image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

15 lat temu – 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Okrągła rocznica, jaką celebrujemy to doskonały moment nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do podsumowania wszystkich ważnych zmian, jakie zaszły w Bieruniu dzięki członkostwu naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej.

Przypomnijmy: W zeszłym roku obchodziliśmy 15. rocznicę tzw. referendum akcesyjnego, w którym Polacy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za obecnością Polski we Wspólnocie Europejskiej!

Warto pamiętać, że w dniach 7-8 czerwca 2003 roku odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji Traktatu Ateńskiego. Na pytanie „Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” aż 77,45% głosujących odpowiedziało „TAK”. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,85%. Oznacza to, że ponad 13,5 mln Polaków zagłosowało za obecnością naszego kraju w strukturach UE.

Rok później – 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Jakie korzyści z członkostwa Polski w UE odniósł Bieruń? Możliwość pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury drogowej i kubaturowej sprawiła, że w Bieruniu na przestrzeni kilkunastu lat udało się zrealizować wiele bardzo ważnych projektów, które zmieniły oblicze naszego miasta.

Oto wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Bieruniu przy udziale środków unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego):

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2009-2015

 • Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu – usunięcie azbestu i termomodernizacja
 • Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu 
 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej 
  w Bieruniu Nowym
 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wawelskiej i ulicy Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)
 • Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym
 • Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu
 • Przebudowa ulicy Granitowej w ramach dostępności do najważniejszego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”
 • Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia
 • Utworzenie Mini Arboretum wraz z parkiem sensorycznym

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2014-2020

 • Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Licealnej (odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną)
 • Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach dawnego Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
 • Przebudowa i rozbudowa ulicy Równoległej
 • Budowa budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Bocianiej
 • Budowa zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia
 • Budowa infrastruktury rowerowej w okolicach Plantów Karola
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
 • Termomodernizacja budynku Domu Kultury „GAMA”
 • Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie kilku osiedli i kilkunastu ulic w Bieruniu

W trakcie:

 • Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ulicy Wylotowej

Podkreślmy, że już w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej zrealizowano w Bieruniu (z  tzw. funduszy przedakcesyjnych) olbrzymie inwestycje infrastrukturalne. 

Do pierwszych dużych projektów zrealizowanych w naszym mieście ze środków unijnych należą:

 • Wybudowanie budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych (CIG) – w ramach programu Phare 
 • Montaż kładki na Grobli – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
 • Remont i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego –  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Poza inwestacjami infrastrukturalnymi, w latach 2005-2019 w Bieruniu zrealizowano z funduszy UE całą masę projektów społecznych, których celem było wsparcie kapitału ludzkiego (m.in. eliminacja wykluczenia cyfrowego, a także projekty w placówkach oświatowych).

Źródło:www.bierun.pl