image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina przystąpiła do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Fabryki Pełnej Życia” oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie:
1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy,
2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP,
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@dg.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Granice obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza