image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze z serii spotkań warsztatowych w ramach opracowywania strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030.

Celem było wypracowanie opinii na temat kluczowych wyzwań Gminy Zbrosławice, które zostały określone przez przedstawicieli rady Gminy Zbrosławice oraz inwestorów z terenu jednostki, przy udziale Zarządu Gminy. Dodatkowo, nawiązane relacje z osobami zaangażowanymi w życie gminy oraz prowadzącymi działalność w różnych obszarach funkcjonowania jednostki pozwoliły na zaproszenie ich do aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu strategii. Warsztaty odbyły się w podziale na 2 części: pierwsza z inwestorami z obszaru gminu oraz druga z przedstawicielami Rady Gminy Zbrosławice. Głównym celem prowadzonych prac jest określenie długofalowych (strategicznych) kierunków rozwoju i wyznaczenie działań, których realizacja przyczyni się do rozwoju całego obszaru Gminy Zbrosławice. Prowadzone prace obejmą pogłębioną diagnozę uwarunkowań, możliwości i oczekiwań w oparciu o partycypację społeczną z udziałem mieszkańców, władz gminy, radnych oraz pracowników instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie gminy (kluczowych interesariuszy niniejszego dokumentu), a także poprzez wykorzystanie wiedzy eksperckiej osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

Warsztaty ze względu na obecną sytuację epidemiczną odbyły się w częściowo na miejscu, a częściowo w formule online – część uczestników połączyła się z wykorzystaniem konferencyjnego oprogramowania MS Teams.

Wyniki prac warsztatowych

Interesariusze w trakcie obydwu bloków warsztatów wskazywali obszary działań istotne według nich do ujęcia w Strategii Rozwoju Gminy. Zarówno spostrzeżenia przedstawicieli Rady Gminy Zbrosławice, jak i przedstawicieli inwestorów były zbieżne i pokazywały podobne kierunki. Inwestorzy skupili się na działaniach bardziej szczegółowych, wskazując obszary i konkretne działania na rzecz rozwoju gospodarczego gminy i poprawy możliwości prowadzenia działalności na jej terenie. Radni w szerszym spektrum przedstawili działania związane z rozwojem infrastruktury gminnej i sprawami społecznymi.

Wnioski uczestników I części spotkania – lokalnych inwestorów

Inwestorzy z obszaru gminy szczególną uwagę zwrócili na potrzebę usprawnienia procesów planistycznych w jednostce. Aby gmina mogła rozwijać się gospodarczo i przyciągać przedsiębiorców na swój teren konieczne jest przyspieszenie procesów planistycznych oraz aktualizacja dokumentów do bieżących potrzeb interesariuszy. Studium powinno zawierać aktualne wskazania pozwalające na lokalizację inwestycji na terenie gminy. Plany miejscowe według inwestorów powinny obejmować większe obszary, wskazując spójne wytyczne do zagospodarowania terenów inwestycyjnych. Ważne jest również konsultowanie decyzji planistycznych z zainteresowanymi grupami mieszkańców i inwestorów, co pozwoli osiągnąć najlepsze efekty sprzyjające rozwojwi gospodarki.

Innym kluczowym obszarem wskazanym przez inwestorów jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii OZE. W szczególności wskazywane były działania pozwalające na rozwijanie instalacji fotowoltaicznych – w tym większych inwestycji tego rodzaju. Przedsiębiorcy są gotowi na współpracę i rozwój infrastruktury wraz z gminą. Przy odpowiedniej polityce i współpracy z sektorem prywatnym możliwe jest rozwijanie OZE – budowa farm fotowoltaicznych, czy prywatnych transformatorów energetycznych GPZ połączonych z ogólnodostępną siecią.

Przedsiębiorcy wykazali również chęć współpracy przy rozwoju infrastruktury drogowej – np. przy dojazdach na obszary inwestycyjne w gminie.

Wnioski uczestników II części spotkania – radnych Gminy Zbrosławice

Radni gminni przede wszystkim skupili się na działaniach wpływających na rozwój infrastruktury gminnej. Jako istotne przedstawiono takie elementy jak rozwój sieci dróg czy towarzyszącej im infrastruktury – kanalizacji, chodników, dróg rowerowych. Na spotkaniu z Radnymi jako ważne wymienione zostały również sprawy społeczne związane ze wsparciem i aktywizacją mieszkańców. Przedstawiciele władz lokalnych uważają za istotny rozwój infrastruktury i oferty turystycznej. Innym tematem na który położono duży nacisk była poprawa dostępności dla mieszkańców urzędu i usług publicznych. Pojęcie to obejmuje zarówno poprawę standardów dostępności fizycznej – przestrzeni, a także rozwój informatyzacji i wykorzystania e-usług przy świadczeniu usług mieszkańcom.

Warsztaty zostały przeprowadzone w Zbrosławicach , w dniu 31. marca 2021 roku, przez zespół PHENO HORIZON.

Źródło: UG Zbrosławice