image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Chorzowski Pakiet Antykryzysowy dla Biznesu: 


Pandemia koronawirusa postępuje. Za nami kolejne dni nieczynnych pubów, restauracji i lokali usługowych. To nie tylko straty dla samych przedsiębiorców, ale dziesiątek chorzowian, którzy pracują w takich przedsiębiorstwach. To dlatego w całym mieście przygotowywane jest wsparcie dla chorzowskiego biznesu. Pakiet obejmuje ulgi w czynszach, opłatach za wodę i współprace z innymi podmiotami.

ZWOLNIENIE Z CZYNSZU
Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w lokalach wynajmowanych od miasta. Chodzi tu o branże, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone na skutek ogłoszenia stanu epidemicznego. Właściciele chociażby restauracji czy kawiarni, prowadzonych w lokalach należących do miasta, mogą ubiegać się nawet o 100% zwolnienie z czynszu na czas stanu epidemicznego. Oprócz tego nowe zarządzenie wprowadza możliwość ubiegania się o obniżkę stawek czynszowych do 50% także przez 3 miesiące po odwołaniu stanu epidemicznego. 
Najemcy lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą nie objętą ograniczeniami również mogą ubiegać się o czasowe obniżenie stawek czynszu nawet o połowę. 

ULGI W OPŁATACH ZA WODĘ
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji proponuje przedsiębiorcom (a także samorządowym i prywatnym podmiotom świadczącym usługi niekomercyjne dla mieszkańców) zwolnienie z opłat abonamentowych lub półroczne odroczenie terminu płatności za wodę. 
Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel. 32 34 94 610 (w godz. 7.00-15.00) lub email: bok@chspwik.pl

PROLONGATA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przedłużeniu ulega termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów za rok 2020 – do dnia 30 czerwca 2020 r. Dzierżawcy oraz użytkownicy wieczyści, zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości miejskich, mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Chodzi tu o opłaty za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Za okresy przyznanych karencji, prolongaty lub wydłużeń terminów spłaty nie będą naliczane odsetki, a Przedsiębiorcy nie będą obciążani karami czy sankcjami z tego tytułu. Ustawowe odsetki będą naliczane, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., w przypadku niezłożenia stosownego wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat i jednoczesnym braku wymaganej opłaty do dnia 30 czerwca 2020 r.
Na wniosek Przedsiębiorcy złożony co najmniej na dwa tygodnie przed upływem terminu zapłaty, tj.: przed dniem 30.06.2020 r.,  możliwa jest zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub rozłożenie jej na raty w okresie nie przekraczającym końca roku kalendarzowego. Wnioski w tym zakresie są rozpatrywane przy uwzględnieniu zasad udzielania pomocy de minimis. 
Dzierżawcy zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości miejskich, mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za dzierżawę. Chodzi tu o opłaty za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

ULGI W PODATKACH
Wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Mowa tu o rozłożeniu podatku lub jego zaległości na raty czy też odroczenia terminu płatności. Szczegółowe informacje -> http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=157001936610397637

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE
Podmioty korzystające z tzw. ogródków gastronomicznych zarówno położonych przy nieruchomości, jak i zajmujące pas drogowy zostaną zwolnione z opłat na czas stanu epidemicznego/epidemii. 

Wiele punktów handlowo-usługowych znajduje się w lokalach nienależących do miasta, a do spółdzielni mieszkaniowych lub osób prywatnych. To dlatego Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wystosuje apele do właścicieli nieruchomości oraz do prezesów wszystkich spółdzielni mieszkaniowych z terenu Chorzowa z prośbą o wypracowanie formuły pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ich lokalach. Czy będzie to zwolnienie z opłat, czy obniżka czynszów lub inna forma wsparcia – to będzie już zależne od zarządów spółdzielni i właścicieli nieruchomości.

Źródło: UM Chorzów