image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Odpowiedź na apel grupy radnych o podjęcie w trybie pilnym działań, które w sytuacji kryzysowej związanej z epidemią koronawirusa są – ich zdaniem – niezbędne.

Obecna pandemia koronawirusa COVID-19 nosi znamiona sytuacji kryzysowej. Tarnowskie Góry – w ramach zarządzania kryzysowego państwa, województwa i powiatu mają opracowane i uzgodnione procedury działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Zwracam jednak uwagę, że mimo zaangażowania się miasta w działania kryzysowe, główny ciężar działań koordynacyjnych i logistycznych w naszym regionie ponosi administracja rządowa.

Zarządzanie kryzysowe jest działaniem wieloszczeblowym, w którym każdy szczebel odpowiada za przydzielone mu zadania. Trudne do oszacowania koszty zaważą z pewnością na tegorocznym budżecie państwa i samorządów. Pierwotnie z powodu nieplanowanych wydatków, a wtórnie z powodu znaczącego – jak mniemam – ograniczenia dochodów.

Już dzisiaj zapewnić mogę po ustąpieniu przeszkód epidemiologicznych przedstawię Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, drastycznie ograniczający wydatki miasta. Planując zmiany priorytetowo traktował będę utrzymanie wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza powiązanych z dotacjami UE. Trudno jednak przewidzieć dziś jakie koszty poniesie gmina w ramach wojny, jaką toczymy z koronawirusem. Na tych wydatkach oszczędzać nie chcę i oszczędzał nie będę.
Prowadzenie szpitala jest zadaniem własnym powiatu tarnogórskiego (tę uwagę kieruję przede wszystkim do podpisanych pod apelem radnych powiatowych), mam pewność, że szpitalowi potrzebna będzie solidarna pomoc ze strony miast i gmin powiatu.

Państwo radni jesteście świadomi, że bezpośrednia pomoc finansowa szpitalowi wymaga podjęcia uchwał przez Radę Miejską o „udzieleniu pomocy powiatowi”, przez Radę Powiatu o „przyjęciu pomocy” oraz o ”dokapitalizowaniu spółki”. W dzisiejszych warunkach to trudne, długotrwałe i niestety sformalizowane. W tym trudnym okresie nikt nie zwolnił nas z obowiązku przestrzegania prawa i działania w jego ramach.

Chcę zapewnić, że utrzymujemy ścisły kontakt z Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. rozpoznając jego aktualne i przyszłe potrzeby pod kątem możliwości budżetu miasta. Jednym z realizowanych, możliwych do wykonania zadań jest zakup przez miasto specjalistycznego pojazdu (ambulansu), z zamiarem użyczenia dla szpitala. Zakup dokonany zostanie w ramach procedur zarządzania kryzysowego miastem, o ile jego potrzeba zostanie potwierdzona przez organy szpitala, a na rynku znajdziemy podmiot, który wykona zamówienie.

Urząd Miasta pełni służbę mieszkańcom, ograniczając w maksymalnym stopniu z nimi kontakty bezpośrednie. Wymaga to znacznego wysiłku organizacyjnego. Część urzędników wykonuje swoje obowiązki zawodowe w ramach pracy zdalnej, w domach. Organizowanie w tych warunkach debaty – nawet on-line – jest chwytliwe, acz proponowany przez Państwa Radnych zakres tematyczny w większości jest dziś uregulowany ustawami oraz uchwałami. Podejmowanie prób zmiany tego stanu w odniesieniu do wybranych uczestników debaty jest prawnie niemożliwe na szczeblu samorządowym.

Jako Burmistrz proponuję przedsiębiorcom będącym najemcami lub dzierżawcami lokali i obiektów miejskich:

zawieszenie do lipca 2020r. poboru opłat za najem i dzierżawę miejskich lokali i obiektów objętych rozporządzeniem o zakazie prowadzenia działalności, możliwość zwolnienia do 100% z opłat czynszowych dla wszystkich przedsiębiorców objętych skutkami epidemii przy czym ulgi będą udzielane na indywidualny wniosek,
umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty należności publicznoprawnych – to rozwiązanie dedykuję każdemu.

Regulacji nie wymaga również kwestia obniżenia czynszów mieszkańcom zasobu komunalnego. Uchwała Rady Miejskiej oraz zarządzenie Burmistrza szczegółowo warunkują możliwości udzielania zwolnień oraz ulg. Moje wątpliwości budzi natomiast skala planowanej przez Państwa pomocy. Powinna ona dotyczyć tych najemców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem. Tym nie mniej zwracam uwagę, że każdy przypadek zaległości w opłacaniu czynszu za lokal komunalny przez najemcę może być – na jego wniosek – rozpatrywany przez organ stanowiący indywidualnie. Jest to moja gwarancja indywidualnego podejścia do każdego stanu czy sytuacji.

W sytuacji stanu pandemii ogromną pracę wykonują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ich praca, która w wielu obszarach ma charakter misji, nie ogranicza się do przyjmowania interwencji w urzędzie, a często wymaga wyjścia w teren, do osób potrzebujących. Stanowi więc ponadprzeciętne zagrożenie zdrowia i życia. Wszystkie osoby podlegające kwarantannie, są przez Policę Państwową zgłaszane w MOPS, a ten zapewnia osobom nie mogącym zapewnić sobie aprowizacji dostarczanie niezbędnych produktów. Ośrodek przy pomocy CARITAS i PKPS prowadzi również regularne działania osłonowe dla seniorów. Każda osoba nie mogąca w związku w epidemią samodzielnie zapewnić sobie warunków egzystencji i wymagająca pomocy może zgłosić się telefonicznie bądź za pomocą innych komunikatorów do MOPS.

Apeluję w tym momencie o tzw. czujność sąsiedzką – jeżeli w naszym otoczeniu znajdują się osoby potrzebujące, a sami obawiamy się kontaktu, nie czekajmy na ich prośbę o pomoc. Pracownicy MOPS rozeznają sytuację i obejmą takie osoby opieką. Wielu z nas nie poprosi o pomoc, gdyż nie jest to w ich naturze. Zadbajmy o siebie nawzajem i zdobądźmy się na gesty i postawy nakierowane na innych.

Celowym wydaje mi się – w sytuacji możliwych wraz z rozwojem pandemii – niedoborów ludzkich, zwłaszcza w MOPS, rozważenie zlecenia niektórych prac nie świadczącym dziś pracy pracownikom niektórych jednostek miejskich. Taką propozycję i prawną możliwość jej realizacji przez spółki wraz z prezesami spółek omówimy.

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach od chwili ogłoszenia stanu epidemicznego, a później epidemii prowadzi akcję informacyjną wykorzystując dostępne media, przede wszystkim elektroniczne. W obecnej sytuacji, gdy niektóre czasopisma zawieszają wydawanie swoich wersji papierowych, rola takich mediów samoistnie ogranicza się, a wykorzystanie gazet do powszechnego informowania mieszkańców wydaje się pozbawione racjonalności. Zewsząd słyszymy o ograniczeniach w kontaktach bezpośrednich, przemieszczaniu się czy dotykaniu przedmiotów. Dotyczy to również nośników informacji.

Straż Miejska oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą działania wynikające z przyjętych procedur, w tym monitorowanie ewentualnych skupisk ludzkich. Chcę w tym miejscu nadmienić, że Tarnogórzanie bardzo sumiennie wywiązują się z obowiązków kwarantanny, co daje nadzieję na postępy w opanowywaniu choroby.

Szanowni Państwo Radni. Na koniec kilka słów do Was. Jesteście ważnym ogniwem w procesie sprawowania władzy, stanowienia prawa i zaspokajania potrzeb mieszkańców. To co piszecie jest czytane, analizowane i interpretowane przez nas wszystkich. Warto przedyskutować treść postulatów bezpośrednio ze służbami miejskimi, ocenić wartość obowiązujących uchwał czy zarządzeń, dokonać oceny własnych wyobrażeń i propozycji, a przede wszystkim odnieść do tego co już się dzieje. Sami wiecie jak łatwo informacja może stać się dezinformacją czy niechcianym przez nas wszystkich fakenewsem.

Dziękuję za deklarację chęci współpracy. Jestem przekonany, że wszyscy mamy w tym zakresie wiele do zrobienia. Przede wszystkim musimy pilnie śledzić rozwój pandemii i zapobiegać jej skutkom w zakresie możliwym do realizacji, szykując się jednocześnie na lata chude.

Źródło: UM Tarnowskie Góry