image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Podczas ostatniej, zdalnej sesji Rady Miasta Gliwice radni jednogłośnie udzielili prezydentowi Gliwic wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji Rady Miasta, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu, radni przeprowadzają również głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania, na podstawie Raportu o stanie miasta. Taki raport przedstawiany jest radnym co roku, do 31 maja.

– Otrzymany przez Radę obszerny dokument jest opracowaniem pełnym, wykraczającym nawet poza ogólne ramy przewidziane przez ustawodawcę. Poza podsumowaniem działalności prezydenta w roku 2019, sprawozdaniem z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta oraz budżetu obywatelskiego, zawiera ponadto dane prezentujące procesy rozwoju miasta na przełomie kilku ostatnich lat, w porównaniu do miast subregionu. Raport przedstawia miasto dobrze zarządzane i prężnie rozwijające się, obrazuje również pracę prezydenta, który dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków ustawowych – mówił podczas sesji radny Paweł Wróblewski.

Opinię tę podzieliły wszystkie komisje i kluby radnych – wotum zaufania zostało prezydentowi miasta udzielone jednogłośnie. – Dziękuję bardzo za pozytywne opinie. Cieszę się, że ten całościowy obraz miasta i obranych kierunków jego rozwoju zyskał powszechną akceptację – mówił podczas sesji prezydent Gliwic Adam Neumann.

Absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. gliwiccy radni również udzielili prezydentowi jednogłośnie.

 Sposób gospodarowania miejskimi pieniędzmi co roku poddawany jest, zgodnie z przepisami, kilkuetapowej kontroli. Prezydent miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miejskim radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny RIO i komisji stałych Rady Miasta trafiają następnie do Komisji Rewizyjnej RM. Na tej podstawie jej członkowie przygotowują wniosek o udzielenie lub nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium. Zanim zostanie on poddany pod głosowanie radnych, jeszcze raz akceptuje go RIO. – Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami komisji stałych Rady Miasta na jego temat, ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat sprawozdania, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gliwice za 2019 r. – uzasadniał przewodniczący Komisji, radny Zbigniew Wygoda.

 Dziękuję za wszystkie pozytywne opinie. Trzeba podkreślić, że jest to docenienie pracy poprzedniego prezydenta miasta, Zygmunta Frankiewicza, choć ja w roku ubiegłym oczywiście także uczestniczyłem w zarządzaniu Gliwicami, jako zastępca prezydenta – podsumował prezydent Adam Neumann.

To kolejna pozytywna ocena kondycji ekonomicznej Gliwic.

W kwietniu niezależni eksperci z międzynarodowej agencji Fitch Ratings uznali, że dzięki ostrożnej polityce budżetowej prowadzonej przez władze samorządowe miasto jest w dobrej sytuacji finansowej. – Gliwice utrzymają wskaźniki zadłużenia zgodne z jego ratingami pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia stawki PIT (od listopada 2019r.) i podwyżek płac nauczycieli (od września 2019r.), które w pełni wpłyną na wyniki finansowe Miasta w 2020r. – czytamy w raporcie Fitch Ratings. Agencja potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice (IssuerDefault Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie ,,A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie ,,AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gliwic za 2019 r. oraz więcej informacji o ocenach ratingowych miasta Gliwice można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu,w zakładce Budżet miasta.

Transmisję sesji można śledzić na stronie Gliwice.eu, w zakładce Samorząd -> Transmisje sesji RM.