image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja, podczas której  przedłożono Radzie Gminy Zbrosławice, projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Projekt ten znalazł pełną akceptację i został podjęty przez Radę.

Dla podjęcia właściwej decyzji w zakresie możliwości udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości, przeprowadzona została analiza finansów Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł dochodów, wydatków, a przede wszystkim zaciągniętych już zobowiązań na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w 2020 r. i latach późniejszych. To właśnie rzetelna ocena bieżącej sytuacji pozwala nam w obecnej chwili na zastosowanie trzymiesięcznego zwolnienia z podatku od  nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 50%.

Zwolnienie obejmuje 3 miesięczne raty podatku od nieruchomości płacone przez osoby prawne (15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca) oraz jedną ratę podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec płaconą przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami (15 maja).

Zwolnienie przyznawane będzie po złożeniu w siedzibie Urzędu Gminy do 30 czerwca br. dokumentów: oświadczenia o wielkości uzyskanych przychodów, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz korekty informacji (osoby fizyczne) lub deklaracji podatkowej (osoby prawne).

Druki wszystkich dokumentów będzie można pobrać na stronie BIP Urzędu w zakładce Podatki – COVID -19, która zostanie udostępniona po publikacji w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.   

Jednocześnie mając świadomość, że niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy mogą nie podlegać zapisom przyjętej uchwały, chcąc również objąć pomocą tych przedsiębiorców, informujemy iż mają oni możliwość skorzystania z innych przewidzianych w Ordynacji podatkowej ścieżek ubiegania się o odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty czy ostatecznie umorzenia zaległości podatkowych. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

Źródło: UG Zbrosławice