image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Śląska Uchwała Antysmogowa

Wymiana kotłów zainstalowanych przed 1 września 2017r., które dostarczają ciepło  do systemu centralnego ogrzewania:

  1. Kocioł pozaklasowy eksploatowany w okresie powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadający tabliczki znamionowej  – wymiana do końca 2021r.
  2. Kocioł od 5 do 10 lat od daty produkcji – wymiana do końca 2023 r.
  3. Kocioł poniżej  5 lat od daty produkcji – wymiana do końca 2025 r.
  4. Kocioł 3 lub 4 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012 – wymiana do końca 2027 r.

Wymiana kotłów zainstalowanych przed 1 września 2017r., które wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą do innego nośnika:

– wymiana do końca 2022 r., chyba że instalacje będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Komisji  (UE).

Czego nie wolno palić!

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych  z wykorzystaniem tego   węgla,

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem,

– paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 %,

– biomasy stałe, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Możliwe sankcje

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane  zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownik instalacji  naruszający przepisy uchwały może być ukarany grzywną do 5000zł. lub mandatem do 500zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. 

POMOC FINANSOWA

Gdzie można uzyskać dofinansowanie?

– dotacje do wymiany pieca – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,

– „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

– pożyczki, kredyty.

Kogo dotyczy Uchwała antysmogowa?

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko uchwała wprowadziła ograniczenia i zakazy dotyczące spalania paliw oraz wymiany instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa śląskiego dotyczy wszystkich podmiotów eksploatujących instalacje określone w uchwale.

Szczegółowe informacje nt. działań określonych w ulotce można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich  nr tel.: 327605460 ul. Michałkowicka 105autor: Katarzyna Mroczka, Biuro Ochrony Środowiska

Źródło: UM Siemianowice Śląskie