image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolejne działanie konsultacyjne w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej dla mieszkańców.

Cele i założenia przeprowadzenia badania

Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzone w ramach pogłębionych konsultacji społecznych odbywających się w ramach opracowywania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wyry.

Ankieta była skierowana do mieszkańców Gostyni i Wyr. Jej głównym celem było zebranie opinii mieszkańców Gminy Wyry na temat obecnego zagospodarowania centrum Gostyni i Wyr oraz o kierunkach rozwoju tych przestrzeni w przyszłości.

Narzędzia badawcze i organizacja badania

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. W ankiecie zamieszczono łącznie 8 pytań. Sześć z nich dotyczyło odczuć i opinii na temat stanu obecnego centrów miejscowości oraz kierunków ich rozwoju w przyszłości, a także mobilności. Dwa kolejne pytania służyły identyfikacji badanej zbiorowości pod względem cech społeczno – demograficznych (metryczka).

Przyjęto sposób zbierania wypełnionych kwestionariuszy ankietowych za pomocą ogólnodostępnego kwestionariusza ankiety on-line na portalu Urzędu Gminy. Przed i podczas trwania badania przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych mediach zapraszając do wypełnienia kwestionariusza.

W badaniu wzięło łącznie udział 301 respondentów, 139 odpowiedzi dotyczyło centrum Gostyni i 162 odpowiedzi dotyczyły centrum Wyr.

Wyniki ankiety: KLIKNIJ

Źródło: UG Wyry