image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie realizuje projekt pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! Projekt realizowany jest w ramach wzmocnienia potencjału edukacyjnego (Priorytetu XI.), obejmującego swoim zakresem takie obszary jak ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego (Działanie 11.1.), czy wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 11.1.3.). Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat) oraz 15 nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo utworzonym przedszkolu pięciu nowych oddziałów wychowania przedszkolnego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Projekt obejmuje swoim zakresem zapewnienie bieżącej działalności nowych miejsc, zakup wyposażenia przedszkolnego (w tym m.in. pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu kuchennego), szkolenia nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, arteterapii, muzykoterapii i bajkoterapii.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 952 276,27 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: UM Knurów