image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jak w ostatnich latach zmieniał się obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Jakie wyzwania stoją przed nią obecnie? Jak przebiegają prace nad Strategią Rozwoju pierwszej Metropolii w Polsce? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć podczas konferencji „Od badania do działania…”, która odbędzie się 17 grudnia 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 W ubiegłym roku  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nawiązała współpracę z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) w ramach projektu Gospostrateg-NewUrbPact współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kooperacja dotyczy szeroko rozumianych analiz społeczno-demograficznych, przestrzennych oraz gospodarczych wykonywanych dla obszaru Metropolii. Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane  w  pracach nad Strategią Rozwoju GZM.

Kompleksowa analiza

 Najważniejszym celem projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” jest wypracowanie wzorcowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz podniesienie jakości planowania przestrzennego, w tym przeciwdziałanie zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast.

W ramach projektu dla obszaru Metropolii wykonano liczne analizy o tematyce społeczno-gospodarczej i przestrzennej, z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych narzędzi informatycznych, baz danych i obrazowania satelitarnego. Potencjał gospodarczy, procesy ludnościowo-osadnicze, budżety obywatelskie, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – to przykładowe zagadnienia, które zostały poddane badaniom.

W ramach prac powstał szeroki i treściwy zasób przekrojowej wiedzy o GZM i jej gminach członkowskich, która zostanie wydana w formie zeszytów metropolitalnych, z bogatą ilustracją graficzną. Opracowania niebawem zostaną udostępnione dla wszystkich zainteresowanych m.in. na portalu InfoGZM.

Pionierska Strategia Rozwoju

Jednocześnie Metropolia pracuje nad kluczowym dokumentem, jakim jest Strategia Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Będzie to dokument pionierski – nie tylko dlatego, że dotyczy pierwszej w Polsce ustawowo powołanej metropolii, ale również dlatego, że zostanie sporządzony według znowelizowanych w listopadzie 2020 r. przepisów prawa, które zintegrowały planowanie strategiczne z przestrzennym.

Strategia Rozwoju GZM określi wizję ponad 2-milionowej Metropolii w kilkunastoletniej perspektywie czasowej oraz wskaże cele i kierunki jej rozwoju, nawiązując do współczesnych wyzwań i potrzeb. Będzie pełnić rolę narzędzia wzmacniającego proces zarządzania obszarem metropolitalnym. W pracach nad Strategią Rozwoju GZM wykorzystane zostaną analizy i rekomendacje wypracowane w ramach projektu Gospostrateg-NewUrbPact. Uchwalenie Strategii Rozwoju GZM planowane jest na koniec 2022 r. Dotychczas przeprowadzone zostały takie działania jak m.in.: ankietyzacja służąca pozyskaniu opinii mieszkańców nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec GZM, wywiady indywidualne z ekspertami oraz warsztaty z włodarzami i przedstawicielami gmin z pięciu podregionów GZM. Obecnie realizowany jest II etap prac, związany z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

 Czas na podsumowania

 Zagadnienia planowania rozwoju miast zostaną przedstawione podczas konferencji „Od badania do działania…”, którą Metropolia GZM organizuje wspólnie z IRMiR oraz PwC Polska. Podczas wydarzenia nie powinno zabraknąć nikogo, kto interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki przestrzennej, stymulowania procesów gospodarczych, zrównoważonego rozwoju miast i regionów oraz wdrażaniem modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji i idei miast zwartych.

Oprócz prezentacji i wystąpień eksperckich, na miejscu zaplanowano również panel dyskusyjny z udziałem samorządowców.

Wydarzenie rozpocznie się w piątek 17 grudnia o godz. 9:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Osoby chcące uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnie, powinny się zarejestrować pod adresem  https://forms.office.com/r/PFYbkeW9mP  do 15 grudnia br.

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w Konferencji stacjonarnie, dostępna będzie transmisja online na stronie wydarzenia, na portalu Facebook oraz na platformie YouTube. Uczestnictwo online nie wymaga rejestracji. Więcej informacji na stronach metropoliagzm.pl oraz newurbpact.pl.