Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

STOP SMOG w GZM – informacje ogólne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, wraz z 11 gminami: Będzinem, Bieruniem, Bobrownikami, Bytomiem, Dąbrową Górniczą, Gierałtowicami, Katowicami, Mysłowicami, Sośnicowicami, Tychami i Zabrzem, realizuje rządowy program STOP SMOG (https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/). W ramach programu na terenie tych 11 gmin zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie. Nastąpi likwidacja niespełniających standardów niskoemisyjnych źródeł ciepła w 199 budynkach jednorodzinnych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

26 października 2022 r. GZM podpisała Porozumienie z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu termomodernizacji i remontów:

Całkowity poziom dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów: 69,96%, tj. 7 785 989,48 PLN

 

 

Ponadto, by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych, GZM zapewni dodatkowe finansowanie do wysokości 5 670 000,00 zł. Zakres prac w budynkach zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

 

Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. Zakładane efekty programu:

zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych,

zostanie zlikwidowanych 199 kopciuchów oraz nastąpi

ograniczenie zużycia energii o ok. 45%.

 

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW:

Jeśli chcesz ocieplić swój dom lub zmienić sposób ogrzewania – program STOP SMOG na terenie Metropolii pomoże ci sfinansować te zmiany.

Korzyści z przystąpienia do programu:

 • ciepło w Twoim domu za mniejsze pieniądze;
 • Twój dom będzie lepiej wyglądał i zyska na wartości;
 • nie musisz się martwić o wybór ekipy remontowo-budowlanej i nadzór nad nią;
 • czystsze powietrze dla Ciebie, Twojej Rodziny i Twojej okolicy.

Ulotkę dla mieszkańców Będzina, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Tychów i Zabrza programu STOP SMOG można pobrać tutaj.

Ulotkę dla mieszkańców Bierunia, Katowic, Sośnicowic programu STOP SMOG można pobrać tutaj.

 

ZAKRES PRAC MOŻLIWY DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU:

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Zgodnie z porozumieniem średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 PLN.

W uzasadnionych przypadkach by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 27 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne. Zakres prac w budynkach zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Podsumowując, w pojedynczym budynku wartość remontu może być sfinansowana nawet do kwoty 80 tys. zł.

 

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

 

JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ WARUNKI BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

 

 • posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 • powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 200 m2 (dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 • mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;
 • dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

 

 • będziesz musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie będziesz mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;
 • nie możesz posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Co należy zrobić:

 • zapoznaj się z regulaminem programu STOP SMOG w Twoim urzędzie gminy i pobierz wniosek – linki w zestawieniu tabelarycznym;
 • złóż wypełniony wniosek w Twoim urzędzie gminy;
 • urząd gminy zweryfikuje Twój wniosek;
 • umówi się z Tobą audytor energetyczny, który oceni stan techniczny Twojego domu;
 • podpisz umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z Twoją gminą;
 • umówi się z Tobą ekipa remontowo-budowlana.

 

Obowiązki po remoncie domu:

 • nie używaj jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców;
 • nie likwiduj urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;
 • nie spalaj śmieci;
 • stosuj się do instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń;
 • pamiętaj o kontrolach kominiarskich.

A po całej inwestycji ciesz się ładniejszym, cieplejszym i zdrowszym domem dla Ciebie i Twoich bliskich!

Program STOP SMOG jest realizowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Będzin  Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20 pokój 01, Będzin
32 267 91 72 ekologia@um.bedzin.pl
Bieruń Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
Biuro Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miejski w Bieruniu
Rynek 14, Bieruń

32 708 09 84;

 

32 708 09 64

naczelnikos@um.bierun.pl

 

 

fz@um.bierun.pl

 

 

 

 

 

regulamin

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7225/

wkład własny

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7226/

Bobrowniki Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8 pok. 6, Bobrowniki
32 287 78 87 wew. 43 Lukasz.kosobudzki@bobrowniki.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6887/
Bytom Wydział Inżynierii Środowiska
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2 pok. 110a lub 320 Bytom
32 283 63 42
32 786 81 39
32 786 83 21
as@um.bytom.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6795/
Dąbrowa Górnicza Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza
32 295 68 13 rgabrek@dg.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7745/
Gierałtowice Referat Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, Gierałtowice
32 301 13 92 ros@gieraltowice.pl
Katowice Urząd Miasta Katowice
Miejskie Centrum Energii
ul. Młyńska 2b, Katowice
32 259 32 85 mce@katowice.eu
Mysłowice Wydział Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 1, Mysłowice
Urząd Miasta Mysłowice

575 001 992,

575 001 996

srodowisko@um.myslowcie.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7239/
Sośnicowice Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19, Sośnicowice
32 335 86 22 ssteczuk@sosnicowice.pl
Tychy Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49  piętro 9 pok. 905, Tychy
32 776 39 15
885 531 704
roman.szromczyk@umtychy.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7728/
Zabrze Wydział Ekologii
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286, Zabrze
32 373 34 45
32 373 34 88
32 373 35 06
32 373 33 33
sekretariat_we@um.zabrze.pl http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7606/
GZM

Wydział Ochrony Powietrza i Efektywności Energetycznej

Departament Infrastruktury i Środowiska

Urząd Metropolitalny Górośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Ul. Barbary 21a, Katowice

 

32 718 07 40 is@metropoliagzm.pl
Skip to content