Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Strategia

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim stworzyła podstawy prawne i organizacyjne powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Nowa organizacja to nowe wyzwania, ale też nowe możliwości. Współpraca gmin tworzących metropolię pozwala na realizację zadań, które ze względów organizacyjnych i finansowych były nieosiągalne dla poszczególnych gmin. Wspólny bilet metropolitalny, nowa siatka połączeń transportowych, wymiana taboru na ekologiczny i przyjazny pasażerom, kolej metropolitalna, system tras i wypożyczalni rowerów, to tylko niektóre z projektów realizowanych przez GZM. Wynikają one z opracowanego w 2018 r. Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022. To pierwszy dokument wspólny dla całego obszaru metropolitalnego, określający działania rozwojowe na najbliższe lata.

W wymiarze wewnętrznym GZM ukierunkowana jest na spójność przestrzenną, społeczną i gospodarczą oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców. W wymiarze zewnętrznym koncentruje się na budowie wizerunku GZM jako ośrodka metropolitalnego, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej, atrakcyjnego do mieszkania, inwestowania i odwiedzania. W tym celu wskazano 5 priorytetów rozwojowych do realizacji w latach 2018 – 2022, które uwzględniają trendy wynikające z kluczowych, krajowych i regionalnych, dokumentów strategicznych oraz nawiązują do zadań publicznych, określonych w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim, tj.:

  1. kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona zielona metropolia, w tym: rozwój terenów zieleni, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zintegrowana gospodarka odpadami, w tym gospodarka obiegu zamkniętego, optymalizacja zużycia energii elektrycznej;
  2. rozwój publicznego transportu zbiorowego i zrównoważona mobilność miejska oraz polityka rowerowa, w tym: integracja organizatorów transportu zbiorowego i racjonalizacja połączeń wraz z uruchomieniem linii autobusowych na MPL Katowice w Pyrzowicach, wprowadzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zakup autobusów bezemisyjnych, uruchomienie wypożyczalni rowerów, funkcjonującej pomiędzy miastami;
  3. rozwój społeczny i gospodarczy, w tym wspieranie realizacji zadań przez gminy członkowskie poprzez dotacje z Funduszu Solidarności, tworzenie tzw. Data Store, czyli otwartej bazy danych, dotyczących różnych obszarów funkcjonowania GZM, realizacja projektów związanych z testowaniem i upowszechnianiem bezzałogowych statków powietrznych, a także działania związane z polityką senioralną;
  4. promocja związku metropolitalnego i jego obszaru, w tym budowanie marki i tożsamości metropolitalnej wśród mieszkańców, propagowanie potencjałów gmin członkowskich, jak i obszaru jako całości, współpracą z analogicznymi instytucjami z zagranicy i udział w międzynarodowych wydarzeniach;
  5. rozwój instytucjonalny, zakładający m.in. stworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego i platformy dobrych praktyk, jak i wypracowanie wewnętrznego systemu zarządzania, itp.

Kierunki działań przypisane tym priorytetom mają zatem służyć: integrowaniu indywidualnych potencjałów 41 gmin członkowskich, inicjowaniu działań rozwojowych oraz inspirowaniu rozwiązań innowacyjnych na rzecz stopniowego wzmacniania funkcji metropolitalnych i poprawy jakości życia. Dynamika i skuteczność wdrażania tych działań wymaga jednak zaangażowania nie tylko władz samorządowych i władz GZM, ale i wielu innych podmiotów. Uchwalenie obecnej, tzw. „małej strategii”, w listopadzie 2018 r., to początek procesu zmian.

Po ponad roku obowiązywania dokumentu zaistniała potrzeba jego aktualizacji. Aktualizacja dokumentu odnosi się jedynie do części zawierającej wykaz działań przyjętych do realizacji w ramach Programu, gdzie dla każdego działania wskazany jest priorytet, określony jest cel działania, jego opis, a także okres realizacji i szacunkowe koszty. Część diagnostyczna dokumentu oraz przyjęte założenia strategiczne – priorytety i cele Programu pozostały bez zmian. Do dokumentu wprowadzono 6 nowych działań w ramach priorytetów 1, 2 oraz 3, a dwa działania przyjęte w 2018 roku zostały zakwalifikowane jako zrealizowane. Aneks nr 1 do Programu Działań został przyjęty podczas sesji Zgromadzenia w grudniu 2019 r.

Kolejnym etapem prac będzie opracowanie Strategii Rozwoju Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.

Program działań strategicznych oraz Aneks nr 1 dostępne w >> Bibliotece <<

X
Skip to content