image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), od lutego otrzymasz w naszej gminie pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

Otrzymasz wsparcie doradcze w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i skompletowaniu wymaganych załączników:

• wsparcie przy rejestracji na portalu beneficjenta, wypełnienie i wysłanie wniosku w formie elektronicznej,
• zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nim związanymi,
• wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie – kto, gdzie podpisuje się we wniosku, wypełnienie wymaganych pól i skompletowanie załączników),
• wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego/uproszczonej analizy energetycznej,
• wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej.

Gmina oceni Twój wniosek

Wniosek składasz w naszej gminie. Następuje to po etapie doradczym lub wnioskodawca przychodzi do gminy z wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie z chęcią złożenia go w gminie.
Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW. Gminie wniosek może zostać też przekazany przez WFOŚiGW, w przypadku złożenia go bezpośrednio tam przez wnioskodawcę.
Po przyjęciu wniosku, Gmina poddaje go weryfikacji. Odbywa się ona w terminie 30 dni od jego przekazania lub wpływu do kancelarii Gminy.

Na czym polega weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Gminie?

Weryfikacja następuje po przyjęciu wniosku przez gminę od wnioskodawcy przy użyciu Karty oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę. Weryfikacja kompletności wniosku obejmuje sprawdzenie:
• czy wniosek jest na obowiązującym formularzu,
• czy wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),
• czy wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowobudowanego (obowiązkiem pracownika gminy jest wydruk aktualnej księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości podanej we wniosku),
• czy wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,
• poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku pracownik gminy zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku  o dofinansowanie.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest po dokonaniu weryfikacji wniosku niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia weryfikacji przez Gminę, przekazanie wniosku do WFOŚiGW.
Ocena Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Uzyskasz też wsparcie w wypełnianiu wniosku o płatność

Wnioskodawca po zrealizowaniu części bądź całości przedsięwzięcia może skorzystać ze wsparcia w zakresie przygotowania, skompletowania załączników do wniosku o płatność i sprawdzenia poprawności rachunkowej wniosku.