz i wewnątrz w celu oszacowania stopnia izolacji murów, stropu, dachu, fundamentu, piwnicy, garażu, przybudówek, nadbudówek oraz musi mieć dostęp do:

 • kotłowni lub ewentualnych innych miejsc, w których znajduje się źródło ciepła w Pani/Pana domu,
 • pomieszczeń w których znajduje się instalacja grzewcza (np. grzejniki, widoczne rury),
 • pomieszczeń, w których znajdują się kominy i otwory kominowe,
 • przegród zewnętrznych w celu oszacowania stopnia izolacji murów, stropu, dachu, fundamentu, piwnicy, garażu, przybudówek, nadbudówek.

Osoby przeprowadzające oględziny będą dokonywać pomiarów, sporządzać notatki, mogą poprosić o następujące dokumenty do wglądu: projekt budynku, informacje o zużyciu ciepła i kosztach energii (na podstawie faktur), przeglądy okresowe instalacji. Audytor może wykonać zdjęcia w/w części budynku i całego budynku z zewnątrz.

ZAKRES PRAC MOŻLIWY DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU:

Wartość remontu w Twoim budynku może być sfinansowana nawet do kwoty 106 tys. PLN, jeśli taką potrzebę wskaże audyt energetyczny!

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Zgodnie z porozumieniem średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 PLN.

W uzasadnionych przypadkach by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 53 000,00 PLN na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne. Zwiększone dofinansowanie będzie możliwe również dla osób, które złożyły wniosek w I naborze. Zakres prac w budynkach zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

 

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

 

JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ WARUNKI BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

 

 • posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 • powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 200 m(dla budynków, w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 • mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;
 • dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura wynosi: 1780,96 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 2 226,20 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 3 116,68 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

By podać rzetelnie wysokość dochodu wnioskodawcy proszeni są o dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawanych na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska do dnia 13 marca 2023 r. – zazwyczaj takie zaświadczenia wydawane są w ośrodkach pomocy społecznej.

 

 • będziesz musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości Programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie będziesz mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;
 • nie możesz posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

 

Co należy zrobić:

 • zapoznaj się z regulaminem programu STOP SMOG w Twoim urzędzie gminy i pobierz wniosek – linki w zestawieniu tabelarycznym;
 • złóż wypełniony wniosek w Twoim urzędzie gminy – do 30 listopada 2023 trwa II nabór!
 • urząd gminy zweryfikuje Twój wniosek;
 • umówi się z Tobą audytor energetyczny, który oceni stan techniczny Twojego domu;
 • podpisz umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z Twoją gminą;
 • umówi się z Tobą ekipa remontowo-budowlana.

 

Obowiązki po remoncie domu:

 • nie używaj jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców;
 • nie likwiduj urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;
 • nie spalaj śmieci;
 • stosuj się do instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń;
 • pamiętaj o kontrolach kominiarskich.

A po całej inwestycji ciesz się ładniejszym, cieplejszym i zdrowszym domem dla Ciebie i Twoich bliskich!

Program STOP SMOG jest realizowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

 

Informacje dla osób, które złożyły wniosek w I naborze:

 • do końca roku zostaną wykonane audyty energetyczne. Informację o rozpoczęciu audytów wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego przekażą pracownicy urzędów.  Audytorzy będą posługiwać się dokumentem potwierdzającym, że działają na rzecz GZM i gmin; w razie wątpliwości co do prawdziwości audytora zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 32 718 07 40.
 • Po wykonanych audytach planowane jest podpisanie umów na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 • Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Będzin  Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20 pokój 01, Będzin
32 267 91 72 ekologia@um.bedzin.pl
Bieruń Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
Biuro Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miejski w Bieruniu
Rynek 14, Bieruń
32 708 09 84;

 

32 708 09 64

naczelnikos@um.bierun.pl

 

 

fz@um.bierun.pl

 

 

 

 

 

regulamin

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7225/

wkład własny

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7226/

https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Nie-przegap-uzupelniajacego-naboru-do-Programu-STOP-SMOG-w-GZM/idn:6831

Bobrowniki Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8 pok. 6, Bobrowniki
32 287 78 87 wew. 43 Lukasz.kosobudzki@bobrowniki.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6887/
Bytom Wydział Inżynierii Środowiska
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2 pok. 110a lub 320 Bytom
32 283 63 42
32 786 81 39
32 786 83 21
as@um.bytom.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6795/

https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/program-stop-smog-w-gzm

Dąbrowa Górnicza Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza
32 295 68 13 rgabrek@dg.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7745/

https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/rozpoczelismy-nabor-wnioskow-do-programu-stop-smog-w-gzm/

Gierałtowice Referat Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, Gierałtowice
32 301 13 92 ros@gieraltowice.pl
Katowice Urząd Miasta Katowice
Miejskie Centrum Energii
ul. Młyńska 2b, Katowice
32 259 32 85 mce@katowice.eu
Mysłowice Wydział Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 1, Mysłowice
Urząd Miasta Mysłowice
575 001 992,

575 001 996

srodowisko@um.myslowcie.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7239/
Sośnicowice Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19, Sośnicowice
32 335 86 22 ssteczuk@sosnicowice.pl
Tychy Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49  piętro 9 pok. 905, Tychy
32 776 39 15
885 531 704
roman.szromczyk@umtychy.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7728/

https://umtychy.pl/artykul/8155/program-stop-smog

Zabrze Wydział Ekologii
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286, Zabrze
32 373 34 45
32 373 34 88
32 373 35 06
32 373 33 33
sekretariat_we@um.zabrze.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7606/

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/5457-2/dofinansowanie/stop-smog/

GZM Wydział Ochrony Powietrza i Efektywności Energetycznej

Departament Infrastruktury i Środowiska

Urząd Metropolitalny Górośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Ul. Barbary 21a, Katowice

 

32 718 07 40 is@metropoliagzm.pl
Skip to content