image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto Zabrze pozyskało ponad 2 mln zł na rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową bezrobotnych po 30. roku życia. W ramach projektu „Pakiet na start” wsparcie otrzymały 34 osoby, które już wkrótce rozpoczną swoją działalność gospodarczą. Wczoraj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, spotkała się z nimi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik gratulując im ciekawych pomysłów i życząc powodzenia w rozwijaniu własnego biznesu.

– Wierzę, że m.in. dzięki odbytym szkoleniom, otrzymanym dofinansowaniom oraz wsparciu pomostowemu, firmy uczestników projektu wzbogacą lokalną gospodarkę i przysłużą się dobru mieszkańców – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Głównym celem projektu „Pakiet na start” jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze. Projekt realizowany jest od stycznia br. do 31 grudnia 2020 r.

Wsparcie w ramach projektu mogły otrzymać: kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełno sprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnikom projektu w okresie 24 miesięcy zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie w postaci: szkoleń i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego. Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do spadku bezrobocia i aktywizacji gospodarczej Miasta.

Projekt Pakiet na start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: um.zabrze.pl