image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przypominamy, iż od marca 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonuje gminny system monitoringu jakości powietrza. W ramach systemu zostało zakupionych i zamontowanych 6 czujników do
pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz tablica LED, informująca społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza. Na tablicy wyświetlane są naprzemiennie dane dot. jakości powietrza z poszczególnych czujników.

Tablica znajduje się na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu. W dniu 1 marca 2020 r. system monitoringu jakości powietrza został rozbudowany o dodatkowe 3 czujniki.
Ponadto w 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy Siewierz zostały zamontowane monitory, służące do wyświetlania danych dotyczących jakości powietrza z czujnika znajdującego się w najbliższej
odległości od szkoły.


System monitoringu jakości powietrza w szkołach ma na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie właściwych zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Za pomocą ww. systemu dyrekcja danej
szkoły może wprowadzać na bieżąco stany alarmowe dot. jakości powietrza oraz opracowaną przez siebie procedurę postępowania na wypadek przekroczenia stężeń pyłów zawieszonych tj.: ograniczenie
aktywności fizycznej na zewnątrz budynku, zakaz otwierania w salach okien i wietrzenia pomieszczeń.


Lokalizacja czujników przedstawia się następująco:

  1. Budynek remizy OSP Rynek w Siewierzu;
  2. Budynek plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu;
  3. Budynek remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych;
  4. Budynek remizy OSP w Żelisławach;
  5. Budynek remizy OSP w Gołuchowicach;
  6. Budynek Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Brudzowicach;
  7. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu;
  8. Budynek remizy OSP w Nowej Wiosce;
  9. Budynek remizy OSP w Leśniakach.

Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza – stężenie pyłów PM1, PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się
smogu.


Mieszkańcy mogą sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej „Monitoring Powietrza BI”.
Gminny system monitoringu jakości powietrza został tak opracowany, że pozwala na stałe raportowanie jakości powietrza w gminie. W okresie od października do grudnia 2020 r., czyli w sezonie grzewczym, czujniki wykazały wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Na podstawie
posiadanych danych wynika, iż najgorsze pomiary odnotowano z czujników: Siewierz -ul. Rynek, Siewierz – ul. Stolarska, w godzinach wieczornych w warunkach bezwietrznej pogody i niskiej temperatury.
Dopuszczalne normy były przekroczone nawet o 800 %. Z obserwacji wynika, iż czujniki, które zlokalizowane są wśród zwartej zabudowy, gdzie nie ma swobodnego przepływu mas powietrza wskazują wysokie stężenia pyłów zawieszonych. Natomiast sensory znajdujące się w miejscowościach, gdzie nie występuje aż tak zwarta zabudowa i przepływ powietrza jest swobodny, wskazują dane dotyczące jakości powietrza na poziomie dobrym, umiarkowanym bądź dostatecznym. Ponadto, na wynik pomiaru ma także wpływ odległość czujnika od drogi publicznej, gdyż transport drogowy również przyczynia się do powstawania zjawiska „niskiej emisji”. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku czujnika Siewierz –
ul. Rynek. Czujnik te pochłania dodatkowo zanieczyszczenia emitowane przez ruch samochodowy.

Wymaga podkreślenia, iż na jakość powietrza w Gminie Siewierz w znaczącej mierze wpływa stosowanie przez mieszkańców starych pieców węglowych, które emitują do atmosfery szkodliwe dla naszego
organizmu pyły zawieszone: pył PM10, pył PM2,5 oraz gazy: tlenki azotu, dwutlenki siarki, tlenki węgla.


Najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest pył PM10, ponieważ podrażnia on nasze drogi oddechowe, powoduje alergie, choroby skóry, choroby serca, choroby nowotworowe. Stosowanie przez mieszkańców paliw złej jakości (mułu, flotu, węgla brunatnego, czy też wilgotnego drewna) oraz spalanie odpadów w piecach centralnego ogrzewania to, kolejne przyczyny zanieczyszczenia powietrza w gminie. Brak troski o środowisko przyczynia się do zwiększonej śmiertelności mieszkańców naszej gminy. W 2020 r. liczba zgonów na terenie Gminy Siewierz wyniosła ponad 150 zgonów. Szacuje się, iż połowa z tej liczby zmarła przedwcześnie właśnie z powodu smogu.


Z odnotowanych pomiarów wynika, iż zachodzi potrzeba poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Siewierz. W tym celu Gmina Siewierz udziela z budżetu gminy dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie starego pieca węglowego na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, kocioł na biomasę. Ponadto w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Siewierz i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na obsługę Programu priorytetowego Czyste Powietrze,
mieszkańcy Gminy Siewierz mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Prowadzona wśród
lokalnej społeczności szeroko rozumiana kampania informacyjno – edukacyjna dot. smogu w ocenie tutejszej władzy samorządowej przyczyni się w przyszłości do poprawy jakości powietrza, którym
oddychamy.

Aby Gmina Siewierz wygrała walkę ze smogiem potrzebne jest zaangażowanie jej mieszkańców. To ich aktywna postawa ma ogromne znaczenie dla dobra środowiska.


Apelujemy – jeżeli posiadasz jeszcze stary piec węglowy to najwyższa pora, aby go wymienić na ekologiczne urządzenie grzewcze. W przypadku pieców, które mają powyżej 10 lat masz czas do końca 2021 roku. Do wymiany pieca możesz uzyskać dotację z budżetu gminy albo z
Programu „CZYSTE POWIETRZE”. Pamiętaj, aby do ogrzewania budynku używać wyłącznie paliw dobrej jakości. Nie spalaj miału, mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna, odpadów komunalnych, opon, tekstyliów, pampersów.


Nie bądź obojętny – smog naprawdę zabija.

Źródło: UG Siewierz/ Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska